Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

9.3. Определения и Дефиниции в МСС

Публикувано на: 03.12.2010

МСС 1 – Представяне на Финансови Отчети


Практическа неприложимост - дадено изискване е практически неприложимо, когато предприятието не може да го приложи, след като е направило всички разумни усилия за това.

Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) - Стандартите и Разясненията, приети от Съвета за Международни счетоводни Стандарти (СМСС). Те се състоят от:

                (а) Международни стандарти за финансово отчитане;

                (б) Международни счетоводни стандарти; и

                (в) Разяснения, дадени от Комитета за Разяснения на Международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за Разясненията (ПКР).

Съществен - пропуските и неточното представяне на позиции са съществени, ако те биха могли, по отделно или заедно, да повлияят на икономическите решения на потребителите, взети въз основа на финансовите отчети. Съществеността зависи от размера или естеството на пропуска или грешката, преценени в светлината на заобикалящите обстоятелства. Размерът или естеството на статията, или комбинация от двете може да бъде определящият фактор.

Пояснителни приложения - съдържат информация в допълнение към тази, представена в баланса, отчета за доходите, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци. В пояснителните приложения се предоставя текстово описание или дезагрегиране на статии, посочени в тези отчети, и информация за позиции, които не отговарят на условията за признаване в тези отчети.

Преценката дали даден пропуск или неточно представяне може да повлияе на икономическите решения на потребителите и следователно - дали те са съществени, изисква да се вземат предвид характеристиките на тези потребители. В общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети се посочва в параграф 25, че „се приема, че потребителите имат приемливи познания за бизнеса, стопанските дейности и счетоводното отчитане, както и желанието да проучат информацията с необходимата прилежност." Следователно при оценката трябва да се вземе предвид как може основателно да се очаква потребителите с такива характеристики да бъдат повлияни при вземането на икономически решения.МСС 2 – Материални Запаси


Материалните Запаси (МЗ) са активи:

                (а) държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност (напр. стоки и продукти, в т.ч. земя, сгради и други имоти за продажба);

                (б) намиращи се в процес на производство за такава продажба (незавършено производство); или

                (в) под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Нетната реализируема стойност – предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Справедлива стойност – сумата, за която един актив може да бъде разменен или един пасив уреден, между информирани и желаещи страни в сделка при справедливи пазарни условия.

Забележка: Нетната реализируема стойност на материалните запаси в едно предприятие може да не е равна на справедливата стойност минус разходите за продажба.

Постоянни общи разходи са – непреки производствени разходи, които остават сравнително постоянни, независимо от обема на производство (като амортизация, наем и поддръжка на сгради и оборудване, разходи за ръководство и администрация на производството).

Променливи общи разходи – непреки производствени разходи, които се изменят пряко или почти пряко в зависимост от обема на производството (като ел. енергия, материали и труд за спомагателни производствени дейности, които не са относими пряко към съответното производство).МСС 7 – Отчет за Паричните Потоци


Парични средства - парични средства, налични в брой и под формата на безсрочни депозити.

Парични еквиваленти - краткосрочни, високо ликвидни инвестиции, които са лесно обръщаеми в конкретни парични суми и са свързани с незначителен риск от промяна в стойността им. (с краткосрочен падеж като например три месеца или по-малко от датата на придобиването)

Парични потоци - входящи и изходящи потоци от парични средства и парични еквиваленти.

Оперативна дейност - основната дейност на предприятието, която генерира приходи, както и друга дейност, която не е инвестиционна или финансова.

Инвестиционна дейност - придобиването и продажбата на дълготрайни активи и други инвестиции, които не са включени в паричните еквиваленти.

Финансова дейност - дейност, която води до промени в размера и състава на внесения собствен капитал и привлечените средства на предприятието.МСС 8 – Счетоводни Политики, Промени в Счетоводните Оценки и Грешки


Счетоводна политика - конкретни принципи, изходни положения, конвенции, правила и практики, прилагани от предприятието при изготвяне и представяне на финансовите отчети.

Промяна в счетоводна приблизителна оценка - корекция на балансовата стойност на даден актив или пасив, или сумата на периодичното потребление на даден актив, получена след оценка на сегашното състояние на и очакваните бъдещи изгоди и задължения, свързани с активите и пасивите. Промени в счетоводните приблизителни оценки настъпват в резултат на нова информация или ново развитие и в тази връзка не се третират като корекции на грешки.

Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) - Стандартите и Разясненията, приети от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС ).

                Те обхващат:

                (а) Международни стандарти за финансово отчитане;

                (б) Международни счетоводни стандарти;

                (в) Разясненията, дадени от Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за разяснения (ПКР).

Същественост - пропуски и неточно представяне на позиции са съществени, ако те биха могли, поотделно или заедно, да повлияят на икономическите решения на ползвателите, взети въз основа на финансовите отчети. Съществеността зависи от размера и естеството на пропуските или неточното представяне, преценявано спрямо заобикалящите обстоятелства. Размерът или естеството на позиция, или комбинация от двете, могат да бъдат определящият фактор.

Грешки от минал период - пропуски или неточно представяне на финансовите отчети на предприятието за един или повече минали периоди, произтичащи от неизползване или неправилно използване на надеждна информация, която:

                (а) е била налична към момента, в който финансовите отчети за тези периоди са били утвърдени за публикуване; и

                (б) е могла, при полагането на разумни усилия, да бъде получена и взета предвид при изготвянето и представянето на тези финансови отчети.

Тези грешки включват ефектите от математически грешки, грешки при прилагане на счетоводната политика, недоглеждане или неточно представяне на факти и измами.

Прилагане с обратна сила - прилагането на нова счетоводна политика по отношение на операциите, други събития и условия, все едно винаги се е прилагала новоприетата счетоводна политика.

Преизчисляване с обратна сила - коригиране на признаването, оценяването и оповестяването на сумите на елементи от финансовите отчети, все едно не са възниквали грешки за предходен период.

Практическа неприложимост - дадено изискване е практически неприложимо, когато предприятието не може да го приложи, след като е направило всички разумни усилия за това. За конкретен минал период прилагането на промяна в счетоводната политика с обратна сила или преизчисляване със задната дата, за да се коригира грешка, се счита практически неприложимо в следните случаи:

                (а) не могат да се установят ефектите от прилагането или преизчисляването с обратна сила;

                (б) прилагането или преизчисляването с обратна сила изисква изготвяне на предположения за това какви биха били намеренията на ръководството в този период; или

                (в) прилагането или преизчисляването с обратна сила изисква съществени преоценки на сумите и за целите на тези оценки не е възможно от общата информация да се извлече обективна информация, която:

                               (i) да докаже съществуването на обстоятелства към датата(ите), спрямо които тези суми следва да бъдат признати, оценени и оповестени; или

                               (ii) е трябвало да бъде налична към момента, в който финансовите отчети за този минал период са били утвърдени за публикуване.

Прилагане за бъдеще на промяна в счетоводната политика и признаване на ефекта от промяната в счетоводната политика, съответно, означава:

                (а) прилагане на новата счетоводна политика по отношение на операциите, други събития и условия, които са настъпили след датата на промяна в политиката; и

                (б) признаване на ефекта от промяната в счетоводната приблизителна оценка в текущия и бъдещи периоди, засегнати от тази промяна.МСС 10 – Събития след Края на Отчетния Период


Събития след края на отчетния период - събития (благоприятни и неблагоприятни), които възникват между края на отчетния период и датата, на която финансовите отчети са утвърдени за издаване (дори ако тези събития възникват след публикуването на обявената печалба и друга финансова информация).

Коригиращи събития - доказват условия, съществували към края на отчетния период. Водят до корекции на сумите, признати във финансовите отчети, за да се отразят коригиращите събития, настъпили след края на отчетния период.

Некоригиращи събития - тези, които са показателни за условия, възникнали след края на отчетния период. Предприятието не коригира сумите, признати във финансовите отчети.

Дата на утвърждаване на финансовите отчети за публикуване (издаване) – датата, на която, в зависимост от управленската структура и законовите изисквания, управляващият орган взема решение за публикуване на финансовите отчети.МСС – 11 Договори за Строителство


Договор за строителство - договор, в който е конкретно договорено изграждането на актив или на съвкупност от активи, които са в тясна взаимна връзка по отношение на тяхното проектиране, технология и функция или тяхната крайна цел или предназначение. Договорите за строителство включват и договори за предоставяне на услуги, които са пряко свързани със строителството на актива (услугите, предоставяни от ръководителите на проекта и архитектите), както и договори за разрушаване или възстановяване на активи и рекултивирането на околната среда след тяхното разрушаване.

Договор на база твърда цена - договор за строителство, при който изпълнителят се съгласява на твърда договорна цена или твърда единична цена на готов продукт, която в някои случаи е обвързана с клаузи за повишаване на разходите.

Договор на база „разходи плюс“ - договор за строителство, при който на изпълнителя се възстановяват допустимите или определените по друг начин разходи плюс процент (надценка) към тези разходи или твърдо възнаграждение.

Обременяващ договор - договор, по силата на който разходите, направени за покриване на задълженията, превишават очакваните икономически ползи, произтичащи от договора.

Удръжки – сборът на междинните фактурирани суми, които не се изплащат, докато не бъдат изпълнени посочените в договора условия или докато не бъдат отстранени дефектите.

Междинните фактурирани суми - фактурирани суми за извършената по договора работа, независимо дали са изплатени от клиента.

Аванси - суми, получени от изпълнителя преди изпълнението на съответната работа.МСС 12 – Данъци върху Дохода


Счетоводен резултат- Печалбата или загубата за периода, преди намаляването и с данъци (т.е. счетоводна печалба/загуба преди данъчно облагане).

Облагаема печалба/данъчна загуба - печалбата/загубата за периода, определена в съответствие с правилата, установени от данъчните органи (т.е. счетоводният финансов резултат подлежащ на данъчно облагане).

Данъчен разход/приход - общата сума, включена при определянето на печалбата или загубата за периода във връзка с текущите и отсрочените данъци.

Текущ данък - сумата на дължимите/възстановимите данъци върху дохода във връзка с облагаемата печалба/данъчната загуба за периода.

Отсрочени данъчни пасиви - дължимите в бъдещи периоди суми на данъци върху дохода, свързани с облагаемите временни разлики.

Отсрочени данъчни активи - възстановимите в бъдещи периоди суми на данъци, свързани с: (i)  приспадащите се временни разлики, (ii) преноса на неизползвани данъчни загуби; и (iii) преноса на неизползвани данъчни кредити.

Временни разлики- разликите между балансовата стойност наедин актив или пасив и неговата данъчна основа. Временнитеразлики могат да бъдат:

                               а) облагаеми временни разлики (т.е. врезултат на които ще възникнат облагаеми суми при определянето на облагаемата печалба/загуба в бъдещи периоди, когато балансовата стойност на актива или пасива бъде възстановена или уредена); и

                               б) приспадащи се (намаляеми) временни разлики (т.е. в резултат на които ще възникнат суми, подлежащи на приспадане, при определянето на облагаемата печалба/загуба в бъдещи периоди, когато балансовата стойност на актива или пасива бъде възстановена или уредена.

Данъчна основа на актив - стойността, приписана на този актив за данъчни цели. По-специално, данъчната основа на един актив е сумата, която подлежи на приспадане от всички бъдещи икономически ползи (приходи), които ще постигне предприятието, за да възстанови балансовата стойност на актива.

Данъчна основа на пасив - стойността, приписана на този пасив за данъчни цели. По-специално данъчната основа на един пасив е неговата балансова стойност, намалена с всички суми които подлежат на приспадане за данъчни цели във връзка с него в бъдещи периоди. При авансово получен приход данъчната основа на възникналия пасив е неговата балансова стойност, намалена със сумите на приходите, които няма да бъдат облагаеми в бъдещи периоди.МСС 16 – Имоти, Машини и Съоръжения


Балансова стойност - сума, с която един актив се признава в баланса, след като се приспаднат всички натрупани за него амортизации, както и натрупаната загуба от обезценка.

Цената на придобиване - сума от заплатените парични средства или парични еквиваленти или справедливата стойност на друга престация за придобиването на един актив към момента на придобиването или създаването му или, където е приложимо, сумата, отнасяща се към този актив, когато е признат първоначално в съответствие с конкретни изисквания на други МСФО, например МСФО 2 Плащане на базата на акции.

Амортизируема сума - цена на придобиване на актива или друга стойност, заменяща я във финансовите отчети, намалена с остатъчната стойност.

Амортизация - систематично разпределение на амортизируемата сума на актива през полезния му живот.

Специфична за предприятието стойност - настоящата стойност на паричните потоци, които предприятието очаква да възникнат от продължаваща употреба на актив и от неговото освобождаване в края на полезния му живот или очаква да възникнат при уреждането на пасив.

Справедлива стойност - сума, за която един актив може да бъде разменен между осведомени и желаещи несвързани лица в сделка при справедливи пазарни условия.

Загуба от обезценка - сума, с която балансовата стойност на актива надвишава неговата възстановима стойност.

Имоти, машини и съоръжения - материални активи, които:

                (а) се държат от предприятието, за да се използват за производството или доставката на стоки или услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели;

                (б) се очаква да бъдат използвани през повече от един период.

Възстановима сума - по-високата от нетната продажна цена на актива и неговата стойност в употреба.

Остатъчна стойност - приблизително оценена сума, която предприятието би получило понастоящем при освобождаването от един актив, след като се приспаднат приблизителните разходи по освобождаването от него, ако активът вече е на възраст и в състоянието, в което се очаква да бъде в края на полезния му живот.

Полезен живот:

                (а) периодът, през който един актив се очаква да бъде наличен  за използване от предприятието; или

                (б) броят на произведените или подобни единици, които се очаква предприятието да получи от актива.МСС 17 – Лизинг


Лизингов договор - споразумение, по силата на което лизингодателят предоставя на лизингополучателя правото да използва актив срещу еднократно или серия от плащания за договорен срок. Дефиницията на лизинговия договор обхваща също и договори за наемане на актив, които съдържат клауза, даваща на наемателя опция за придобиване на правото на собственост върху актива при изпълнение на договорените условия. Тези договори понякога се наричат договори за покупка на изплащане.

Финансов лизинг - лизингов договор, при който по същество се прехвърлят всички рискове и изгоди, произтичащи от собствеността върху даден актив. В края на договора правото на собственост може да бъде или да не бъде прехвърлено.

Оперативен лизинг - лизингов договор, различен от финансовия лизинг.

Неотменим лизинг - лизингов договор, който е отменим само в следните случаи:

      (а) при настъпването на някакви далечни непредвидими обстоятелства;

      (б) с разрешението на лизингодателя;

      (в) ако лизингополучателят сключи нов лизингов договор за същия или равностоен актив със същия лизингодател; или

      (г) при изплащане от страна на лизингополучателя от самото начало на такава допълнителна сума, която осигурява в голяма степен продължаването на лизинговия договор.

Начало на лизинговия договор - по-ранната от двете дати - на лизинговото споразумение или на ангажирането на страните с основните условия на лизинговия договор. Към тази дата:

      (а) лизинговият договор е класифициран като финансов или оперативен лизинг; и

      (б) при финансов лизинг сумите, които трябва да бъдат признати в началото на срока на лизинговия договор, са определени.

Начало на срока на лизинговия договор - датата, от която лизингополучателят може да упражни правото си на ползване на наетия актив. Това е датата на първоначалното признаване на лизинга (т.е. признаване на произтичащите от сключена лизингова сделка активи, пасиви, приходи или разходи според обстоятелствата).

Срок на лизинговия договор - неотменимия период, за който лизингополучателят се е договорил с лизингодателя да наеме актива, заедно с допълнителните условия, съгласно които лизингополучателят има право да продължи да наема актива, със или без допълнително заплащане, като от самото начало на лизинга до голяма степен е сигурно, че лизингополучателят ще упражни това право.

Минимални лизингови плащания - плащанията по време на срока на лизинговия договор, които лизингополучателят е или може да бъде задължен да извърши, с изключение на условния наем, разходите за услуги и данъци, дължими от и възстановими на лизингодателя, както и:

      (а) по отношение на лизингополучателя - всички суми, гарантирани от лизингополучателя или от страна, свързана с лизингополучателя; или

      (б) по отношение на лизингодателя - всяка остатъчна стойност, гарантирана на лизингодателя от страна на:

                    (i) лизингополучателя;

                    (ii) страна, свързана с лизингополучателя; или

                    (iii) независима  трета страна,  която има финансова  възможност  да  изпълни задължението по тази гаранция.

      Ако обаче лизингополучателят разполага с опция за закупуване на актива на цена, която се очаква да бъде значително по-ниска от справедливата стойност към датата на упражняване на тази опция и която от самото начало на лизинговия договор е сигурно в голяма степен, че ще бъде упражнена, минималните лизингови плащания включват минималните плащания, дължими през целия срок на лизинговия договор, и плащането, необходимо за упражняването на тази опция за закупуване.

Справедлива стойност - сумата, за която даден актив може да бъде заменен или даден пасив - уреден между информирани, желаещи и несвързани лица в сделка при спаревдливи пазарни условия.

Икономически живот е:

      (а) периодът, в който се очаква даден актив да бъде икономически използваем от едно или повече предприятия; или

      (б) количеството продукция или сходни единици, които се очаква едно или повече предприятия да придобие от актива.

Полезен живот - приблизително оцененият оставащ период от началото на срока на лизинговия договор, без ограничение в неговата продължителност, в който се очаква икономическите изгоди от актива да бъдат усвоени от предприятието.

Гарантирана остатъчна стойност е:

      (а) по отношение на лизингополучателя - онази част от остатъчната стойност, която е гарантирана от лизингополучателя или от страна, свързана с него (като размерът на гаранцията е максималната сума, която при всички случаи би могла да бъде дължима); и

      (б) по отношение на лизингодателя - онази част от остатъчната стойност, която е гарантирана от лизингополучателя или от трета страна, несвързана с лизингодателя, която има финансова възможност да изпълни задълженията по гаранцията.

Негарантирана остатъчна стойност - онази част от остатъчната стойност на наетия актив, чиято реализация от страна на лизингодателя не е сигурна или е гарантирана само от страна, свързана с лизингодателя.

Първоначални преки разходи - диференциални разходи, пряко отнасящи се до договарянето и уреждането на лизингов договор, с изключение на разходите, извършени от лизингодател - производител или търговец.

Брутна инвестиция в лизингов договор - съвкупността от:

      (а) минималните лизингови плащания по силата на един финансов лизинг от гледна точка на лизингодателя; и

      (б) негарантираната остатъчна стойност, начислена за лизингодателя.

Нетна инвестиция в лизинговия договор - брутната инвестиция в лизинговия договор, дисконтирана с лихвения процент, заложен в лизинговия договор.

Незаработен финансов доход - разликата между:

      (а) брутната инвестиция в лизингов договор; и

      (б) нетната инвестиция в лизинговия договор.

Лихвен процент, заложен в лизинговия договор - дисконтовият процент, при който общата настояща стойност на а) минималните лизингови плащания и б) негарантираната остатъчна стойност в началото на лизинга се изравнява със: 1) справедливата стойност на наетия актив и 2) началните преки разходи, извършени от лизингодателя.

Диференциален лихвен процент по задължението на лизингополучателя - лихвеният процент, който лизингополучателят би трябвало да плаща по подобен лизингов договор или, ако той не може да се определи, процентът, който лизингополучателят би платил в началото на лизинговия договор, за да заеме за подобен период от време и с подобно обезпечение средствата, необходими за закупуване на актива.

Условен наем - онази част от лизинговите плащания, която не е определена като сума, а се основава на бъдещата стойност на фактор, който се изменя, при промяна на фактори, несвързани с течението на времето (например процент от бъдещите продажби, степен на бъдещо използване, бъдещи ценови индекси, бъдещи пазарни лихвени проценти).МСС 18 – Приходи


Доход - увеличение на икономическите ползи през счетоводния период под формата на входящ поток или увеличение на активите, или намаление на пасивите, което води до увеличение на собствения капитал, различно от увеличенията, свързани с вноските на акционерите. Доход са както приходите, така и печалбите.

Приход - брутен поток от икономически ползи през периода, създаден в хода на обичайната дейност на предприятието, когато тези потоци водят до увеличаване на собствения капитал, различно от увеличенията, свързани с

вноските на акционерите. Приходите се означават с различни наименования, като продажби, възнаграждения, лихви, дивиденти, възнаграждения за права).

Справедлива стойност - сума, за която един актив може да бъде разменен или един пасив - уреден между добре информирани и желаещи несвързани лица при справедливи пазарни условия.

Ефективна лихва - лихвата, която точно дисконтира очакваните бъдещи парични плащания или постъпления за периода на очаквания живот на финансовия инструмент или, когато е подходящо за по-къс период, до балансовата стойност на финансовия актив или на финансовия пасив.МСС 19 – Доходи на Наети Лица


Доходи на наети лица - всички форми на възнаграждение, предоставени от предприятието в замяна на положения от наетите лица труд.

Краткосрочни доходи на наети лица - доходи на наети лица (различни от доходите при прекратяване), които стават напълно изискуеми в рамките на дванадесет месеца след края на периода, в който наетите лица са положили труда за тях.

Доходи след напускане - доходи на наети лица (различни от доходите при прекратяване), които са платими след приключване на трудовото правоотношение.

Планове за доходи след напускане - формални или неформални договорености, според които предприятието осигурява доходи след напускане за едно или повече наети лица.

Планове с дефинирани вноски - планове за доходи след напускане, при които предприятието внася предварително определени вноски в отделно предприятие (фонд) и не носи законово или конструктивно задължение да заплаща допълнителни такива, ако фондът не разполага с достатъчно активи за изплащането на всички доходи на наетите лица, отнасящи се до техния трудов стаж за текущия и предходните периоди.

Планове с дефинирани доходи - планове за доходи след напускане, които са различни от плановете с дефинирани вноски.

Планове на множество работодатели - планове с дефинирани вноски (различни от държавните планове) или планове с дефинирани доходи (различни от държавните планове), при които:

(а) се обединяват активите, внесени от различни предприятия, които не са под общ контрол; и

(б) тези активи се използват за осигуряване на доходи на наети лица на повече от едно предприятие въз основа на факта, че нивата на вноските и доходите са определени, без да се взема предвид идентичността на предприятието, което наема същите тези наети лица.

Други дългосрочни доходи на наети лица - тези доходи на наети лица (различни от доходите след напускане и доходите при прекратяване), които не стават напълно изискуеми в рамките на дванадесет месеца след края на периода, в който наетите лица са положили труда за тях.

Доходи при прекратяване -  доходи на наети лица, платими в резултат на:

(а) решение на предприятието да прекрати трудовото правоотношение на наето лице преди нормалния срок за пенсиониране; или

(б) решение на наетото лице да се съгласи на доброволно напускане в замяна на тези доходи.

Безусловно придобити доходи на наети лица - доходи на наети лица, които не зависят от бъдещо трудово правоотношение.

Настояща стойност на задължение по изплащане на дефинирани доходи - настоящата стойност, без да се приспадат активите на плана, на очакваните бъдещи плащания, необходими за уреждането на задължение, произтичащо от трудовия стаж на наетите лица през текущия и миналите периоди.

Разходи за текущ трудов стаж - увеличението на настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи, произтичащо от трудовия стаж на наетите лица през текущия период.

Разходи за лихви -  увеличението в течение на един период на настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи, което възниква, понеже доходите са с един период по-близо до тяхното уреждане.

Активи на плана – тевключват:

(а) активи, държани от фонд за дългосрочни доходи на наети лица; и

(б) квалифицираните застрахователни полици.

Активи, държани от фонд за дългосрочни доходи на наети лица - тези активи (различни от непрехвърляемите финансови инструменти, емитирани от отчитащото се предприятие), които:

                (а) се държат от предприятие (фонд), което е отделно юридическо лице от отчитащото се предприятие и съществува единствено, за да плати или финансира доходите на наети лица; и

                (б) са налични, за да бъдат използвани само за плащане или финансиране на доходи на наети лица, не са достъпни за кредиторите на отчитащото се предприятие (дори при несъстоятелност) и не могат да бъдат върнати на отчитащото се предприятие освен ако:

                               (i) оставащите във фонда активи са достатъчни за посрещане на всички свързани задължения по доходи на наети лица на плана или на отчитащото се предприятие; или

                               (ii) активите се връщат на отчитащото се предприятие за възстановяване на вече платени от него доходи на наети лица.

Квалифицирана застрахователна полица – застрахователна полица, издадена от застраховател, който не е свързано с отчитащото се предприятие лице (по смисъла на МСС 24 Оповестяване на свързани лица), ако постъпленията от полицата:

                (а) могат да бъдат използвани само за плащане или финансиране на доходите на наетите лица по планове с дефинирани доходи; и

                (б) не са достъпни за кредиторите на отчитащото се предприятие (дори при несъстоятелност) и не могат да бъдат изплатени на отчитащото се предприятие освен ако:

                               (i) постъпленията представляват излишък от активи, които не са необходими, за да може полицата да посрещне всички свързани задължения по доходи на наети лица; или

                               (ii) постъпленията се връщат на отчитащото се предприятие за възстановяване на вече платени от него доходи на наети лица.

Справедлива стойност - сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение може да бъде уредено между добре осведомени и желаещи несвързани страни в сделка при справедливи пазарни условия.

Възвръщаемост на активи на план за доходи на наети лица - лихви, дивиденти и други приходи, извличани от активите на плана, заедно с реализираните и нереализираните печалби или загуби от същите, намалени с всички разходи по управлението на плана и всички платими от самия план данъци.

Актюерските печалби и загуби включват:

                (а) произтеклите от опита и действителността корекции (ефектите от разликите между предходните актюерски предположения и събития и тези, които са се случили в действителност); и

                (б) ефектите от промените в самите актюерски предположения.

Разходи за минал трудов стаж - увеличението на настоящата стойност на задълженията по изплащане на дефинирани доходи, произтичащи от трудовия стаж на наети лица за минали периоди, което идва като резултат през текущия период вследствие на въвеждането или промяната в доходите след напускане или другите дългосрочни доходи на наети лица. Разходите за минал трудов стаж могат да бъдат или положителни (когато доходите биват въвеждани или подобрявани), или отрицателни (когато съществуващите доходи биват намалявани).МСС 20 – Отчитане и Оповестяване на Правителствени Дарения


Държава - правителството, държавните агенции и подобни органи, които могат да бъдат местни, национални или международни.

Държавна помощ - действие на правителството, предназначено за предоставяне на икономическа полза конкретно за предприятие или за група предприятия, отговарящи на определени критерии. Държавната помощ за целите на настоящия Стандарт не включва ползи, предоставени само косвено чрез мерки, влияещи на общите търговски условия, като например осигуряване на инфраструктура в области на развитие или налагане на търговски ограничения за конкуренти.

Безвъзмездни средства, предоставени от държавата - помощ от държавата под формата на прехвърляне на ресурси към предприятие в замяна на минало или бъдещо съответствие с определени условия по отношение на оперативната дейност на предприятието. Те изключват онези форми на държавна помощ, които не могат да бъдат остойностени в рамките на разумното и сделки с държавата, които не могат да бъдат разграничени от нормалните търговски сделки на предприятието.

Безвъзмездни средства, предоставени от държавата, свързани с активи - безвъзмездни средства, предоставени от държавата, чието основно условие е, че предприятие, отговарящо на условията за получаването им, следва да закупи, да създаде или да придобие по друг начин дълготрайни активи.

                Могат да бъдат прилагани и допълнителни условия, ограничаващи типа или местоположението на активите или периодите, през които те могат да бъдат придобити или държани.

Безвъзмездни средства, предоставени от държавата, свързани с приходи - безвъзмездни средства, предоставени от държавата, различни от онези, свързани с активи.

Опростими заеми - заеми, за които кредиторът се ангажира да се откаже от изплащане при определени предписани условия.

Справедлива стойност - сумата, за която един актив може да бъде разменен между информиран и желаещ купувач и информиран и желаещ продавач в честна сделка помежду им.МСС 21 – Ефекти от Промените във Валутните Курсове


Курсова разлика - разликата, възникнала в резултат от преизчисляването на даден брой единици от една валута в друга валута при различни обменни курсове.

Обменен курс - съотношението, в което се обменят две валути.

Справедлива стойност - сумата, срещу която един актив може да бъде разменен или даден пасив - уреден между информирани и желаещи страни в сделка при справедливи пазарни условия.

Чуждестранна дейност - предприятие, което е дъщерно, асоциирано, съвместно или клон, чиито дейности са базирани или се ръководят в държава или валута, различни от тези на отчитащото се предприятие.

Група - предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия.

Парични позиции - парични наличности, активи и пасиви, които предстои да бъдат получени или заплатени в

определим брой валутни единици. Основният признак на паричните позиции е правото да се получи или задължението да се достави фиксиран или определим брой валутни единици (пенсии и други доходи на наети лица, които се изплащат с парични средства; провизии, които се уреждат с парични средства, парични дивиденти, признати за пасиви). Подобно на това договорите за получаване (или доставка) на променлив брой капиталови инструменти или променливо количество активи, чиято справедлива цена за получаване (или доставка) се равнява на фиксиран или определим брой валутни единици, са парични позиции. Обратно, основният признак на непаричните позиции е липсата на право да се получи или задължение да се достави фиксиран или определим брой валутни единици (репутация; нематериални активи; запаси; имоти, машини и съоръжения; провизии, които се уреждат с доставката на непарични позиции).

Нетна инвестиция в чуждестранна дейност - делът на отчитащото се предприятие в нетните активи на тази дейност. Позиция, чието уреждане не е планирано, нито ще настъпи в обозримо бъдеще, по същество е част от нетната инвестиция в съответната чуждестранна дейност (например дългосрочните вземания или кредити отпуснат на дъщерно предприятие, опериращо в чужбина, ако уреждането на заема не е нито планирано, нито се очаква да настъпи в обозримо бъдеще).

Спот курс - обменният курс при незабавна доставка.

Валута на представяне - валутата, използвана при представянето на финансовите отчети.Чуждестранна валута - всяка валута, различна от функционалната валута на предприятието.

Функционална валута - валутата на основната икономическа среда, в която функционира предприятието.

Основната икономическа среда, в която функционира едно предприятие - тази среда, в която главно се генерират и изразходват паричните средства.МСС 23 – Разходи по Заеми


Разходите по заеми - лихви и други разходи, които предприятието понася във връзка със привличането на заемни средства. Разходите по заеми включват лихви по банкови овърдрафти, краткосрочни и дългосрочни заеми; амортизация на дисконти или премии, свързани със заеми; амортизация на допълнителни разходи, извършени във връзка с уреждането на заемите; финансови разходи по финансов лизинг; курсови разлики, възникващи от заеми в чуждестранна валута, до степента, в която те се разглеждат като корекция на разходите за лихви и др.

Отговарящ на условията актив - актив, който изисква значителен период от време за въвеждане в употреба или продажба.

Разходи по отговарящ на условията актив - включват само тези разходи, които са довели до плащания на парични средства, прехвърляния на други активи или поемане на лихвени задължения. Разходите се намаляват с всякакви получени частични плащания или дарения във връзка с актива (вж. МСС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ).

Процент на капитализация - средно претеглената величина на разходите по заеми, отнесени към заемите на предприятието,

които са непогасени през периода, като се изключат заемите, извършени специално с цел придобиване на един отговарящ на условията актив.

Възстановима стойност на актив (или единица, генерираща парични потоци) - по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и неговата стойност в употреба.

Нетна реализируема стойност - предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения цикъл и тези за осъществяване на продажбата.МСС 24 – Оповестяване на Свързани лица


Свързано лице - дадено лице се счита за свързано, когато:

                (а) лицето директно или индиректно:

                               i) контролира или е контролирано, или е под общия контрол на предприятието;

                               ii) има дял в предприятието, което му дава възможност да упражнява значително влияние над предприятието; или

                               iii) упражнява общ контрол върху предприятието;

                (б) лицето е асоциирано предприятие (съгласно МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия) на предприятието;

                (в) лицето е съвместно предприятие, в което предприятието е контролиращ съдружник (вж. МСС 31 Дялове в съвместни предприятия);

                (г) лицето е член на ключов ръководен персонал на предприятието или неговото предприятие майка;

                (д) лицето е близък член на семейството на физическо лице, посочено в буква а) или г) по-горе;

                (е) лицето е предприятие, което е контролирано, съвместно контролирано или значително повлияно от лицето, посочено в буква г) или д), или притежаващо значителни правомощия за гласуване в това предприятие (пряко или непряко);

                (ж) фондът, организационното обединение или лицето представлява план за доходи след напускане на работа на служители на предприятието или на всяко свързано лице.

Сделка между свързани лица - прехвърляне на ресурси, услуги или задължения между свързани лица, без значение дали се прилага някаква цена.

Близки членове на семейството на дадено физическо лице - членове на семейството, за които може да се очаква да повлияят или да бъдат повлияни от лицето във взаимоотношенията им с предприятието. Те могат да включват: (i) съпругът(ата) и децата на лицето; (ii) децата на съпруга(та) на лицето; и (iii) зависими лица от лицето или от съпруга(та) му.

Доходи - са всички доходи на наети лица (съгласно определението в МСС 19 Доходи на наети лица), включително

доходите на наети лица, за които се прилага МСФО 2 Плащане на базата на акции. Те включват:

                (а) краткосрочни доходи на наети лица – заплати, бонуси, социални осигуровки, платен годишен отпуск и др.;

                (б) доходи след напускане на работа като пенсии, застраховка живот, медицинско обслужване след напускане на работа;

                (в) други дългосрочни доходи на наети лица, в т.ч. допълнителни отпуски, юбилеи или други възнаграждения за дългогодишен трудов стаж, обезщетения за дългосрочна нетрудоспособност и ако не са платими изцяло дванадесет месеца след края на периода, разпределение на печалбата, премии и отсрочени доходи;

                (г) доходи при напускане;

                (д) плащания на базата на акции.

Доходите включват и възнаграждения, платени от името на предприятието майка по отношение на отчитащото се предприятие.

Контрол - правомощието да се направлява финансовата политика и политиката на дейността на предприятието, така че да се получи изгода от дейността му.

Съвместен контрол - поделянето на контрола върху икономическа дейност по силата на договор.

Ключов ръководен персонал - лицата, които имат правомощия и отговорност за планирането, управлението и контрола върху дейността на предприятието (пряко или непряко), в т.ч. всеки директор (изпълнителен или друг) на това предприятие.

Значително влияние - правомощието за участие в решения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, но не и контрол върху тези политики. Значително влияние може да се постигне чрез дялово участие, устав или договор.

Следващото по степен на контрол предприятие майка - първото предприятие майка в групата над непосредствения съдружник, което представя консолидирани финансови отчети за публично ползване.МСС 26 – Счетоводно Отчитане на Пенсионни Планове


Планове за пенсионно осигуряване - договорености, при които предприятието предоставя доходи на служители при или след прекратяване на трудовия им стаж (или под формата на годишен доход, или като еднократна сума), когато такива доходи или вноските, направени за тях, могат да бъдат определени точно или приблизително преди пенсионирането по силата на представен документ или на утвърдената в предприятието практика.

Планове с дефинирани вноски - планове за пенсионно осигуряване, при които сумите за изплащане като пенсионни доходи са определени от вноските във фонд плюс инвестиционните доходи върху тях.

Планове с дефинирани доходи - планове за пенсионно осигуряване, при които сумите за изплащане като пенсионни доходи са определени по формула, която обикновено се основава на трудовото възнаграждение и/или стажа на служителите.

Финансиране - прехвърляне на активи към дадена стопанска единица (фонда), отделна от предприятието на работодателя, с цел покриване на бъдещи задължения за изплащане на пенсионни доходи.

                За целите на настоящия Стандарт са използвани също следните термини:

Участници - членовете на плана за пенсионно осигуряване и други лица, които имат право на доходи по силата на този план.

Налични нетни активи за изплащане на доходи - активите на даден план минус пасивите, с изключение на настоящата стойност на обещаните пенсионни доходи.

Актюерска настояща стойност на обещаните пенсионни доходи - настоящата стойност на очакваните плащания от план за пенсионно осигуряване към сегашни и бивши служители, съответстваща на вече прослужено време.

Безусловно придобити доходи - доходи, правата върху които, съгласно условията на плана за пенсионно осигуряване, не зависят от продължаването на трудовия стаж.МСС 27 – Консолидирани и Индивидуални Финансови Отчети


Консолидиран финансов отчет представлява финансов отчет на група, представен като такъв на едно стопанско отчетно лице.

Контрол представлява властта да се управлява финансовата и оперативната политика на дадено предприятие така, че да се извличат ползи в резултат на дейността му.

Метод на цената на придобиване (себестойността) е метод за отчитане на дадена инвестиция, където инвестицията се признава по цена на придобиване (себестойност). Инвеститорът признава приходите от инвестицията единствено до степента, в която той получава разпределения от натрупаните печалби на предприятието, в което е инвестирано, след датата на придобиването. Получени разпределения, надвишаващи тези печалби, се разглеждат като възстановяване на инвестицията и се признават като намаление на цената на придобиване (себестойността) на инвестицията.

Група е компанията майка и всички нейни дъщерни предприятия.

Неконтролиращо участие е капиталът в дадено предприятие, който не може пряко или косвено да се отнесе към компанията майка.

Компаниямайка е предприятие, което има едно или повече дъщерни предприятия.

Индивидуален финансов отчет е финансов отчет, представен от компанията майка, инвеститора в асоциирано предприятие или контролиращия съдружник в съвместно предприятие, в който инвестициите са отчетени по-скоро на база пряко участие в собствения капитал, отколкото на база отчетените резултати и нетните активи на предприятията, в които е инвестирано.

Дъщерно предприятие е предприятие, включително неучредено лице, като например сдружение, което се контролира от друго предприятие (наричано компания майка).МСС 28 – Инвестиции в Асоциирани Предприятия


Асоциирано предприятие - предприятие, включително некорпоративно предприятие, каквото е съдружието, в което инвеститорът упражнява значително влияние, но което не представлява нито дъщерно предприятие, нито съвместно предприятие на инвеститора.

Консолидирани финансови отчети - отчети на групата, представени като финансов отчет на едно предприятие.

Контрол - властта да се ръководи финансовата и оперативната политика на дадено предприятие така, че да се извличат изгоди от дейността му.

Метод на собствения капитал - метод на отчитане, според който инвестицията първоначално се вписва по своята себестойност, а впоследствие се преизчислява в съответствие с промените в дела на инвеститора в нетните активи на предприятието, в което е инвестирано. Печалбата или загубата на инвеститора включва дела на инвеститора в печалбата или загубата на предприятието, в което е инвестирано.

Съвместен контрол - договорено споделяне на контрол върху дадена стопанска дейност и съществува, само когато вземането на стратегически финансови и оперативни решения, свързани със стопанската дейност, изискват единодушното съгласие на страните, споделящи контрола върху дейността (съдружници).

Индивидуални финансови отчети - отчети, представени от предприятието майка, инвеститор в асоциираното предприятие или съдружник в съвместно предприятие, в които инвестициите се отчитат на база пряко участие в собствения капитал, отколкото на базата на отчетените резултати и нетни активи на предприятието, в което е инвестирано.

Значително влияние- право на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, в което е инвестирано, но не е контрол или съвместен контрол върху тази политика.

Дъщерно предприятие - предприятие, включително и некорпоративно предприятие, каквото е съдружието, което е под контрола на друго предприятие (т. нар. предприятие майка).МСС 29 – Финансово Отчитане при Свръхинфлационни Икономики


Свръхинфлационна икономика –  не е определен абсолютен процент, при който се счита, че възниква свръхинфлация. Въпрос на преценка е кога става необходимо преизчислението на финансовите отчети в съответствие със Стандарт МСС 29. Следните характеристики на икономическата среда на една страна могат да свидетелстват за наличие на свръхинфлация:

(а) населението предпочита да държи състоянието си в непарични активи или в относително стабилна чуждестранна валута; притежаваните суми в местна валута незабавно се инвестират, за да запазят покупателната си сила;

(б) населението разглежда паричните суми не от гледна точка на местната валута, а от гледна точка на една относително стабилна чуждестранна валута; цените могат да се определят в тази валута;

(в) покупко-продажбите на кредит се извършват по цени, които компенсират очакваната загуба на покупателна сила през кредитния период, дори ако периодът е кратък;

(г) лихвените проценти, заплатите и цените са обвързани към ценови индекс; и

(д) кумулативният процент на инфлация в течение на три години се приближава до или надхвърля 100%.

Преизчислена себестойност или себестойността при свръхинфлационна икономика –  стойността или себестойността, намалена с амортизацията на всяка една позиция, като към нейната историческа стойност и натрупана амортизация се приложи изменението на общия ценови индекс от датата на придобиването до датата на баланса. Следователно имотите, машините и съоръженията, инвестициите, материалните запаси от суровини и материали, положителната репутация, патентите, търговските марки и подобни активи се преизчисляват от датите на тяхната покупка. Материалните запаси от полуготова и готова продукция се преизчисляват от датите, на които са били извършени разходите за покупката и преработката. Ако няма информация за общия ценови индекс, за да се направи преизчисляване, може да се използва и преценка, основана например на движенията на курса между функционалната валута и една относително стабилна чуждестранна валута. Статиите, отчетени по текуща, а не по историческа стойност, не се преизчисляват.МСС 31 – Дялове в Съвместни Предприятия


Контрол - властта да се управлява финансовата и оперативната политика на дадена стопанска дейност по такъв начин, че да се извлича изгода от нея.

Метод на собствения капитал - метод за отчитане, при който делът на контролиращия съдружник в съвместно контролираното предприятие първоначално се записва по себестойност, а впоследствие се коригира според дела на контролиращия съдружник в нетните активи на съвместно контролираното предприятие. Печалбата или загубата

на контролиращия съдружник включва неговия дял в печалбата или загубата на съвместно контролираното предприятие.

Инвеститор в съвместно предприятие - участник в съвместно предприятие, който не участва в съвместния контрол върху него.

Съвместен контрол - договореното споделяне на контрола върху дадена стопанска дейност. Съществува само когато вземането на стратегически финансови и оперативни решения, свързани със стопанската дейност, изисква единодушното съгласие на страните, споделящи контрола върху дейността (контролиращи съдружници). Дейност, при която липсва договорно споразумение за установяване на съвместен контрол, не се смята за съвместно предприятие за целите на настоящия стандарт.

Съвместно предприятие - договорно споразумение, по силата на което две или повече страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол.

Пропорционална консолидация - метод на отчитане, при който делът на контролиращия съдружник във всеки един от активите, пасивите, приходите и разходите на съвместно контролираното предприятие се обединява ред по ред със сходните позиции или пък се отчита като позиции на отделни редове в счетоводните отчети на контролиращия съдружник.

Индивидуални финансови отчети - отчети, представени от предприятието майка, инвеститор в асоциирано предприятие или контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие, в които инвестициите се отчитат на база участие в собствения капитал, а не на база отчетен резултат и нетни активи на предприятието, в което е инвестирано. Финансови отчети, в които се прилага пропорционалната консолидация или методът на собствения капитал не са индивидуални финансови отчети.

Значително влияние - правото на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на дадена стопанска дейност, но не и контрол или съвместен контрол върху тази политика.

Контролиращ съдружник в съвместно предприятие - страна, която участва в съвместното предприятие и споделя съвместния контрол върху съвместното предприятие.МСС 32 – Финансови Инструменти: Представяне


Финансов инструмент - всеки договор, който поражда финансов актив за дадено предприятие и финансов пасив или инструмент на собствения капитал за друго предприятие.

Финансов актив - всеки актив, който е:

(а) парични средства;

(б) инструмент на собствения капитал на друго предприятие;

(в) договорно право:

(i) да се получат парични средства или друг финансов актив от друго предприятие; или

(ii) да се разменят финансови активи или финансови пасиви с друго предприятие при условия, които са потенциално благоприятни за предприятието;

(г) договор, който ще бъде или може да бъде уреден в инструменти на собствения капитал на емитента и е:

(i) недериватив, за който предприятието е или може да бъде задължено да получи променлив брой инструменти на собствения капитал на предприятието; или

(ii) дериватив, който ще бъде или може да бъде уреден чрез размяна на фиксирана сума парични средства или друг финансов актив за фиксиран брой инструменти на собствения капитал на предприятието. За тази цел инструментите на собствения капитал на емитента не включват инструменти, които самите са договори за бъдещо получаване или предоставяне на инструменти на собствения капитал на предприятието.

Финансов пасив - всеки пасив, който е:

(а) договорно задължение:

                               (i) да се предоставят парични средства или друг финансов актив на друго предприятие; или

                               (ii) да се разменят финансови активи или финансови пасиви с друго предприятие при условия, които са потенциално неблагоприятни за предприятието; или

                (б) договор, който ще бъде или може да бъде уреден в инструменти на собствения капитал на емитента и е:

                               (i) недериватив, за който предприятието е или може да бъде задължено да предостави променлив брой инструменти на собствения капитал на предприятието; или

                               (ii) дериватив, който ще бъде или може да бъде уреден чрез размяна на фиксирана сума парични средства или друг финансов актив за фиксиран брой инструменти на собствения капитал на предприятието. За тази цел инструментите на собствения капитал на емитента не включват инструменти, които самите са договори за бъдещо получаване или предоставяне на инструменти на собствения капитал на предприятието.

Инструмент на собствения капитал - всеки договор, който доказва остатъчен дял от активите на дадено предприятие, след приспадането на всички негови пасиви.

Справедлива стойност - стойността, срещу която един актив може да бъде разменен или пасив, уреден в сделка между информирани и желаещи страни при справедливи пазарни условия


В  МСС 39 са дефинирани следните термини, които са използвани в настоящия Стандарт със значенията, определени в МСС 39:

                                -  амортизирана стойност на финансов актив или финансов пасив

                               - финансови активи на разположение за продажба

                               - отписване

                               - дериватив

                               - метод на ефективния лихвен процент

                               - финансов актив или финансов пасив, отчитан по справедлива стойност в печалбата или загубата

                               - договор за финансова гаранция

                               - неотменим ангажимент

                               - прогнозна сделка; ефективност на хеджирането

                               - хеджирана позиция

                               - хеджиращ инструмент

                               - инвестиции, държани до падеж

                               - кредити и вземания

                               - редовна покупка или продажба

                               - разходи по сделката

Договор; Договорен се отнасят до:  споразумение между две или повече страни, което е с ясни икономически последици, които страните имат малка, ако имат изобщо някаква, възможност да избегнат, тъй като обикновено споразумението подлежи на юридическо изпълнение. Договори, а следователно и финансови инструменти, могат да приемат различни форми и не е задължително да бъдат в писмен вид.

Предприятие -  включва физически лица, търговски дружества, юридически лица, фондове и правителствени агенции.

Валутата (паричните средства) - финансов актив, защото тя представлява средство за размяна и следователно е базата, според която всички сделки се измерват и се признават във финансовите отчети. Депозит на парични средства в банка или сходна финансова институция е финансов актив, защото представлява договорно право на вложителя да получи парични средства от институцията или да издаде чек или сходен инструмент срещу салдото в полза на кредитор при плащането на финансов пасив.

Примери за финансови активи, представляващи договорно право за получаване на парични средства в бъдеще и съответно за финансови пасиви, представляващи договорно задължение за предоставяне на парични средства в бъдеще, са:

(а) търговски вземания и задължения;

(б) вземания и задължения по полици;

(в) вземания и задължения по заеми; и

(г) вземания и задължения по облигации.

      Във всеки случай договорното право на едната страна да получи (или задължението да плати) парични средства се съпоставя със съответстващото задължение на другата страна да плати (или право да получи).

Друг вид финансов инструмент - е този, за който икономическата полза, която ще бъде получена или предоставена, е финансов актив, различен от парични средства. Например полица, платима в държавни облигации, дава на притежателя договорното право да получи, а на емитента договорното задължение да предостави, държавни облигации, а не парични средства. Облигациите са финансови активи, тъй като представляват задължения на емитиращото правителство да плати парични средства. Полицата е следователно финансов актив за притежателя си и финансов пасив за емитента.

Безсрочните дългови инструменти (като „безсрочни" облигации, необезпечени облигации и капиталови полици) - обикновено предоставят на притежателя си договорното право да получи плащания на лихви по сметка на фиксирани дати, продължаващи в необозримо бъдеще, или без право да получи погашение на главницата, или с право на погасяване на главницата при условия, които правят това малко вероятно или твърде отдалечено в бъдещето.

Договорното право или договорното задължение за получаване, предоставяне или размяна на финансови инструменти -  само по себе си представлява финансов инструмент. Веригата от договорни права или договорни задължения отговаря на дефиницията на финансов инструмент, ако тя в крайна сметка ще доведе до получаването или плащането на парични средства или до придобиването или издаването на инструмент на собствения капитал.

Способността да се упражни договорно право или изискването да се удовлетвори договорно задължение - може да бъде абсолютна или може да е под условие в зависимост от настъпването на бъдещо събитие. Например финансовата гаранция е договорно право на кредитора да получи парични средства от гаранта и съответно договорно задължение на гаранта да плати на кредитора, ако кредитополучателят изпадне в неизпълнение. Договорното право и задължение съществуват благодарение на минала сделка или събитие (приемането на гаранцията), въпреки че способността на кредитора да упражни своето право и изискването за гаранта да изпълни своето задължение зависят от бъдещ акт на неизпълнение от страна на кредитополучателя. Условното право и задължение отговарят на дефиницията за финансов актив и финансов пасив, въпреки че тези активи и пасиви невинаги се признават във финансовите отчети. Някои от тези условни права и задължения могат да бъдат застрахователни договори, попадащи в обхвата на МСФО 4.

Финансовият лизинг -  се счита основно за право на лизингодателя да получи и задължение на лизингодателя да даде поток от плащания, които са по същество същите, както комбинираните плащания на главница и лихва при договора за заем. Лизингодателят отразява счетоводно своята инвестиция чрез сумата на вземането по лизинговия договор, а не самия даден на лизинг актив. Оперативният лизинг -  от друга страна, се счита основно за незавършен договор, ангажиращ лизингодателя да предостави ползването на актив през бъдещи периоди срещу възнаграждение, сходно на възнаграждение за услуга. Лизингодателят продължава да отчита самия отдаден на лизинг актив, а не вземанията, които ще получи в бъдеще съгласно договора. Съответно, финансовият лизинг се счита за финансов инструмент, а оперативният лизинг не се счита за финансов инструмент (освен във връзка с отделните плащания, дължими и изискуеми в настоящия момент).

Материални активи (като материални запаси, имоти, машини и съоръжения, отдадени на лизинг активи и нематериални активи (като патенти и търговски марки), не са финансови активи. Контролът върху такива материални и нематериални активи създава възможност за генериране на входящ поток от парични средства или друг финансов актив, но не води до настоящо право на получаване на парични средства или друг финансов актив.

Активи (като предплатени разходи), за които бъдещата икономическа изгода е получаването на стоки или услуги вместо правото да се получат парични средства или друг финансов актив, не са финансови активи. Съответно обекти като отсрочени приходи и повечето гаранционни задължения не са финансови пасиви, тъй като изходящият поток от икономически ползи, свързан с тях, е предоставянето на стоки и услуги, а не договорно задължение за изплащане на парични средства или друг финансов активПасиви или активи, които не са договорни (като данъци върху доходите, които възникват в резултат от законови изисквания, наложени от правителството), не са финансови пасиви или финансови активи. Счетоводното отчитане на данъците върху доходите е разгледано в МСС 12 Данъци върху доходите. По подобен начин конструктивните задължения, както са дефинирани в МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, не възникват от договори и не са финансови пасиви.

Примерите за инструменти на собствения капитал - включват обикновени акции без право на връщане, някои видове привилегировани акции, както и варанти или издадени кол опции, които дават право на притежателя си да запише или закупи фиксиран брой обикновени акции на емитиращото предприятие без право на връщане в замяна на фиксирана сума парични средства или друг финансов актив. Задължението на предприятието да емитира или закупи фиксиран брой от своите инструменти на собствения капитал в замяна на фиксирана сума парични средства или друг финансов актив, е инструмент на собствения капитал за предприятието. Ако такъв договор обаче съдържа задължение за предприятието да плати парични средства или друг финансов актив, той води и до задължение за сегашната стойност на сумата на обратното изкупуване.Емитентът на обикновени акции без право на връщане поема пасив, когато действа формално за извършването на разпределение и става юридически задължен към акционерите да направи това. Това може да е случаят след обявяването на дивидент или когато предприятието е прекратено и всякакви активи, оставащи след удовлетворяването на пасивите, подлежат на разпределение между акционерите.

Закупена кол опция или друг сходен договор, закупен от предприятието – който му дава правото да придобие обратно фиксиран брой от своите инструменти на собствения капитал срещу предоставянето на фиксирана сума парични средства или друг финансов актив, не е финансов актив за предприятието. Вместо това всяко възнаграждение, платено за такъв договор, се приспада от собствения капитал.

Финансовите инструменти включват основни инструменти: (като вземания, задължения и инструменти на собствения капитал) и деривативни финансови инструменти (като финансови опции, фючърси и форуърди, лихвени и валутни суапове). Деривативните финансови инструменти отговарят на дефиницията за финансов инструмент и съответно попадат в обхвата на настоящия Стандарт.

Деривативни финансови инструменти: създават права и задължения, които оказват влияние върху прехвърлянето между страните по инструмента на един или повече финансови рискове, присъщи на стоящия в основата финансов инструмент. При възникването деривативните финансови инструменти дават на едната страна договорното право да размени финансови активи или финансови пасиви с другата страна при условия, които са потенциално благоприятни, или договорното задължение да размени финансови активи или финансови пасиви с другата страна при условия, които са потенциално неблагоприятни. Като цяло обаче18 те не водят до прехвърляне на стоящия в основата финансов инструмент в началото на договора, нито такова прехвърляне възниква задължително на падежа на договора. Някои инструменти съдържат както право, така и задължение да се извърши размяна. Тъй като условията на размяната се определят в началото на деривативния инструмент, с промяната на цените на финансовите пазари тези условия могат да станат или благоприятни, или неблагоприятни.

Пут или кол опция за размяна на финансови активи или финансови пасиви (т. е. финансови инструменти, различни от инструменти на собствения капитал на предприятието): дава на притежателя си право да получи потенциални бъдещи икономически изгоди, свързани с промени в справедливата стойност на стоящия в основата на договора финансов инструмент. И обратно, издателят на опция поема задължение да се откаже от потенциални бъдещи икономически ползи или да понесе потенциални загуби на икономически ползи, свързани с промените в справедливата стойност на стоящия в основата финансов инструмент. Договорното право на притежателя и задължението на издателя на опцията отговарят на дефиницията за финансов актив и съответно на финансов пасив. Стоящият в основата финансов инструмент по опционен договор може да бъде всякакъв финансов актив, включително акции в други предприятия и лихвоносни инструменти. Опцията може да изисква от издателя си да емитира дългов инструмент, а не да прехвърли финансов актив, но стоящият в основата инструмент по опцията би представлявал финансов актив за притежателя, ако упражни опцията. Правото на притежателя на опцията да размени финансовия актив при потенциално благоприятни условия и задължението на издателя на опцията да размени финансов актив при потенциално неблагоприятни условия, са различни от стоящия в основата финансов актив, който трябва да бъде разменен при упражняването на опцията. Характерът на правото на притежателя и на задължението на издателя на опцията не се влияят от вероятността за упражняване на опцията.

Друг пример на деривативен финансов инструмент е форуърден договор, който ще бъде уреден за период от шест месеца, при който едната страна (купувачът) обещава да предостави парични средства от ВЕ 1 000 000 срещу държавни облигации с фиксиран процент с номинална стойност от ВЕ 1 000 000, а другата страна (продавачът) обещава да предостави държавни облигации с фиксиран процент с номинална стойност от ВЕ 1 000 000 срещу парични средства от ВЕ 1 000 000. През шестте месеца двете страни имат договорно право и договорно задължение да разменят финансовите инструменти. Ако пазарната цена на държавните облигации нарасне над ВЕ 1 000 000, условията ще бъдат благоприятни за купувача и неблагоприятни за продавача; ако пазарната цена падне под ВЕ 1 000 000, ефектът ще бъде противоположен. Купувачът има договорно право (финансов актив), подобно на правото при държаната кол опция, и договорно задължение (финансов пасив), сходно на задължението при издадената пут опция, а продавачът има договорно право (финансов актив), сходно на правото при притежавана пут опция, и договорно задължение (финансов пасив), подобно на задължението при издадена кол опция. Както при опциите, тези договорни права и задължения представляват финансови активи и финансови пасиви и са различни от стоящите в основата финансови инструменти (облигациите и паричните средства, които трябва да бъдат разменени). Двете страни по форуърден договор имат задължението да действат в договорения срок, докато изпълнението по опционен договор възниква само когато притежателят на опцията избере да я упражни.

Деривативни инструменти -  съдържащи правото или задължението да се извърши бъдеща размяна, включително лихвен и валутен суап, лихвени тавани, диапазони (комбинация от горна и долна граница) и минимални граници, кредитни ангажименти, улеснения за издаване на полици, и акредитиви. Договорите за лихвен суап могат да се разглеждат като вариант на форуърден договор, в който страните се договарят да направят серия от бъдещи размени на парични суми, където едната сума се изчислява при плаващ лихвен процент, а другата при фиксиран лихвен процент. Фючърсните договори са друг вариант на форуърдни договори, основно различаващи се по това, че договорите са стандартизирани и се търгуват на борса.

Договорите за покупка или продажба на нефинансови обекти не отговарят на дефиницията за финансов инструмент, тъй като договорното право на едната страна да получи нефинансов актив или услуга и съответстващото задължение на другата страна не установяват сегашно право или задължение на която и да е от страните да получи, предостави или размени финансов актив. Например договори, които предвиждат уреждане само чрез получаване или предоставяне на нефинансов актив (напр. опция, фючърсни или форуърдни договори за сребро), не са финансови инструменти. Много договори за стоки са от този тип. Някои са стандартизирани по форма и се търгуват на организирани пазари по същия до голяма степен начин, по който се търгуват и някои деривативни финансови инструменти. Например фючърсни договори за стоки могат да се купуват или продават веднага срещу парични средства, защото се котират за търгуване на борса и могат да сменят собственика си във всеки един момент. Страните, купуващи и продаващи договора, в действителност търгуват със стоящите в основата стоки. Способността да се купи или продаде договор за стоки срещу парични средства, леснотата, с която той може да бъде купен или продаден, и възможността за договаряне на парично уреждане на задължението да се получи или достави стока не променят фундаменталния характер на договора по начин, който да създава финансов инструмент. Независимо от това някои договори за покупка или продажба на нефинансови обекти, които могат да бъдат уредени нетно или чрез размяна на финансови инструменти, или в които нефинансовият актив може да се превърне незабавно в парични средства, са в обхвата на Стандарта, все едно са финансови инструменти (вж. параграф 8).

Договор, който е свързан с получаването или предоставянето на материални активи -  не води до финансов актив за едната страна и до финансов пасив за другата страна, освен ако всякакви съответстващи плащания не бъдат отсрочени след датата, на която са прехвърлени материалните активи. Такъв е случаят с покупката или продажбата на стоки при условията на търговски кредит.

Договори, които са свързани със стоки, които не включват уреждане чрез физическото получаване или доставка на стоки. Тепредвиждат уреждане чрез парични плащания, които се определят по формула в договора, а не чрез плащане на фиксирани суми. Например стойността на главницата на облигация може да се изчисли чрез прилагането на пазарна цена на нефта, преобладаваща на падежа на облигацията, към фиксирано количество нефт. Главницата се индексира към цената на стоката, но се урежда единствено в парични средства. Такъв договор представлява финансов инструмент.

Дефиницията за финансов инструмент включва и договор, който поражда нефинансов актив или нефинансов пасив в допълнение към финансов актив или финансов пасив. Такива финансови инструменти често предоставят на едната страна опцията да размени финансов актив за нефинансов актив. Например облигация, свързана с нефт, може да предостави на притежателя си правото да получи поток от фиксирани периодични лихвени плащания и фиксирана сума парични средства на падежа с опцията да размени главницата за фиксирано количество нефт. Желанието за упражняване на тази опция ще варира с течение на времето в зависимост от справедливата стойност на нефта съобразно съотношението на размяна на парични средства срещу нефт (цена на размяната), заложено в облигацията. Намеренията на притежателя на облигацията относно упражняването на опцията не оказват влияние върху същността на съставните активи. Финансовият актив на притежателя и финансовият пасив на емитента правят облигацията финансов инструмент, независимо че се създават и друг вид активи и пасиви.МСС 33 – Нетна Печалба на Акция


Мерките срещу намаляване на стойността - включват увеличение на нетната печалба на акция или намаление на загубата на акция, възникващо от предположението, че конвертируемите инструменти са конвертирани, че опциите или варантите са упражнени или че са емитирани обикновени акции в резултат от изпълнението на конкретни условия.

Договор за емитируеми акции под условие - договор за емитиране на акции, който зависи от удовлетворяването на конкретни условия.

Емитируеми обикновени акции под условие - обикновени акции, които се емитират срещу малка сума парични средства, без парични средства или срещу друго възнаграждение въз основа на удовлетворяването на конкретни условия, заложени в договора за емитиране на акции под условие.

Намаляване на стойността - намаляване на нетната печалба на акция или увеличение на загубата на акция, които са резултат от предположението, че конвертируемите инструменти са конвертирани, че опциите или варантите са упражнени или че са емитирани обикновени акции в резултат от изпълнението на конкретни условия.

Опции, варанти и еквивалентни инструменти - финансови инструменти, които дават на притежателя им правото да закупи обикновени акции.

Обикновена акция - инструмент на собствения капитал, който е подчинен на всички други класове инструменти на собствения капитал.

Потенциална обикновена акция - финансов инструмент или друг договор, който дава на притежателя си правото да закупи обикновени акции.

Пут опция на обикновени акции - договори, които дават на притежателя им правото да продаде обикновени акции на конкретна цена и в определен период.

Обикновените акции участват в подялбата на печалбата за периода само след като другите видове акции, например привилегированите акции, са участвали. Едно предприятие може да има повече от един клас обикновени акции. Обикновените акции от един и същ клас имат едни и същи права за получаване на дивиденти.

Примери за потенциални обикновени акции са:

(а) финансови пасиви или инструменти на собствения капитал, включващи привилегировани акции, които са конвертируеми в обикновени акции;

(б) опции и варанти;

(в) акции, които ще бъдат емитирани след изпълнението на конкретни условия, произтичащи от договорни споразумения, като закупуването на даден бизнес или други активи.Освен ако не е посочено друго, следните термини от МСС 32 Финансови инструменти: представяне се използват в настоящия Стандарт със специфичните значения, посочени в параграф 11 на МСС 32. МСС 32 дава определение:

- финансов инструмент, финансов актив,

- финансов пасив, инструмент на собствения капитал и справедлива стойност, и

- предоставя насоки за прилагането на тези дефиниции.МСС 34 – Междинно Финансово Отчитане


Междинен период е период на финансово отчитане, по-кратък от пълна финансова година.

Междинен финансов отчет означава финансов отчет, съдържащ или пълен комплект финансови отчети (както са описани в МСС 1 Представяне на финансови отчети), или комплект съкратени финансови отчети (както са описани в настоящия Стандарт) за даден междинен период.МСС 36 – Обезценка на Активи


Активен пазар - пазар, на който съществуват следните условия: търгуваните на пазара единици са хомогенни; налице са желаещи купувачи и продавачи; цените са обществено достъпни.

Дата на споразумението за бизнес комбинация - датата, на която е постигнато по същество споразумение между комбиниращите се страни и в случая на публично регистрирани предприятия, това е съобщено на обществеността. В случай на враждебно поглъщане най-ранната дата, на която е постигнато споразумение по същество между комбиниращите се страни, е датата, на която достатъчен брой от собствениците на придобиваното предприятие са приели предложението на придобиващото предприятие да получи контрол.

Балансова сума - стойността, по която един актив се посочва в отчета за финансовото състояние след приспадане на натрупаната амортизация и загуби от обезценка.

Единица, генерираща входящи парични потоци - най-малката разграничима група активи, генерираща парични потоци от използване на активите, които са в значителна степен независими от паричните потоци от други активи или групи от активи.

Корпоративни активи - активи, различни от репутацията, които допринасят за генерирането на бъдещи парични потоци както от разглежданите единици, генериращи парични потоци, така и от други единици, генериращи парични потоци.

Разходи по изваждане от употреба - допълнителните разходи, пряко свързани с изваждането от употреба на даден актив с изключение на финансовите разходи и разходите за подоходни данъци.

Амортизационна сума - цената на придобиване на актива или друга сума, посочена вместо цена на придобиване във финансовите отчети, намалена с остатъчната му стойност.

Амортизация - систематичното разпределение на амортизационната сума на даден актив през полезния му живот

Справедливата стойност, намалена с разходите по продажба - сумата, която би могла да бъде получена при продажбата на актив или единица, генерираща парични потоци, в пряка сделка между информирани и желаещи осъществяването на транзакцията страни, след приспадане на разходите по продажбата.

Загуба от обезценка на актив (единица, генерираща входящи парични потоци) - сумата, с която балансовата

стойност на актива (или единицата, генерираща парични потоци) се намалява, за да не надвишава неговата възстановима стойност.

Възстановима стойност на актив (единица, генерираща парични потоци) - по-високата от справедливата стойност (намалена с разходите по продажба) и стойността в употреба.

Полезен живот е едно от двете: периодът от време, през който се очаква активът да бъде ползван в предприятието или количество единици продукция, които се очаква да бъдат получени от предприятието в процеса на ползване на актива.

Стойност в употреба - настоящата стойност на бъдещите парични потоци, които се очаква да се получат от актива или единицата, генерираща парични потоци.               МСС 37 – Провизии Условни Пасиви и Условни Активи


Провизия - задължение с неопределена срочност или сума.

Пасив - настоящо задължение, произтичащо от минали събития, чието уреждане се очаква да породи изходящ поток от ресурси на предприятието, съдържащ икономически ползи.

Задължаващо събитие - събитие, което поражда правно или конструктивно задължение, което има за резултат липсата на реална алтернатива за уреждане на задължението.

Правно задължение - задължение, което произлиза от договор, законодателство, или друго действие на закона.

Конструктивно задължение - задължение, което произлиза от действията на предприятието, когато:

                (а) на базата на предходна практика, публикувани политики или специфично текущо твърдение предприятието е показало на други страни, че е готово да приеме определени отговорности; и

                (б) като резултат предприятието създава у другите страни определено очакване, че ще изпълни тези отговорности.

Условен пасив е:

                (а) възможно задължение, възникнало от минали събития, чието съществуване може да се потвърди само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат напълно контролирани от предприятието; или

                (б) настоящо задължение, произтичащо от минали събития, което не е било признато поради това, че:

   (i) не е вероятно да се появи необходимост от изходящ поток от ресурси за неговото погасяване; или

   (ii) сумата на задължението не подлежи на оценяване с необходимата надеждност.

Условен актив - възможен актив, възникващ от минали събития, чието съществуване може да се потвърди от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат напълно контролирани от предприятието.

Подлежащи на изпълнение договори са такива договори, по които никоя от страните не е изпълнила нито едно от своите задължения или и двете страни са изпълнили своите задължения частично в еднаква степен.

Обременяващ договор - договор, по силата на който разходите, направени за покриване на задълженията, превишават очакваните икономически ползи, произтичащи от договора.

Преструктуриране - програма, която е планирана и контролирана от ръководството на предприятието и която ще промени съществено обхвата на дейността на предприятието или начина на осъществяване на дейността, като например продажба или прекратяване на част от дейността, затваряне на производства в държава или регион или пренасочване на бизнеса от една държава в друга, промени в структурата на управлението, фундаментални реорганизации, които имат съществен ефект върху характера и фокуса на дейността на предприятието.

Търговските задължения - задължения да се заплати за получени стоки или услуги, които са били фактурирани или са били предмет на формално споразумение с доставчика; и

Начислени разходи - задължения да се заплати за получени стоки или услуги, които все още не са платени, фактурирани или са предмет на формално споразумение с доставчика, включително суми, дължими на служители (например начислени суми за отпуски, дължими на служители). Размерът на сумите, времето, за което се отнасят и степента на несигурност при начислените разходи обикновено е по-малка от тази, за която се изисква да се направи провизия.           

Вероятно - по-вероятно е да настъпи, отколкото да не настъпи.МСС 38 – Нематериални Активи


Активен пазар - пазар, в който а) обектите, търгувани на пазара, са еднородни; б) във всеки един момент могат да бъдат намерени желаещи купувачи и продавачи; и в) цените са обществено достояние.

Датата на споразумението за бизнес комбинация - датата, на която е постигнато споразумение по същество между комбиниращите се страни и в случай на регистрирани на борсата предприятия, е публично обявена. В случай на враждебно поглъщане - най-ранната дата, на която значителен брой от собствениците на придобиваното предприятие са приели предложението на придобиващото предприятие за придобиване от негова страна на контрола върху придобивания.

Амортизация - систематичното разпределение на амортизируемата сума на нематериален актив за срока на неговия полезен живот.

Актив – това е ресурс,

                (а) контролиран от предприятие в резултат на минали събития; и

                (б) от който се очаква да се получат бъдещи икономически ползи.

Нематериален актив - разграничим непаричен актив без физическа субстанция.

Балансова стойност - стойността, с която активът е признат в отчета за финансовото състояние след приспадане на натрупаната амортизация и загуби от обезценка.

Цената на придобиване - сумата на паричните средства или паричните еквиваленти, които са платени, или справедливата стойност на друго възнаграждение, дадено за придобиване на актив в момента на неговото придобиване или строителство, или когато е приложимо, сумата, свързана с този актив в момента на първоначалното му признаване в съответствие със специфичните изисквания на други МСФО.

Амортизируема сума - цената на придобиване на даден актив или друга сума, с която тази цена на придобиване е заменена, намалена с остатъчната стойност.

Развойна дейност - прилагането на изследователски открития или други познания към план или дизайн за производството на нови или съществено подобрени материали, устройства, продукти, процеси или услуги преди началото на търговско производство или ползване.

Стойност, специфична за стопанска единица – настоящата стойност на паричните потоци, които предприятието очаква да бъдат получени от продължаващото използване на актива и от изваждането му от употреба в края на неговия полезен живот, или очаква да възникнат при възникването на пасив.

Справедлива стойност на актив - сумата, за която този актив би могъл да се размени в честна сделка между информирани и желаещи страни.

Загуба от обезценка - сумата, с която балансовата стойност на даден актив превишава неговата възстановима стойност.

Парични активи - държаните парични средства и активите, които ще бъдат получени във фиксирани и определими суми парични средства.

Научноизследователска дейност - оригинално и планирано изследване, предприето с цел да се получи ново научно или техническо познание и разбиране.

Остатъчна стойност на нематериален актив - очакваната сума, която предприятието би получило в момента, ако активът се извади от употреба, след приспадането на очакваните разходи за изваждането му от употреба.

Полезен живот е:

                (а) периодът, през който активът се очаква да бъде на разположение за ползване от предприятието; или

                (б) броят на производствените или сходни единици, които се очаква предприятието да получи от актива.МСС 39 – Финансови Инструменти: Признаване и Оценяване


Мерките срещу намаляване на стойността включват - увеличение на нетната печалба на акция или намаление на загубата на акция, възникващо от предположението, че конвертируемите инструменти са конвертирани, че опциите или варантите са упражнени или че са емитирани обикновени акции в резултат от изпълнението на конкретни условия.

Договор за емитируеми акции под условие - договор за емитиране на акции, който зависи от удовлетворяването на конкретни условия.

Емитируеми обикновени акции под условие - обикновени акции, които се емитират срещу малка сума парични средства, без парични средства или срещу друго възнаграждение въз основа на удовлетворяването на конкретни условия, заложени в договора за емитиране на акции под условие.

Намаляване на стойността - намаляване на нетната печалба на акция или увеличение на загубата на акция, които са резултат от предположението, че конвертируемите инструменти са конвертирани, че опциите или варантите са упражнени или че са емитирани обикновени акции в резултат от изпълнението на конкретни условия.

Опции, варанти и еквивалентни инструменти - финансови инструменти, които дават на притежателя им правото да закупи обикновени акции.

Обикновена акция - инструмент на собствения капитал, който е подчинен на всички други класове инструменти на собствения капитал.

Потенциална обикновена акция - финансов инструмент или друг договор, който дава на притежателя си правото да закупи обикновени акции.

Пут опция на обикновени акции - договори, които дават на притежателя им правото да продаде обикновени акции на конкретна цена и в определен период.

Обикновените акции участват в подялбата на печалбата за периода само след като другите видове акции - например привилегированите акции, са участвали. Едно предприятие може да има повече от един клас обикновени акции. Обикновените акции от един и същ клас имат едни и същи права за получаване на дивиденти.

Примери за потенциални обикновени акции са:

(а) финансови пасиви или инструменти на собствения капитал, включващи привилегировани акции,които са конвертируеми в обикновени акции;

(б) опции и варанти;

(в) акции, които ще бъдат емитирани след изпълнението на конкретни условия, произтичащи от договорни споразумения, като закупуването на даден бизнес или други активи.

Седните термини от МСС 32  се използват в настоящия Стандарт със специфичните значения, посочени в параграф 11 на МСС 32. МСС 32 дава определение на

финансов инструмент,

финансов актив,

финансов пасив,

инструмент на собствения капитал

справедлива стойност.МСС 40 – Инвестиционни Имоти


Балансова сума е сумата, с която е признат един актив в баланса.

Цена на придобиване е изплатената сума в пари или парични еквиваленти или справедливата стойност на друго възмездяване, дадено за придобиването на актив, към момента на неговото придобиване или изграждане, или ако е приложимо, сумата, приписана към този актив, когато се признава първоначално в съответствие със специалните изисквания на друг МСФО, напр. МСФО 2 Плащане на базата на акции.

Справедлива стойност е сумата, за която един актив може да бъде разменен в сделка при справедливи пазарни условия между несвързани, осведомени и желаещи страни.

Инвестиционен имот е имотът (земята или сградата или части от сграда, или и двете), държан (от собственика или лизингополучателя по финансов лизинг) по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала, или и за двете, отколкото за:

                (а) използване при производството или доставката на стоки или услуги или за административни цели; или

                (б) продажба в рамките на обичайната икономическа дейност.

Използван от собственика имот е имотът, държан (от собственика или от лизингополучателя по финансов лизинг) за използване при производството или доставката на стоки или услуги, или за административни цели.МСС 41 – Земеделие


Земеделска дейност е управлението от страна на едно предприятие на биологичната трансформация на биологични активи до получаването на земеделска продукция или допълнителни биологични активи с цел продажба.

Земеделска продукция е прибраната реколта от биологичните активи на предприятието.

Биологичен актив е живо животно или растение.

Биологичната трансформация обхваща процесите на растеж, дегенериране, производство и възстановяване, които предизвикват качествени или количествени изменения в биологичния актив.

Група биологични активи е съвкупността от сходни живи животни или растения.

Реколта е отделянето на продукцията от биологичния актив или прекратяването на жизнените процеси на биологичния актив.МСФО 1 – Прилагане за Първи Път на МСФО


Дата на преминаване към МСФО – Началото на най-ранния период, за който предприятието представя пълна сравнителна информация съгласно МСФО в своите първи финансови отчети по МСФО.

Приета стойност – Стойност, използвана като заместител на себестойността или амортизираната себестойност към дадена дата. При последваща амортизация се приема, че предприятието първоначално е признало актива или пасива на дадената дата и че себестойността му е била равна на приетата стойност.

Справедлива стойност– Сумата, за която даден актив може да бъде разменен или пасив - уреден в сделка при справедливи пазарни условия между информирани и желаещи страни.

Първи финансови отчети по МСФО – Първите годишни финансови отчети, в които предприятието приема Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), като прави изрично и безусловно заявление за съответствие с МСФО.

Първи отчетен период по МСФО – Отчетният период, приключващ на отчетната дата на първите финансови отчети по МСФО на предприятието.

Прилагащо за първи път предприятие – Предприятие, което представя своите първи финансови отчети по МСФО.

Международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО) – Стандарти и разяснения, приети от Съвета по Международните счетоводни стандарти (СМСС). Те се състоят от:

(а) Международни стандарти за финансовo отчитане;

(б) Международни счетоводни стандарти; и

(в) разяснения, дадени от Комитета за разяснения на Международните стандарти за финансовo отчитане (КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за разясненията (ПКР).

Встъпителен баланс по МСФО – Баланс на предприятието (публикуван или непубликуван) към датата на преминаване към МСФО.

Досегашни общоприети счетоводни принципи – Счетоводната база, която прилагащото за първи път предприятие е използвало непосредствено преди приемането на МСФО.

Отчетна дата – Краят на последния период, обхванат от финансовите отчети или от междинен финансов отчет.МСФО 2 – Плащане на Базата на Акции


Сделка с плащане на базата на акции, уреждана с парични средства - Сделка с плащане на базата на акции, при която предприятието придобива стоки или услуги, като поема задължението да преведе парични средства или други активи на доставчика на тези стоки и услуги, възлизащи на суми, базирани на цената (или стойността) на акциите на предприятието или на други негови инструменти на собствения капитал.

Наети лица и други лица, предоставящи сходни услуги - Физически лица, които предоставят персонални услуги на предприятието и/или: а) лицата се считат за наети лица за правни или данъчни цели, б) лицата работят за предприятието под неговото ръководство по същия начин, както лицата, които се считат за наети лица за правни или данъчни цели, или в) предоставяните услуги са аналогични на тези, предоставяни от наетите лица. Например терминът обхваща целия управленски персонал, т. е. лицата, които имат правомощия и отговорности да планират, ръководят и контролират дейностите на предприятието, включително неизпълнителни директори.

Инструмент на собствения капитал - Договор, който осигурява остатъчен дял в активите на дадено предприятие след приспадане на всички негови пасиви.

Предоставян инструмент на собствения капитал - Правото (условно и безусловно) придобиване на инструмент на собствения капитал на предприятието, предоставено от предприятието на друго лице по силата на споразумение за плащане на базата на акции.

Сделка с плащане на базата на акции, уреждана чрез издаване на инструменти на собствения капитал - Сделка с плащане на базата на акции, при която предприятието получава стоки или услуги в замяна на инструменти на собствения капитал на самото предприятие(включително акции и опции за акции).

Справедлива стойност - Сумата, за която даден актив може да бъде разменен или даден пасив - уреден, или предоставен инструмент на собствения капитал би могъл да се размени в сделка при справедливи пазарни условия между несвързани, информирани и желаещи страни.

Дата на споразумяване - Датата, на която предприятието и друго лице (включително наето лице) се договарят за плащане на базата на акции, като предприятието и контрагентът имат споделено разбиране за сроковете и условията на споразумението. На датата на споразумяване предприятието дава на контрагента правото на парични средства, други активи или инструменти на собствения капитал на предприятието, при условие че са изпълнени определени условия на предоставяне, ако има такива. Ако това споразумение е предмет на процедура на одобрение (например от акционерите), датата на споразумяване е датата, на която е получено одобрението.

Вътрешна стойност - Разликата между справедливата стойност на акциите, които контрагентът има (условно или безусловно) право да запише или които има право да получи, и цената(ако има такава), която контрагентът е (или ще бъде) длъжен да плати за тези акции. Например опция за акция с цена на упражняване 15 ВЕ (2) на акция със справедлива стойност 20 ВЕ има вътрешна стойност в размер на 5 ВЕ.

Пазарно условие - Условие, от което зависи цената на упражняване, придобиването или възможността за упражняване на инструмент на собствения капитал, свързано с пазарната цена на инструментите на собствения капитал на предприятието, като например постигането на определена цена на акция или определен размер на вътрешната стойност на опция за акции или постигането на определено целево равнище, базирано на пазарната цена на инструментите на собствения капитал на предприятието по отношение на индекс на пазарните цени на инструменти на собствения капитал на други предприятия.

Дата на оценяване - Датата, на която се оценява справедливата стойност на предоставените инструменти на собствения капитал за целите на МСФО. За сделки с наети лица и други лица, извършващи сходни услуги, датата на оценяване е датата на споразумяване. За сделки с лица, различни от наети лица (и тези, предоставящи сходни услуги), датата на оценяване е датата, на която предприятието получава стоките или контрагентът извършва услугите.

Характеристика на подмяна - Характеристика, която предвижда автоматично предоставяне на допълнителни опции за акции винаги, когато притежателят на опция упражни по-рано предоставените му опции, като използва акции на предприятието вместо парични средства за заплащане на цената на упражняване.

Общите положения дефинират пасива като настоящо задължение на предприятието, произтичащо от минали събития, уреждането на които се очаква да доведе до изходящ поток от предприятието на ресурси, които въплъщават икономически ползи (т. е. изходящ паричен поток или други активи на предприятието).

В настоящото допълнение паричните суми са деноминирани във "валутни единици" (ВЕ).

Опция за подмяна - Нова опция за акции, предоставена, когато една акция е използвана за заплащане на цената на упражняване на предишна опция за акции.

Споразумение за плащане на базата на акции - Споразумение между предприятието и друго лице (включително наето лице) да встъпят в сделка с плащане на базата на акции, което дава право на другатастрана да получи парични средства или други активи на предприятието, възлизащи на суми, базирани на цената на акциите на предприятието или на други негови инструменти на собствения капитал, или да получи инструменти на собствения капитал на предприятието, при условие че са изпълнени определени условия за придобиване.

Сделка с плащане на базата на акции - Сделка, при която предприятието получава стоки или услуги в замяна на негови инструменти на собствения капитал на (вкл. акции или опции за акции) или придобива стоки или услуги, като поема задължения към доставчика на тези стоки или услуги за суми, базирани на цената на акциите на предприятието или други инструменти на собствения капитал на предприятието.

Опция за акции - Договор, който дава на притежателя право, но не и задължение, да запише акции на предприятието на фиксирана или определима цена за определен период от време.

Придобиване - Възникване на право. По силата на споразумение за плащане на базата на акции правото на контрагента да получи парични средства, други активи или инструменти на собствения капитал на предприятието възниква при удовлетворяване на определени условия за придобиване.

Условия за придобиване - Условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да възникне за контрагента правото да получи парични средства, други активи или инструменти на собствения капитал на предприятието по силата на споразумение за плащане на базата на акции. Условията за придобиване включват условия за отработен трудов стаж, при които от другата страна се изисква да придобие определен трудов стаж, както и условия за резултати, които изискват постигането на определени целеви равнища на изпълнение (като например определено увеличение на печалбата на предприятието за определен период от време).

Период на придобиване - Периодът, през който се удовлетворяват всички определени условия за придобиване на дадено споразумение за плащане на базата на акции.МСФО 3 – Бизнес Комбинации


Дата на придобиване - датата, на която придобиващият ефективно получава контрол над придобивания.

Дата на споразумението - датата, на която е постигнато споразумение по същество между комбиниращите се страни и, в случая на публични дружества, листвани на фондова борса, това е обявено публично. В случай на насилствено поглъщане, най-ранната дата, на която е постигнато споразумение по същество между комбиниращите се страни, е датата, на която достатъчен брой от собствениците на придобивания са приели предложението на придобиващия за получаване на контрол от придобиващия над придобивания.

Бизнес - взаимосвързан набор от дейности и активи, извършвани и управлявани с цел осигуряване на:

                (а) възвръщаемост на инвеститорите; или

                (б) по-ниски разходи или други икономически ползи пряко и пропорционално на държателите на полици или на участниците;

Бизнесът основно се състои от входящи елементи, процеси, прилагани към тези входящи елементи, и изходящи елементи или продукти, които се или ще бъдат използвани за генериране на приходи. Ако в прехвърляния набор от дейности и активи присъства репутация, този прехвърлен набор от дейности и активи се счита за бизнес.

Бизнес комбинация - обединяването на отделни предприятия или бизнеси в една отчетна стопанска единица.

Бизнес комбинация, обхващаща предприятия или дейности под общ контрол - бизнес комбинация, в която всички комбиниращи се предприятия или бизнеси в крайна сметка са контролирани от една и съща страна или страни, както преди, така и след комбинацията, и този контрол не е преходен.

Условно задължение - условно задължение има значението, дадено му в МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, т.е.:

                (а) възможно задължение, възникващо в резултат от минали събития, чието наличие ще бъде потвърдено от настъпването или

Ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не са изцяло под контрола на предприятието; или

                (б) текущо задължение, което възниква от минали събития, но не е признато, защото:

                               (i) не е вероятно, че ще има изходящ поток на ресурси, съдържащи икономически ползи, необходим за уреждането на задължение, или

                               (ii) стойността на задължението не може да се оцени достатъчно надеждно.

Контрол - властта да се ръководят финансовата и оперативна политика на предприятието или бизнеса с оглед извличането на ползи от дейността му.

Дата на размяна - когато бизнес комбинацията се постига с една единствена разменна сделка, датата на размяна е датата на придобиване. Когато бизнес комбинацията обхваща повече от една разменни сделки, например когато тя се постига на етапи чрез последователно закупуване на акции, датата на размяна е датата, на която всяка отделна инвестиция се признава във финансовите отчети на придобиващия.

Справедлива стойност - сумата, срещу която може да бъде заменен даден актив или уреден даден пасив между независими, осведомени и желаещи страни в сделка при справедливи пазарни условия.

Репутация - бъдещи икономически ползи, възникващи от активи, които не могат да бъдат идентифицирани индивидуално и признати отделно.

Нематериален актив- нематериален актив има значението, дадено му в МСС 38 Нематериални активи, т.е. разграничим непаричен актив без физическо съдържание.

Съвместно предприятие - съвместно предприятие има значението, дадено му в МСС 31 Дялове в съвместни предприятия, т.е. договорно споразумение, съгласно което две или повече страни предприемат икономическа дейност, която е предмет на съвместен контрол.

Миноритарно участие - тази част от печалбата или загубата и нетните активи на дъщерно предприятие, подлежащи на разпределение към дялове в собствения капитал,които не са притежание, пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, на компанията майка.

Взаимни предприятия - предприятие, различно от предприятие, притежавано от инвеститор, (като взаимно застрахователно дружество или взаимно кооперативно предприятие), което осигурява по-ниски разходи или други икономически ползи пряко и

пропорционално на своите държатели на полици или участници.

Компания майка - Предприятие, което притежава едно или повече дъщерни предприятия.

Вероятно - Повече възможно, отколкото не.

Отчетна стопанска единица - предприятие, чиито потребители разчитат, че представената информация във финансовите отчети, предназначени за общи цели ще им бъде полезна за вземане на решения относно разпределението на ресурси. Отчетната

стопанска единица може да бъде самостоятелно предприятие или група, състояща се от компания майка и всичките й дъщерни предприятия.

Дъщерно предприятия - Предприятие, включително нерегистрирано предприятие от рода на съдружие, което е контролирано от друго предприятие (известно като компания майка).МСФО 4 – Застрахователни Договори


Цедент - притежател на полица по презастрахователен договор.

Депозитен компонент - договорен компонент, който не се отчита като дериватив съгласно МСС 39 и би бил в обхвата на МСС 39, ако беше отделен инструмент.

Директен застрахователен договор - застрахователен договор, който не е презастрахователен договор.

Допълнителен, негарантиран доход - Договорно право за получаване като допълнение към гарантираните доходи на допълнителни доходи:

                (а) които е вероятно да бъдат съществена част от общите доходи по договора;

                (б) чиято сума или време на възникване са договорни по преценка на застрахователя; и

                (в) която договорно се базира върху:

                               (i) резултатите от изпълнението на определен пул от договори или определен вид договори;

                               (ii) реализирана и/или нереализирана възвръщаемост от инвестициите по определен пул от активи, държани от застрахователя; или

                               (iii) печалбата или загубата на дружеството, фонда или друго предприятие, което е издало договора.

Справедлива стойност - сумата, за която даден актив може да бъде разменен или пасив - уреден в сделка при справедливи пазарни условия между несвързани, осведомени и желаещи страни.

Договор за финансова гаранция - договор, който изисква издателят да извърши определени плащания, за да обезщети притежателя за загубата, която последният понася, защото определен дебитор не успява да плати, когато е длъжен, в съответствие с първоначалните или изменените условия на дългов инструмент.

Финансов риск - рискът от възможна бъдеща промяна в един или повече определени показатели - лихвен процент, цена на финансов инструмент, стокова цена, обменен курс, ценови или процентен индекс, кредитен рейтинг или кредитен индекс, или друга променлива, при условие че в случай на нефинансова променлива, тя не е специфична за една от страните по договора.

Гарантирани доходи - плащания или други доходи, на които конкретен притежател на полица или инвеститор има безусловно право, което не е обект, по договор, на преценката на издателя.

Гарантиран елемент - задължение да се платят гарантирани доходи, включени в договор, който съдържа и право за допълнителен, негарантиран доход.

Застрахователен актив - нетните договорни права на застраховател по застрахователен договор.

Застрахователен договор - договор, по силата на който една страна (застрахователят) приема значителен застрахователен риск от друга страна (притежателя на полица), като се съгласява да обезщети притежателя на полицата, ако определено несигурно събитие (застрахователното събитие) окаже негативен ефект върху притежателя.

Застрахователно задължение - нетните договорни задължения на застраховател по застрахователен договор.

Застрахователен риск - риск, различен от финансов риск, прехвърлен от притежателя на договора към издателя.

Застраховател - страната, която носи задължение по застрахователен договор да обезщети притежателя на застрахователната полица при настъпване на застрахователно събитие.       

Тест за адекватност на задължение - оценка дали балансовата стойност на застрахователно задължение трябва да бъде увеличена (или балансовата стойност на свързаните отсрочени разходи за придобиване, или свързаните нематериални активи намалени) на базата на разчет на бъдещите парични потоци.

Притежател на полица - страна, която има право на компенсация по силата на застрахователен договор при настъпване на застрахователно събитие.

Презастрахователен договор - застрахователен договор, издаден от един застраховател (презастрахователя), за да обезщети друг застраховател (цедент) за загуби по един или повече договори, издадени от цедента.

Презастраховател - страна, която носи задължение по презастрахователен договор да обезщети цедента при настъпване на застрахователно събитие.

Отделяне - счетоводно отчитане на компонентите на договор, все едно те са отделни договори.МСФО 5 – Нетекущи Активи, Държани за Продажба и Преустановени Дейности


Единица, генерираща парични потоци - най-малката разграничима група активи, която генерира парични постъпления, които в значителна степен са независими от паричните постъпления от други активи или групи активи.

Компонент от предприятие - дейности и парични потоци, които могат да бъдат ясно разграничени оперативно и за целите на финансовото отчитане от останалата част от предприятието.

Разходи за продажба - допълнителните разходи, пряко свързани с изваждането от употреба на даден актив (или група за изваждане от употреба), без финансовите разходи и разходите за данък върху дохода.

Текущ (краткотраен) актив - актив, който удовлетворява който и да било от посочените по-долу критерии:

                (а) очаква се той да бъде реализиран или е държан с цел продажба или употреба в нормалния оперативен цикъл на предприятието;

                (б) държи се предимно с цел търгуване;

                (в) очаква се да бъде реализиран в срок от дванадесет месеца от датата на баланса; или

                (г) представлява пари или парични еквиваленти, освен ако няма ограничение да бъде разменян или използван за уреждане на пасив в продължение най-малко на дванадесет месеца от датата на баланса.

Преустановена дейност - компонент от предприятието, който или е освободен, или е класифициран като държан за продажба и:

                (а) представлява отделен основен вид дейност или географска област на дейности;

                (б) е част от един координиран план за освобождаване на отделен основен вид дейност или географска област на дейности;

или

                (в) е дъщерно предприятие, придобито изключително с намерение да бъде препродадено.

Група за изваждане от употреба - група за изваждане от употреба, която ще бъде освободена, чрез продажба или по друг начин, заедно като група в една сделка и пасиви, директно свързани с активите, които ще бъдат прехвърлени в сделката. Групата включва репутацията, придобита в бизнес комбинация, ако групата представлява единица, генерираща парични потоци, към която репутацията е била разпределена или ако представлява дейност в рамките на такава единица, генерираща парични потоци.

Справедлива стойност - сумата, за която даден актив може да бъде разменен или пасив уреден между информирани и желаещи страни в честна/пряка сделка.

Неотменим ангажимент за покупка - споразумение с несвързана страна, обвързващо и за двете страни и обикновено законово приложимо, което:

                (а) посочва всички съществени условия, включително цената и момента на сделката, и

                (б) включва неустойка за неизпълнение, която е достатъчно голяма, за да направи изпълнението много вероятно.

Много вероятно – повече от вероятно.

Нетекущ (дълготраен) актив - актив, който не удовлетворява дефиницията за текущ актив.

Вероятно възстановима стойност - по-високата от справедливата стойност на даден актив, намалена с разходите

за продажбата, и неговата стойност в употреба.

Стойност в употреба - сегашната стойност на приблизителните бъдещи парични потоци, очаквани от продължаващата употреба на актива и от неговото освобождаване в края на полезния му живот.МСФО 6 – Проучване и Оценка на Минерални Ресурси


Активи по проучване и оценка - разходите по проучване и оценка, признати като активи в съответствие със счетоводната политика на предприятието.

Разходи по проучване и оценка - разходите, извършени от предприятието във връзка с проучването и оценката на минерални ресурси преди да стане възможно да бъде доказана техническата изпълнимост и търговската приложимост на добиването на минерални ресурси.

Проучване и оценка на ресурси - търсенето на минерални ресурси, включително минерали, нефт, на природен газ и сходни невъзстановяващи се ресурси, след като предприятието е получило юридическите права да извършва проучвания в конкретна област, както и определянето на техническата изпълнимост и търговската приложимост на добиването на минерални ресурс.МСФО 7 – Финансови Инструменти: Оповестяване


Кредитен риск - рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението.

Валутен риск - рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в обменните курсове.

Лихвен риск - рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти.

Ликвиден риск - рискът, че предприятието ще срещне трудности при изпълнението на задължения, свързани с финансови пасиви.

Задължения по кредити - задълженията по кредити са финансови пасиви, различни от краткосрочните търговски задължения при нормални кредитни условия.

Пазарен риск - Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени. Пазарният риск се състои от три вида риск: валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск.

Друг ценови риск - Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени (различни от тези, възникващи от лихвен риск или валутен риск), независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, специфични за отделния финансов инструмент или неговия емитент, или от фактори, влияещи върху всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара.

Просрочен - Финансов актив е просрочен, ако контрагентът не е направил плащане, когато е бил длъжен съгласно договора.МСФО 8 – Оперативни Сегменти


Оперативен сегмент - Оперативен сегмент е компонент на предприятието:

                (а) който предприема бизнес дейности, от които може да получава приходи и понася разходи (включително приходи и разходи, свързани със сделки с други компоненти на същото предприятие);

                (б) чиито оперативни резултати редовно се преглеждат от ръководителя на предприятието, вземащ главните оперативни решения, при вземането на решения относно ресурсите, които да бъдат разпределени към сегмента, и оценяване на резултатите от неговата дейност; и

                (в) за когото е налице отделна финансова информация.Коментари

-->