Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.2.6. Покупка на Съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице

Публикувано на: 05.12.2010

№ 0000002250

ФАКТУРА

дата: 18.03.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666


адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Тръбно строително скеле

кв.м.

250

8

2 000

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

18.03.2010

сума:

2 000

срок за плащане:

18.03.2010


с платежно нареждане

данъчна основа:

-


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл. 113, ал. 9 от ЗДДС

сума  за плащане:

 2 000


ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, бул. Витоша 100

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666


Оператор 1 / Иван Иванов


Стока 1

2000.00


ОБЩА СУМА 

2000.00 

В БРОЙ                

2000.00

Покупки 1


052348    18-03-2010                             15:34

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                              44445555


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Закупуваме 250кв.м. тръбно строително скеле на стойност 2 000.00 лв. от нерегистрирано по ЗДДС лице. Плащането е извършено в брой, за което доставчикът е издал фактура с касова бележка.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За покупката на дълготраен актив в брой са необходими фактура и прикрепен към нея фискален бон (касова бележка), който удостоверява извършеното плащане в брой.

• Начин на осчетоводяване:

Закупеният дълготраен актив се осчетоводява аналитично към съответната сметка от група 20 „Дълготрайни Материални Активи”.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Плащането в брой закрива задължението по тази фактура към доставчика в момента на доставката, което се осчетоводява с последваща втора статия, с която то се закрива от касата на купувача.

Тъй като доставчикът не е регистриран по ЗДДС, в счетоводните статии не участва сметка за ДДС разчет.


• Счетоводна статия 1:


стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

204

Съоръжения

2 000

401

Задължения към доставчици

2 000

аналит.

Тръбно строително скеле

2 000

аналит.

Делта

2 000
парт.

Ф-ра 0000002250/18.03.2010

2 000

ОБЩО

 2 000

ОБЩО

2 000


• Счетоводна статия 2:


стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

1

Разходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

2 000

501

Каса в левове

2 000

аналит.

Делта

2 000
парт.

Ф-ра 0000002250/18.03.2010

2 000
ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Съоръжения

2 000Парични средства

-2 000Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 от инвестиционна дейност

-2 000

от финансова дейност


Коментари

-->