Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.2.1. Покупка на Урегулиран Поземлен Имот (УПИ)

Публикувано на: 04.12.2010

НОТАРИАЛЕН АКТ

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

№204 Том I Рег. №4525

                Днес, 10.03.2012 год., пред мен Иванка Иванова Иванова – НОТАРИУС, с район на действие съдебния район на Районен Съд София, се явиха лицата:   

                1) ”ДЕЛТА” ЕООД с ЕИК 444555666, София 1000 – бул. Витоша 100, представлявано от Петър Петров, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

                2) ”АЛФА” ЕООД (ние) с ЕИК 111222333, София 1000 – ул. Алабин 100, представлявано от Иван Иванов, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

                които заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот:

                I. ”ДЕЛТА” ЕООД продава на ”АЛФА” ЕООД, следния свой недвижим имот:

                ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град София, на ул. ”Позитано”, представляващо Урегулиран Поземлен Имот по регулационния план на град София.

                Данъчната оценка на имота е 50 000,00 лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадено от Столична Община.

                II. Описаният по предходния раздел недвижим имот се продава за сумата от 100 000,00 лева, без включен ДДС, платени от Купувача на Продавача в деня на подписване на този нотариален акт.

                III. ”АЛФА” ЕООД заявява, че е съгласен и купува описания в раздел I от този нотариален акт недвижим имот срещу упомената в раздел II цена и при условията на настоящия нотариален акт.

                IV. Разноските по настоящия нотариален акт – местен данък, нотариални такси и държавна такса, се поемат изцяло от Купувача.

                При съставянето на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и изпълнението на особените изисквания на закона: Нотариален Акт за недвижимия имот; Скица; Удостоверение за данъчна оценка; Протоколи от решенията на купувача и продавача; Извлечение от търговския регистър за купувача и продавача; Декларации по чл. 264 от ДОПК; Квитанции за платени такси.


До

ЦКБ АД
Банка

уникален регистрационен номер

Клон

Ал. Стамболийски

10.03.2012 г.


дата на представяне

Адрес
подпис на наредителя

Платете на – име на получателя

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния Закон

С

т

о

л.


О

б

щ

и

н

а


Р

а

й

о

н


Т

р

и

а

д

и

ц

а

IBAN на получателя


BIC на банката на получателя

B

G

2

1

S

O

B

9

1

0

8

4

2

7

5

7

7

7

4

4

S

O

M

B

B

G

S

F  

При банка – име на банката на получателя

О

б

щ

и

н

с

к

а


Б

а

н

к

а


А

ДПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА

за плащане от/към бюджета

Вид валута

Сума

B

x

x

x

x

x

x

2

5

0

0

0 

0 

Сума с думи

Д

в

е


х

и

л

я

д

и


и


п

е

т

с

т

о

т

и

н


л

в.


и


0

0

с

т.
Основание за плащане

М

е

с

т

е

н


д

а

н

ъ

к


п

о


Н

А


о

т


1

0

0

3

2

0

1

2


Още пояснения
Вид. док.*

Номер на документа, по който се плаща


Дата (дд.мм.гггг) на документа

9


Период за който се плаща
От дата (дд.мм.гггг)

До дата (дд.мм.гггг)

Задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния Закон

А

Л

Ф

А


Е

О

О

Д


ЕИК/код по БУЛСТАТ


ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Наредител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

А

Л

Ф

А


Е

О

О

ДIBAN на наредителя


BIC на банката на наредителяПлатежна система

Такси**

Дата за изпълнение


Вид плащане***

1
4

4

2

5

0

0

Банков служител

Касиер*Вид документ:                                                                                                                                                                                                           **Такси:                                                                                                   ***Вид плащане – попълва се

1 – декларация                                                                 5 – парт. номер на имот                                               1 – за сметка на наредителя                                               за сметки на администратори

2 – ревизионен акт                                                         6 – постановление за                             2 – споделени (стандарт за                                          на приходи и на Централния

3 – наказ. Постановление                           принуд. събиране                                   местни преводи)                                                        Бюджет

4 – авансова вноска                                 9 – други                                                                                                   3 – за сметка на получателя


В полза на – име

А

г

е

н

ц

и

я


п

о


В

п

и

с

в

а

н

и

я

т

а

IBAN на получателя


B

G

9

4

I

O

R

T

8

1

1

2

3

1

0

0

0

0

6

4

1

1

При банка – банка, клон

Т

Б


И

н

в

е

с

т

б

а

н

к


А

ДВНОСНА БЕЛЕЖКА

Внесохме в брой

Вид валута

Сума

B

G

N

x

x

x

x

x

x

x

1

0

0

0

0

С думи

С

 т

ол

в.


и


0

0

с

т.

Вносител – име

А

л

ф

а


Е

О

О

Д


с


Е

И

К

1

1

1

2

2

2

3

3

3Основание за внасяне

т

а

к

с

а


в

п

и

с

в

а

н

е


по


Н

А


от


10

03

20

12

Банков служител

Касиер
СМЕТКА/ФАКТУРА

по чл.89 от Закона за Нотариусите и Нотариалната Дейност№ 0000006955 / от 10.03.2012 год.Дебитно


Кредитно

Известие към сметка/фактура №                                        от

НОТАРИАЛНА ТАКСА

действие / вид услуга

удостоверяван матер. интерес (лв.) или време (час)

сума (лв.) пропорц. такса по чл.92 (93) ЗННД

сума (лв.) обикн. такса по чл.90 ЗННД

сума (лв.) допълн. такса по чл.95 ЗННД

сума (лв.) разноски по чл.89, ал.2 ЗННД

1.Нотариален Акт от 10.03.2012 г.

100 000,00

200,00

8 т. от тариф.

6 т. от тариф.

т. от тариф.

2.


т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

3.


т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

Общо:

200,00


ДДС 20%:

40,00


Всичко:

240.00

словом:

Двеста  и четиридесет лв. и 00 ст.

начин на плащане:

Х

в брой

получих цялата сума(подпис и печат)


с платежно нареждане

Х

в брой


с платежно нареждане

Нотариус, Иванка Иванова, рег. № 777 на Нот. Камара, район на действие Р.С. София

Адрес на нотариалната кантора: гр. София, ул. Алабин 110, ет.1, ап.2 / тел. 920-20-20

Код по БУЛСТАТ № 999888777                                                Идентиф. № по ЗДДС: BG6001016565

задължено лице:

Алфа ЕООД

адрес:

Гр. София, бул. Алабин №100

ЕИК/код по БУЛСТАТ №:

111222333

Идентиф. № по ЗДДС:

BG111222333

съставил:

Нотариус Иванка Иванова

дата на събитие:

10.03.2012

дата на плащане:

10.03.2012


№ 0000000175

ФАКТУРА

дата: 10.03.2012

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

общо

1

УПИ съгл. Нотариален Акт 10.03.2012 г.

бр.

1

100 000

100000


(Към данъчната основа се добавят:

                               - 2 500 лева местен данък;

                               - 100 лева такса вписване за Агенцията по Вписванията;

                               - 200 лева нотариална такса.

ОБЩО   - 2 800 лева)начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

10.03.2012

сума:

100 000

срок за плащане:

10.03.2012

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

102 800


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

20 560

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

120 560


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Закупуваме Урегулиран Поземлен Имот (УПИ) в град София на стойност 100 000 лева, без включен ДДС. По сделката са дължими и платени местен данък за придобиването на недвижим имот в размер на 2 500 лв. (2,5%), нотариална такса в размер на 200 лв., без включен ДДС, такса за вписване в Агенцията по Вписванията в размер на 100 лв. (0,1%). Всички плащания се извършват в деня на сделката в брой и по банков път.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За покупката на Урегулирания Поземлен Имот, който е платен по банков път в деня на сделката са необходими:

- нотариален акт за покупко-продажба;

- платежно нареждане/вносна бележка за плащане към бюджета на местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин, ако данъкът е платен по банков път, то сумата може да се види само в банковите извлечения на фирмата-платец;

- вносна бележка за платена такса към Агенцията по вписванията, ако таксата е платена по банков път, то сумата може да се види само в банковите извлечения на фирмата-платец;

- сметка/фактура от нотариус за платената нотариална такса.

- фактура, която удостоверява извършената доставка и начисленото ДДС;

(В примера, банковото извлечение за плащането към доставчика не е показано отделно, но се приема, че е направено.)

• Начин на осчетоводяване:

Закупеният дълготраен материален актив – Урегулиран Поземлен Имот (УПИ), се осчетоводява аналитично към съответната сметка от група 20 „Дълготрайни Материални Активи”.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Тъй като плащането на земеделската земя е извършено в същия ден, следващата статия е за закриване на задължението по фактурата за плащане.

Данъчната основа се различава от стойността на имота. В данъчната основа, освен стойността на новозакупения имот се включват още местният данък, такса вписване и нотариалната такса, без включен в нея ДДС.

Разходите за придобиване – местен данък, таксата за вписване и нотариална такса се включват в стойността на актива.


• Счетоводна статия 1:


стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

2011

Земи (терени)

100 000

401

Задължения към доставчици

120 560

аналит.

УПИ – ул. Позитано  

100 000

аналит.

Делта

120 560

4531

Начислен ДДС за покупките

20 560

парт.

Ф-ра 0000000175/10.03.2012

120 560

ОБЩО

120 560

ОБЩО

120 560


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

Сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

120 560

503

Разплащателна сметка в левове

120 560

аналит.

Делта

120 560
парт.

Ф-ра 0000000175/10.03.2012

120 560
ОБЩО

120 560

ОБЩО

120 560


• Счетоводна статия 3: (осчетоводяване на местен данък за придобиване на недвижимо имущество)

стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

310

Вносна бележка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

2011

Земи (терени)

2 500

501

Каса в левове

2 500

аналит.

УПИ – ул. Позитано  

2 500
ОБЩО

2 500

ОБЩО

2 500


• Счетоводна статия 4: (осчетоводяване на такса вписване)

стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

310

Вносна бележка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

2011

Земи (терени)

100

501

Каса в левове

100

аналит.

УПИ – ул. Позитано  

100
ОБЩО

100

ОБЩО

100


• Счетоводна статия 5: (осчетоводяване на нотариалната такса)

стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

2011

Земи (терени)

200

401

Задължения към доставчици

240

аналит.

УПИ – ул. Позитано  

200

аналит.

Нотариус Иванка Иванова

240

4531

Начислен ДДС върху покупките

40

парт.

Ф-ра 0000006955/10.03.2012

240

ОБЩО

240

ОБЩО

240


• Счетоводна статия 6:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

240

Разходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

240

501

Каса в левове

240

аналит.

Нотариус Иванка Иванова

240
парт.

Ф-ра 0000006955/10.03.2012

240
ОБЩО

240

ОБЩО

240


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Земя

102 800Парични средства

-123 400ДДС за възстановяване

20 600Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност
от инвестиционна дейност

-123 400от финансова дейност


Коментари

  • Защо е необходимо да се увеличава данъчната основа по фактурата за придобиването на УПИ с местен данък, такса за вписване и нотариална такса, когато те са платени от получателя по фактурата, т.е. придобиващия УПИ-то.Да, те следва да увеличат цената за придобиване на УПИ-то, т.е да формират сумата, с която актива ще се заприходи, но какъв е смисълът от внасяне на ДДС в бюджета върху суми, които по закон не са облагаеми с ДДС - местен данък и такса вписване...особено в този случай когато те директно са платени от получателя, т.е. не се налага "префактуриране" на тези суми (в случай, че първоначално бяха платени от доставчика)....Най-очевиден е примерът с нотариалната такса, при която придобиващия УПИ-то веднъж плаща ДДС на нотариуса...и втори път за същата услуга на доставчика, тъй като с 200 лв. се увеличава данъчната основа по ф-рата за придобиване, т.е. в бюджета постъпва двойно ДДС за една услуга - коректно ли е това?
  • Наистина прави впечатление двойното начисляване на ДДС. Добре е авторите на темите да отговарят на коментарите, за да може да се получи яснота по счетоводните казуси.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->