Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.2.5. Покупка на Машина

Публикувано на: 05.12.2010

№ 0000001270

ФАКТУРА

дата: 15.03.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

общо

1

Машина за поставяне на етикети SIBEX, модел Каппа 4Т S1 Е1

бр.

1

20 000

20 000

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

15.03.2010

сума:

20 000

срок за плащане:

15.04.2010

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

20 000


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

4 000

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

24 000


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: За нуждите на производството е закупена нова машина за поставяне на етикети със студено лепило на марката SIBEX, модел Каппа 4Т S1 Е1, на стойност 20 000,00 лв., без включен ДДС. Плащането ще се извърши по банков път до един месец от доставката.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За покупката на дълготраен актив, който ще бъде платен по банков път е необходима фактура, която удостоверява извършената доставка.

• Начин на осчетоводяване:

Закупеният дълготраен актив се осчетоводява аналитично към съответната сметка от група 20 „Дълготрайни Материални Активи”.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.


• Счетоводна статия:


стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

205

Машини и оборудване 

20 000

401

Задължения към доставчици

24 000

аналит.

Етикираща машина SIBEX Каппа 4Т S1 Е1

20 000

аналит.

Делта

24 000

4531

Начислен ДДС върху покупките

4 000

парт.

Ф-ра 0000001270/15.03.2010

24 000

ОБЩО

24 000

ОБЩО

24 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Машини и оборудване

20 000

Задълж. към доставчици

24 000

ДДС за възстановяване

 4 000Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност
от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато задължението по тази фактура бъде изплатено на доставчика, тогава ще се осчетоводи закриване на задължението по тази партида срещу сума от банковата сметка на купувача (ако бъде платено по банка, както е предвидено).


• Счетоводна статия:


стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

24 000

503

Разплащателна сметка в левове

24 000

аналит.

Делта

24 000
парт.

Ф-ра 0000001270/15.03.2010

24 000
ОБЩО

24 000

ОБЩО

24 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

-24 000

Задълж. към доставчици

-24 000

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 от инвестиционна дейност

-24 000

от финансова дейност


Коментари

-->