Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.2.13. Закупен Актив – Камион – Преди Регистрация по ЗДДС

Публикувано на: 06.12.2010

№ 0000002990

ФАКТУРА

дата: 05.05.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

   ИН по ЗДДС:

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Камион „Скания” 

бр.

1

50000

50000


Шаси: BMIJU814DA5040747


Двигател: D5KP9U074091

начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

05.05.2010

сума:

50 000

срок за плащане:

15.05.2010

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

50 000


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

10 000

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

60 000


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Новообразувано дружество, което е с основен предмет на дейност транспортни услуги, закупува камион Скания на стойност 50 000 лв., без включен ДДС. Плащането ще се извърши по банков път.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За покупката на дълготраен материален актив, който ще бъде платен по банков път, е необходима фактура, която удостоверява извършената доставка.

• Начин на осчетоводяване:

Закупеният дълготраен материален актив се осчетоводява аналитично към съответната сметка от група 20 „Дълготрайни Материални Активи”.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Дълготрайните материални активи се включват в Данъчния и Счетоводния амортизационен план. Данъчната амортизация се определя съгласно разпоредбите на ЗКПО.

В този примерАлфа ООД е дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, тъй като е новообразувано. От управителя на дружество знаем, че до края на месец Юни 2010 год., Алфа ООД ще се регистрира по ЗДДС. Поради тази причина към 05.05.2010 г. начисленият във фактурата данък не може да се отрази по сметка 4531 „Данък върху добавената стойност за покупките”. Отразяването на този етап може да се извърши по разчетна сметка, например 498 „Други вземания”.


• Счетоводна статия:


стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

206

Транспортни средства

50 000

401

Задължения към доставчици

60 000

аналит.

Камион Скания

50 000

аналит.

Делта

60 000

498

Други дебитори

10 000

парт.

Ф-ра 0000002990/05.05.2010

60 000ОБЩО

60 000

ОБЩО

60 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Машини и оборудване

50 000

Задълж. към доставчици

60 000

ДДС за възстановяване

10 000Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност
от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: В седемдневен срок след датата на регистрация по ЗДДС, дружеството Алфа ООД трябва да подаде Опис на наличните активи в офиса на НАП по регистрацията на дружеството. В следващите 12 данъчни периода Алфа ООД трябва да сторнира направеното осчетоводяване за придобиването на актива и наново да осчетоводи фактурата от доставчика, като посочи на отделен ред начисления ДДС и включи фактурата в дневника за покупките.


• Счетоводна статия 1:


стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

206

Транспортни средства

-50 000

401

Задължения към доставчици

-60 000

аналит.

Камион Скания

-50 000

аналит.

Делта

-60 000

498

Други дебитори

-10 000

парт.

Ф-ра 0000002990/05.05.2010

-60 000ОБЩО

-60 000

ОБЩО

-60 000


• Счетоводна статия 2:


стопанска операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

206

Транспортни средства

50 000

401

Задължения към доставчици

60 000

аналит.

Камион Скания

50 000

аналит.

Делта

60 000

4531

Начислен ДДС за продажбите

10 000

парт.

Ф-ра 0000002990/05.05.2010

60 000ОБЩО

60 000

ОБЩО

60 000


Когато задължението по тази фактура бъде изплатено на доставчика, тогава ще се осчетоводи закриване на задължението по тази партида срещу сума от банковата сметка на купувача.


• Счетоводна статия:


стопанска операция:

400

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

60 000

503

Разплащателна сметка в левове

60 000

аналит.

Делта

60 000
парт.

Ф-ра 0000002990/05.05.2010

60 000


ОБЩО

60 000

ОБЩО

60 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

-60 000

Задълж. към доставчици

-60 000

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност
от инвестиционна дейност

-60 000от финансова дейност


Коментари

-->