Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.2.11. Покупка на Автомобил чрез Финансов Лизинг

Публикувано на: 06.12.2010

ДОГОВОР за Финансов Лизинг №1398


                Днес, 01 Март 2010 год., в град София, между страните:


фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Лизингодател

Лизингополучател

                се подписа настоящият Договор за Финансов Лизинг, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Лизингодателят предоставя за временно ползване на Лизингополучателя ”Лек Автомобил – Форд Tourneo Connect”, наричан по-долу за краткост ”Лизинговата Вещ”, срещу възнаграждение, което Лизингополучателят се задължава да заплаща под формата на Лизингови Вноски, съгласно условията на Договора.

чл.2. Цената на Лизинговата Вещ е в размер на 20 000.00 лева, без включен ДДС, която Лизингополучателят ще заплати на Лизингодателя така: 2 000 лева при подписване на Договора и 18 месечни Лизингови Вноски от по 1 000.00 лева главница, без включен ДДС, плюс лихва върху остатъка от стойността на Лизинговата Вещ в размер на 12% годишно. При подписване на Договора, Лизингополучателя заплаща еднократна такса за управление в размер на 500.00 лева, без включен ДДС.

чл.3. След изплащане на последната Лизингова Вноска, Лизингополучателят става собственик на Лизинговата Вещ.

чл.4. Лизингополучателят са задължава в срок от 5 дни след датата на подписването на договора да заплати в брой или по банкова сметка първоначалната вноска, пълния размер на ДДС включен в базовата цена на автомобила и предвидената в договора такса за управление. Лизингополучателят се задължава да заплаща лизинговите вноски и дължимите заедно с тях лихви на Лизингодателя, на всяко първо число от месеца, следващ месеца на подписване на Договора, съгласно приложения Погасителен План.

чл.5. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 18 месеца.

чл.6. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен или по взаимно споразумение на страните.

чл.7. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.8. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


ПОГАСИТЕЛЕН  ПЛАН  по Договор за Финансов Лизинг №1398 от 01 Март 2010 год.

Ст-ст на Лизинг. Вещ:

20 000

Първонач. Вноска:

2 000

Такса за Управл.:

500

Остатъчна Ст-ст:

0


мес

главница

остатък

за олихв.

лихва

лиз. вноска

ДДС

лиз.внос.

с ДДС

мес

главница

остатък

за олихв.

лихва

лизингова вноска

ДДС

лиз. внос.

с ДДС

1

1 000

18 000

180

1 180


1 180

11

1 000

8 000

80

1 080


1 080

2

1 000

17 000

170

1 170


1 170

12

1 000

7 000

70

1 070


1 070

2

1 000

16 000

160

1 160


1 160

13

1 000

6 000

60

1 060


1 060

4

1 000

15 000

150

1 150


1 150

14

1 000

5 000

50

1 050


1 050

5

1 000

14 000

140

1 140


1 140

15

1 000

4 000

40

1 040


1 040

6

1 000

13 000

130

1 130


1 130

16

1 000

3 000

30

1 030


1 030

7

1 000

12 000

120

1 120


1 120

17

1 000

2 000

20

1 020


1 020

8

1 000

11 000

110

1 110


1 110

18

1 000

1 000

10

1 010


1 010

9

1 000

10 000

100

1 100


1 100


10

1 000

9 000

90

1 090


1 090

сума

18 000


1 710

19 710


19 710


№ 0000045854

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ

дата: 01.03.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач/клиент)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

Ед. Цена

общо

1

Продажба на автомобил по дог. 1398/01.03.2010

бр.

1

18 000

18 000


Модел: Tourneo Connect


Шаси: KNAKU814DA5040959


Двигател: D4HB9U074034

2

Първоначална вноска по дог. 1398/01.03.2010

бр.

1

2 000

2 000

3

Такса управление по дог. 1398/01.03.2010

бр.

1

500

500

начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

01.03.2010

сума:

20 500

срок за плащане:

01.03.2010

Х

С платежно нареждане

данъчна основа:

20 500


С насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

4 100

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

24 600


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: На 01.03.2010 г. е сключен договор за финансов лизинг на транспортно средство. На 01.03.2010 г. е получена предвидената по договор фактура за цялата стойност на автомобила.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За първия етап на покупката на дълготраен актив с договор за финансов лизинг, който ще бъде плащан по банков път, са необходими:

- Договор за финансов лизинг и погасителен план към него;

- Фактура, която удостоверява извършената доставка, съдържаща цялото ДДС върху главницата по договора;

                (В примера, банковото извлечение за плащането първоначалната вноска, таксата и цялото ДДС към лизингодателя не е показано отделно, но се приема, че е направено.)


• Начин на осчетоводяване:

Закупеният дълготраен актив се осчетоводява аналитично към съответната сметка от група 20 „Дълготрайни Материални Активи”.

Разходът за лихви за бъдещи периоди се осчетоводява аналитично към сметка 652 „Финансови разходи за бъдещи периоди”.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Когато част от задължението по тази фактура се плаща, съгласно погасителния план, тогава ще се осчетоводява намаляване на задължението по тази партида срещу сума от банковата сметка (касата) на купувача.

Стойността на актива се калкулира като сума от: първоначалната вноска, месечните главници по договора и платената такса за управление.

Задължението към Лизингодателя включва, така получената стойност на актива плюс лихвата за целия период на лизинга.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

201

Покупка на дълготраен актив чрез финансов лизинг

вид документ:

400

Договор

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

206

Транспортни средства

20500

159

Други заеми и дългове

22 210

аналит.

Форд Tourneo Connect

20 500

аналит.

Делта ООД–Лизингов д-р № 1398 от 01.03.2010г. за Форд Tourneo Connect

22 210

652

Финансови разходи за бъдещи периоди

1 710
аналит. 

Лихва по д-р за лизинг на Форд Tourneo Connect

1710
ОБЩО

22210

ОБЩО

22210


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

159

Лизингова вноска

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

159

Други заеми и дългове

20 500

401

Задължения към доставчици

24 600

аналит.

Делта ООД–Лизингов д-р № 1398 от 03.03.2010г. за Форд Tourneo Connect

20 500

аналит.

Делта

24 600

4531

Начислен ДДС върху покупките

4 100

парт.

Ф-ра 0000045854/01.03.2010

24 600

ОБЩО

24 600

ОБЩО

24 600


• Счетоводна статия 3: (плащане на първоначалната вноска, таксата за управление и цялата сума на ДДС)

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

6 600

503

Разплащателна сметка в левове

6 600

аналит.

Делта

6 600
парт.

Ф-ра 0000045854/01.03.2010

6 600
ОБЩО

6 600

ОБЩО

6 600


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Транспортни средства

20 500

Задълж. към доставчици

18 000

ДДС за възстановяване

4 100

Задълж. към финансови предприятия

1 710

Разход за бъдещ период

1 710Парични средства

-6 600Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-6 600от инвестиционна дейност
от финансова дейност

Осчетоводяване на следваща вноска за главница и лихва по Договора за Лизинг:

№ 0000045967

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ

дата: 01.04.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач/клиент)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Лихва по дог. 1398/01.03.2010/1

бр.

1


180

начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

01.04.2010

сума:

180

срок за плащане:

01.04.2010

Х

С платежно нареждане

данъчна основа:

-


С насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

Чл. 46 ал. 1 т. 1 от ЗДДС (лихви)

сума  за плащане:

180


ОПИСАНИЕ на стопанската операция:Вторият етап на лизингае ежемесечното фактуриране на лихвата за всеки от месеците на лизинговия период. Получаваме фактура за първата лихва по договора на 01.04.2010 г., плащането на главницата по договора и лихвата по фактурата извършваме по банков път.


• Необходими документи:

- Всеки месец на определена дата, съгласно сключения договор, трябва да получаваме фактури за лихвите, които се дължат на лизингодателя..

(В примера, банковото извлечение за плащането на главницата и лихвата за месеца към Лизингодателя не е показано отделно, но се приема, че е направено.)


• Начин на осчетоводяване:

При получаването на фактура за месечната дължима лихва, се намалява задължението по лизинга. Разходът за бъдещи периоди по сметка 652 се отнася по дебита на сметка 621 „Разходи за лихви”, като така се признава за текущ разход.

Крайното салдо по сметка за Разходи за лихви от тази стопанска операция се закрива (приключва) срещу дебитиране/кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1: (осчетоводяване на фактурата за първата лихва по договор) 

стопанска операция:

159

Лизингова вноска

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

сума

с-ка

наименование

сума

159

Други заеми и дългове

 180

401

Задължения към доставчици

180

аналит.

Делта ООД–Лизингов д-р № 1398 от 01.03.2010г. за Форд Tourneo Connect

180

аналит.

Делта

180
Парт.

Ф-ра 0000045967/01.04.2010

180

ОБЩО

180

ОБЩО

180


• Счетоводна статия 2:  

стопанска операция:

652

Признаване на разход за бъдещ период като текущ

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

621 

Разходи за лихви

 180

652

Финансови разходи за бъдещи периоди

180

аналит.

Лихва по д-р за лизинг на Форд Tourneo Connect

180

аналит. 

Лихва по д-р за лизинг на Форд Tourneo Connect

180ОБЩО

180

ОБЩО

180


• Счетоводна статия 3: (плащане на първите главница и лихва по погасителния план)

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

1 180

503

Разплащателна сметка в левове

1 180

аналит.

Делта

1 180
Парт.

Ф-ра 0000045854/01.03.2010

1 000
Парт.

Ф-ра 0000045967/01.04.2010

180
ОБЩО

1 180

ОБЩО

1 180


• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

180

621 

Разходи за лихви

 180
аналит.

Лихва по д-р за лизинг на Форд Tourneo Connect

180

ОБЩО

180

ОБЩО

180


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за лихви

180

Текуща загуба

180

Разход за бъдещ период

-180

Задълж. към финансови предприятия

-180

Парични средства

-1 180

Задълж. към доставчици

-1 000Текуща печалба

-180

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-1 180

Финансов резултат от текущия период

-180

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

  • Като изтече договора за лизинг тогава ли ще мине покупката за разход и как точно трябва да бъде осчетоводена ?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->