Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.2.4. Покупка на Стара Сграда с УПИ

Публикувано на: 24.12.2010

НОТАРИАЛЕН АКТ

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ


                Днес, 01.05.2012 год., пред мен Иванка Иванова Иванова - НОТАРИУС, с район на действие съдебния район на Районен Съд София, се явиха лицата:

                1) ”ДЕЛТА” ЕООД с ЕИК 444555666, София 1000 – бул. Витоша 100, представлявано от Петър Петров, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

                2) ”АЛФА” ЕООД с ЕИК 111222333, София 1000 – ул. Алабин 100, представлявано от Иван Иванов, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

                които заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот:

                I. ”ДЕЛТА” ЕООД продава на ”АЛФА” ЕООД, следния свой недвижим имот:

                ОФИС СГРАДА,на 5 етажа,находяща се на бул. „Витоша” № 160 в град София, със застроена площ от 400 кв.м. (20х20м.) и обща разгърната застроена площ 2 000 кв.м., въведена в експлоатация на 01.02.2000 год., заедно с Урегулиран Поземлен Имот от 1 200 кв.м. по регулационния план на град София, върху който сградата е построена.

                Общата данъчната оценка за имота е 750 000,00 лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадено от Столична Община.

                II. Описаните по предходния раздел недвижими имоти се продават за сумата от 1 550 000,00 лева, от които 1 200 000,00 лева за офис сградата, 100 000,00 лева за прилежащият към нея терен и 250 000,00 лева, без включен ДДС, за останалата част от Урегулирания Поземлен Имот, върху който сградата е построена. Посочената в предходното изречение цена е платена от Купувача на Продавача в деня на подписване на този нотариален акт.

                III. ”АЛФА” ЕООД заявява, че е съгласен и купува описаните в раздел I от този нотариален акт недвижим имот срещу упомената в раздел II цена и при условията на настоящия нотариален акт.

                VI. Разноските по настоящия нотариален акт – местен данък, нотариални такси и държавна такса, се поемат от купувача.

                При съставянето на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и изпълнението на особените изисквания на закона: Нотариален Акт за недвижимия имот; Скица; Удостоверение за данъчна оценка; Протоколи от решенията на купувача и продавача; Извлечение от търговския регистър за купувача и продавача; Декларации по чл. 264 от ДОПК; Квитанции за платени такси.


До

ЦКБ АД
Банка

уникален регистрационен номер

Клон

Ал. Стамболийски

01.05.2012 г.


дата на представяне

Адрес
подпис на наредителя

Платете на – име на получателя

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния Закон

С

т

о

л.


О

б

щ

и

н

а


Р

а

й

о

н


Т

р

и

а

д

и

ц

а

IBAN на получателя


BIC на банката на получателя

B

G

2

1

S

O

M

B

9

1

3

0

8

4

2

7

5

7

7

7

4

4

S

O

M

B

B

G

S

F

При банка – име на банката на получателя

О

б

щ

и

н

с

к

а


Б

а

н

к

а


А

ДПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА

за плащане от/към бюджета

Вид валута

Сума

B

G

N

x

x

x

x

x

3

8

7

5

0

0

0

Сума с думи

Т

р

и

д

е

с

е

т


и


о

с

е

м


х

и

л

.


7

5

0


л

е

в

аОснование за плащане

М

е

с

т

е

н


д

а

н

ъ

к


п

о


Н

А


о

т


0

1

0

5

2

0

1

2


Още пояснения
Вид. док.*

Номер на документа, по който се плаща


Дата (дд.мм.гггг) на документа

9


Период за който се плаща
От дата (дд.мм.гггг)

До дата (дд.мм.гггг)

Задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния Закон

А

Л

Ф

А


Е

О

О

Д


ЕИК/код по БУЛСТАТ


ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Наредител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

А

Л

Ф

А


Е

О

О

ДIBAN на наредителя


BIC на банката на наредителяПлатежна система

Такси**

Дата за изпълнение


Вид плащане***

1
4

4

2

5

0

0

Банков служител

Касиер*Вид документ:                                                                                                                                                                                                           **Такси:                                                                                                   ***Вид плащане – попълва се

1 – декларация                                                                 5 – парт. номер на имот                                               1 – за сметка на наредителя                                               за сметки на администратори

2 – ревизионен акт                                                         6 – постановление за                             2 – споделени (стандарт за                                          на приходи и на Централния

3 – наказ. Постановление                           принуд. събиране                                   местни преводи)                                                        Бюджет

4 – авансова вноска                                 9 – други                                                                                                   3 – за сметка на получателя


В полза на – име

А

г

е

н

ц

и

я


п

о


В

п

и

с

в

а

н

и

я

т

а

IBAN на получателя


B

G

9

4

I

O

R

T

8

1

1

2

3

1

0

0

0

0

6

4

1

1

При банка – банка, клон

Т

Б


И

н

в

е

с

т

б

а

н

к


А

ДВНОСНА БЕЛЕЖКА

Внесохме в брой

Вид валута

Сума

B

G

N

x

x

x

x

x

x

1

5

5

0

0

0

С думи

Х

 и

л

я

д

а


п

е

т

с

т.


и


п

е

т

д

е

с

е

т


л

в.

Вносител – име

А

л

ф

а


Е

О

О

Д
Е

И

К

1

1

1

2

2

2

3

3

3Основание за внасяне

т

а

к

с

а


в

п

и

с

в

а

н

е


по


Н

А


от


01

05

20

12

Банков служител

Касиер
СМЕТКА/ФАКТУРА

по чл.89 от Закона за Нотариусите и Нотариалната Дейност№ 0000006755 / от 01.05.2012 год.Дебитно


Кредитно

Известие към сметка/фактура №                                        от

НОТАРИАЛНА ТАКСА

действие / вид услуга

удостоверяван матер. интерес (лв.) или време (час)

сума (лв.) пропорц. такса по чл.92 (93) ЗННД

сума (лв.) обикн. такса по чл.90 ЗННД

сума (лв.) допълн. такса по чл.95 ЗННД

сума (лв.) разноски по чл.89, ал.2 ЗННД

1. Нотариален Акт от                                                           01.05.2012 г.

1 550 000,00

3 000,00

8 т. от тариф.

6 т. от тариф.

т. от тариф.

2.


т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

3.


т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

Общо:

3 000,00


ДДС 20%:

600,00


Всичко:

3 600.00

словом:

Три хиляди  лв. и 00 ст.

начин на плащане:

Х

в брой

получих цялата сума(подпис и печат)


с платежно нареждане

Х

в брой


с платежно нареждане

Нотариус, Иванка Иванова, рег. № 777 на Нот. Камара, район на действие Р.С. София

Адрес на нотариалната кантора: гр. София, ул. Алабин 110, ет.1, ап.2 / тел. 920-20-20

Код по БУЛСТАТ № 999888777                                                Идентиф. № по ЗДДС: BG6001016565

задължено лице:

Алфа ЕООД

адрес:

Гр. София, бул. Алабин №100

ЕИК/код по БУЛСТАТ №:

111222333

Идентиф. № по ЗДДС:

BG111222333

съставил:

Нотариус Иванка Иванова

дата на събитие:

01.05.2012

дата на плащане:

01.05.2012


№ 0000000200

ФАКТУРА

дата: 01.05.2012

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

общо

1

Офис сграда (стара)

бр.

1

1 200 000

1 200 000

2

Прилежащ терен към офис сградата (26м. Х 26м. = 676 кв.м.)

бр.

1

100 000

100 000

3

Неприлежащо към сградата УПИ (1 200 кв.м. – 676 кв.м. = 524 кв.м.)

бр.

1

250 000

250 000


(Към данъчната основа се добавят следните данъци и такси, заплатени и за трите обекта:

                               - 38 750 лева местен данък;

                               - 1 550 лева такса вписване за Агенцията по Вписванията;

                               - 3 000 лева нотариална такса.

ОБЩО   - 43 300 лева

Облагаемата с ДДС част от сделката е: (250 000 / 1 550 000) * 100 = 16,13%, тъй като съгласно ЗДДС покупката на старата сграда и прилежащата към нея земя е освободена и ДДС не се начислява.

Тоест, данъчната основа на неприлежащото към сградата УПИ ще бъде увеличена с 6 985 лева)начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

01.05.2012

сума:

1 550 000

срок за плащане:

01.05.2012

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

256 985


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

51 397

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

1 601 397ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Закупуваме ОФИС СГРАДА,на 5 етажа,находяща се на бул. „Витоша” № 160 в град София, със застроена площ от 400 кв.м. (20м. х 20м. квадрат) и обща разгърната застроена площ 2 000.00 кв.м., въведена в експлоатация на 01.02.2000 год., заедно с Урегулиран Поземлен Имот от 1 200.00 кв.м. по регулационния план на град София, върху който сградата е построена. По сделката са дължими и платени местен данък за придобиването на недвижим имот в размер на 38 750.00 лв. (2,5%), нотариална такса в размер на 3 000.00 лв., без включенз ДДС, такса за вписване в Агенцията по Вписванията 1 550.00 лв. (0,1%). Всички плащания се извършват в деня на сделката в брой и по банков път.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За покупката на дълготраен материален актив – стара офис сграда (изминали повече от 10 год. от въвеждането и в експлоатация), заедно с урегулиран поземлен имот, които ще бъдат платени по банков път, са необходими:

- нотариален акт за покупко-продажба;

- платежно нареждане/вносна бележка за плащане към бюджета на местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин, ако данъкът е платен по банков път, то сумата може да се види само в банковите извлечения на фирмата платец;

- вносна бележка за платена такса към Агенцията по вписванията, ако таксата е платена по банков път, то сумата може да се види само в банковите извлечения на фирмата-платец;

- сметка/фактура от Нотариус за платената нотариална такса;

- фактура, която удостоверява извършената доставка и начисленото ДДС.

                (В примера, банковото извлечение за плащането към доставчика не е показано отделно, но се приема, че е направено.)

• Начин на осчетоводяване:

Закупените дълготрайни материални активи – офис сграда и терен, се осчетоводяват аналитично към съответните сметки от група 20 „Дълготрайни Материални Активи”. Терените се завеждат отделно от офис сградата. Таксите за вписване и местният данък се включват пропорционално в стойността на активите.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението плащанията по нея.

Тъй като плащането на офис сградата и терена е извършено в същия ден, следващата и статия е за закриване на задължението по фактурата за плащане.

Данъчната основа се различава от стойността на имота. В данъчната основа на УПИ-то, освен стойността му по нотариален акт, се включват още полагащата му се част от местния данък, такса вписване и нотариалната такса, без включения в нея ДДС.

Разходите за придобиване – местен данък, таксата за вписване и нотариална такса се включват в стойността на актива.


• Счетоводна статия 1:


стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

202

Сгради и конструкции

1 200 000

401

Задължения към доставчици

1 601 397

аналит.

Офис Сграда  

1 200 000

аналит.

Делта

1 601 397

2011

Земи (терени)

350 000

парт.

Ф-ра 0000000175/10.03.2012

1 601 397

аналит.

Прилежащ терен към Офис Сграда   

100 000
аналит.

Неприлежащ терен УПИ към Офис Сграда   

250 000
4531

Начислен ДДС върху покупките

51 397
ОБЩО

1 601 397

ОБЩО

1 601 397


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

1 601 397

503

Разплащателна сметка в левове

1 601 397

аналит.

Делта

1 601 397
парт.

Ф-ра 0000000175/10.03.2012

1 601 397
ОБЩО

1 601 397

ОБЩО

1 601 397


• Счетоводна статия 3: (осчетоводяване на местен данък за придобиване на недвижимо имущество)

стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

310

Вносна бележка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

2011

Земи (терени)

8 749,75

501

Каса в лева

38 750,00

аналит.

Неприлежащ терен УПИ към Офис Сграда   

6 250,38
аналит.

Прилежащ терен към Офис Сграда   

2 499,37
202

Сгради и конструкции

30 000,25
аналит.

Офис Сграда  

30 000,25
ОБЩО

38 750,00

ОБЩО

38 750,00


• Счетоводна статия 4: (осчетоводяване на такса вписване)

стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

310

Вносна бележка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

2011

Земи (терени)

350,00

501

Каса в левове

1 550,00

аналит.

Неприлежащ терен УПИ към Офис Сграда   

250,02
аналит.

Прилежащ терен към Офис Сграда   

99,98
202

Сгради и конструкции

1 200,00
аналит.

Офис Сграда  

1 200,00
ОБЩО

1 550,00

ОБЩО

1 550,00


• Счетоводна статия 5: (осчетоводяване на нотариалната такса)

стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

Сума

с-ка

наименование

сума

2011

Земи (терени)

677,40

401

Задължения към доставчици

3 600,00

аналит.

Неприлежащ терен УПИ към Офис Сграда   

483,90

аналит.

Нотариус Иванка Иванова

3 600,00

аналит.

Прилежащ терен към Офис Сграда   

193,50

парт. 

Ф-ра 0000006755/01.05.2012

3 600,00

202

Сгради и конструкции

2 322,60
аналит.

Офис Сграда  

2 322,60
4531

ДДС за покупките

600,00
ОБЩО

3 600,00

ОБЩО

3 600,00

• Счетоводна статия 6:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

240

Разходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

3 600,00

501

Каса в левове

3 600,00

аналит.

Нотариус Иванка Иванова

3 600,00
парт. 

Ф-ра 0000006755/01.05.2012

3 600,00
ОБЩО

3 600,00

ОБЩО

3 600,00


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Земи и сгради

1 593 300ДДС за възстановяване

51 997Парични средства

-1 645 297Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

Елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 от инвестиционна дейност

-1 645 297

от финансова дейност


Коментари

-->