Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

8.2.1 Годишна Данъчна Декларация 2009

Публикувано на: 02.12.2010

Национална Агенция по Приходите – Образец 1010


Годишна Данъчна Декларация за 2009 год.


на АЛФА ЕООД

по чл.92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък


Част IV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1. Код на основната дейност:

2. Наименование на дейността:

3. Приложими

счетоводни стандарти

3.1. Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия

3.1.1. Предприятието отговаря на критериите за ”малко предприятие” съгласно т.4.11 от общите разпоредби на НСФОМСП във връзка с §1, т.15 от ДР на ЗСч

  да

  не

3.2. Международни

счетоводни стандарти

4. Задължение за извършване на финансов одит, съгласно Закона за счетоводството

  да

  не

5. Място на стопанска дейност в чужбина

  да

  не

6. Получени доходи от източници в чужбина

  да

  не

7. Преотстъпване и/или намаление на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО

(при даден отговор ”да”, попълнете ред 7.1)

  да

  не

7.1. Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от ЗКПО

(този ред се попълва на основание чл.167, ал.2 от ЗКПО)

  да

  не

8. Прилагане на  чл.189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие

  да

  не

9. Дейността, свързана с първоначалната инвестиция се осъществява в съответната община по чл.189, ал.1, т.3 от ЗКПО за период от поне 5 години след годината на завършване на първоначалната инвестиция

(изпълнението на това условие се декларира след завършване на първоначалната инвестиция)

  да

  не

Забележка: На ред 1 и 2 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Класификация на икономическите дейнсти КИД-2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП - www.nap.bg и НСИ - www.nsi.bg могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване. Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.

При дадени положителни отговори на ред 5 и/или ред 6, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение №3.

При дадени положителни отговори на ред 7 или 8, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение №2. Приложение № 2 не се попълва, когато се ползва намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл.177 от ЗКПО.

Обстоятелството по ред 9 се декларира всяка година, до изтичане на 5 годишния  срок с годишните данъчни декларации на основание чл.189, ал.1, т.4 от ЗКПО.


Част V – Образци и документи, които се подават заедно с декларацията

вид

(поставете отметка срещу наименованието на съответния образец или документ, само когато го прилагате към декларацията)

1.

Образец 1011: Приложение №1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат

2.

Образец 1012: Приложение №2 за преотстъпване на корпоративен данък

3.

Образец 1013: Приложение №3 за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане

4.

Годишен отчет за дейността

(статистически отчет)

4.1

Вх. № и дата на годишния отчет за дейността

(от НСИ)

5.

Други

(посочете вид на документа)

5.1

5.2

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация.


Част VI – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък

Определяне на данъчния резултат


Справка 1 – Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване

показатели

сума

1.

Приходи от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък

2.

Приходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор,

С изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия

3.

Други приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване

4.

Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване (р.1 + р.2 + р.3)

(сумата от този ред се попълва на ред 4 от част VI)

5.

Разходи за дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък

6.

Разходи за дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия

7.

Други разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване

8.

Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване (р.5 + р.6 + р.7)

(сумата от този ред се попълва на ред 5 от част VI)


Справка 2 – Амортизируеми активи

категория активи

по чл.55, ал.1 от ЗКПО

годишна данъчна амортизация за 2009

стойност на амортизируемите активи към 31.12.2009

данъчна амортизируема стойност

начислена данъчна амортизация

данъчна стойност

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Категория I

2.

Категория II

3.

Категория III

4.

Категория IV

5.

Категория V

6.

Категория VI

7.

Категория VII

8.

Всичко (от р.1 до р.7)

9.

Корекции

Забележка: Сумата от ред 10 на колона 3 се попълва на ред 1 от колона Б на част VI. В случай, че на ред 10, колона 3, се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус и я пренесете също със знак минус на ред 1 от колона Б на част VI. На редове от 1 до 7 в колона 3 се посочва сумата на годишните данъчни амортизации за 2008г. определени по реда на чл.58, ал.3 за съответната категория активи. Колони 4, 5 и 6 се попълват въз основа на информация от данъчния амортизационен план, отразяваща стойностите на активите към 31.12.2009г. В случай, че през 2009г. е отписан данъчен амортизируем актив от данъчния амортизационен план, за който е начислена годишна данъчна амортизация по реда на чл.58, ал.3 през 2009г., за този актив се попълва само колона 3. ЮЛНЦ посочват на редове от 1 до 7 в колона 3 годишната данъчна амортизация, съответстваща на дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък.

9.1

Увеличение, съгласно чл.62, ал.4 от ЗКПО

9.2

Намаление, в т.ч.:

9.2.1

 - съгласно чл.62, ал.4

9.2.2

 - съгласно чл.59, ал.2

10

Годишни данъчни амортизации

(р.8 + р.9.1 + р.9.2)


Справка 3 – Регулиране на слабата капитализация

показатели

сума

1.

Счетоводен финансов резултат

2.

Общ размер на приходите от лихви

3.

Общ размер на разходите за лихви

4.

Счетоводен финансов резултат без влиянието на всички приходи и разходи за лихви

(р.1 – р.2 – р.3)

5.

Разходи за лихви, подлежащи на регулация, посочени в чл.43, ал.3

6.

0,75 х ред 4, когато сумата по ред 4 е положителна или нула, когато сумата по ред 4 е отрицателна или нула

7.

р.5 – р.2 – р.6

7.1

- получената разлика е положителна величина (сумата от този ред се попълва на ред 8 от колона А на част VI)

7.2

- получената разлика е отрицателна величина

8.

Непризнати разходи за лихви след 01.01.2004г., съгласно чл.26 от отменения ЗКПО, подлежащи на приспадане и неприспаднати до 31.12.2006г. и непризнати разходи за лихви през 2008г. по реда на чл.43, ал.1 от ЗКПО

9.

В случай, че са попълнени ред 7.2 и ред 8, на този ред запишете сумата от ред 7.2, ограничена до размера на сумата по ред 8 (сумата от този ред се попълва на ред 11 от колона Б на част VI)


Справка 3 – Регулиране на слабата капитализация

Регулиране на слабата капитализация


Част VII – Данък върху разходите

вид разход

данъчна основа

данъчна ставка

дължим данък

внесен данък

разлика

(к.5-к.6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

По чл.204, т.1 – представителни разходи

2.

По чл.204, т.2 – социални разходи, представени в натура – общо, в т.ч.:

2.1

по чл.204, т.2, б.(а) – доброволно осигуряване и/или застраховане

2.2

по чл.204, т.2, б.(б) – ваучери за храна

2.3

- всички останали

3.

По чл.204, т.3 – разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

Съгласно чл.215, ал.3 от ЗКПО, когато основата за облагане с данък върху разходите по чл.204, ал.3 е отрицателна величина, тя се приспада последователно от данъчната основа за следващите месеци. Когато данъчната основа на ред 3, колона 3 е отрицателна величина, запишете сумата със знак минус, а в колона 5 запишете нула. В колона 6 се посочва внесения данък до 15 януари 2010 год. включително. В случай че в колона 7 се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус.Коментари

-->