Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

8.2.2 Приложение № 1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат - Образец 1011 - формуляр

Публикувано на: 02.12.2010

Приложение №1

за преобразуване на счетоводния финансов резултат за 2009 год.

на АЛФА ЕООД


Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО. Приложението се попълва и подава само в случаите, когато данъчно задълженото лице е извършвало преобразуване на счетоводния финансов резултат на основание, различно от изброените в част VІ на декларацията, като в тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна декларация (образец 1010).


ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ


Преобразуване на финансов резултат


Справка 1 – Разходи за дарения

Разходи за дарения


Номенклатура за кодовете по видове лица, в чиято полза е извършено дарение


код

лице, в чиято полза е извършено дарението

1

Здравни и лечебни заведения

2

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика

3

Специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа съгласно Закона за народната просвета

4

Детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии

5

Бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството

6

Регистрирани в страната вероизповедания

7

Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания

8

Хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях

9

Лица, пострадали при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, или на семействата им

10

Българския Червен кръст

11

Социално слаби лица

12

Деца с увреждания или без родители

13

Културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна

14

Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството

15

Ученици и студенти в български училища за учредените и предоставените им стипендии за обучение

16

Фонд "Енергийна ефективност"

17

Комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение

18

Център „Фонд за лечение на деца”

19

безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството

20

Дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на български училища, включително висши училищаКоментари

-->