Борис Тенчев Борис Тенчев Kreston BulMar Потребител

8.1 Пример за Съставяне на ГДД по ЗКПО

Публикувано на: 02.12.2010

Годишната Данъчна Декларация по ЗКПО се състои от основна част и 3 приложения.

Основната част съдържа информация за данъкоплатеца (име, адрес, ЕИК, приложими счетоводни стандарти, наличие на място на стопанска дейност в чужбина и т.н.) както и всички най-често срещани преобразувания за целите на ЗКПО – стопански операции, които се отчита в увеличение и намаление на финансовия резултат.

В основната част се декларира счетоводната печалба, общия размер на всички увеличение и намаления на финансовия резултат, данъчния резултат (данъчна печалба или данъчна загуба), данъкът за годината, направените авансови вноски и размерът на дължимият корпоративен данък по ЗКПО. Също така в основната част се попълват (ако е приложимо) справки за амортизируемите активи, регулиране на слабата капитализация, пренасяне на данъчни загуби и начислените и платени данъци върху разходите.

Приложение 1 съдържа увеличения и намаления на финансовия резултат, които се срещат сравнително по-рядко в практиката, както и справка за извършените разходи за дарения.

Приложение 2 се попълва само ако лицето ползва преотстъпване на корпоративен данък или намаляване на облагаемата печалба по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО (данъчни облекчения за наемане на хора с увреждания, наемане на безработни лица и т.н).

Приложение 3 се попълва само ако лицето претендира данъчно облекчение по отношение на доход обложен в друга държава, т.е. ползва данъчен кредит или освобождаване с прогресия за доходи обложени в чужбина в съответствие със СИДДО или ЗКПО.

Към ГДД се прилага годишен отчет за дейността или се попълва входящия номер, ако последният е подаден преди това по електронен път в Националния Статистически Институт.


 1. Обстоятелства за Преобразуване на Финансовия Резултат

Настоящият пример за съставяне на Годишна Данъчна Декларация е разработен при следната фактическа обстановка (изходни данни):

• Дружеството прилага МСС и подлежи на независим финансов одит;

• Дружеството е подало годишен отчет за дейността в НСИ по електронен път и е получило входящ номер 2510-280/28.03.2010;

• Счетоводната печалба на дружеството за годината е в размер на 2 000 000 лв.;

• Начислените счетоводни разходи за амортизация през годината възлизат на 3 500 000 лв.;

• Данъчните амортизации съгласно данъчен амортизационен план за годината са в размер на 3 000 000 лв.;

• През годината дружеството е продало дълготрайни материални активи със счетоводна балансова стойност в размер на 500 000 лв. и данъчна балансова стойност – 550 000 лв.;

• Дружеството е начислило разход за обезценка на вземания в размер на 250 000 лв.;

• През годината дружеството е събрало вземания обезценени в предходните 2 години в размер на 100 000 лв., а за обезценени вземания в размер на 50 000 лв. е изтекъл давностния срок;

• През годината дружеството е начислило разходи за неизползвани компенсируеми отпуски и дължимите социални осигуровки в размер на 150 000 лв.;

• През годината са изплатени начислени задължения за компенсируеми отпуски от минали години – 80 000 лв. и дължимите социални осигуровки върху тях в размер на 20 000 лв.;

• След извършена инвентаризация дружеството е начислило разход за липсващи стоки в размер на 100 000 лв. и ДДС върху липсите в размер на 20 000 лв.;

• Разходите без документи за годината са в размер на 25 000 лв.;

• С данъчно ревизионен акт са установени лихва за забава от 5 000 лв.;

• Дружеството е отчело проход от дивидент в размер на 200 000 лв., платим от дъщерно дружество в Полша (т.е. държава-членка на ЕС).

• Дружеството има непренесени данъчни загуби от 2008 година на стойност 500 000 лв.;

• През годината са начислени провизии за покриване на разходи по гаранционни ремонти в размер на 150 000 лв., като същевременно са изплатени на контрагенти 50 000 лв. за покриване на провизирани през предходната година гаранционни ремонти;

• Дружеството е поело за своя сметка данък при източника в размер на 10 000 лв. (относно разходи за консултантски услуги);

• Дружеството е начислило приходи от авторски и лицензионни възнаграждения в размер на 100,000 лв., платени от контрагент местно лице на Гърция и обложени с данък при източника в размер на 10% при платеца на дохода;

• Съотношението привлечен капитал/собствен капитал (изчислено съгласно ЗКПО) е по-голямо от 3:1. Дружеството е отчело разходи за лихви в размер на 7,000,000 лв. по заем предоставен от дружеството майка и приходи от лихви на стойност 100,000 лв.

• Дружеството е извършило дарение на лице извън Европейския съюз в размер на 10,000 лв.


 2. Съставяне на Основната Част на ГДД

Съгласно предварителните условия на примера и съставените по него Приложения, попълването на Годишната Данъчна Декларация ще изглежда по следния начин:

НАП – Образец 1010


Годишна Данъчна Декларация за 2009 год.

на АЛФА ЕOОД

по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финасов резултат и дължимия корпоративен данък


Част IV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1. Код на основната дейност:

2. Наименование на дейността:

3. Приложими

счетоводни стандарти

3.1. Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия   


3.1.1. Предприятието отговаря на критериите за ”малко предприятие” съгласно т.4.11 от общите разпоредби на НСФОМСП във връзка с §1, т.15 от ДР на ЗСч 

  да

  не

3.2. Международни

счетоводни стандарти         

4. Задължение за извършване на финансов одит, съгласно Закона за счетоводството

  да

  не

5. Място на стопанска дейност в чужбина

  да

  не

6. Получени доходи от източници в чужбина

  да

  не

7. Преотстъпване и/или намаление на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО

(при даден отговор ”да”, попълнете ред 7.1)

  да

  не

7.1. Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от ЗКПО

(този ред се попълва на основание чл.167, ал.2 от ЗКПО)

  да

  не

8. Прилагане на  чл.189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие

  да

  не

9. Дейността, свързана с първоначалната инвестиция се осъществява в съответната община по чл.189, ал.1, т.3 от ЗКПО за период от поне 5 години след годината на завършване на първоначалната инвестиция (изпълнението на това условие се декларира след завършване на първоначалната инвестиция) 

  да

  не

Забележка: На ред 1 и 2 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Класификация на икономическите дейнсти КИД-2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП и НСИ - могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване. Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.

При дадени положителни отговори на ред 5 и/или ред 6, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение №3.

При дадени положителни отговори на ред 7 или 8, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение №2. Приложение № 2 не се попълва, когато се ползва намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл.177 от ЗКПО.

Обстоятелството по ред 9 се декларира всяка година, до изтичане на 5 годишния  срок с годишните данъчни декларации на основание чл.189, ал.1, т.4 от ЗКПО.


Част V – Образци и документи, които се подават заедно с декларацията

вид

(поставете отметка срещу наименованието на съответния образец или документ, само когато го прилагате към декларацията)

1.

Образец 1011: Приложение №1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат


2.

Образец 1012: Приложение №2 за преотстъпване на корпоративен данък


3.

Образец 1013: Приложение №3 за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане


4.

Годишен отчет за дейността (статистически отчет) 


4.1

Вх. № и дата на годишния отчет за дейността (от НСИ) 2510-280/28.03.2010  


5.

Други (посочете вид на документа) 

5.1


5.2


При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация.


Част VI – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък

ГДД - Определяне на данъчния финансов резултат


Справка 1 – Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат

за данъчно преобразуване

показатели

сума

1.

Приходи от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък


2.

Приходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор,

С изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия


3.

Други приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване


4.

Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване (р.1 + р.2 + р.3) (сумата от този ред се попълва на ред 4 от част VI)


5.

Разходи за дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък


6.

Разходи за дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия


7.

Други разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване


8.

Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване (р.5 + р.6 + р.7) (сумата от този ред се попълва на ред 5 от част VI)Справка 2 – Амортизируеми активи

категория активи

по чл.55, ал.1 от ЗКПО

годишна данъчна амортизация за 2009

стойност на амортизируемите активи към 31.12.2009

данъчна амортизируема стойност

начислена данъчна амортизация

данъчна стойност

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Категория I

500,000

12,500,000

2,500,000

10,000,000

2.

Категория II

2,000,000

6,666,667

3,000,000

3,666,667

3.

Категория III

4.

Категория IV

400,000

800,000

700,000

100,000

5.

Категория V

100,000

400,000

250,000

150,000

6.

Категория VI

7.

Категория VII

8.

Всичко (от р.1 до р.7)

3,000,000

            20 366 667   


            6 450 000   


            13 916 667   


9.

Корекции


Забележка: Сумата от ред 10 на колона 3 се попълва на ред 1 от колона Б на част VI. В случай, че на ред 10, колона 3, се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус и я пренесете също със знак минус на ред 1 от колона Б на част VI. На редове от 1 до 7 в колона 3 се посочва сумата на годишните данъчни амортизации за 2008г. определени по реда на чл.58, ал.3 за съответната категория активи. Колони 4, 5 и 6 се попълват въз основа на информация от данъчния амортизационен план, отразяваща стойностите на активите към 31.12.2009г. В случай, че през 2009г. е отписан данъчен амортизируем актив от данъчния амортизационен план, за който е начислена годишна данъчна амортизация по реда на чл.58, ал.3 през 2009г., за този актив се попълва само колона 3. ЮЛНЦ посочват на редове от 1 до 7 в колона 3 годишната данъчна амортизация, съответстваща на дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък.

9.1

Увеличение, съгласно чл.62, ал.4 от ЗКПО


9.2

Намаление, в т.ч.:


9.2.1

 - съгласно чл.62, ал.4


9.2.2

 - съгласно чл.59, ал.2


10

Годишни данъчни амортизации

(р.8 + р.9.1 + р.9.2)

3,000,000


Справка 3 – Регулиране на слабата капитализация

показатели

сума

1.

Счетоводен финансов резултат

2,000,000

2.

Общ размер на приходите от лихви

100,000

3.

Общ размер на разходите за лихви

7,000,000

4.

Счетоводен финансов резултат без влиянието на всички приходи и разходи за лихви (р.1 – р.2 – р.3)

8,900,000

5.

Разходи за лихви, подлежащи на регулация, посочени в чл.43, ал.3

7,000,000

6.

0,75 х ред 4, когато сумата по ред 4 е положителна или нула, когато сумата по ред 4 е отрицателна или нула

6,675,000

7.

р.5 – р.2 – р.6


7.1

- получената разлика е положителна величина (сумата от този ред се попълва на ред 8 от колона А на част VI)

225,000

7.2

- получената разлика е отрицателна величина


8.

Непризнати разходи за лихви след 01.01.2004г., съгласно чл.26 от отменения ЗКПО, подлежащи на приспадане и неприспаднати до 31.12.2006г. и непризнати разходи за лихви през 2008г. по реда на чл.43, ал.1 от ЗКПО


9.

В случай, че са попълнени ред 7.2 и ред 8, на този ред запишете сумата от ред 7.2, ограничена до размера на сумата по ред 8 (сумата от този ред се попълва на ред 11 от колона Б на част VI)Справка 4 - Пренасяне на данъчни загуби

година

данъчна печалба преди пренасяне на данъчната загуба през съответната година

данъчна загуба през съответната година, подлежаща на пренасяне

обща сума на данъчни-те загуби от предходни години, подлежащи на пренасяне

размер на данъчната загуба, приспадната през съответната година

корекция на данъчната загуба за пренасяне по реда на чл.76

остатък от данъчната загуба за пренасяне в следващи години

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3.1

страната

3.2

чужбина

4.1

страната

4.2

чужбина

4.1

страната

4.2

чужбина

4.1

страната

4.2

чужбина

4.1

страната

4.2

чужбина

4.1

страната

4.2

чужбина

1.

2004

2.

2005

3.

2006

4.

2007

5.

2008500,000


6.

2009

2,895,000
500,000


500,000

--


1. Тази справка се попълва само от данъчно задължените лица, които:

   * през 2009 год. формират данъчна загуба за пренасяне, и/или

   * имат право да пренасят данъчни загуби през 2009 год. и/или следващи данъчни години, и/или

   * имат корекции на данъчната загуба за пренасяне по чл.76 от ЗКПО.

2. Съгласно чл..71, ал.1, данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният й размер.

3.                    Данъчни загуби от чужбина се пренасят през следващи години само от данъчни печалби от същия източник в чужбина, с изключение на случаите, предвидени в чл.73, ал.3 и чл.74, ал.3 от ЗКПО. В тези случаи е възможно данъчни загуби от чужбина да се пренасят за сметка на данъчни печалби от страната или от данъчни печалби от други източници в чужбина.

4. Някои от възможните хипотези, във връзка с посоченото в т.3, са следните:

   * При данъчна загуба за пренасяне в размер на 200 единици, от които 50 от източник в чужбина, за който е приложима разпоредбата на чл.73, ал.3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от източник в страната е в размер на 300 единици, от сумата е колона 3.1 (300 единици), ще бъдат приспаднати 200 единици (посочени в колони 4.1 и 4.2).

   * При данъчна загуба за пренасяне от предходни години в размер на 500 единици, от които 150 от източник в чужбина, за който е приложима разпоредбата на чл.74, ал.3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от източник в страната е в размер на 400 единици и от източник е чужбина в размер на 200 единици от сумите в колона 3.1 и 3.2 (40О + 200 = 600 единици) ще бъдат приспаднати 500 единици (посочени в колони 4.1 и 4.2 за предходни години).

5. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.1 следва да е равна на сумата, посочена наред 16.1 от колона Б на част VI. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.2 следва да е равна на сумата, посочена на ред 16.2 и/или 16.3 от колона Б на част VI.

6. В случаите на корекция на загубата по реда на чл.76 от ЗКПО, корекцията се посочва на реда за годината, за която се отнася. Сумата, посочена в колона 8 за годината, за която корекцията се отнася, и сумите в колони 5, 6 и 8 за следващите години следва да отразяват ефекта от корекцията.

7. В случаите, когато ДЗЛ е формирало данъчна загуба за пренасяне от източници извън България, за всяка отделна загуба от всеки отделен източник извън България се попълва самостоятелна справка за пренасяне на загуби. В случаите, в които се прилагат чл.73, ал.3 и чл.74, ал.3, както и при приспадане на загуба от текущата година, за която се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане, данъчен кредит, в колона 3.1 на тези справки, следва да се попълни размера на данъчната печалба от източник в страната, за сметка на която се пренася данъчната загуба от конкретния източник в чужбина. В останалите случаи в колоните, касаещи печалби и загуби от източник в страната, при попълването на тези справки не следва да се посочват суми. 


Част VII – Данък върху разходите

вид разход

данъчна основа

данъчна ставка

дължим данък

внесен данък

разлика

(к.5-к.6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

По чл.204, т.1 – представителни разходи

5,000

10%

500

500

-

2.

По чл.204, т.2 – социални разходи, представени в натура – общо, в т.ч.:


2.1

по чл.204, т.2, б.(а) – доброволно осигуряване и/или застраховане


2.2

по чл.204, т.2, б.(б) – ваучери за храна


2.3

- всички останали


3.

По чл.204, т.3 – разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

6,000

10%

600

600

-

Съгласно чл.215, ал.3 от ЗКПО, когато основата за облагане с данък върху разходите по чл.204, ал.3 е отрицателна величина, тя се приспада последователно от данъчната основа за следващите месеци. Когато данъчната основа на ред 3, колона 3 е отрицателна величина, запишете сумата със знак минус, а в колона 5 запишете нула. В колона 6 се посочва внесения данък до 15 януари 2010 год. включително. В случай че в колона 7 се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус.


 3. Съставяне на Приложение №1 към ГДД

Съгласно предварителните условия на примера попълването на Приложение №1 към Годишната Данъчна Декларация ще изглежда по следния начин:

НАП – Образец 1011

Приложение №1

за преобразуване на счетоводния финансов резултат за 2009 год.

на АЛФА ЕООД


Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО. Приложението се попълва и подава само в случаите, когато данъчно задълженото лице е извършвало преобразуване на счетоводния финансов резултат на основание, различно от изброените в част VІ на декларацията, като в тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна декларация (образец 1010).


ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

ГДД - Преобразуване на финансовия счетоводен резултат


Справка 1 – Разходи за дарения

код

(посочете код от Номен-клатурата)

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНО ДАРЕНИЕТО

размер на дарението

Наименование/Име, презиме, фамилия

БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/ЕГН/

ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1


2


3


4


5


6

Общо за код от 1 до 17


7

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.1  (за код от 1 до 17)

(до 10% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)


8

Превишение (р.6 - р.7)


9

18

Център „Фонд за лечение на деца”

131326059


10

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.2 (за код 18)

(до 50% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)


11

Превишение (р.9 - р.10)


12

19
13

19
14

19
15

Общо за код 19


16

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.3 (за код 19)

(до 15% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)


17

Превишение (р.15 - р.16)


18

20


19

20


20

20


21

Общо за код 20


22

Общ размер на разходите за дарения (р.6 + р.9 + р.15 + р.21)


23

Общ размер на превишението (р.8 + р.11 + р.17)


24

Разходи за дарения, признати за данъчни цели по чл.31, ал.1-4 (р.22 – р.23)


25

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.5

(до 65% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)


26

Превишение (р.24 - р.25)


27

Непризнати разходи за дарения съгласно чл.31, ал.6


28

Непризнати разходи за дарения, направени в полза на лица, извън посочените в чл.31, ал. 1 - 4

10,000

29

Общ размер на непризнатите разходи за дарения (р.23 + р.26 + р.27 + р.28) 

(сумата от този ред се посочва на ред 18 от колона А на приложението)

10,000

В колона 2 се посочва съответния код от Номенклатурата за кодовете по видове лица, поместена след таблицата. На редове 1 - 5 от колона 2 се посочват кодове от 1 до 17 включително.  На редове 12 - 14 се посочват безвъзмездно предоставените помощи по реда и при условията на Закона за меценатството.  На редове 18 – 20 се посочват даренията по код 20 в полза на български училища. В случай, че броят на редовете е недостатъчен, приложете справка в същата форма и отбележете с „х”   


Номенклатура за кодовете по видове лица, в чиято полза е извършено дарение

код

лице, в чиято полза е извършено дарението

1

Здравни и лечебни заведения

2

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд Социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика

3

Специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа съгласно Закона за народната просвета

4

Детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии

5

Бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството

6

Регистрирани в страната вероизповедания

7

Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания

8

Хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях

9

Лица, пострадали при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, или на семействата им

10

Българския Червен кръст

11

Социално слаби лица

12

Деца с увреждания или без родители

13

Културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна

14

Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството

15

Ученици и студенти в български училища за учредените и предоставените им стипендии за обучение

16

Фонд „Енергийна ефективност”

17

Комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение

18

Център „Фонд за лечение на деца”

19

безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството

20

Дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на български училища, включително висши училища


 4. Съставяне на Приложение №2 към ГДД

Съгласно предварителните условия на примера попълването на Приложение №2 към Годишната Данъчна Декларация ще изглежда по следния начин:

НАП – Образец 1012

Приложение №2

за преотстъпване на корпоративен данък и за намаление на счетоводния финансов резултат за 2009 год.

на АЛФА ЕООД

Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.  Приложението се попълва и подава само от данъчно задължените лица, които ползват преотстъпване на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО, като в тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна декларация (образец 1010).

За да се ползват данъчните облекчения по глава двадесет и втора от ЗКПО, е необходимо да бъде изпълнено изискването на чл.167, ал.1, което се декларира на ред 7.1 от част ІV на декларацията.

Лицата, които ползват преотстъпване на корпоративен данък единствено по раздел ІІІ „Общи данъчни облекчения”, попълват само Справка 1. 


Номенклатура за кодовете на основанията за преотстъпване на корпоративен данък

код

Правно основание

1

чл. 178 – Предприятия, наемащи хора с увреждания

2

чл. 179 – Земеделски производители

3

чл. 180 – Ръководство на въздушното движение

4

чл. 181 – Социални и здравноосигурителни фондове

5

чл. 184 – Данъчно  облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната

6

чл. 187 – Данъчно облекчение за кооперации


Справка 1 – Деклариране на поредността на преотстъпване на корпоративен данък

Тази справка се попълва на основание чл.170 от ЗКПО, който изисква  лицата, които преотстъпват корпоративен данък на различни основания по реда на глава двадесет и втора, задължително да декларират в годишната данъчна декларация поредността, в която са ползвали различните основания за преотстъпване.

1. Пореден №

1

2

3

4

5

2. Код


3. Размер на преотстъпения данък по съответното основание


Забележка относно кодове 05 и 06: На основание чл.190, ал.1 от ЗКПО данъчно задължено лице не може да ползва повече от едно от данъчните облекчения по раздел ІV от глава двадесет и втора за една и съща година.  


Справка 2 – Минимални помощи

Тази справка се попълва от лицата, които имат право да приложат чл. 188 от ЗКПО за данъчно облекчение, представляващо минимална помощ

1. През последните три години, включително текущата (2006 г., 2007 г. и 2008 г.), сумата на получените минимални помощи независимо от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, а за данъчно задължените лица в отрасъл сухопътен транспорт левовата равностойност на 100 000 евро.

Да

2. Размер на получените минимални помощи за последните три години, включително текущата - 2006 г., 2007 г. и 2008 г. (чл.188, ал.4 от ЗКПО)

______лв.

В случай, че е попълнена тази справка, не се попълват справки 3 и 4. 


Справка 3 – Изпълнение на условията по чл.189

Тази справка се попълва на основание чл.189, ал.1, т.4 и т.10  от ЗКПО

1. Прилагане на разпоредбата на чл.189 от ЗКПО

Да

1.1. Прогнозен размер на първоначалната инвестиция

лв.

1.2. Период на изпълнение на първоначалната инвестиция

от дата


до дата


1.3. Дейността, свързана с първоначалната инвестиция се изпълнява в съответната община по чл.189, ал.1, т.3 от ЗКПО за период от поне 5 години след годината на завършване на първоначалната инвестиция 

(Изпълнението на това условие се декларира след завършване на първоначалната инвестиция)

Да

По ред 1.1 и ред 1.2: На основание  чл.189, ал.1, т.10 от ЗКПО тези обстоятелства се декларират с годишната данъчна декларация за годината, за която се преотстъпва корпоративния данък.

Съгласно § 58 от ПЗР на ЗИДЗКПО (обн. ДВ бр.110 от 21.12.2007г.) данъчното облекчение по чл. 184, представляващо държавна помощ за регионално развитие, може да се ползва, когато изпълнението на съответната първоначална инвестиция е започнало след 31 декември 2006 г., но преди 1 януари 2014 г.

По ред 1.3: На основание чл.189, ал.1, т.4 от ЗКПО това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на 5-годишния срок с годишните данъчни декларации. 


СПРАВКА 4 – Данъчно облекчение за големи инвестиционни проекти

Тази справка се попълва от лицата, които прилагат чл.189, ал.3  от ЗКПО  

1. Наличие на задължение за прилагане на чл.189, ал.3 от ЗКПО

В случай, че сте отбелязали „да”, попълнете следващите редове.

Да

1.1. Данъчно задълженото лице е уведомило органа по приходите за проекта преди започване на изпълнението му

Да

1.2. Получено е положително решение от Европейската комисия по реда и при условията на Закона за държавните помощи

№ и датаСПРАВКА 5 – Изпълнение на общите условия по чл.193

Тази справка се попълва на основание чл.193, ал. 3 от ЗКПО

1. Прилагане на разпоредбата на чл.193, ал.1 от ЗКПО

Да

2. Изпълнение на условията по чл.193, ал.1

Да

3. Наличие на задължение за прилагане на чл.193, ал.2 от ЗКПО

В случай, че сте отбелязали „да”, попълнете следващия ред.

Да

3.1. Получено е разрешение за допустимост от Европейската комисия по реда и при условията на Закона за държавните помощи

№ и дата 5. Съставяне на Приложение №3 към ГДД

Съгласно предварителните условия на примера попълването на Приложение №3 към Годишната Данъчна Декларация ще изглежда по следния начин:

НАП – Образец 1013

Приложение №3

за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане за 2009 год.

на АЛФА ЕООД

Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Приложението се попълва и подава само когато е налице място на стопанска дейност в чужбина и/или са получени доходи от източници в чужбина, като в тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна декларация (образец 1010).


Справка 1 – Данни за печалби (доходи), обложени в чужбина при прилагане на метода „освобождаване с прогресия” и/или методи на данъчен кредит

по ред

държава

вид доход

приложен метод

брутен размер на дохода от съответната държава

данъчна печалба от съответната държава

дължим данък по ЗКПО

платен данък в чужбина

размер на данъчния кредит

освобож-даване с про-гресия

данъ-чен кредит

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.

Гърция

Авторски и лицензионни възнаграждения100,000

100,000

10,000

10,000

10,000

2.


3.


4.


5.

Всичко:

х

х

х

100,000

100,000

10,000

10,000

10,000

В колона 7 на таблицата се записва данъчната печалба, реализирана в съответната държава и формирана съгласно българското вътрешно законодателствоКоментари

-->