Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

9.4. Дефиниции и Определения в Данъчни и Счетоводни Закони

Публикувано на: 03.12.2010

Закон за Данък Върху Добавената Стойност

Данъчно незадължено юридическо лице е юридическо лице, което не е данъчно задължено и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки.

Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

Не е независима икономическа дейност дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово както и дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност по управление и контрол на юридически лица.

Стока е всяка вещ (вкл. електричество, вода, газ, топлинна и хладилна енергия и стандартен софтуер).

Услуга е всяко нещо, различно от стока, което има стойност (вкл. прехвърлянето на нематериално имущество – лицензи или покупката на програмен продукт, различен от стандартен софтуер), с изключение на парите в обръщение и чуждестранната валута, използвани като платежно средство.

Доставка - прехвърлянето на право на собственост или друго вещно право върху стока или оказването на услуга срещу възнаграждение.

Стандартен софтуер е програмен продукт, записан на технически носител, който е предназначен за масова употреба и не отчита спецификите в дейността на конкретния потребител.

Нови сгради са сградите, които към датата, на която данъкът е станал изискуем, са на етап ”груб строеж” или не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за Устройство на Територията.

Стари сгради – сгради, за които са изминали повече от 60 месеца от датата на разрешението им за ползване.

Лек автомобил е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. При определяне броя на местата за сядане се вземат предвид само седалките, монтирани от производител.

Ремонт е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с нает актив, които не водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив.

Подобрение е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с нает актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив.

Безвъзмездна е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото.

Стоки с незначителна стойност и услуги с незначителна стойност са стоките или услугите, чиято пазарна цена е под 30 лв. и доставката им не е част от серия доставки, по които получател е едно и също лице.

Данъчна основа - стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, без данъка по този закон. Данъчната основа се увеличава с:

• всички други данъци и такси, в т.ч. акциз, когато такива са дължими за доставката;

• всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката;

• съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката;

• стойността на опаковъчни материали или контейнери, ако не подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице; ако тези опаковъчни материали или контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната основа се намалява със стойността им при връщането.

Постоянен обект е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна.

Лице, установено на територията на страната е лице, което е със седалище и адрес на управление на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната. Не се смята за установено на територията на страната чуждестранно лице, което има обект на територията на страната, който не взема участие в извършването на доставката.

Лице, установено на територията на Общността е лице, което е със седалище и адрес на управление на територията на Общността или има постоянен обект на територията на Общността.

Нови превозни средства са:

•моторни превозни средства с обем на двигателя над 48 куб. см или с мощност над 7,2 киловата, предназначени за превоз на пътници или товари, за които е налице едно от следните условия: към датата на възникване на данъчното събитие не са изминали повече 6 месеца от датата на първата им регистрация или не са изминали повече от 6 000 км.

• плавателни съдове и въздухоплавателни средства, отговарящи на идентични критерии

Територия на страната е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.

Територия на държава членка - е територията на всяка държава членка, на която се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, посочена за всяка държава членка в чл. 299 от този договор, като:

(а) в тази територия не се включват:

(i) за Федерална република Германия: Остров Хелиголанд и територията на Бюсинген;

(ii) за Кралство Испания: Цеута, Мелила и Канарските острови;

(iii) за Република Италия: Ливиньо, Кампионе диталия и италианските води на езеро Лугано;

(iv) за Република Франция: Задморски департаменти;

(v) за Република Гърция: планината Атон;

(vi) за Република Финландия: Оландските острови;

(vii)за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: Англо-нормандски острови;

(б) доставките, възникващи във или предназначени за:

(i) Княжество Монако - за целите на този закон ще бъдат третирани като доставки, възникващи във или предназначени за Френската република;

(ii) о-в Ман - за целите на този закон ще бъдат третирани като доставки, възникващи във или предназначени за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

(iii) Суверенните бази на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Акротири и Декелия - за целите на този закон ще бъдат третирани като доставки, възникващи в или предназначени за Кипър.

Общността и територия на Общността - е територията на държавите членки.

Трета територия или трета страна - е всяка територия, различна от територията на държавите членки.

Прилежащ терен - е сумата от застроената площ по смисъла на Закона за устройство на територията и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот.

Дейности или доставки, извършвани от държавата, държавните и местните органи в качеството им на орган на държавната или местната власт  са дейностите или доставките, извършени от лице, създадено със закон, когато:

(а) се извършват в изпълнение на правомощията му, произтичащи от нормативен акт, и не могат да се извършват от търговец, освен ако това му е възложено със закон;

(б) е установена такса с нормативен акт.

Електронни съобщителни услуги - електронни съобщителни услуги по смисъла на Закона за електронните съобщения. Електронните съобщителни услуги включват и прехвърляне или отстъпване на правото да се използва капацитетът за пренасяне, излъчване, предаване или приемане или предоставянето на достъп до глобални информационни мрежи.

Услуги, извършвани по електронен път:

(а) предоставянето на пространство в интернет, доставката на носители на съдържание в интернет (хостинг), дистанционната поддръжка на програми и апаратура по електронен път;

(б) доставката на софтуер и актуализацията му по електронен път;

(в) предоставянето на изображение, текст и информация и на достъп до бази данни по електронен път;

(г) предоставянето на музика, филми и игри, в т.ч. лотарийни, хазартни игри и игри с парични и предметни награди, предоставяни по електронен път, както и на политически, културни, художествени, спортни, научни и развлекателни предавания и прояви;

(д) предоставянето на дистанционно обучение по електронен път.

Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път.

Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка  са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:

(а) покриване на загуби;

(б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.

Пазарна цена  е цената по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, определена чрез методите за определяне на пазарни цени по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а именно  сумата, без ДДС и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.

Методи за определяне на пазарните цени са:

(а) методът на сравнимите неконтролирани цени между независими търговци;

(б) методът на пазарните цени - обичайната пазарна цена е цената, използвана в процеса на продажба на стоки и услуги в непроменена форма на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и с обичайната печалба;

(в) методът на увеличената стойност - обичайната пазарна цена се определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба ( метод разходи плюс”);

(г) методът на транзакционната нетна печалба;

(д) методът на разпределената печалба.

Лек автомобил  е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. При определяне броя на местата за сядане по изречение първо се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.

Стоки втора употреба  са употребявани и индивидуално определени движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, които могат да се използват по предназначението, за което са създадени. Не са стоки втора употреба:

(а) произведенията на изкуството;

(б) предметите за колекции;

(в) антикварните предмети;

(г) благородните метали и скъпоценните камъни независимо под каква форма са.

Произведения на изкуството  са:

(а) картини, колажи и други подобни декоративни произведения, рисунки и графики, направени изцяло от ръката на художник, с изключение на планове и чертежи за архитектурни, инженерни, промишлени, търговски, топографски и други подобни цели, ръчно украсени фабрични изделия, театрални декори, декори за кино и други видове декори;

(б) оригинални гравюри и литографии, като авторски отпечатъци, произведени в ограничени количества, направо в бяло и черно или в цвят, на една или няколко плочи, направени изцяло от ръката на художника, независимо от процеса на изработка или използвания материал, с изключение на машинен или фотомашинен процес;

(в) оригинални скулптури и пластики от всякакъв вид материал, изваяни изцяло от ръката на скулптора; скулптурни отливки на оригинала в рамките на 8 копия, чието изпълнение е контролирано от автора или от упълномощени от него художници;

(г) гоблени и пана, изработени ръчно по художествен дизайн, в рамките на 8 копия;

(д) единични керамични изделия, изработени изцяло от автора и подписани от него;

(е)  емайлирани рисунки върху медна плоча, изработени ръчно, в рамките на 8 копия, подписани от автора или с печат от студиото, с изключение на бижута и изделия от злато и сребро;

(ж)  художествени фотографии, подготвени за печат от автора или под негов контрол, с подпис на автора и с пореден номер, в рамките на 30 копия, независимо от размера.

Предмети за колекции  са пощенски или гербови марки с клеймо или без клеймо, при условие че не са в употреба, както и колекции и колекционерски предмети, представляващи интерес от гледна точка на ботаниката, зоологията, минералогията, анатомията, историята, археологията, палеонтологията, етнографията или нумизматиката.

Антикварни предмети  са предметите, различни от произведенията на изкуството и предметите за колекции, които са на възраст над 100 години.

Дилър на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети,  е данъчно задължено лице, което в процеса на икономическата си дейност закупува, придобива или внася стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети с цел да ги продаде, независимо от това, дали лицето действа като комисионер по смисъла на Търговския закон.

Инвестиционно злато  е:

(а) злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна на или по-голяма от 995 хилядни;

(б) златни монети, определени със заповед на управителя на Българската народна банка и министъра на финансите, за които са налице едновременно следните условия:

(i) чистотата им е равна или по-голяма от 900 хилядни;

(ii) изсечени са след 1800 г.;

(iii) били са или са законно платежно средство в страната, от която произхождат;

(iv) продават се обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото, по пазарни цени, съдържащо се в монетите, повече от 80 на сто.

Стандартен софтуер е програмен продукт, записан на технически носител, който е предназначен за масова употреба и не отчита спецификите в дейността на конкретния потребител.

Транспортна обработка на стоки  са услугите по разтоварване, натоварване, претоварване, подреждане и укрепване на стоката, предоставяне на контейнери, както и други услуги, предоставяни пряко във връзка с транспорта.

Търговец на природен газ и електрическа енергия  е данъчно задължено лице, чиято икономическа дейност е свързана с покупка на природен газ или електрическа енергия и последваща продажба на тези стоки.

Обработка на плавателен съд  са всички операции по приемането, престоя и заминаването на плавателен съд, извършени в пристанище на територията на страната.

Обработка на въздухоплавателно средство в международен рейс е наземното обслужване, по смисъла на § 3, т. 18, от допълнителните разпоредби, на Закона за гражданското въздухоплаване, извършено на въздухоплавателно средство, с изключение на услугите, за които се дължи държавна такса по Наредбата за таксите, за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.; изм., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и 62 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 32 и 71 от 2004 г., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 22 от 2006 г.). - Наземно обслужване са дейности, извършвани в охраняемите граници на летище, свързани с предполетно или следполетно обслужване на въздухоплавателното средство.

Обработка на подвижен железопътен състав в международен рейс  са следните операции: маневра за придвижване на вагоните до и от товаро-разтоварните места; престой на вагона при натоварване и разтоварване; мерене на празни вагони на вагонен кантар преди натоварване; мерене на натоварени вагони на вагонен кантар; дезинфекция, дезинсекция и дератизация на вагони за натоварване с товари, когато това изискване е съгласно БДС; поддържане на температурен режим по време на натоварването и превоза на товарите, които изискват такъв режим; извършване на митнически и други административни формалности, свързани с превоза на стоки от внос и за износ; подаване и изтегляне, включително подреждане на вагоните от и за фериботен кораб; смяна на талиги на вагони с различно междурелсие.

Ремонт  е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които не водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив.

Подобрение  е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив.

Заместващи парите платежни средства  са:

(а) разписките за покупки;

(б) талоните или купоните за покупки;

(в) жетоните.

Свързани лица - са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а именно:

(а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 - когато са включени в общо домакинство;

(б) работодател и работник;

(в) съдружниците;

(г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;

(д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;

(е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;

(ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;

(з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;

(и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;

(к) лицата, едното от които е търговски представител на другото;

(л) лицата, едното от които е направило дарение на другото;

(м) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

Повторно - е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

Свободна зона , свободен склад ,  временно складирани стоки ,  митнически режим ,  режим с отложено плащане ,  необщностни стоки  са понятията по смисъла на митническото законодателство.

Вносител  е лицето длъжник за заплащане на вносните митни сборове, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети страни или територии, които са част от митническата територия на Общността.

Фискално устройство  е устройство за регистриране и отчитане продажби на стоки или услуги чрез издаване на фискални касови бележки и за съхраняване на данни за регистрираните обороти във фискална памет.

Търговски обект  е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

Системни нарушения  са нарушенията, извършени в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано повторно за същото по вид нарушение.

Работа по стоки  е обработка, преработка или поправка на стоки.

VIES декларация (Value Added Tax Information Exchange System - информационна система за обмяна на информация по ДДС)  е обобщена декларация, използвана за целите на контрола и обмена на информация между държавите членки.

Добив на отпадъци  е всяка дейност, в резултат от която се образуват отпадъци.

Обработка на отпадъци  е всяка дейност по събиране, съхранение, сортиране и механична обработка на отпадъци без изменение на химическия им състав.

Преработка на отпадъци  е всяка дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.

Превозните средства (чл. 23) - са моторни или немоторни превозни средства, както и другото оборудване и устройства, проектирани да транспортират стоки или хора от едно място на друго, които могат да бъдат дърпани, теглени или бутани от превозни средства и които обикновено са проектирани и са годни да бъдат използвани за транспортиране на стоки или хора. Превозни средства са и:

(а) ремаркета, полуремаркета и железопътните вагони;

(б) моторни и немоторни наземни превозни средства, като мотоциклети, велосипеди, велосипеди на три колела, каравани, с изключение на каравани, които са неподвижно застопорени за земята;

(в) самоходни и несамоходни плавателни съдове;

(г) моторни и безмоторни въздухоплавателни средства;

(д) превозни средства, проектирани за транспортиране на болни или ранени лица;

(е)  земеделски трактори и друга самоходна земеделска и горска техника;

(ж)  военни превозни средства, които не са бойни, и превозни средства за целите на разузнаването или гражданската отбрана;

(з) механично и електронно придвижвани инвалидни колички.

Контейнерите не са превозно средство по смисъла на чл. 23.

Мажоритарен съдружник или акционер  е лице, което притежава повече от 33 на сто от дяловете, съответно от акциите на дружеството.

Неуредени задължения - са установените изискуеми задължения на лицето, с изключение на обезпечените в пълен размер, разсрочените и отсрочените задължения.

Внос с нетърговски характер  е вносът, който отговаря на следните условия:

(а) не се извършва редовно;

(б) състои се изключително от стоки за лична или семейна употреба от пътниците или от стоки, предназначени за подаръци;

(в) видът или количеството на стоките не са такива, че да предполагат внос с търговска цел.

Личен багаж  е целият багаж, който пътникът е в състояние да представи на митническите власти при пристигането си, както и багажът, който представя по-късно на същите власти, ако разполага с доказателство, че при отпътуването му този багаж е бил регистриран като придружаван багаж към компанията, отговорна за превозването на пътника.

Въздушни пътници  и  морски пътници  са пътниците, пътуващи по въздух или по море, но не с частен развлекателен полет или частно развлекателно плаване.

Частен развлекателен полет  и  частно развлекателно плаване  е използването, съответно на въздухоплавателно средство или плавателен съд от неговия собственик или от физическото или юридическото лице, което го ползва под наем или по друг начин, за нетърговски цели и по-специално за цели, различни от превоз на пътници или на стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи.

Електронен обмен на данни  ( electronic data interchange  или съкратено EDI ) е електронен трансфер на данни от компютър към компютър на търговски и административни данни чрез използване на утвърден стандарт за структуриране на съобщение за електронен обмен на данни, по смисъла на член 2 от Препоръка 1994/820/ЕО на Комисията от 19 октомври 1994 г. относно правните аспекти на електронния обмен на данни.

Съобщение за електронен обмен на данни  (EDI съобщение) е съобщение, чиито съставни части са структурирани по утвърден стандарт, достъпен за прочит от компютър и даващ възможност за автоматично и недвусмислено обработване.

Потвърждаване на получаването на съобщението за електронен обмен на данни  е процедура, чрез която при приемане на съобщение за електронен обмен на данни се проверяват синтаксисът и семантиката му и получателят изпраща насрещно потвърждение.

Кетъринг услуги  са съвкупност от характеристики и действия, в които преобладават главно услугите и в които доставката на храна и/или напитки е само един компонент. Преобладаващите главно услуги са същите като ресторантьорските услуги, но доставката е осъществена извън помещенията на доставчика.

Ресторантьорски услуги  са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране.

Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги:

(а) обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни);

(б) доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;

(в) доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга.Правилник за Прилагане на  Закона за Данък върху Добавената Стойност


Идентификационен номер е:

(а) единен идентификационен код по търговския регистър - на вписаните в търговския регистър лица;

(б) единният идентификационен код по БУЛСТАТ - на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;

(в) единният граждански номер или личният номер на чужденец - на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ;

(г) служебният номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за лицата, различни от тези по букви а  - в  и които са задължени лица по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Трета страна  е страна, която не попада в митническата територия на Общността.

Трета територия  е територия, която е част от митническата територия на Общността, но не е част от територията на Общността  по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на закона.

Държава домакин  за целите на чл. 109 и 110 е:

(а) държавата, в която лицата са установени или имат седалище съгласно международните конвенции за създаването им или в споразуменията за тяхното създаване - за международните организации;

(б) приемащата държава - за дипломатическите и консулските представителства;

(в) държавата, в която е установено командването/щабът на Организацията на Северноатлантическия договор - за командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;

(г) държавата, чиито въоръжени сили взимат участие в общи отбранителни действия в друга държава - за въоръжени сили на държавите, които са страни по Северноатлантическия договор.Наредба № Н-9 от 16 Декември 2009 год. към ЗДДС


Компетентен орган по приходите - по смисъла на тази наредба е директорът на Териториалната дирекция на Национална агенция за приходите - София или упълномощен от него орган по приходите.

Държава членка по възстановяване  означава държавата членка, в която е начислен данък върху добавената стойност на данъчно задълженото лице, неустановено в тази държава членка, за стоки или услуги, доставени му от други данъчно задължени лица в тази държава членка, или по осъществен от него внос в тази държава членка.

Искане за възстановяване  означава заявлението за възстановяване на ДДС, начислен в държавата членка по възстановяване на данъчно задълженото лице, неустановено в държавата членка по възстановяване, по отношение на стоки или услуги, предоставени му от други данъчно задължени лица в тази държава членка, или по отношение на вноса на стоки в тази държава членка.

Данъчно задължено лице по чл. 2 и 13, което е неустановено в държавата членка по възстановяване е лице заявител, което подава искането за възстановяване.Наредба № Н-10 от 24 Август 2006 год. към ЗДДС


Компетентен орган по приходите  е териториалният директор на Териториална дирекция по приходите - София или упълномощено от него лице.

Данъчен документ  е документ по смисъла на чл. 112 от Закона за данък върху добавената стойност., а именно:

(а) фактурата;

(б)  известието към фактура;

(в) протоколът.Наредба № Н-12 от 24 Август 2006 год. към ЗДДС


Чуждестранно физическо лице  по смисъла на тази наредба е данъчно незадължено физическо лице, което има постоянно местожителство извън територията на Общността. Не са чуждестранни физически лица по смисъла на тази наредба:

(а) членовете на дипломатическия персонал и административно-техническия персонал, определени съгласно чл. 1, букви d  и f  на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, и членовете на техните семейства;

(б) консулските длъжностни лица и консулските служители, определени съгласно чл. 1, букви d  и е  на Виенската конвенция за консулските отношения, и членовете на техните семейства;

(в) членовете на персонала на представителствата на междуправителствени организации, които функционират на територията на Република България по силата на международен договор, сключен от Република България със съответната организация.

Стока в непроменен вид  по смисъла на тази наредба е:

(а) всяка стока, с изключение на моторни превозни средства, която до момента на изнасянето й извън територията на страната не е била използвана по предназначение, с изключение на изпробването й;

(б) всяко моторно превозно средство.

Стоки за лично потребление  са стоки с нетърговски характер по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Правилника за прилагане на Закона за митниците, приет с ПМС № 270 от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 149 и 150 от 1998 г.; попр., бр. 154 от 1998 г.; изм., бр. 25 от 1999 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 4 и 82 от 2001 г., бр. 79 от 2002 г., бр. 94 от 2003 г., бр. 96 от 2005 г. и бр. 68 от 2006 г.). - стоки, чието поставяне под митнически режим се извършва епизодично и чийто вид и количество показват, че те са предназначени за лично или семейно ползване от получателите или от лицата, които ги пренасят, или очевидно са предназначени за подарък.

Компетентен орган по приходите  по смисъла на тази наредба е териториалният директор на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София, или упълномощен от него орган по приходите.

Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

Местни юридически лица - юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство, дружествата, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета, и кооперациите, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, когато седалището им е в страната и са вписани в български регистър, както и неперсонифицираните дружества и осигурителни каси, които за целите на този закон са приравнени на юридически лица.

Чуждестранни юридически лица са тези, които не са местни.

Ликвидационен дял е разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в полза на друго лице или при прекратяване на членството на това друго лице.

Лихва е доходът от всякакъв вид вземания за дълг, независимо от това дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации. За целите на облагане с данък при източника не се смятат за лихви доходите, които представляват дивидент, наказателните лихви за закъснели плащания и неустойките.

Авторски и лицензионни възнаграждения са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит. Не се смятат за авторски и лицензионни възнаграждения плащанията за придобиване на право на ползване на софтуер, в който е инкорпорирано само копие от съответната програма, в случай, че не се предоставят правата по копиране, размножаване, разпространяване, видоизменяне, публично представяне или други форми на търговско използване.

Промишлено, търговско или научно оборудване са всички движими вещи, включително транспортни средства, съоръжения, средства за производство, средства за оказване на услуги и други, които предприятието използва в стопанската си дейност.

Възнаграждения за технически услуги са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице.

Разпореждане с финансови инструментиза целите на чл. 44 и 196 от ЗКПО са сделките:

(а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

(б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава членка на Европейския съюз, или в държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);

(в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава членка на Европейския съюз, или в държава страна по Споразумението за ЕИП.

С други думи печалбите от разпореждане с финансови инструменти, отговарящи на горните условия, не подлежат на облагане с корпоративен данък/ данък при източника, но респективно загубите от такива сделки не са приспадаеми за данъчни цели.

Място на стопанска дейност е:

(а) определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например: място на управление; клон; търговско представителство, офис; кантора; ателие; завод; работилница (фабрика); магазин; склад за търговия; сервиз; монтажен обект; строителна площадка; мина; кариера; сонда; петролен или газов кладенец; извор или друг обект на извличане на природни ресурси;

(б) извършването на дейност в страната от лица, упълномощени да сключват договори от името на чуждестранни лица, с изключение на дейността на представителите с независим статут по Търговския закон;

(в) трайно извършване на търговски сделки с място на изпълнение в страната, дори когато чуждестранното лице няма постоянен представител или определено място.

Определена база е:

(а) определено място, чрез което чуждестранно физическо лице извършва цялостно или частично независими лични услуги или упражнява свободна професия в страната, като например архитектурно ателие, зъболекарски кабинет, адвокатска или друга кантора на консултант, офис на независим одитор или счетоводител;

(б) трайно извършване на независими лични услуги или упражняване на свободна професия в страната, дори когато чуждестранно физическо лице не разполага с определено място.

Пазарна цена е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.

Разходи за провизии за задължения са отчетените разходи за провизии, които отговарят на критериите за признаване на провизия съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително:

(а) очакваните превишения на общата сума на разходите над приходите и очакваните загуби по договори за строителство съгласно МСС/СС 11;

(б) доходите при и след напускане, доходите под формата на акции или дялове и други дългосрочни доходи на персонала съгласно МСФО 2, МСС 19 и СС 19 .

Привлечен капитал е сумата от пасивите на предприятието, с изключение на финансиранията.

Собствен капитал – определя се съгласно счетоводното законодателство и е сумата, отчетена в баланса в раздел Собствен капитал.

Финансови институции са:

(а) кредитните и финансовите институции по Закона за кредитните институции;

(б) застрахователите, презастрахователите и чуждестранните лица, извършващи чрез място на стопанска дейност застрахователна или презастрахователна дейност по Кодекса за застраховането;

(в) инвестиционните посредници по Закона за пазарите на финансови инструменти и управляващите дружества по Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

(г) дружествата, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване;

(д) здравноосигурителните дружества по чл. 91 от Закона за здравното осигуряване

Социални разходи, предоставени в натура са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда, предоставени съгласно чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя/възложителя и бенефициента са налице парични взаимоотношения по отношение на получените социални придобивки.

Разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства са пряко свързаните с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозните средства счетоводни разходи за: горива, гориво-смазочни материали и други консумативи; резервни части; труд за ремонт, технически прегледи и паркинг; козметика и аксесоари.

Страната е географската територия, върху която Република България упражнява своя държавен суверенитет, както и континенталният шелф и изключителната икономическа зона, в пределите на които Република България упражнява суверенни права в съответствие с международното право.

Място на стопанска дейност е мястото на стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Финансов актив- е активът, определен в приложимите счетоводни стандарти, в това число компенсаторните инструменти по смисъла на чл. 2 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти. Когато лицето не е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, за целите на изречение първо приложимите счетоводни стандарти са международните счетоводни стандарти, приложими в страната за съответната година.

Дивидент е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително:

(а) доходи от акции;

(б) доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;

(в) скрито разпределение на печалба.

Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е отчетено при разпределящото лице като разход, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата.

Скрито разпределение на печалба са:

(а) сумите, несвързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица, с изключение на дивидентите по т. 4, букви а и б;

(б) начислените разходи за лихви (освен ако условията на заема не са уговорени в изпълнение на изисквания, предвидени в нормативен акт), когато са налице поне три от следните условия:

(i) заемът превишава собствения капитал на платеца на дохода към 31 декември на предходната година;

(ii) изплащането на заема или на лихвите по него не е ограничено с фиксиран срок;

(iii) изплащането на заема или на лихвите по него или размерът на лихвите е в зависимост от наличието или от размера на печалбите на платеца на дохода;

(iv) изплащането на заема е в зависимост от удовлетворяване исканията на други кредитори или от изплащането на дивиденти.

(v) ликвидационен дял е разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в полза на друго лице или при прекратяване на членството на това друго лице.

Лихва е доходът от всякакъв вид вземания за дълг, независимо от това дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации. За целите на част трета не се смятат за лихви доходите, които представляват дивидент, наказателните лихви за закъснели плащания и неустойките.

Авторски и лицензионни възнаграждения са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит. Не се смятат за авторски и лицензионни възнаграждения плащанията за придобиване на право на ползване на софтуер, в който е инкорпорирано само копие от съответната програма, в случай, че не се предоставят правата по копиране, размножаване, разпространяване, видоизменяне, публично представяне или други форми на търговско използване. Промишлено, търговско или научно оборудване са всички движими вещи, включително транспортни средства, съоръжения, средства за производство, средства за оказване на услуги и други, които предприятието използва в стопанската си дейност.

Възнаграждения за технически услуги са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице.

Франчайз- е съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени срещу възнаграждение, за да се използват за продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги.

Факторинг е сделка по прехвърляне на еднократни или периодични парични вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, независимо дали лицето, придобило вземанията (фактор), поема риска от събирането на тези вземания срещу възнаграждение.

Данъчен кредит е правото при определените по този закон условия да се приспадне вече платен в чужбина данък върху печалби или доходи.

Свързани лица са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс:

(а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 - когато са включени в общо домакинство;

(б) работодател и работник;

(в) съдружниците;

(г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;

(д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;

(е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;

(ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;

(з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;

(и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;

(к) лицата, едното от които е търговски представител на другото;

(л) лицата, едното от които е направило дарение на другото;

(м) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

Пазарна цена е цената по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Трансфер между място на стопанска дейност и друга част на същото предприятие е понятието по § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Счетоводен финансов резултат е печалбата (загубата) по отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) за определен период преди начисляването на разходите за данъци от печалбата.

Неразпределяеми разходи са всички разходи за продажби, административни, финансови и извънредни разходи, които не се отнасят само към определена дейност и са свързани с осъществяване на дейност:

(а) за която се ползва преотстъпване на корпоративен данък, или

(б) подлежаща на облагане с корпоративен данък, извършвана от юридически лица с нестопанска цел.

Неразпределяеми приходи са всички финансови и извънредни приходи, които не произтичат от осъществяването само на определена дейност и са свързани с осъществяване на дейност, за която се ползва преотстъпване на корпоративен данък.

Разходи за провизии за задължения са отчетените разходи за провизии, които отговарят на критериите за признаване на провизия съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително:

(а) очакваните превишения на общата сума на разходите над приходите и очакваните загуби по договори за строителство;

(б) доходите при и след напускане, доходите под формата на акции или дялове и други дългосрочни доходи на персонала.

Привлечен капитал по смисъла на чл. 43, ал. 6 е сумата от пасивите на предприятието, с изключение на финансиранията.

Разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 44 и 196 са сделките:

(а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;

(б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава членка на Европейския съюз, или в държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

(в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава членка на Европейския съюз, или в държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Документално доказана цена на придобиване на ценни книжа или дялове е цената на придобиване на съответните ценни книжа или дялове, която лицето е доказало документално по реда, определен в съответните нормативни актове. Когато ценни книжа или дяловете от един вид, издадени от едно лице, са придобити на различни цени и впоследствие се продава част от ценните книжа или дяловете, като не може да бъде доказано кои от тях се продават, цената на придобиване на продадените ценни книжа или дялове е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните ценни книжа или дялове към момента на продажбата. Изречение второ се прилага във всички случаи на разпоредителни действия с ценни книжа или дялове. Когато са придобити нови акции или дялове в резултат на разпределение, което не е довело до намаляване на собствения капитал на лицето, което разпределя акциите или дяловете, се преизчислява документално доказаната цена на придобиване на притежаваните акции или дялове. След придобиването на новите акции или дялове по предходното изречение документално доказаната цена на придобиване на всяка една акция или дял, включително новопридобитите, е равна на сумата от документално доказаните цени на придобиване на акциите или дяловете преди придобиването на новите акции или дялове, разделена на общия брой на притежаваните акции или дялове след придобиването, включително новопридобитите.

Периферни устройства са всички устройства, които се включват към системното осигуряване на компютър или се управляват от компютър, но той може да работи и без тях.

Развойна дейност е дейността по разработване, проектиране, изграждане и изпитване на нови стоки, материали, технологии за производство и индустриални системи и други обекти на индустриалната собственост, както и за усъвършенстване на съществуващи продукти и технологии.

Данъчна загуба от източник в чужбина за целите на чл. 73 и 74 е сумата от загубите от всички места на стопанска дейност в съответната чужда държава.

Финансови институцииса:

(а) кредитните и финансовите институции по Закона за кредитните институции;

(б) застрахователите, презастрахователите и чуждестранните лица, извършващи чрез място на стопанска дейност застрахователна или презастрахователна дейност по Кодекса за застраховането;

(в) инвестиционните посредници по Закона за пазарите на финансови инструменти и управляващите дружества по Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

(г) дружествата, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване;

(д) здравноосигурителните дружества по чл. 91 от Закона за здравното осигуряване.

Непреработена растителна и животинска продукция е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който не е подлаган на никаква технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава, и е посочен в Приложение I на Договора за създаване на Европейската общност.

Производствена дейност за целите на чл. 184 е процесът на създаване на нов продукт чрез механично, физично или химично преобразуване (обработка или преработка) на суровини и материали с цел последваща реализация и биологична трансформация на живи животни или растения.

Първоначална инвестиция е инвестиция в нови материални и нематериални активи, които са приемливи разходи, свързани със:

• създаване на нова дейност;

•разширяване на съществуваща дейност;

• диверсифициране на произвежданите продукти чрез създаване на нови продукти;

• основна промяна на съществуващия производствен процес.

Не е първоначална инвестиция инвестицията в актив, който замества съществуващ актив.

Предприятие в затруднение е предприятие, за което е налице един от следните критерии:

(а) за дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество - когато регистрираният му капитал намалее с повече от 50 на сто, като повече от 25 на сто е през последните 12 месеца;

(б) за всички останали дружества - когато собственият им капитал намалее с повече от 50 на сто, като повече от 25 на сто е през последните 12 месеца;

(в) налице са условията на Търговския закон или на законодателството по мястото на регистрация за откриване на процедура по несъстоятелност.

Пазарна лихва е лихвата, която би била платена при същите условия за предоставен или получен кредит под каквато и да е форма по сделка между лица, които не са свързани. Пазарната лихва се определя според условията на пазара, като се отчитат всички количествени и качествени характеристики на сделката - форма, размер и валута на предоставените средства, срок на предоставянето им, вид, размер и ликвидност на обезпечението, кредитният риск и други рискове, свързани със сделката, профил на кредитополучателя или лизингополучателя, както и всички други условия и обстоятелства, влияещи върху размера на лихвата.

Разходи за реклама - са разходите за популяризиране на стоки и услуги, включително подаръци, които носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице, в рамките на обичайното за извършваната от лицето дейност.

Социални разходи, предоставени в натура са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.

Оператор по смисъла на чл. 209 е лице, получило разрешение от министъра на финансите, което се занимава с дейностите по отпечатването, организирането, контрола и разплащането във връзка с ваучерите за храна по ред, определен с наредба на министъра на финансите.

Ваучери за храна са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, които се използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни съгласно сключен договор за обслужване с оператор.

Допълнителни автобусни линии са автобусни линии по утвърдена транспортна схема с режим на движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места, допълващи основните линии на градския транспорт, без да ги дублират напълно.

Разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства са пряко свързаните с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозните средства счетоводни разходи за:

(а) горива, гориво-смазочни материали и други консумативи;

(б) резервни части;

(в) труд за ремонт, включително за бояджийски и тенекеджийски услуги;

(г) технически прегледи и паркинг;

(д) козметика и аксесоари.

Дейности от опериране на кораби са:

(а) осъществяването на морски превоз с кораби с нетен тонаж над 100 тона, отдаването им под наем, както и продажбата на кораби - предмет на тонажно облагане, които са придобити не по-малко от 5 години преди продажбата им;

(б) превози по суша, свързани с морския превоз, административни и застрахователни услуги и други услуги, предоставени на клиентите във връзка с осъществяване на морския превоз;

(в) финансови операции и курсови разлики, свързани с управлението на оборотния капитал, използван за оперирането на кораби;

(г) извънредни дейности, свързани с оперирането на корабите, които не попадат в обхвата на букви а - в и оборотът от тях не надхвърля 0,25 на сто от оборота от дейностите по букви а и б.

Дни в експлоатация са дните, през които корабът извършва превоз и/или изпълнява дейности, свързани с превоз. Дните в експлоатация не включват времето за ремонти или престой на кораба, както и времето, през което корабът поради задържане или форсмажорни обстоятелства не извършва превоз и/или не изпълнява дейности, свързани с превоза.

Нетен тонаж е мярката в тонове на полезната (товарната) вместимост на кораб, удостоверена със свидетелство за тонаж на кораба.

Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

Приемливи разходи за материални активи за целите на т. 29 и 48 са земя, сгради, машини и съоръжения/оборудване. В първоначалната инвестиция се включват и придобитите по договор за финансов лизинг машини и съоръжения/оборудване, когато е налице задължение за закупуване на актива след изтичане срока на договора.

Приемливи разходи за нематериални активиза целите на т. 29 и 48 са активи, получени в резултат на технологичен трансфер, реализиран чрез придобиване на права върху патенти, лицензии, ноу-хау или непатентовани технически знания.

Голям инвестиционен проект е първоначална инвестиция, която включва приемливи разходи за материални и нематериални активи, съчетани в едно икономически неделимо цяло, когато приемливите разходи превишават левовата равностойност на 50 млн. евро, определена по официалния валутен курс на лева към еврото. Първоначалната инвестиция, свързана с голям инвестиционен проект, трябва да се осъществи за период 3 години. Голям инвестиционен проект не може да се разделя на подпроекти или етапи, ако това ще доведе до заобикаляне на разпоредбите в този закон.Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

Местни физически лица – лице (с българско или друго гражданство), което:

• има постоянен адрес в България, или

• пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или

• е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или

• чийто център на жизнени интереси се намира в България.

Не е местно лице физическо лице, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.

Център на жизнените интереси е термин, използван за определяне на статута на физическото лице за данъчни цели (местно или чуждестранно). Центърът на жизнените интереси се приема, че се намира в България, когато личните обстоятелства и връзки на лицето са по-тясно свързани със страната отколкото с друга държава. При тяхното определяне могат да се вземат предвид редица обстоятелства като местонахождение на членовете на семейството и собствеността; мястото, от което лицето осъществява професионална дейност; мястото, от което управлява собствеността си. Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) съдържат конкретни правила и йерархия на тяхното прилагане за определяне на центъра на жизнените интереси, когато едно лице се счита за местно на две договарящи се държави (т.нар. tie-breaker rules).

Чуждестранни физически лица - са тези, които не са местни.

Трудови правоотношения са правоотношенията:

(а) с работници и служители по Кодекса на труда;

(б) по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия;

(в) между работодател и българско или чуждестранно физическо лице по договор за предоставяне на персонал;

(г) свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната;

(д) по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната;

(е) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници или акционери.

(ж) с държавни служители;

(з) с лица, получаващи доходи от длъжности, които са изборни по силата на закон;

(и) други.

Работодател е всяко местно лице или чуждестранно лице (извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната), както и търговските представителства, които наемат физически лица по трудови правоотношения или по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице.

Упражняване на занаят е производството на изделия или предоставянето на услуги, осъществявани от физическо лице, вписано в регистъра на занаятчиите, което не е регистрирано като ЕТ.

Лица, упражняващи свободна професия са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

(а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;

(б) не са регистрирани като ЕТ;

(в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Извънтрудови правоотношения са тези, по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице (което не е ЕТ), с изключение на случаите на трудови правоотношения, упражняване на свободна професия и/или занаят.

Интелектуална собственост е собствеността върху: произведения на науката, изкуството и литературата, (включително филми и записи за телевизионни или радиопредавания); патенти, търговски марки, промишлени образци и полезни модели, чертежи, планове, секретни формули и процеси, както и информация за промишлен, търговски или научен опит (ноу-хау);

Недвижим жилищен имот е недвижим имот, който към момента на продажбата или замяната може да служи за задоволяване на жилищни нужди.

Основно трудово правоотношение е трудовото правоотношение, което е възникнало първо по време.

Лихва е доходът от всякакъв вид вземания за дълг, независимо от това дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации. За целите на облагане с окончателен данък не се смятат за лихви доходите, представляващи дивидент, наказателните лихви за закъснели плащания и неустойките.

Авторски и лицензионни възнаграждения са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит. Не се смятат за авторски и лицензионни възнаграждения плащанията за придобиване на право на ползване на софтуер, в който е инкорпорирано само копие от съответната програма, в случай, че не се предоставят правата по копиране, размножаване, разпространяване, видоизменяне, публично представяне или други форми на търговско използване.

Възнаграждения за технически услуги са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице.

Разпореждане с финансови инструментиза целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 са сделките:

(а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

(б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава членка на Европейския съюз, или в държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);

(в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа или аналогични по вид сделки в друга държава членка на Европейския съюз, или в държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

С други думи печалбите от разпореждане с финансови инструменти, отговарящи на горните условия, не подлежат на облагане с личен и/или окончателен данък по ЗДДФЛ.

България или страната е Република България, а когато се употребява в географски смисъл, включва територията, върху която Република България упражнява своя държавен суверенитет, както и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, в пределите на които Република България упражнява суверенни права в съответствие с международното право.

Дивидент е:

(а) доход от акции;

(б) доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;

(в) скрито разпределение на печалбата.

Ликвидационен дял е:

(а) ликвидационен дял по смисъла на Търговския закон, включително дела от имуществото, начислен на съдружник при прекратяване на събирателно или командитно дружество;

(б) паричната равностойност на дела от имуществото, начислена на съдружник при прекратяване на членство в дружество;

(в) полагащата се дялова вноска при прекратяване на членство в кооперация или при прекратяване на кооперация;

(г) имуществото, прехвърлено при преобразуване чрез прехвърляне на имущество на едноличния собственик по реда на чл. 265 от Търговския закон;

(д) доход с характер на дял по букви а - г при прекратяване на търговско дружество/кооперация или при прекратяване на членство в търговско дружество/кооперация в чужбина.

Лихва е доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации.

Произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети са съответните понятия по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност.

Разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 са сделките:

(а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;

(б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

(в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа или аналогични по вид сделки в друга държава членка на Европейския съюз, или в държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Допълнително доброволно осигуряване е осигуряването по част втора, дялове трети и четвърти от Кодекса за социално осигуряване, както и доброволното осигуряване, осъществявано съгласно законодателството на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, от институция, която извършва дейности, пряко свързани с пенсионното осигуряване или с осигуряването за професионална квалификация и безработица. Допълнителното социално осигуряване се осъществява чрез участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове, фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и/или фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и във фондове за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, които се учредяват и управляват от лицензирани по реда на този кодекс пенсионноосигурителни дружества или от дружества за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.

Доброволно здравно осигуряване е осигуряването по глава трета от Закона за здравното осигуряване, както и дейността по доброволно здравно застраховане, осъществявана съгласно законодателството на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, от институция, която извършва дейност по доброволно (допълнително) здравно застраховане.

Доброволното здравно осигуряване се осъществява от акционерни дружества, регистрирани по Търговския закон и получили лиценз при условията и по реда на този закон.

(а) чрез доброволното здравно осигуряване се обезпечава предоставянето на здравни услуги и стоки извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Чрез доброволното здравно осигуряване може да се обезпечават и здравни услуги и стоки, които са в обхвата на задължителното здравно осигуряване.

(б) доброволното здравно осигуряване се осъществява при спазване на принципа на доброволност на осигуряването.

(в) не се смята за доброволно здравно осигуряване:

(i) дейността на застрахователите по покриване на рискове, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите лица по застраховките по приложение № 1 към Кодекса за застраховането;

(ii)дейността на изпълнители на извънболнична медицинска помощ по договори с физически и юридически лица за извършване на медицински услуги, когато те са с определен вид, обем и цени.

Доходи от инвестиции на техническите резерви е разпределената от застраховател по партидите на застрахованите лица част от нетния финансов приход от инвестициите на средствата на математическия (премийния) резерв.

Застрахователно обезщетение - при настъпване на застрахователното събитие застрахователят е длъжен да плати определена сума - застрахователно обезщетение в уговорения срок. Срокът не може да бъде по-дълъг от 15 дни и започва да тече от деня, в който застрахованият е изпълнил задълженията си по чл. 206, ал. 1 или 2 и чл. 207, ал. 3. от КЗ.

(а) застрахователят обезщетява застрахования отделно за разходите, които е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безрезултатни. В този случай застрахователят може да бъде задължаван и над застрахователната сума, когато разходите са били направени в изпълнение на негови указания.

(б) обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието. Застрахователят не дължи обезщетение за пропуснати ползи, освен ако е уговорено друго в застрахователния договор.

(в) когато за едно имуществено право са сключени два или повече застрахователни договора при еднакви покрити застрахователни рискове, като сборът на отделните застрахователни суми надвишава действителната стойност на застрахованото имущество, всеки застраховател отговаря в такава пропорция, в каквато застрахователната сума по сключената с него застраховка се отнася към общата застрахователна сума на всички застраховки. Застрахованият е длъжен да уведоми всеки от застрахователите за наличието и на други застрахователни договори, като посочи другите застрахователи и застрахователните суми по сключените с тях договори.

(г) ако след плащане на застрахователното обезщетение противозаконно отнетото или изгубено застраховано имущество бъде намерено, застрахованият е длъжен да прехвърли правото на собственост върху него на застрахователя или на писмено посочено от застрахователя лице. В случай че застрахованият желае да задържи намереното имущество, той е длъжен да върне на застрахователя полученото обезщетение (застрахователно обезщетение по смисъла на Кодекса за застраховането).

Рента е доход, който получава собственикът на земеделска земя за ползването й от кооперация, регистрирана по Закона за кооперациите.

Аренда е доход, който арендодателят получава по силата на договор за аренда.

Производствени дивиденти са дивидентите, изплатени на член-кооператорите за произведената от тях и продадена на кооперацията продукция.

Потребителски дивиденти са дивидентите, разпределени за потребителски стоки, които член-кооператорите закупуват от кооперацията.

Непреработен продукт от селско стопанство е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.

Дарение за култура е безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

Трудови правоотношения са:

(а) правоотношенията с работници и служители по Кодекса на труда;

(б) правоотношенията с държавни служители и правоотношенията между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга;

(в) правоотношенията с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт, както и правоотношенията по Закона за Конституционен съд;

(г) правоотношенията между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга страна;

(д) правоотношения с лица, получаващи доходи от длъжности, които са изборни по силата на закон;

(е) правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната;

(ж) правоотношенията между работодател по т. 27 и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице;

(з) правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия;

(и) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.

Упражняване на занаят е производството на изделия или предоставянето на услуги, осъществявани от физическо лице, вписано в регистъра на занаятчиите, което не е регистрирано като едноличен търговец.

Извънтрудови правоотношения са правоотношенията извън тези по т. 26, 28 и 29, по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец.

Интелектуална собственост е собствеността върху произведения на науката, изкуството и литературата, включително кино- и телевизионни филми и записи за телевизионни или радиопредавания; върху патенти, търговски марки, промишлени образци и полезни модели, чертежи, планове, секретни формули и процеси, както и информация за промишлен, търговски или научен опит (ноу-хау).

Собствен капитал на предприятието във връзка с прилагането на чл. 33, ал. 11 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.

Предприятие е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, както и търговското представителство по Закона за насърчаване на инвестициите и осигурителната каса, създадена на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване.

Данъчна спогодба е:

(а) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите;

(б) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата;

(в) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите;

(г) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществата;

(д) спогодби и договори за избягване на двойното данъчно облагане в областта на международния въздушен транспорт без оглед на това дали посочените спогодби и договори са междудържавни или междуправителствени.

Данъчен кредит е правото при определените от този закон условия да се приспадне вече платен в чужбина данък върху печалбата или дохода от определения данък върху печалбата на данъчно задълженото лице от източници в страната и в чужбина.

Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

Средно претеглена цена е цената, която се определя по следната формула:

СПЦ = (ЦП1 х БР1 + ЦП2 х БР2 + … + ЦПn х БРn) / (БР1 + БР2 + … + БРn), където:

СПЦ е средно претеглена цена;

ЦП1,2...n е цената на придобиване на съответния финансов актив;

БР1,2...n е броят на финансовите активи, придобити на цена ЦП1,2...n.

Доходи от спестявания са:

(а) доходите, свързани с всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали са гарантирани с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки, лихвите и отстъпките от облигации и бонове, както и доходите от продажба на облигации и бонове (премии и печалби); не се смятат за доход от спестявания неустойките за закъснели плащания;

(б) доходите от лихви, реализирани или капитализирани при продажбата, възстановяването или обратното изкупуване на вземанията за дълг по буква а;

(в) доходите по букви а и б, изплатени пряко или чрез агент-платец и разпределени от:

(i) колективна инвестиционна схема, лицензирана в друга държава членка;

(ii) агент-платец, сертифициран в държавата членка, в която е установен, като приравнен на колективна инвестиционна схема;

(iii) колективна инвестиционна схема, установена в трета държава;

(г) доходите от продажба, възстановяване или обратно изкупуване на акции и дялове в лица по букви аа, бб и вв, при условие че тези лица инвестират пряко или косвено (чрез лица по букви аа, бб и вв) повече от 40 на сто от активите си във вземания за дълг по буква а.

Агент-платец е всяко лице, извършващо стопанска дейност на територията на Кралство Белгия, Република Австрия и Великото Херцогство Люксембург, което изплаща доход от спестявания на местни физически лица по този закон, включително когато е посредник при изплащането на дохода.

Годишен отчет за дейността е отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката - отчет за дейността на предприятия, съдържащ статистически справки и счетоводни документи. Редът, начинът и сроковете за предоставяне на данните се определят в статистически формуляри по образци, утвърдени със заповед на председателя на Националния статистически институт, а на данните по ал. 4 - със съвместна заповед на председателя на Националния статистически институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, които се обнародват в "Държавен вестник".

Морско лице е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.Закон за Местните Данъци и Такси

Основно жилище е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

Пазарна стойност е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.

Застрахователна стойностна превозно средство е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.

Отчетна стойносте стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.

Семейство са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.

Свързани лица са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс:

(а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 - когато са включени в общо домакинство;

(б) работодател и работник;

(в) съдружниците;

(г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;

(д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;

(е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;

(ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;

(з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;

(и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;

(к) лицата, едното от които е търговски представител на другото;

(л) лицата, едното от които е направило дарение на другото;

(м) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

Битови отпадъци са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

Едрогабаритни са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

Съдове за битови отпадъци са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

Редовни автобусни линии са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.

Личен доход са всички доходи на лицата с изключение на:

(а) добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ;

(б) сумите, които лицата, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

(в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

(г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи социални услуги по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за социално подпомагане;

(д) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

Прилежащ терен по смисъла на чл. 10, ал. 3 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.

Пълните разходи включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

Основа за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен показател в стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или промилът на пропорционалната такса, или натурален показател, въз основа на който таксата се определя на единица (например лв./1 човек, лв./куб.м изразходвана вода и други).

Оценката по счетоводни данни по чл. 33, ал. 1, т. 6 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.

Поземлени имоти са тези по смисъла на § 5, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията - част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.

Оборот за целите на облагането с патентен данък е сумата от всички реализирани през годината продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби) от стопанска дейност, намалена с данъка върху добавената стойност и/или с акцизите в случаите, когато лицата са били регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и/или имат задължение за начисляване на акциз по Закона за акцизите и данъчните складове.

Обект за целите на облагането с патентен данък е всяко място, помещение и/или съоръжение, включително на открито, където се извършва дейност по приложение № 4, в т. ч.:

(а) средствата за подслон и местата за настаняване;

(б) заведенията за хранене и развлечения;

(в) магазините, сергиите, масите на пазари, тротоари и улични платна;

(г) ателиетата, работилниците и други помещения, независимо от това дали те служат и за други цели, или са част от недвижим имот.

Работно място е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване на определен вид дейност или услуга от едно лице.

Развлекателни игрални автомати са игрални автомати без печалба, предназначени за развлечение и отдих, при които срещу цената на една игра се получава определено време за ползване или за игра на автомата.

Средства за подслон и места за настаняване са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за туризма: хотели, мотели, вилни, туристически селища, пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги;


Нетна търговска площ е площта в съответния търговски обект, в т.ч. щандовете, която е достъпна за купувачите.

Заведения за хранене и развлечения са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 3 от Закона за туризма: ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове.

Бюфет, павилион, каравана са питейни заведения, предлагащи ограничен асортимент предимно готови стоки, студени и топли закуски, тестени и захарни изделия, пиво, топли и безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.

Съоръжение във връзка с прилагането на т. 35 от приложение № 4 е всеки отделен уред (машина), който се използва пряко в дейността (перална машина, гладачна преса, сушилна машина и други).

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са тези по смисъла на Закона за социално подпомагане: домове пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда.

Домове за медико-социални грижи за деца са тези по смисъла на Закона за лечебните заведения - лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за лица от различни възрастови групи с хронични заболявания, специфични грижи по домовете на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми.

(а) лечебната дейност в дома за медико-социални грижи се ръководи от медицински специалист;

(б) устройството, дейността и вътрешният ред на дома за медико-социални грижи се уреждат с правилник, утвърден от ръководителя по ал. 2;

(в) домовете за медико-социални грижи могат да предоставят социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.Закон за Акцизите и Данъчните Складове

Данъчен склад е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател.

Лицензиран складодържателе търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

Режим отложено плащане на акциз е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза.

Код по КН са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура съгласно Приложение I на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа. За алкохола и алкохолните напитки кодовете по КН са по Комбинираната номенклатура, прилагана към 31 декември 1992 г., а за енергийните продукти и електрическата енергия - по Комбинираната номенклатура, прилагана към 1 януари 2002 г.

Енергиен продукт за отопление е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда в основната й функция.

Регистриран получател е лице, което при определени условия има право да получава акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Регистрираният получател не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

Регистриран изпращач е лице - вносител на акцизни стоки, което при определени условия има право да изпраща акцизни стоки, които са допуснати за свободно обращение едновременно с поставянето им под режим отложено плащане на акциз, предназначени за друга държава членка. Регистрираният изпращач не може да складира или да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

Продажна цена е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите митни сборове, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност.

Бандерол е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.

Специализиран малък обект за дестилиране е обект за дестилиране, с обща вместимост на съдовете до 1000 литра включително, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.

Обект за винопроизводство на малък винопроизводител е обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.

Енергиен продукт с двойно предназначение е продукт, който се използва едновременно както за гориво за отопление, така и за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление; използването на енергийни продукти за химическа редукция и при електролитни и металургични процеси се смята за двойно предназначение.

Маркиране е действие, при което към газьола и керосина се прибавя маркер, който отговаря на изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

Денатуриране е действие, при което към етиловия алкохол се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), което го прави опасен за здравето или негоден за пиене.

Техническа спецификация е документ на производителя, съдържащ описание на стоката относно технологията на производство и предназначението й, техническите изисквания, нормираните стойности на определени показатели и методите за изпитването им, опаковката и означаването, съхраняването и транспорта й.

Освободен от акциз краен потребител е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава енергийни продукти, които се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.

Частни развлекателни полети и плаване е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическото или юридическо лице за цели, различни от транспортирането на пътници или стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи.

Повторно е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

Тежко е нарушението, за което има влязло в сила наказателно постановление с наложена имуществена санкция над 15 000 лв.

Действително алкохолно съдържание по обем (алкохолно съдържание) са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20 °C в 100 обема продукт при същата температура.

% vol и % mas са означения за алкохолното съдържание съответно по обем и по маса.

Чист алкохол е етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем 100 % vol (абсолютен алкохол).

Биодизел е метилов естер, произведен от растителни масла или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначено за използване като моторно гориво за дизелови двигатели, произведен от биологично разградими фракции от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското стопанство, както и биоразградими фракции от индустриални или битови отпадъци.

Биоетанол е етанол, произведен от биомаса и/или биологично разграждащата се част от отпадъците, който е предназначен за използване като биогориво.

Територия на страната е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.

Територия на държава членка е територията на всяка държава членка, на която се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, посочена за всяка държава членка в чл. 299 от този договор, като:

(а) в тази територия не се включват:

(i) за Федерална република Германия: Остров Хелиголанд и територията на Бюсинген;

(ii) за Кралство Испания: Цеута, Мелила и Канарските острови;

(iii) за Република Италия: Ливиньо, Кампионе диталия и италианските води на езерото Лугано;

(iv) за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: Англо-нормандските острови;

(v) за Република Франция: Задморски департаменти;

(vi) за Република Финландия: Оландските острови;

(б) движението на акцизни стоки до или от:

(i) Княжество Монако - ще бъде третирано като движение до или от Република Франция;

(ii) остров Ман - ще бъде третирано като движение до или от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;

(iii) Юнгхолц и Мителберг (Клайнес Валзертал) - ще бъде третирано като движение до или от Федерална република Германия;

(iv) Сан Марино - ще бъде третирано като движение до или от Република Италия;

(v) суверенните бази на Обединеното кралство Акротири и Декелия се третират като движения с начало във или предназначени за Кипър.

Общносттаитеритория на Общността е територията на държавите членки.

Трета страна илитрета територия е всяка територия, различна от територията на държавите членки.

Временно регистриран получател е лице, което при определени условия има право да получи еднократно определено количество акцизни стоки в рамките на двумесечен период от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Временно регистрираният получател не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

Вносител е лицето длъжник за заплащане на вносните митни сборове, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети територии, които са част от митническата територия на Общността.

Стандартни резервоари (нормален резервоар) са:

(а) резервоарите, които са трайно закрепени от производителя към всички моторни превозни средства и чието трайно закрепване позволява директното снабдяване с гориво както за целите на задвижването, така и където е необходимо, за работата на хладилни системи или други системи по време на транспортирането; газовите резервоари, прикрепени към моторните превозни средства, предназначени за прякото използване на газ като гориво, и резервоарите, прикрепени към други системи, с които може да е оборудвано превозното средство, също се считат за стандартни резервоари;

(б) резервоарите, трайно закрепени от производителя към всички контейнери и чието трайно закрепване позволява по време на транспортирането директно снабдяване с гориво за работата на хладилни системи или други системи, с които са оборудвани специалните контейнери.

Специален контейнер е всеки контейнер, оборудван със специално проектиран агрегат за охладителни системи, кислородни системи, системи за топлинна изолация или други системи.

Минералогични процеси са процесите, класифицирани според NACE (Общата номенклатура на икономическите дейности в Европейската общност) с код DI 26 производство на други неметални минерални продукти в Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета относно статистическото класифициране на икономическите дейности в Европейската общност.

Стойност на продукта е себестойността на продукта по смисъла на счетоводното законодателство. Тази стойност се изчислява като осреднена за единица.

Стойност на електрическата енергия е действителната изкупна стойност на електрическата енергия или стойността на производството на електрическата енергия, ако тя се генерира от дейността.

Изнасяне е движение на акцизни стоки от територията на страната до територията на трета страна или трета територия.

Независима малка пивоварна е данъчен склад, който е правно и икономически независим от която и да е друга пивоварна, която не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. Правно и икономически независима пивоварна е дружество:

(а) в чийто капитал не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира или което не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

(б) в чиито управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролните органи на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

(в) в чиито управителни или надзорни органи не участват лица, участващи в управителните или надзорните органи на друго дружество за производство или търговия с пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с бира, или с техни роднини.

Когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надхвърля 200 000 хектолитра, такива пивоварни се смятат за една независима малка пивоварна.

Не се смята за независима малка пивоварна производителят на бира, за който е установено, че е декларирал невярна информация по този закон в текущата или предходната година.

Пазарна цена е сумата без данъка върху добавената стойност и акциза, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока по сделка между лица, които не са свързани.

Компютърна система е система за компютризиране на движението и контрола на акцизни стоки съгласно чл. 1 от Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола на акцизни стоки.

Доставка на акцизни стоки е еднократно движение на определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

Изпращач е лицензиран складодържател-изпращач или регистриран изпращач, който изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

Получател е лицензиран складодържател, регистриран получател, временно регистриран получател или лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3, които са посочени като получател в електронния административен документ при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

Регистриран електронен административен документ е електронен административен документ, на който митническите органи са определили уникален административен референтен код;

Място на директна доставка е мястото на получаване на енергийни продукти от лицензиран складодържател, различно от местонахождението на данъчния склад, изпратени от друга държава членка.


АЛКОХОЛ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

Бира е всеки продукт, включен в код по КН 2203, или всеки продукт, представляващ смес от бира и безалкохолни напитки, включен в код по КН 2206, и в двата случая с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 0,5 % vol.

Тихи вина са всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на ал. 2, които са със:

• действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация, или

• действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15 % vol, но непревишаващо 18 % vol, при условие че са били произведени без каквото и да е обогатяване и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.

Шумящи вина са всички продукти, включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 и 2205, които са:

• в бутилки със запушалки-гъбки, задържани от скоби или връзки или които имат свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на три бара или повече, и

• с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.

Други ферментирали напитки, различни от бирата и виното, са:

(a) тихите ферментирали напитки, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на чл. 6, както и продуктите, включени в код по КН 2206, но непопадащи в обхвата на т. 2, които са със:

(i) действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 10 % vol, или

(ii) действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 10 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация;

(б) шумящите ферментирали напитки, включени в код по КН 2206 00 91, както и продуктите, включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 и 2205, но непопадащи в обхвата на чл. 6, които са:

(i) в бутилки със запушалки-гъбки, задържани от скоби или връзки или имат свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на три бара или повече, и

(ii)с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 13 % vol, или са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.

Междинни продукти са всички продукти с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 22 % vol, и включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, но непопадащи в обхвата на чл. 5, 6 и 7.

Етилов алкохол (алкохол)е всеки продукт:

• включен в кодове по КН 2207 и 2208, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, дори когато този продукт е част от продукт, попадащ в друга глава от Комбинираната номенклатура;

• включен в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22 % vol;

• получен чрез дестилация и годен за пиене, съдържащ други продукти в разтворено или неразтворено състояние.


ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Пури и пурети са пригодени за пушене цилиндрични тела от тютюн, които:

• са съставени изцяло от естествен тютюн, или

• са обвити изцяло с покриващ лист от естествен тютюн, или

• имат ситно нарязан пълнеж и покриващ и обвиващ лист, и двата от възстановен тютюн, като покриващият лист е с нормалния цвят на пурите и обвива изцяло цилиндричното тяло, включително филтъра, но не и мундщука, ако има такива, при условие че единичното тегло на изделието, без филтъра и мундщука, е равно или по-голямо от 1,2 г и покриващият лист е спирално навит под остър ъгъл не по малък от 30 градуса спрямо надлъжната ос на изделието, или

• имат ситно нарязан пълнеж и покриващ лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пурите, обвиващ изцяло цилиндричното тяло, включително филтъра, но не и мундщука, ако има такива, при условие че единичното тегло на изделието, без филтъра и мундщука, е равно или по-голямо от 2,3 г и техният периметър поне в една трета от дължината на изделието е равен или по-голям от 34 мм.

За пури и пурети се смятат и изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюна, но отговарящи на изискванията на ал. 1, при условие че са снабдени съответно със:

• един покриващ лист от естествен тютюн;

• един покриващ и един обвиващ лист - и двата от възстановен тютюн;

• един покриващ лист от възстановен тютюн.

Не се смятат за пури и пурети изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.

Цигари са:

• годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10;

•. цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста неиндустриална обработка са вкарани в цигарени хартиени рула;

• цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста неиндустриална обработка са увити в цигарена хартия.

• за цигарисе смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията по ал. 1.

Не се смятат за цигари изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.

Тютюн за пушене (за лула и цигари) е:

• тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка;

• отпадъци от тютюн, годни за пушене и пригодени за продажба на дребно, при условие че не отговарят на изискванията за пури, пурети и цигари по чл. 10 и 11;

• фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията на т. 1 и 2, при който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат широчина на нарязване, по-малка от 1 мм

Затютюн за пушене се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в понятието за тютюн за пушене по ал. 1.

Не се смятат за тютюн за пушене изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.


ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Енергийни продукти са продуктите, включени във:

(а) кодове по КН от 1507 до 1518, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво

(б) кодове по КН от 2701, 2702 и от 2704 до 2715;

(в) кодове по КН от 2901 и 2902;

(г) код по КН 2905 11 00, които не са от синтетичен произход, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;

(д) код по КН 3403;

(е) код по КН 3811;

(ж) код по КН 3817;

(з) код по КН 3824 90 99, включително биодизел, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво.

Електрическа енергия е продукт, включен в код по КН 2716.Данъчно-Осигурителен Процесуален Кодекс

Свързани лица са:

(а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 - когато са включени в общо домакинство;

(б) работодател и работник;

(в) съдружниците;

(г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;

(д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;

(е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;

(ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;

(з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;

(и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;

(к) лицата, едното от които е търговски представител на другото;

(л) лицата, едното от които е направило дарение на другото;

(м) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

Контрол е налице, когато контролиращият:

(а) притежава пряко или косвено или по силата на споразумение с друго лице повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или

(б) има възможност да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго лице, или

(в) има възможност да ръководи, включително чрез или заедно с дъщерно дружество по силата на устав или договор дейността на друго лице, или

(г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или

(д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството.

Място на стопанска дейност е:

(а) определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например: място на управление; клон; търговско представителство, регистрирано в страната; офис; кантора; ателие; завод; работилница (фабрика); магазин; склад за търговия; сервиз; монтажен обект; строителна площадка; мина; кариера; сонда; петролен или газов кладенец; извор или друг обект на извличане на природни ресурси;

(б) извършването на дейност в страната от лица, упълномощени да сключват договори от името на чуждестранни лица, с изключение на дейността на представителите с независим статут по глава шеста от Търговския закон;

(в) трайно извършване на търговски сделки с място на изпълнение в страната, дори когато чуждестранното лице няма постоянен представител или определено място.

Определена база е:

(а) определено място, чрез което чуждестранно физическо лице извършва цялостно или частично независими лични услуги или упражнява свободна професия в страната, като например архитектурно ателие, зъболекарски кабинет, адвокатска или друга кантора на консултант, офис на независим одитор или счетоводител;

(б) трайно извършване на независими лични услуги или упражняване на свободна професия в страната, дори когато чуждестранно физическо лице не разполага с определено място.

Пазарна цена е сумата без ДДС и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.

Трансферни цени са налице, когато във взаимоотношения между свързани лица са приети или наложени условия, различни от тези, които биха били уговорени между независими лица.

Трансфер между място на стопанска дейност и друга част на същото предприятие е всяко предаване на вещи, осигуряване ползването на нематериални блага, фактическо извършване на услуги или предоставяне на парични средства между място на стопанска дейност на територията на страната и друга част на предприятието, разположена извън територията на страната.

Методи за определяне на пазарните цени са:

(а) методът на сравнимите неконтролирани цени между независими търговци;

(б) методът на пазарните цени - обичайната пазарна цена е цената, използвана в процеса на продажба на стоки и услуги в непроменена форма на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и с обичайната печалба;

(в) методът на увеличената стойност - обичайната пазарна цена се определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба (метод разходи плюс”);

(г) методът на транзакционната нетна печалба;

(д) методът на разпределената печалба.

Ревизия е съвкупност от действия на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски.

Проверка е съвкупност от действия на органите по приходите относно спазването на данъчното и осигурителното законодателство. С проверка могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски. С проверка не се установяват задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице. Проверката се извършва от органите по приходите, без да е необходимо изрично писмено възлагане.

Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

Домакинство включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях.

Обособена част е организационна структура, която може самостоятелно да осъществява стопанска дейност (магазин, ателие, кораб, цех, ресторант, хотел и други подобни).

Компетентен орган по смисъла на дял втори, глава шестнадесета, раздел V е орган, оправомощен от държава - членка на Европейския съюз, да осъществява взаимна помощ и да обменя информация относно установяването на задължения за данъците върху доходите, имуществото и застрахователните премии, както ида обменя информация относно доходите от спестявания, изплатени на притежатели на доходи - местни лица на други държави членки. Компетентен орган в Република България е изпълнителният директор на Националната агенция за приходите.

Притежател на доход по смисъла на дял втори, глава шестнадесета, раздел VI е всяко физическо лице, на което се изплаща доход от спестявания от агент-платец, освен когато по отношение на изплатения доход лицето:

(а) действа като агент-платец по т. 15, или

(б) действа за сметка на:

(i) юридическо лице, или

(ii) неперсонифицирано дружество, което се облага с данък според правилата за облагане на печалбата съгласно законодателството на държавата, на която е местно лице, или

(iii)колективна инвестиционна схема, лицензирана в държава членка, или

(iv) агент-платец по чл. 143р, когато лицето предостави на стопанския субект наименованието и адреса на агент-платеца, или

(v) притежателят на дохода, когато лицето предостави на агент-платеца наименованието и адреса на притежателя на дохода.

Стопански субект по смисъла на дял втори, глава шестнадесета, раздел VI е всеки, който изплаща доходи от спестявания на агент-платец при извършване на стопанската си дейност. Стопански субект, който извършва стопанска дейност на територията на страната, се смята за местен стопански субект.

Агент-платец по смисъла на дял втори, глава шестнадесета, раздел VI е всеки стопански субект, който пряко изплаща доход от спестявания на притежателя на дохода, включително като посредник при изплащането на дохода. Агент-платец, който е местно лице, определена база или е място на стопанска дейност на територията на Република България, се смята за местен агент-платец.

Доходи от спестявания по смисъла на дял втори, глава шестнадесета, раздел VI са:

(а) доходи, изплатени или заверени по сметка, свързани с всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали вземанията са обезпечени или са с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихви по депозити, доходи от държавни ценни книжа, облигации, необезпечени облигации, както и премии и печалби, свързани с тях; санкциите за закъснели плащания не се смятат за доход от спестявания;

(б) доходи, реализирани или капитализирани при продажба, възстановяване или изкупуване на вземанията за дълг по буква а;

(в) доходи, произтичащи от доходи от спестявания, разпределени пряко или чрез агент-платец по чл. 143р от:

(i) колективна инвестиционна схема, лицензирана в държава членка;

(ii) агент-платец по чл. 143р, упражнил правото да бъде приравнен на колективна инвестиционна схема;

(iii) инвестиционно дружество, установено в трета държава;

(г) доходи, реализирани при продажба, възстановяване или изкупуване на акции и дялове в лица по буква в, подбукви i, ii и iii, при условие че тези лица инвестират пряко или косвено чрез лица по буква в, подбукви ii, ii и iii повече от 40 на сто от активите си във вземания за дълг по буква а; частта от активите се определя съгласно инвестиционната политика, посочена в проспекта на инвестиционното дружество, а в случай че това не е възможно - чрез действителната част от активите на лицата.

Запитващ орган по смисъла на дял четвърти, глава двадесет и седма а е компетентният орган на държава - членка на Европейския съюз, който изпраща молба за взаимна помощ при събиране на вземане по чл. 269а, ал. 1.

Запитан орган по смисъла на дял четвърти, глава двадесет и седма а е компетентният орган на държава - членка на Европейския съюз, който получава молба за взаимна помощ при събиране на вземане по чл. 269а, ал. 1.

Предаване по електронен път по смисъла на дял четвърти, глава двадесет и седма а е предаването чрез електронно оборудване за обработка (включително цифрово компресиране) на данни и чрез използване на кабел, радиопредаване, оптични технологии или всякакви други електромагнетични средства.

Правила за координация на системите за социална сигурност са правилата, въведени с Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и техните семейства, които се движат в рамките на Общността.Закон за Счетоводството

Предприятия са търговците по смисъла на Търговския закон - всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:

1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;

2. продажба на стоки от собствено производство;

3. покупка на ценни книги с цел да ги продаде;

4. търговско представителство и посредничество;

5. комисионни, спедиционни и превозни сделки;

6. застрахователни сделки;

7. банкови и валутни сделки;

8. менителници, записи на заповед и чекове;

9. складови сделки;

10. лицензионни сделки;

11. стоков контрол;

12. сделки с интелектуална собственост;

13. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;

14. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;

15. лизинг.

Търговци са:

1. търговските дружества;

2. кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.

За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е от изброените по-горе;

Юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, търговските представителства и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги.

Бюджетни предприятия са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма.

Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност са предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерии:

1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1,5 млн. лв.;

2. нетни приходи от продажби за годината - 2,5 млн. лв.;

3. средна численост на персонала за годината - 50 души.

При определяне статута на едно новообразувано предприятие, като прилагащо облекчена форма на финансова отчетност, се вземат стойностите на тези критерии само за годината на възникване.

Отчетен период е календарната година (1 януари - 31 декември).

Справедлива цена е сумата, за която един актив може да бъде заменен или един пасив може да бъде погасен при пряка сделка между информирани и желаещи осъществяване на сделката купувач и продавач. Тя е продажна цена, борсова цена или пазарна цена.

Себестойност е оценката на произведените (създадените) в предприятието активи, в която не се включват административните разходи, разходите за продажби, финансовите и извънредните разходи.

Независим финансов одит на финансов отчет е одитът, определен в Закона за независимия финансов одит, а именно съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Международни счетоводни стандарти са международните счетоводни стандарти, приети от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти включват: Международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards (IAS), Международните стандарти за финансово отчитане (International Financial Reporting Standards (IFRS) и тълкуванията за тяхното прилагане (SIC - IFRIC interpretations). Международните счетоводни стандарти включват и последващите изменения и допълнения на тези стандарти и тълкуванията за тяхното прилагане, бъдещите стандарти и тълкуванията за тяхното прилагане, изготвени или одобрени от Съвета по международни счетоводни стандарти (International Accounting Standards Board (IASB).

Специализирано счетоводно предприятие е всяко лице, регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, в чийто предмет на дейност е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на този закон.

Цена на придобиване е покупната цена плюс всички разходи по привеждане на актива във вид, готов за използване.

Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

Инвентаризация е процесът на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики.

Нетни приходи от продажби са сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, генерирани от обичайната дейност на предприятието, намалени с търговските отстъпки, отбивите, рабатите и данъка върху добавената стойност.

Обичайна дейност е съвкупност от стопански операции, извършвани регулярно от предприятието в рамките на осъществяваната от него дейност.

Място на стопанска дейност е мястото на стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например: място на управление; клон; търговско представителство, регистрирано в страната; офис; кантора; ателие; завод; работилница (фабрика); магазин; склад за търговия; сервиз; монтажен обект; строителна площадка; мина; кариера; сонда; петролен или газов кладенец; извор или друг обект на извличане на природни ресурси;

Консолидиран финансов отчет е финансов отчет, който представя имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал на предприятията, включени в консолидирането, все едно че те са едно предприятие.

Регулиран пазар е този по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти - Регулиран пазар е многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискриминационни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговия съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му.Закон за Независимия Финансов Одит

Независим финансов одит е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Същественост е праг на такава сумарна или индивидуална грешка, отклонение и/или пропуск, установени в показателите на финансов отчет, която може да повлияе или да промени решение на потребителите на отчета.

Разумна сигурност е висока степен на сигурност, изразена позитивно в одиторския доклад като уверение, че информацията, обект на одита, не съдържа съществени пропуски, грешки и недостатъци.

Предприятия, извършващи дейност от обществен интерес са:

(а) публични дружества и емитенти на ценни книжа в страната, както и в друга държава - членка на Европейския съюз, и Европейското икономическо пространство;

(б) кредитни институции;

(в) застрахователи, презастрахователи, здравноосигурителни и пенсионноосигурителни дружества;

(г) търговски дружества, които произвеждат, пренасят и продават електроенергия и топлоенергия;

(д) търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ;

(е) търговски дружества, които предоставят водоснабдителни, канализационни и телекомуникационни услуги;

(ж) “Български държавни железници” - ЕАД, и дъщерните му предприятия;

Регистриран одитор е физическо лице, придобило право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети; или негово предприятие или специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Одиторска професия е професията на регистрираните одитори по извършване на услуги по независим финансов одит или аналогични на тях пряко или чрез специализирани одиторски предприятия.

Нарушение на независимостта на одитора и конфликт на интереси е налице:

(а) когато регистрираният одитор има финансов интерес от дейността на одитираното предприятие, изразяващ се в притежаване на дялове, акции или други ценни книжа, емитирани от предприятието, и/или участие в основната му дейност;

(б) когато регистрираният одитор участва в управлението на одитираното предприятие;

(в) когато регистрираният одитор е в съпружески отношения или в отношения на родство с ръководството на одитираното предприятие по права линия без ограничения и по съребрена линия до втора степен включително;

(г) когато е налице съдебен спор между регистрирания одитор и одитираното предприятие.

Свързани лица са:

(а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 - когато са включени в общо домакинство;

(б) работодател и работник;

(в) съдружниците;

(г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;

(д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;

(е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;

(ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;

(з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;

(и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;

(к) лицата, едното от които е търговски представител на другото;

(л) лицата, едното от които е направило дарение на другото;

(м) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от издаването на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

Специализирано одиторско предприятие е дружество, регистрирано по чл. 64, ал. 1, т. 1, 2 или 3 от Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с основен предмет на дейност независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, три четвърти от членовете на управителния му орган са регистрирани одитори, одитори и/или одиторски предприятия от други държави - членки на Европейския съюз, има добра репутация и е:

(а) събирателно дружество, в което повече от половината от съдружниците са регистрирани одитори, одитори и/или одиторски предприятия от други държави - членки на Европейския съюз;

(б) командитно дружество, в което повече от половината от неограничено отговорни съдружници са регистрирани одитори, одитори и/или одиторски предприятия от други държави - членки на Европейския съюз;

(в) дружество с ограничена отговорност, в което повече от половината от гласовете в общото събрание на съдружниците и от капитала принадлежат на регистрирани одитори, одитори и/или одиторски предприятия от други държави членки.

Ключов одитор е:

(а) одитор, определен от специализирано одиторско предприятие за основно отговорен за извършването на независим финансов одит от името на одиторското предприятие, или

(б) одитор, определен от специализираното одиторско предприятие за основно отговорен за извършването на независимия финансов одит на нивото на групата, и одитор, определен като основно отговорен за извършването на одита на нивото на основните дъщерни компании, в случаи на одит на група, или

(в) одитор, който подписва одиторския доклад.

Одитор на група е одитор или специализирано одиторско предприятие, които извършват независим финансов одит на годишните консолидирани отчети.

Одиторска мрежа е обединение на регистрирани одитори, което има за цел сътрудничество, подялба на приходи или разходи, или съсобственост на акции, контрол или управление, общи политики и процедури за контрол на качеството, обща бизнес стратегия, използване на обща фирма или на значителна част от професионалните ресурси.

Одитор от трета държава е физическо лице, което извършва независим финансов одит на годишните или консолидираните финансови отчети на дружество, учредено в трета държава.

Одиторско предприятие от трета държава е предприятие, независимо от правната му форма, което извършва независим финансов одит на годишните или консолидираните финансови отчети на дружество, учредено в трета държава.

Филиал на одиторско дружество е всяко предприятие, независимо от правната му форма, което е свързано с одиторско предприятие чрез колективна собственост, контрол или управление.

Лице, което не упражнява дейност, свързана с независимия финансов одит е всяко физическо лице, което в продължение най-малко на три години преди участието си в системата на публичен надзор не е извършвало независим финансов одит по смисъла на този закон, не е притежавало дялове, акции или други ценни книжа, емитирани от одиторско предприятие, не е било член на управителен или контролен орган на одиторско предприятие и не е било наето от одиторско предприятие или свързано по друг начин с него.

Международни одиторски стандарти са Международните стандарти за одит (ISA) и свързаните с тях становища за одит и етика, доколкото те имат отношение към независимия финансов одит.

Компетентни органи на трети държави са органите, които отговарят за публичния надзор или за одобрението и регистрацията на лицата, извършващи одит на годишните счетоводни отчети и на консолидираните счетоводни отчети в държави, които не са членки на Европейския съюз.

Инспектор е лице, което не упражнява дейност, свързана с независимия финансов одит, и е в трудови или извънтрудови правоотношения с комисията, отговаря на определените изисквания на този закон за придобита квалификация и опит и е преминало обучение за контрол на качеството.

Експерт е физическо лице със специфични познания за финансовите пазари, финансовото отчитане, одитиране или други области, свързани с проверките и практиката на извършваните одити по този закон.

Контрольор е лице, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, преминало обучение за контрол на качеството и утвърдено за контрольор.

Опит в областта на независимия финансов одит е опитът в областта на счетоводството, финансовото отчитане и одита.

Проверка е съвкупност от систематични, планирани процедури за проверяване качеството на дейността на регистрираните одитори и специализирани одиторски предприятия и включва оценка на спазването на приложимите стандарти за одит и на изискванията за независимост, на количеството и качеството на изразходваните ресурси, на полученото одиторско възнаграждение и на системата за вътрешен контрол на качеството.

Разследване е изпълнението на съвкупност от процедури за откриване, коригиране и предотвратяване на неправилно извършване на независимия финансов одит, както и на нарушения на приложимите международни стандарти и законови разпоредби от регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия.

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е компетентният орган, на който е възложен надзорът над регистрираните одитори и одиторски дружества, както и ефективното сътрудничество на общностно ниво, по отношение на надзорните действия на държавите - членки на Европейския съюз.Наредба № Н-18 от 13 Декември 2006 г. за Отчитане на Продажбите с Касови Апарати

Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация. Фискална касова бележка (фискален бон) е и касовата бележка (системен бон), издадена от одобрена за съответния търговски обект интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

Фискално устройство е устройство за регистриране и отчитане продажби на стоки или услуги чрез издаване на фискални касови бележки и за съхраняване на данни за регистрираните обороти във фискална памет.

За целите на нормативната уредба, уреждаща регистрирането и отчитането на продажбите, търговски обект е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

Разносна търговия е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка; за разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания;

Високопланински населени места са населени места над 1000 метра надморска височина;

Труднодостъпни населени места са населени места с труднопроходими пътища и без регулярен транспорт;

Течни гориваса всички видове горива, продавани чрез средства за измерване на разход;

Контролна покупка е тази, която се извършва от или под контрола и наблюдението на органите на НАП и се документира с протокол за проверка; чрез контролната покупка се констатира спазването от лицата по чл. 3 изискванията по тази наредба за регистриране на продажби на стоки или услуги с изискуемия документ за конкретния случай;

Лица, упражняващи свободна професия са: експерт-счетоводители; данъчни консултанти; одитори; адвокати, нотариуси и други юридически консултанти; представители по индустриална собственост; оценители на движимо и недвижимо имущество и на цели предприятия; преводачи; инженери и технически ръководители; архитекти; дейци на културата, образованието, изкуството и науката, включително изобретатели; вещи лица и други лица, осъществяващи за своя сметка професионална дейност;

Международни мероприятия с краткотраен характер са мероприятия с международно участие с продължителност до 14 дни, като например панаири, изложби, изложения и други подобни;

Мероприятия с развлекателен характер са концерти, постановки, прожекции, спортни състезания и мероприятия, циркови спектакли и други с подобен характер.Наредба за Командировките в Страната

Командировка – време, през което работникът или служителят изпълнява своите трудови задължения в друго населено място, без да се променя характерът на работата; определя се като брой календарни дни и включва: дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни.

Не се считат командировани лицата, които:

• извършват постоянната си работа през време на пътуването - работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и др.;

• изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение;

• пътуват като пласьори на материали, стоки, продукция и в други случаи по граждански договори без предварително определен маршрут и възнаграждението им се определя в процент върху реализирания приход-оборот.

Пътни пари - определена сума, която се заплаща на командирования за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно, както и превозните разноски за обществен транспорт в чертите на населеното място.

Дневни пари - на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплаща определена сума (съглсно изискванията на наредбата), за всеки ден от командировката.

Квартирни пари - на командирования се заплащат сума за нощуване в мястото на командировката в размер на действително платеното, установено по представен документ на името на командирования, но не повече от утвърдената от командироващия сума за една нощувка. Не се допуска компенсация между отделните нощувки


Наредба за Служебните Командировки и Специализации в Чужбина

Командировка в чужбина е изпращането на лица за извършване на конкретна служебна работа в чужбина по нареждане на съответния командироващ орган.

Специализация в чужбина е изпращането на лица в чужбина с цел придобиване и/или повишаване на квалификация или изучаване на чуждестранен опит.

Дневните пари - средства за храна, вътрешен градски транспорт и други разходи

Квартирните пари - сума за покриване на разходите за ползване на легло, резервацията за него, ако е необходима, утринна закуска, отопление, осветление, баня, телевизор, радио, телефон, такси и данъци. Разходите за междуградски и международни разговори, сервиз и възстановените данъци не се включват в квартирните пари. Всички други разходи са за сметка на дневните пари на командированите лица.

Ведомства са бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството: държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма

Предприятия са търговци по смисъла на Търговския закон, юридически лица с нестопанска цел и други юридически лица, създадени или регистрирани по особени закони.

Персонал са лицата, включени в състава на екипажа на въздухоплавателните средства, екипажа на морски и речни кораби, учащи се, преподаватели или стажанти, когато провеждат учебна и производствена практика на кораби зад граница, екипажът и стюардесите при извършване на автомобилни превози на товари и пътници зад граница, локомотивните машинисти, помощник-машинисти, кондуктори, персоналът на ресторант-вагоните, салон-вагоните, специалните международни пътнически влакове, контролни органи по експлоатационната дейност и друг експлоатационен състав.СИДДО

Лице - включва физическо лице, дружество или всяко друго сдружение от лица;

Дружество – терминът следва да се тълкува разширително и включва всяко юридическо лице, сдружение от лица или общност, която подлежи на данъчно облагане и не се третира като прозрачно дружество” за данъчни цели.

Предприятие – означава извършването на всякакъв бизнес.

Предприятие на едната договаряща държава и предприя­тие на другата договаряща държава означават съответно бизнес извършван от местно лице на едната договаряща държава, и бизнес извършван от местно лице на другата договаряща държава;

Международен транспорт означава всеки превоз с морски или речен кораб, самолет, железопътно или шосейно транспортно средство, извършван от предприятие с място на ефективно управление в едната договаряща държава, освен когато морски или речен кораб, самолет, железопътно или шосейно транспортно средство се експлоатира изключително между места, намиращи се в друга­та договаряща държава.

Гражданство включва:

• всяко физическо лице, което е гражданин или поданик на съответната договаряща се държава; и

• всяко юридическо лице, сдружение от лица или асоциация черпещи юридическия си статут от законодателството в тази договаряща се държава;

Бизнес означава всякаква стопанска дейност, включително извършването на професионални услуги и други дейности с независим характер.

Местно лице на едната договаряща държава означава всяко лице, което съгласно законодателството на тази държава подлежи на данъчно облагане в нея поради неговото местопребиваване, местожителство, място на управление, място на учредяване или всеки друг критерий от подобно естество. Този термин обаче не включва лице, което подлежи на данъчно облагане в тази държава само по отношение на доходи от източници в тази държава или имущество, разположено в нея.

Ако едно физическо лице е местно и на двете договарящи държави, неговото положение се определя, както следва:

(а) то се счита за местно лице само на тази договаряща държава, в която разполага с постоянно жилище; ако то разполага с постоянно жилище в двете държави, то се счита за местно лице само на тази държава, с която има най-тесни лични и икономически връзки (център на жизнени интереси);

(б) ако държавата, в която се намира центърът на жизнените му интереси, не може да бъде определена или ако то не разполага с постоянно жилище в нито една държава, то се счита за местно лице на държавата, в която обичайно пребивава;

(в) ако то обичайно пребивава в двете държави или в нито една от тях, то се счита местно лице на държавата, на която е гражданин;

(г) ако то е гражданин на двете държави или на нито една от тях, компетентните органи на договарящите държави ще разрешат въпроса чрез взаимно споразумение.

Когато лице, което не е физическо лице, е местно лице на двете договарящи държави, то се счита за местно лице на държавата, според законите на която то е създадено.

Място на действително управление означава мястото, от което се извършва действителното и постоянно управление на предприятие и като резултат от тази управленска дейност то реализира доходи, причислими към това място на управление;

Главен офис означава централен офис, който е регистриран съгласно съответните закони на всяка една от двете договарящи държави;

Данъчно облагане означава данъците, за които се прилага съответната спогодба.

Услуги, оказани на правителството включва услуги, извършвани от служители, които действуват от името на правителствени учреждения за осъществяване на нетърговски и непроизводствени дейности в съответствие с вътрешното законодателство на договарящата държава, в която тези дейности се извършват, както и от репортери или кореспонденти на пресата, радиото и телевизията.

Национално лице означава:

(а) всяко физическо лице, което притежава гражданството на едната договаряща държава;

(б) всяко юридическо лице, дружество или асоциация, чийто статут се определя от законодателството на съответната държава.

Място на стопанска дейност -означава определено място на дейност, чрез което едно предприятие извършва цялостно или частично стопанската си дейност, като включва по-специално:

(а) място на управление;

(б) клон;

(в) офис;

(г) фабрика;

(д) работилница;

(е) мина, нефтен или газов кладенец, кариера или всяко друго място на добиване на природни богатства;

(ж) магазин.

Терминът място на стопанска дейност включва също така:

(а) строителна площадка, строителен или монтажен обект, но само когато продължава повече от 9 месеца;

(б) предоставянето на услуги, включително консултантски услуги, от предприятие чрез негови работници или друг персонал, нает от предприятието за предоставянето на услугите, но само когато дейностите с такъв характер продължават (за същия или свързан обект) на територията на другата договаряща държава повече от 9 месеца в рамките на всеки 12-месечен период.

Терминът място на стопанска дейност не включва:

(а) използването на съоръжения единствено с цел складиране, излагане или доставка на стоки, принадлежащи на предприятието;

(б) поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието, единствено с цел складиране, излагане или доставка;

(в) поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието, единствено с цел преработката им от друго предприятие;

(г) поддържане на определено място изключително за покупка на стоки или за събиране на информация за предприятието;

(д) поддържане на определено място, изключително за всяка друга дейност от подготвителен или спомагателен характер за предприятието;

(е) поддържане на определено място изключително за осъществяване на всяко съчетание от посочените в точки от а до д дейности, при положение, че цялостната дейност на това определено място, произтичаща от това съчетание, има подготвителен или спомагателен характер.

Застрахователно предприятие на едната договаряща държава (с изключение на дейностите по презастраховане) се счита, че има място на стопанска дейност в другата договаряща държава, ако то събира застрахователни премии на територията на тази друга държава или застрахова рискове в нея чрез лице, различно от представител с независим статут.

Не се счита, че едно предприятие има място на стопанска дейност в едната договаряща държава само защото то извършва дейност в тази държава посредством брокер, комисионер или друг представител с независим статут, при условие че такива лица действат в обичайните граници на своята дейност. Въпреки това, когато такъв представител действа изцяло или почти изцяло за сметка на такова предприятие, той няма да се смята за представител с независим статут по смисъла на тази алинея.

Обстоятелството, че дружество, което е местно лице на едната договаряща държава, контролира или е контролирано от дружество, което е местно лице на другата държава или което извършва стопанска дейност в тази друга държава (чрез място на стопанска дейност или по друг начин), не е основание да се счита което и да е от дружествата за място на стопанска дейност на другото.

• Доходи от недвижимо имущество

• Доходи, получени от местно лице на едната договаряща държава от недвижимо имущество (включително доходи от селско и горско стопанство), намиращо се в другата договаряща държава, могат да се облагат с данъци в тази друга държава.

Недвижимо имущество има съдържанието, което му придава законодателството на договарящата държавата, в която се намира въпросното имущество. Терминът, във всички случаи включва имуществото, принадлежащо към недвижимото имущество, добитък и оборудване, използвани в селското и горското стопанство, правата, спрямо които се прилагат разпоредбите на общото законодателство относно поземлената собственост, плодоползването на недвижимо имущество, както и правата върху променливи или определени по размера си плащания, представляващи компенсация за разработването или за предоставяне на правото за разработване на минерални залежи, извори и други природни ресурси. Кораби и самолети не се считат за недвижимо имущество.

Свързани предприятия

(а) предприятие на едната договаряща държава участва пряко или непряко в управлението, контрола или имуществото на предприятие на другата договаряща държава, или

(б) едни и същи лица участват пряко или непряко в управлението, контрола или имуществото на предприятие на едната договаряща държава и на предприятие на другата договаряща държава,

и в двата случая между двете предприятия, в техните търговски или финансови отношения, са приети или наложени условия, различни от тези, които биха били приети между независими предприятия, тогава всяка печалба, която, ако ги нямаше тези условия, би възникнала, но поради тези условия не е възникнала за едно от предприятията, може да бъде включена в печалбите на това предприятие и съответно обложена с данък.

Дивиденти означава доход от акции или други права, които съгласно националното законодателство на договарящата държава са приравнени на доход от акции.

Лихви - означава доход, от вземания за дълг от всякакъв вид, независимо от това, дали са обезпечени или не с ипотека и носещи или не правото на участие в печалбите на длъжника, и по-специално доходи от държавни ценни книжа и доходи от бонове и облигации, включително от премии и бонуси, свързани с такива ценни книжа, бонове или облигации.

Авторски и лицензионни възнаграждения, означава плащания от всякакъв вид, получени за използване или за предоставено право на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми и видеофилми или филми и магнетофонни записи, използвани за радио- или телевизионно излъчване, на всеки патент, търговска марка, чертеж или модел, компютърен софтуер, план, секретна формула или процес или за използването или предоставено право на използване на промишлено, търговско или научно оборудване или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит.

Професионални услуги (в някои от спогодбите се среща и като свободна професия) включва по-специално самостоятелни научни, литературни, художествени, образователни или преподавателски дейности, както и самостоятелни дейности на лекари, адвокати, инженери, архитекти, стоматолози и счетоводители.

Доходи от трудово правоотношение - възнаграждение, получено от местно лице на едната договаряща държава за положен труд в другата договаряща държава, се облага само в първата посочена държава, ако:

(а) получателят пребивава в другата държава за период или периоди, ненадвишаващи общо 183 дни във всеки 12-месечен период, започващ или завършващ в съответната данъчна година, и

(б) възнаграждението е платено от работодател или за сметка на работодател, който не е местно лице на другата държава, и

(в) възнаграждението не е за сметка на място на стопанска дейност или определена база, която работодателят притежава в другата държава.

Анюитет означава определена сума, която се изплаща периодично в определено време пожизнено или в течение на определен или определим период от време в изпълнение на задължение за пълно и съответно възстановяване на извършените плащания в пари или в тяхна равностойност.
Коментари

-->