Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.2.10. Покупка на Дялове

Публикувано на: 06.12.2010

ДОГОВОР за Прехвърляне на Дялове


                Днес, 22 Март 2010 год., в град София, между страните:


фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Продавач

Купувач

                се подписа настоящият Договор за Прехвърляне на Дялове, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Продавачът прехвърля на Купувача своите 10 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 1 000 лева от капитала на ГАМА ООД, град София с ЕИК 999888777, по тяхната номинална стойност.

чл.2. Купувачът заявява, че е съгласен и приема да закупи от Продавача 10 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 1 000 лева от капитала на ГАМА ООД, град София с ЕИК 999888777, по тяхната номинална стойност.

чл.3. Продавачът заявява, че в момента на подписване на Договора е получил изцяло дължимата от Купувача сума по банков път.

чл.4. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.5. Договорът се подписа в присъствие на нотариус в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


№ 0000001004

ФАКТУРА

дата: 22.03.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

общо

1

Дружествени дялове от капитала на Гама ООД

бр.

10

100

1000

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

22.03.2010

сума:

1 000

срок за плащане:

22.03.2010

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

-


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл. 46 ал. 1 т. 5 от ЗДДС

сума  за плащане:

1 000


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Алфа ООД закупува дружествени дялове от капитала на Делта ООД, 10бр.  на стойност 100 лв. за брой. Закупените дялове представляват 10% от капитала на Делта ООД. Плащането е извършено по банков път в деня на сделката. 


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За покупката на дългосрочен финансов актив, който е платен по банков път, е необходима фактура, която удостоверява извършената доставка и договор за прехвърлянето на дяловете.

(В примера, банковото извлечение за плащането към доставчика не е показано отделно, но се приема, че е направено.)

• Начин на осчетоводяване:

Закупеният дългосрочен финансов актив се осчетоводява аналитично към съответната сметка от група 22 „Дългосрочни Финансови Активи”.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Тъй като плащането вече е извършено, веднага се съставя и следваща статия, с която се закрива задължението по тази партида срещу сума от банковата сметка на купувача.

Съгласно чл. 46 ал. 1 т.5 от ЗДДС тази доставка е освободена, затова ДДС не се начислява. В случаите на такива сделки, когато доставчикът е юридическо лице издаването на фактура е задължително.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

220

Придобиване на участие в дъщерни или асоциирани предприятия

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

222

Инвестиции в асоциирани предприятия

1 000

401

Задължения към доставчици

1 000

аналит.

Дялове в Гама ООД – 10 бр.

1 000

аналит.

Делта

1 000
парт.

Ф-ра 0000001004/22.03.2010

1 000

ОБЩО

1 000

ОБЩО

1 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

1 000

503

Разплащателна сметка в левове

1 000

аналит.

Делта

1 000
парт.

Ф-ра 0000001004/22.03.2010

1 000
ОБЩО

1 000

ОБЩО

1 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Инвестиции в асоциирани предприятия

1 000Парични средства

-1 000Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 от инвестиционна дейност

-1 000

от финансова дейност


Коментари

  • Въпрос - а ако стойността на сделката беше различна от номинала на дяловете? Например дяловете струват 1000 лв, но договореното заплащане е за 800 лв? Тогава следва ли в придобиващия да се отчита някакъв приход на момента?

    И ми е интересно придобиване по този начин на 100% от дяловете в МСФО 3 ли отива? Тук няма прекратяване на юридическата самостоятелност на придобиваното предприятие. Ще има ли репутация/приход или ще си се осчетоводи като Дт Инвестиции / Кт Пари с договорената сума независимо от активите и пасивите на придобиваното дружество?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->