Рада Колева Рада Колева счетоводител

Примерни Казуси по ЗДДС

Публикувано на: 01.08.201301. Обект на Облагане с ДДС

1.1. Основни характеристики на ДДС

Какъв данък е ДДС?

Косвен данък върху потреблението, защото един го плаща ( купувачът), а друг го внася. В България ставката на ДДС за облагаеми стоки и услуги е 20%. ДДС е и всеобхватен данък, защото обхваща не само стоките, но и услугите. Данъкът върху добавената стойност е многофазен данък, който не се натрупва и основният му компонент е данъчният кредит.

1.2. Влияе ли ДДС върху печалбата на фирмите?

Не, освен ако нямаме право на данъчен кредит – в такъв случай се явява разход и ще намали печалбата.

1.3. ДДС върху стойността на акциза при внос

Начислява ли се ДДС върху стойността на акциза при внос на акцизни стоки?

Да.

(чл.26, ал.3, т.1 от ЗДДС)

1.4. Начислява ли се ДДС върху стойността на търговската отстъпка?

Не.

(чл.26, ал.5 от ЗДДС)

1.5. ДДС, включено в договорената цена

Ако не е изрично уговорено между страните, счита ли се, че сумата на дължимия ДДС е включена в договорената цена?

Да. Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.

(чл.67, ал.2 от ЗДДС)

1.6. Обратно данъчно задължение

Кога е налице „обърнато данъчно задължение”?

Извършват се облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на България, но доставчик по тях е лице, което е установено извън нашата страна – няма седалище или постоянен обект в България.

(чл.82, ал.2-5)

1.7. Продажба на заложена вещ

Начислява ли се данък добавена стойност, при продажба на заложена в заложна къща вещ, която когато се извършва продажбата, не е собственост на заложната къща?

С Наредба за Дейността на Заложните Къщи (НДЗК), в сила от 27.02.2009г. се определят реда и условията за предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи, и изискванията към лицата, които ги контролират. Съгласно чл.23, ал.1 от тази наредба, след изтичането на срока по чл.22, ал.1, заложната къща може да продаде сама заложената вещ, ако заложната й цена е под 5000 лева, и да се удовлетвори предпочтително от цената й. В ал.2 и ал.3 на чл.23 от Наредбата изрично е предвидено, че заложната къща не може да придобива собственост върху вещи, подлежащи на продажба по реда на ал.1 от същата разпоредба, и че правото на собственост върху заложената вещ преминава върху купувача от момента на продажбата. От посочените разпоредби е видно, че заложната къща не става собственик на заложената вещ. Заложната къща извършва продажбата на заложената вещ от чуждо име и за чужда сметка, а именно от името и за сметка на залогодателя.

По смисъла на ЗДДС, доставка на стока е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката, а доставчик е лицето, което извършва доставката на стока или услуга (чл.6, ал.1 и чл.11, ал.1 от ЗДДС). Предвид гореизложеното, страна по продажбата/доставката на заложената вещ е залогодателят, а не е заложната къща, поради което за заложната къща не възниква задължение за издаване на фактура, респ. за начисляване на ДДС.  Получателите на парични заеми от заложните къщи – залогодателите, по смисъла на наредбата са най-често физически лица. Това е намерило израз в чл. 10 от наредбата, според който залогодателите са идентифицирани с имена и ЕГН/ЛНЛ. Тези физически лица са обикновено данъчно незадължени по ЗДДС. Те чрез залагане и последваща продажба от тяхно име и за тяхна сметка на личните им и употребявани вещи не осъществяват независима икономическа дейност по чл. 3 от ЗДДС и са извън обхвата на ЗДДС. Но в случай че по изключение залогодател е данъчно задължено лице - физическо или юридическо, регистрирано по ЗДДС, за продажбата на заложената вещ от заложната къща заложителят следва да издаде данъчен документ с начислен ДДС на името на купувача, а не на името на заложната къща. За извършената продажба на заложената вещ, заложната къща следва да издаде на купувача документ за платената сума-фискална касова бележка.

(чл. 23, ал.1, чл.22, ал.1)

1.8. Принципът на териториалност на ЗДДС

Какъв е принципът на териториалност на ЗДДС?

Облагаеми са само доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, която за целите на закона включва географската територия на република България, континенталния шелф и изключителната икономическа зона.

(чл.2, ал.2 от ЗДДС)

1.9. Зони, изключени от териториалния обхват

Кои зони са изключени от териториалния обхват?

Свободните зони, свободните складове и търговските обекти, лицензирани за безмитната търговия, но доставките на спиртни напитки, тютюневи изделия и течни горива от територията на страната до свободна зона, склад или търговски обект, лицензиран за безмитна търговия, се считат за облагаеми, т.к са с място на изпълнение в страната.

(§1, т.36 от ДР на ЗДДС)

1.10. Механизъм на формиране на ДДС

Производител продава на търговец на едро стоки с продажна цена 1500 лв. без ДДС. Начисленият и дължим данък от производителя е 300 лв. След покупката на стоките, търговецът на едро смята да ги препродаде като постави надценка с 500 лв. и така стоките стават с продажна цена 2000 лв. без ДДС. Колко ще бъде дължимото ДДС от търговеца на едро?

Той начислява 400 лв. ДДС, но може да ползва данъчен кредит за покупката на стоките ( приемаме, че търговецът на едро е регистриран по ЗДДС) в размер на 300 лв. и така задължението му за внасяне на данъка е 100 лв.

(чл.2, ал.2 от ЗДДС)

1.11. Услуги от държавни съдебни изпълнители

Подлежат ли на облагане услугите, предоставяни от държавните съдебни изпълнители?

Да, това е промяна от 01.01.2013 г. и с промяната се премахва възможността държавните съдебни изпълнители като данъчно незадължени публични субекти поради освобождаването си от данъци да предлагат на по-ниска цена услуги, равностойни на предоставяните от частните съдебни изпълнители.

1.12. Системата „Интрастат”

Каква е същността на системата „Интрастат”?

Прилага се за събирането на данни за вътрешнообщностни изпращания от или пристигания на територията на страната на стоки на ЕС, но не и на услуги, които се декларират до 14-то число на месеца, следващ референтния период в НАП. Поради факта, че стоките физически се преместват от една страна-членка в друга, Интрастат декларация се попълва и в двете страни.

(чл.14, ал.1 от Наредбата за Прилагане на Системата Интрастат (НПСИ))

02. Данъчно Задължени Лица по ДДС

03. Стока и Доставка на Стока

04. Вътре-Общностна Доставка (ВОД) на Стока

05. Услуга и Доставка на Услуга

06. Липса на Доставка на Стока и Услуга

07. Доставчик и Получател

08. Облагаема Доставка

09. Вътре-Общностно Придобиване (ВОП)

10. Дистанционна Продажба на Стоки

11. Тристранна Операция

12. Внос на Стоки

13. Специфични Случаи на Доставки

14. Място на Изпълнение

15. Данъчно Събитие

16. Данъчна Основа

17. Облагаеми Доставки с Нулева Ставка на ДДС

18. Освободени Доставки и Придобивания

19. Облагане с ДДС на Вътре-Общностни Доставки (ВОД)

20. Облагане с ДДС на Вноса

21. Облагане с ДДС на Вътре-Общностно Придобиване (ВОП)

22. Специален Ред на Облагане с ДДС

23. Данъчна Ставка и Размер на Данъка

24. Данъчен Кредит – Право на Приспадане, Пълен и Частичен Кредит

25. Корекции на Ползван Данъчен Кредит

26. Начисляване и Внасяне на ДДС

27. Регистрация и Дерегистрация по ЗДДС

28. Специфични Случаи на Регистрация и Дерегистрация

29. Фактури, Дебитни и Кредитни Известия и Протоколи за Целите на ДДС

30. Удостоверяване/Доказване на Доставките

31. Съхраняване на Документи и Счетоводна Отчетност

32. Отчитане и Деклариране на ДДС

33. Възстановяване на ДДС от Друга Държава на ЕСКоментари

Свързани документи със ЗДДС

-->