ст.счетоводител

В коя клетка се включва неиздадена фактура в дневник ПродажбиСпоред Вас, редно ли е неиздадена фактура, която е започната да се пише, но поради техническа или правописна грешка, не е дооформена с всички необходими реквизити, да се включва в дневника на продажбите, единствено, за да се спази хронологията и поредната номерация на въпросните фактури? И освен това при възникнала грешка в някой от задължителните реквизите - например име на получателя или идентификационен номер, какво трябва да се въведе при обработване и отразяване на фактурата в дневника за продажби по ЗДДС.Отговори

 • Здравейте,

  Погрешно съставени или поправени фактури се анулират като в случай че вече са били включени в дневниците за покупките или продажбите на някоя от страните по сделката се съставя протокол за анулиране на фактурата, който съдържа следните реквизити:

  1. основанието за анулирането;
  2. номера и датата на документа, който се анулира;
  3. номера и датата на издадения нов документ;
  4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

  Ако анулирате фактурата в месеца на издаване, то в дневника за продажбите следва да посочите номера и датата на анулирания документ, както и останалите му реквизити, но в полетата, описващи стойността се записва нула или се оставят празни.

  При анулиране на документа в следващ отчетен период той се включва в дневника за продажбите за периода на анулиране с оригиналните стойности, посочени в него, но записани със знак минус.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 116 от Закона за ДДС и в Приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗДДС.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
  • 06 Aug 2013 10:35
  • (Потребител)
  • 0
  Благодаря за изчерпателния Ви отговор, но при положение, че фактурата въобще не е откъсната от кочана, тъй като е сгрешена и не е предадена на клиента, както и не е въобще включвана в дневника за покупки и продажби на страните какво следва да направим - трябва ли да се отрази в регистрите, за да се запази последователността при номериране, както и хронологичната последователност. При самото съставяне на документа се установява грешката - правописна или техническа и затова въобще не се дава на контрагента - отсрещната страна, нито ние, нито те я включват в дневниците по ЗДДС, тъй като не е официално издадена и няма никакви протоколи за анулирането й. Ще очаквам мнението Ви относно този казус.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->