Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.2.12. Покупка на Автомобил чрез Оперативен Лизинг с Опция за Придобиване

Публикувано на: 06.12.2010

ДОГОВОР за Оперативен Лизинг 102001


Днес, 01 юли 2010 год., в град София, между страните:


фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Лизингодател

Лизингополучател

                се подписа настоящият Договор за Оперативен Лизинг, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:


чл.1. Лизингодателят предоставя за временно ползване на Лизингополучателя ”Лек Автомобил – Форд Мондео”, модификация 6+1 места, наричан по-долу за краткост ”Лизинговата Вещ”, срещу възнаграждение, което Лизингополучателят се задължава да заплаща под формата на Лизингови Вноски, съгласно условията на Договора.

чл.2. Срокът на ползването на Лизинговата Вещ е 24 месеца.

чл.3. Цената на Лизинговата Вещ е в размер на 40 000 лева, без включен ДДС, а нейната Остатъчна Стойност в края на периода ще бъде 12 000 лева, без включен ДДС.

чл.4. Лизингополучателят ще заплати на Лизингодателя ползването на Лизинговата Вещ така: 4 000 лева при подписване на Договора и 24 месечни Лизингови Вноски от по 1 000 лева главница, без включен ДДС, плюс лихва върху остатъка от стойността на Лизинговата Вещ в размер на 12% годишно. При подписване на Договора, Лизингополучателят заплаща еднократна такса за управление в размер на 500 лева, без включен ДДС.

чл.5. След изплащане на последната Лизингова Вноска, Лизингополучателят има право да заплати Остатъчната Стойност на Лизинговата Вещ и да стане неин собственик.

чл.6. Лизингополучателят се задължава да заплаща лизинговите вноски и дължимите заедно с тях лихви на Лизингодателя, на всяко първо число от месеца, следващ месеца на подписване на Договора, съгласно приложения Погасителен План.

чл.7. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 24 месеца.

чл.8. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен, или по взаимно споразумение на страните.

чл.9. За всички неуредени или спорни въпроси, страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.10. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


ПОГАСИТЕЛЕН  ПЛАН  по Договор за Финансов Лизинг от 01 юли 2010 год.

Ст-ст на Лизинг. Вещ:

40 000

Първонач. Вноска:

4 000

Такса за Управл.:

500

Остатъчна Ст-ст:

12 000


мес

главница

остатък

за олихв.

лихва

лиз. вноска

ДДС

лиз.внос.

с ДДС

мес

Главница

остатък

за олихв.

Лихва

лизингова вноска

ДДС

лиз. внос.

с ДДС

1

1 000

36 000

360

1360

200

1 560

14

1 000

23 000

230

1230

200

1 430

2

1 000

35 000

350

1350

200

1 550

15

1 000

22 000

220

1220

200

1 420

2

1 000

34 000

340

1340

200

1 540

16

1 000

21 000

210

1210

200

1 410

4

1 000

33 000

330

1330

200

1 530

17

1 000

20 000

200

1200

200

1 400

5

1 000

32 000

320

1320

200

1 520

18

1 000

19 000

190

1190

200

1 390

6

1 000

31 000

310

1310

200

1 510

19

1 000

18 000

180

1180

200

1 380

7

1 000

30 000

300

1300

200

1 500

20

1 000

17 000

170

1170

200

1 370

8

1 000

29 000

290

1290

200

1 490

21

1 000

16 000

160

1160

200

1 360

9

1 000

28 000

280

1280

200

1 480

22

1 000

15 000

150

1150

200

1 350

10

1 000

27 000

270

1270

200

1 470

23

1 000

14 000

140

1140

200

1 340

11

1 000

26 000

260

1260

200

1 460

24

1 000

13 000

130

1130

200

1 330

12

1 000

25 000

250

1250

200

1 450


13

1 000

24 000

240

1240

200

1 440

сума

24 000


5 880

29 880

4 800

34 680


№ 0000000055

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ

дата: 01.07.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач/клиент)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

Ед. Цена

Общо

1

Първоначална вноска по дог. 102001/01.07.2010

бр.

1

4 000

4 000

2

Такса управление по дог. 102001/01.07.2010

бр.

1

500

500начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

01.07.2010

Сума:

4 500

срок за плащане:

01.07.2010

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

4 500


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

900

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

5 400


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: На 01.07.2010 г. е сключен договор за оперативен лизинг с опция за изкупуване на транспортно средство в края на лизинговия период. На 01.07.2010 г. е получена предвидената по договор фактура за първоначалната вноска и таксата за управление. Смятаме, че по-скоро ще изберем да придобием право на собственост върху транспортното средство в края на лизинговия период, затова го завеждаме като дълготраен материален актив, а не отчитаме лизинговите вноски като текущ разход за наем. Плащанията се извършват по банков път.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За покупката на дълготраен актив с договор за лизинг с опция за изкупуване, който ще бъде платен по банков път, са необходими:

- Договор за лизинг с опция за изкупуване и погасителен план към него;

- Фактура за първоначалната вноска, която удостоверява извършената доставка.

                (В примера, банковото извлечение за плащането на първоначалната вноска към Лизингодателя не е показано отделно, но се приема, че е направено.)

• Начин на осчетоводяване:

Закупеният дълготраен актив се осчетоводява аналитично към съответната сметка от група 20 „Дълготрайни Материални Активи”.

Разходът за лихви за бъдещи периоди се осчетоводява аналитично към сметка 652 „Финансови разходи за бъдещи периоди”.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Стойността на актива се калкулира като сума от: първоначалната вноска, месечните главници по договора, остатъчната стойност на актива и платената такса за управление. Задължението към Лизингодателя включва, така получената стойност на актива плюс лихвата за целия период.

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

201

Покупка на дълготраен актив чрез финансов лизинг

вид документ:

400

Договор

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

206

Транспортни средства

40 500

159 

Други заеми и дългове

46 380

аналит.

Форд Мондео

40 000

аналит.

Делта ООД–Лизингов д-р № 102001 от 01.07.2010г. за Форд Мондео

45 880

652

Финансови разходи за бъдещи периоди

5 880
аналит. 

Лихва по д-р за лизинг на Форд Мондео

5 880
ОБЩО

46 380

ОБЩО

45 880


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

159

Лизингова вноска

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

159 

Други заеми и дългове

4 500

401

Задължения към доставчици

5 400

аналит.

Делта ООД–Лизингов д-р № 102001 от 01.07.2010г. за Форд Мондео

4500

аналит.

Делта ООД

5 400

4531

Начислен ДДС за покупките

900

парт.

Ф-ра 0000000055/01.07.2010

5 400ОБЩО

5 400

ОБЩО

5 400


• Счетоводна статия 3: (плащане на първоначалната вноска, таксата за управление и сумата на ДДС върху тях)

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

5 400

503

Разплащателна сметка в левове

5 400

аналит.

Делта ООД

5 400
парт.

Ф-ра 0000000055/01.07.2010

5 400


ОБЩО

5 400

ОБЩО

5 400


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

Вид приход

Ст-ст

Вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Транспортни средства

40 500

Задълж. към финансови предприятия

41 880

ДДС за възстановяване

900Разход за бъдещ период

5 880Парични средства

-5 400Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

Ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-5 400от инвестиционна дейност
от финансова дейност
 

Осчетоводяване на следваща вноска за главница и лихва по Договора за Лизинг: 

№ 0000000068

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ

дата: 01.08.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач/клиент)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Главница по дог. 102001/01.07.2010/1

бр.

1

1 000

1 000

2

Лихва по дог. 102001/01.07.2010/1

бр.

1

360

360начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

01.08.2010

сума:

1360

срок за плащане:

01.08.2010

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

200

основание за 0% ДДС:

чл. 46 ал. 1 т. 1 от ЗДДС (лихви)

сума  за плащане:

1 560


ОПИСАНИЕ на стопанската операция:На 01.08.2010 г. е фактурирана главницата и лихвата за първия месец от лизинговия период.Плащането се извършва по банков път.

ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ

• Необходими документи:

Всеки месец на определената дата, съгласно сключения договор, получаваме фактура, за месечната главница и месечната лихва, които се дължат на лизингодателя.

(В примера, банковото извлечение за плащането на поредната главница и лихва към Лизингодателя не е показано отделно, но се приема, че е направено.)

• Начин на осчетоводяване: 

При получаването на фактура за дължима за месеца главница и лихва се намалява задължението по лизинга, като се отнася към разчети с доставчици.

Разходът за бъдещ период по сметка 652 се отнася по дебита на сметка 621 „Разходи за лихви”, като така се признава за текущ разход.

Крайното салдо по сметка за Разходи за лихви, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране/кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.

• Счетоводна статия 1: (осчетоводяване на фактурата за първата главница и лихва по договора) 

стопанска операция:

159

Лизингова вноска

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

159 

Други заеми и дългове

1 360

401

Задължения към доставчици

1 560

аналит.

Делта ООД–Лизингов д-р № 102001 от 01.07.2010г. за Форд Мондео

1 360

аналит.

Делта ООД

1 560

4531

Начислен ДДС за покупките

200

Парт.

Ф-ра 0000000068/01.08.2010

1 560

ОБЩО

1 560

ОБЩО

1 560


• Счетоводна статия 2: 

стопанска операция:

652

Признаване на разход за бъдещ период като текущ

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

621 

Разходи за лихви

 360

652

Финансови разходи за бъдещи периоди

360

аналит.

Лихва по д-р за лизинг на Форд Мондео

360

аналит. 

Лихва по д-р за лизинг на Форд Мондео

360ОБЩО

360

ОБЩО

360


• Счетоводна статия 3: (плащане на фактурата за първата главница и лихва по договор) 

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

1 560

503

Разплащателна сметка в левове

1 560

аналит.

Делта ООД

1 560
Парт.

Ф-ра 0000000068/01.08.2010

1 560
ОБЩО

1 560

ОБЩО

1 560


• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

360

621

Разходи за лихви

360
аналит.

Лихва по д-р за лизинг на Форд Мондео

360

ОБЩО

360

ОБЩО

360


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

Ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за лихви

360

Текуща загуба

360

ДДС за възстановяване

200

Задълж. към финансови предприятия

-1 360

Разход за бъдещ период

-360

Текущата печалба

-360

Парични средства

-1 560Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

Ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-1 560

Финансов резултат от текущия период

-360

от инвестиционна дейност
от финансова дейност
 

Осчетоводяване плащането на остатъчната стойност по Договора за Лизинг:

№ 0000001557

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ

дата: 01.07.2012

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач/клиент)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Остатъчна стойност по договор 102001/01.07.2010

бр.

1

12 000

12 000

начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

01.07.2012

сума:

12 000

срок за плащане:

01.07.2012

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

12 000


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

2 400

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

14 400


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: На 01.07.2012 г. получаваме фактура за остатъчната стойност на автомобила и придобиваме собствеността върху него. Плащането извършваме по банков път.

ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

При придобиване на собственост върху актива е необходима фактура за остатъчната стойност по договор.

(В примера, банковото извлечение за плащането на остатъчната стойност към Лизингодателя не е показано отделно, но се приема, че е направено.)

• Начин на осчетоводяване:

С плащането на фактурата за остатъчната стойност на автомобила, изцяло се изплаща задължението по лизинга, като по този начин фактически се придобива собствеността върху актива.

• Счетоводна статия 1: (осчетоводяване на фактурата за остатъчната стойност по договор)

стопанска операция:

159

Лизингова вноска

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

159

Други заеми и дългове

12 000

401

Задължения към доставчици

14 400

аналит.

Делта ООД–Лизингов д-р № 102001 от 01.07.2010г. за Форд Мондео

12 000

аналит.

Делта ООД

14 400

4531

Начислен ДДС за покупките

2 400

парт.

Ф-ра 0000001557/01.07.2012

14 400

ОБЩО

14 400

ОБЩО

14 400


• Счетоводна статия 2: (плащане на фактурата за остатъчната стойност по договор)

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

14 400

503

Разплащателна сметка в левове

14 400

аналит.

Делта ООД

14 400
парт.

Ф-ра 0000001557/01.07.2012

14 400
ОБЩО

14 400

ОБЩО

14 400


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

ДДС за възстановяване

2 400

Задълж. към финансови предприятия

-12 000

Парични средства

-14 400Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-14 400от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->