Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

8.2.3 Приложение № 2 за преотстъпване и намаление на корпоративен данък - Образец 1012 - формуляр

Публикувано на: 03.12.2010

Национална Агенция по Приходите – Образец 1012


Приложение №2

за преотстъпване на корпоративен данък и за намаление на счетоводния финансов резултат за 2009 год.

на АЛФА ЕООД


Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.  Приложението се попълва и подава само от данъчно задължените лица, които ползват преотстъпване на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО, като в тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна декларация (образец 1010).

За да се ползват данъчните облекчения по глава двадесет и втора от ЗКПО, е необходимо да бъде изпълнено изискването на чл.167, ал.1, което се декларира на ред 7.1 от част ІV на декларацията.

Лицата, които ползват преотстъпване на корпоративен данък единствено по раздел ІІІ „Общи данъчни облекчения”, попълват само Справка 1.


Номенклатура за кодовете на основанията за преотстъпване на корпоративен данък

код

Правно основание

1

чл. 178 – Предприятия, наемащи хора с увреждания

2

чл. 179 – Земеделски производители

3

чл. 180 – Ръководство на въздушното движение

4

чл. 181 – Социални и здравноосигурителни фондове

5

чл. 184 – Данъчно  облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната

6

чл. 187 – Данъчно облекчение за кооперации


Справка 1 – Деклариране на поредността на преотстъпване на корпоративен данък

Тази справка се попълва на основание чл.170 от ЗКПО, който изисква  лицата, които преотстъпват корпоративен данък на различни основания по реда на глава двадесет и втора, задължително да декларират в годишната данъчна декларация поредността, в която са ползвали различните основания за преотстъпване.


1. Пореден №

1

2

3

4

5

2. Код


3. Размер на преотстъпения данък по съответното основание


Забележка относно кодове 05 и 06: На основание чл.190, ал.1 от ЗКПО данъчно задължено лице не може да ползва повече от едно от данъчните облекчения по раздел ІV от глава двадесет и втора за една и съща година.  


Справка 2 – Минимални помощи

Тази справка се попълва от лицата, които имат право да приложат чл. 188 от ЗКПО за данъчно облекчение, представляващо минимална помощ


1. През последните три години, включително текущата (2006 г., 2007 г. и 2008 г.), сумата на получените минимални помощи независимо от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, а за данъчно задължените лица в отрасъл сухопътен транспорт левовата равностойност на 100 000 евро.

  Да

2. Размер на получените минимални помощи за последните три години, включително текущата - 2006 г., 2007 г. и 2008 г. (чл.188, ал.4 от ЗКПО)

______лв.

В случай, че е попълнена тази справка, не се попълват справки 3 и 4.


Справка 3 – Изпълнение на условията по чл.189

Тази справка се попълва на основание чл.189, ал.1, т.4 и т.10  от ЗКПО


1. Прилагане на разпоредбата на чл.189 от ЗКПО

 Да

1.1. Прогнозен размер на първоначалната инвестиция

лв.

1.2. Период на изпълнение на първоначалната инвестиция

от дата


до дата


1.3. Дейността, свързана с първоначалната инвестиция се изпълнява в съответната община по чл.189, ал.1, т.3 от ЗКПО за период от поне 5 години след годината на завършване на първоначалната инвестиция 

(Изпълнението на това условие се декларира след завършване на първоначалната инвестиция)

 Да

По ред 1.1 и ред 1.2: На основание  чл.189, ал.1, т.10 от ЗКПО тези обстоятелства се декларират с годишната данъчна декларация за годината, за която се преотстъпва корпоративния данък.

Съгласно § 58 от ПЗР на ЗИДЗКПО (обн. ДВ бр.110 от 21.12.2007г.) данъчното облекчение по чл. 184, представляващо държавна помощ за регионално развитие, може да се ползва, когато изпълнението на съответната първоначална инвестиция е започнало след 31 декември 2006 г., но преди 1 януари 2014 г.

По ред 1.3: На основание чл.189, ал.1, т.4 от ЗКПО това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на 5-годишния срок с годишните данъчни декларации.


СПРАВКА 4 – Данъчно облекчение за големи инвестиционни проекти

Тази справка се попълва от лицата, които прилагат чл.189, ал.3  от ЗКПО


1. Наличие на задължение за прилагане на чл.189, ал.3 от ЗКПО

В случай, че сте отбелязали „да”, попълнете следващите редове.

 Да

1.1. Данъчно задълженото лице е уведомило органа по приходите за проекта преди започване на изпълнението му

 Да

1.2. Получено е положително решение от Европейската комисия по реда и при условията на Закона за държавните помощи

№ и датаСПРАВКА 5 – Изпълнение на общите условия по чл.193

Тази справка се попълва на основание чл.193, ал. от ЗКПО


1. Прилагане на разпоредбата на чл.193, ал.1 от ЗКПО

 Да

2. Изпълнение на условията по чл.193, ал.1

 Да

3. Наличие на задължение за прилагане на чл.193, ал.2 от ЗКПО

В случай, че сте отбелязали „да”, попълнете следващия ред.

 Да

3.1. Получено е разрешение за допустимост от Европейската комисия по реда и при условията на Закона за държавните помощи

№ и дата
Коментари

-->