Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.2.2. Покупка на Земеделска Земя

Публикувано на: 05.12.2010

НОТАРИАЛЕН АКТ

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ


                Днес, 01.02.2010 год., пред мен Иванка Иванова Иванова – НОТАРИУС, с район на действие съдебния район на Районен Съд София, се явиха лицата:   

                1) ”ДЕЛТА” ЕООД с ЕИК 444555666, София 1000 – бул. Витоша 100, представлявано от Петър Петров, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

                2) ”АЛФА” ЕООД (ние) с ЕИК 111222333, София 1000 – ул. Алабин 100, представлявано от Иван Иванов, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

                които заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот:

                I. ”ДЕЛТА” ЕООД продава на ”АЛФА” ЕООД, следния свой недвижим имот:

                НИВА, с площ 5 000 кв.м., пета категория, находяща се в землището на село Горни Богров, район Кремиковци.

                Данъчната оценка на имота е 500,00 лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадено от Столична Община.

                II. Описаният по предходния раздел недвижим имот се продава за сумата от 2 000,00 лева, платени от Купувача на Продавача, по банкова сметка, в деня на подписване на този нотариален акт.

                III. ”АЛФА” ЕООД заявява, че е съгласен и купува описания в раздел I от този нотариален акт недвижим имот срещу упомената в раздел II цена и при условията на настоящия нотариален акт.

                VI. Разноските по настоящия нотариален акт – местен данък, нотариални такси и държавна такса, се поемат поравно от страните.

                При съставянето на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и изпълнението на особените изисквания на закона: Нотариален Акт за недвижимия имот; Скица; Удостоверение за данъчна оценка; Протоколи от решенията на купувача и продавача; Извлечение от търговския регистър за купувача и продавача; Декларации по чл. 264 от ДОПК; Квитанции за платени такси.


До

ЦКБ АД
банка

уникален регистрационен номер

Клон

Суха Река

01.02.2010 г.


дата на представяне

Адрес

Бул. Ботевградско шосе №46подпис на наредителя

Платете на – име на получателя

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния Закон

С

т

о

л.


О

б

щ

и

н

а


Р

а

й

о

н


К

р

е

м

и

к

о

в

ц

иIBAN на получателя


BIC на банката на получателя

B

7

S

B

0

S

B

B

S

F  

При банка – име на банката на получателя

О

б

щ

и

н

с

к

а


Б

а

н

к

а


А

ДПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА

за плащане от/към бюджета

Вид валута

Сума

B

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0 

0 

Сума с думи

Д

в

а

д

е

с

е

т


и


п

е

т


л

в.


и


0

0


с

т.Основание за плащане

М

е

с

т

е

н


д

а

н

ъ

к


п

о


Н

А


о

т


0

1

0

2

2

0

1

0


Още пояснения
Вид. док.*

Номер на документа, по който се плаща


Дата (дд.мм.гггг) на документа

9


Период за който се плаща
От дата (дд.мм.гггг)

До дата (дд.мм.гггг)

Задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния Закон

А

Л

Ф

А


Е

О

О

Д


ЕИК/код по БУЛСТАТ


ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Наредител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

А

Л

Ф

А


Е

О

О

ДIBAN на наредителя


BIC на банката на наредителяПлатежна система

Такси**

Дата за изпълнение


Вид плащане***

1
4

4

2

5

0

0

Банков служител

Касиер*Вид документ:                                                                                                                                                                                                           **Такси:                                                                                                   ***Вид плащане – попълва се

1 – декларация                                                                 5 – парт. номер на имот                                               1 – за сметка на наредителя                                               за сметки на администратори

2 – ревизионен акт                                                         6 – постановление за                             2 – споделени (стандарт за                                          на приходи и на Централния

3 – наказ. Постановление                           принуд. събиране                                   местни преводи)                                                        Бюджет

4 – авансова вноска                                 9 – други                                                                                                   3 – за сметка на получателя


СМЕТКА/ФАКТУРА

по чл.89 от Закона за Нотариусите и Нотариалната Дейност№ 0000006788 / от 01.02.2010 год.Дебитно


Кредитно

Известие към сметка/фактура №                                        от

НОТАРИАЛНА ТАКСА

действие / вид услуга

удостоверяван матер. интерес (лв.) или време (час)

сума (лв.) пропорц. такса по чл.92 (93) ЗННД

сума (лв.) обикн. такса по чл.90 ЗННД

сума (лв.) допълн. такса по чл.95 ЗННД

сума (лв.) разноски по чл.89, ал.2 ЗННД

1. Нотариален Акт от                                                           01.02.2010 г.

2 000,00

35,00


10,008 т. от тариф.

6 т. от тариф.

т. от тариф.

2.


т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

3.


т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

Общо:

45,00


ДДС 20%:

9,00


Всичко:

54,00

словом:

Петдесет и четири лева

начин на плащане:

Х

в брой

получих цялата сума(подпис и печат)


с платежно нареждане

Х

в брой


с платежно нареждане

Нотариус, Иванка Иванова, рег. № 777 на Нот. Камара, район на действие Р.С. София

Адрес на нотариалната кантора: гр. София, ул. Алабин 110, ет.1, ап.2 / тел. 920-20-20

Код по БУЛСТАТ № 999888777                                                Идентиф. № по ЗДДС: BG6001016565

задължено лице:

Алфа ЕООД

адрес:

Гр. София, бул. Витоша №100

ЕИК/код по БУЛСТАТ №:

444555666

Идентиф. № по ЗДДС:

BG444555666

съставил:

Нотариус Иванка Иванова

дата на събитие:

01.02.2010

дата на плащане:

01.02.2010


В полза на – име

А

г

е

н

ц

и

я


п

о


В

п

и

с

в

а

н

и

я

т

а

IBAN на получателя


B

G

9

4

I

O

R

T

8

1

1

2

3

1

0

0

0

0

6

4

1

1

При банка – банка, клон

Т

Б


И

н

в

е

с

т

б

а

н

к


А

ДВНОСНА БЕЛЕЖКА

Внесохме в брой

Вид валута

Сума

B

G

N

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

0

0

С думи

Е

 д

и

н


л

в.


и


0

0

с

т.

Вносител – име

А

Л

Ф

А


Е

О

О

Д


с


Е

И

К

4

4

4

5

5

5

6

6

6Основание за внасяне

т

а

к

с

а


в

п

и

с

в

а

н

е


по


Н

А


от


01

02

20

10

Банков служител

Касиер
№ 0000000040

ФАКТУРА

дата: 01.02.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

общо

1

Продадена земеделска земя съгл. Нотариален акт от 01.02.2010 г.

кв.м.

5000

0,40

2000

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

01.02.2010

сума:

2 000

срок за плащане:

01.02.2010

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

-


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл. 45 ал. 1 от ЗДДС

сума  за плащане:

2 000


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Закупуваме 5 000.00 кв.м. земеделска земя на територията на община Столична, район Кремиковци на стойност 2 000.00 лв. По сделката са дължими и платени местен данък за придобиването на недвижим имот в размер на 50 лв. (2,5%), нотариална такса в размер на 45 лв., без включен ДДС, такса за вписване в Агенцията по Вписванията в размер на 2 лв. (0,1%). Всички плащания се извършват в деня на сделката в брой и по банков път.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За покупката на земеделска земя, която е платена по банков път в деня на сделката, са необходими:

- нотариален акт за покупко-продажба;

- платежно нареждане/вносна бележка за плащане към бюджета на местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин, ако данъкът е платен по банков път, то сумата може да се види само в банковите извлечения на фирмата платец;

- вносна бележка за платена такса към Агенцията по Вписванията, ако таксата е платена по банков път, то сумата може да се види само в банковите извлечения на фирмата платец;

- сметка/фактура от нотариус за платената нотариална такса;

- фактура, която удостоверява извършената доставка.

                (В примера, банковото извлечение за плащането към доставчика не е показано отделно, но се приема, че е направено.)

• Начин на осчетоводяване:

Закупеният дълготраен материален актив – земеделска земя, се осчетоводява аналитично към съответната сметка от група 20 „Дълготрайни Материални Активи”.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС тази доставка е освободена, затова ДДС не се начислява.

Тъй като плащането на земеделската земя е извършено в същия ден, следващата статия е за закриване на задължението по фактурата за плащане.

Когато според Нотариалния акт страните са се споразумели разноските по сделката (местен данък, нотариални такси и държавна такса) да се поемат поравно между тях, за всяка от страните се издава сметка/фактура от нотариуса. Страните заплащат отделно по 50% от таксата към Агенцията по вписванията и по 50% от местния данък към общината, на чиято територията се намира недвижимият имот. В примера показваме само нашите разноски – на Алфа ЕООД.

Разходите за придобиване – местен данък, таксата за вписване и нотариална такса се включват в стойността на актива.


• Счетоводна статия 1:


стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

2011

Земи (терени)

2 000

401

Задължения към доставчици

2 000

аналит.

Земеделска земя в Горни Богров – 5 000 кв.м. 

2 000

аналит.

Делта

2 000
парт.

Ф-ра 0000000040/01.02.2010

2 000

ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000                • Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

Сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

2 000

503

Разплащателна сметка в левове

2 000

аналит.

Делта

2 000
парт.

Ф-ра 0000000040/01.02.2010

2 000
ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000


• Счетоводна статия 3:(осчетоводяване на такса вписване)

стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

310

Вносна бележка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

2011

Земи (терени)

1

501

Каса в левове

1

аналит.

Земеделска земя в Горни Богров – 5 000 кв.м. 

1
ОБЩО

1

ОБЩО

1


• Счетоводна статия 4:(осчетоводяване на местен данък за придобиване на недвижимо имущество)

стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

310

Вносна бележка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

2011

Земи (терени)

25

501

Каса в левове

25

аналит.

Земеделска земя в Горни Богров – 5 000 кв.м. 

25
ОБЩО

25

ОБЩО

25


• Счетоводна статия 5: (осчетоводяване на нотариалната такса)

стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

2011

Земи (терени)

45

401

Задължения към доставчици

54

аналит.

УПИ – ул. Позитано  

45

аналит.

Нотариус Иванка Иванова

54

4531

Начислен ДДС върху покупките

9

парт.

Ф-ра 0000006788/01.02.2010

54

ОБЩО

54

ОБЩО

54


• Счетоводна статия 6:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

240

Разходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

54

501

Каса в левове

54

аналит.

Нотариус Иванка Иванова

54
парт.

Ф-ра 0000006788/01.02.2010

54
ОБЩО

54

ОБЩО

54


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Земя

2 071Парични средства

-2 080ДДС за възстановяване

9Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 от инвестиционна дейност

-2 080

от финансова дейност


Коментари

-->