Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.2.9. Покупка на Софтуер

Публикувано на: 06.12.2010

№ 0000000075

ФАКТУРА

дата: 21.03.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

общо

1

Многофирмен счетоводен софтуер BulMar Office 

бр.

1

1 000

1 000

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

21.03.2010

сума:

1 000

срок за плащане:

31.03.2010

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

200

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

1 200


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Закупуваме многофирмен счетоводен софтуер BulMar Office на стойност 1 000.00 лв., без включен ДДС. Плащането ще се извърши по банков път. 


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За покупката на дълготраен нематериален актив, който ще бъде платен по банков път, е необходима фактура, която удостоверява извършената доставка.

• Начин на осчетоводяване:

Закупеният дълготраен нематериален актив се осчетоводява аналитично към съответната сметка от група 21 „Дълготрайни Нематериални Активи”.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Дълготрайните нематериални активи се включват в Данъчния и Счетоводния амортизационен план. Данъчната амортизация се определя съгласно разпоредбите на ЗКПО.


• Счетоводна статия:


стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

212

Програмни продукти

1 000

401

Задължения към доставчици

1 200

аналит.

Счетоводен софтуер BulMar Office

1 000

аналит.

Делта

1 200

4531

Начислен ДДС върху покупките

200

парт.

Ф-ра 0000000075/21.03.2010

1 200

ОБЩО

1 200

ОБЩО

1 200


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Програмни продукти

1 000

Задълж. към доставчици

1 200

ДДС за възстановяване

 200Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност
от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато задължението по тази фактура бъде изплатено на доставчика, тогава ще се осчетоводи закриване на задължението по тази партида срещу сума от банковата сметка на купувача (ако бъде платено по банков път, както е предвидено).


• Счетоводна статия:


стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

1 200

503

Разплащателна сметка в левове

1 200

аналит.

Делта

1 200
парт.

Ф-ра 0000000075/21.03.2010

1 200
ОБЩО

1 200

ОБЩО

1 200


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

-1 200

Задълж. към доставчици

-1 200

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-1 200от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->