Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Условия и процедура за регистрация по ЗДДС

Публикувано на: 10.09.2013За да представим ясно и точно изискванията за регистрация и условията на които трябва да отговарят лицата, подлежащи на нея, ще посочим някой от термините, които ползва Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

  • Данъчно задължено лице по ЗДДС е всяко едно лице, извършващо независима икономическа дейност, без да имат значение целите и резултатите от тази дейност.
  • Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, които предоставят услуги, включително в селското стопанство и минното дело, упражняването на свободна професия, включително дейността на частни съдебни изпълнители и нотариуси. Всяка една дейност, която се изпълнява редовно или по занятие срещу дадено възнаграждение се счита за независима икономическа дейност, тук се включва и експлоатацията на имущество с цел получаване на редовен доход от него.
  • Облагаеми доставки – доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, както и доставка , облагаема с нулева ставка.
  • Облагаем оборот – включва облагаемите доставки, както и доставките на финансови и застрахователни услуги.

Националната агенция по приходите създава и поддържа регистър по ЗДДС, при вписване на лице в този регистър се получава идентификационен номер, който е „BG” плюс единния идентификационен номер (ЕИК) на всички лица, съгласно ДОПК. При регистрация по ЗДДС на физическо лице, неговият ДДС номер е BG и ЕГН-то на лицето.

Регистрацията по ЗДДС може да бъде:

  • Задължителна;
  • По избор на данъчно задълженото лице;
  • При някой специфични случаи.

Задължителна регистрация по ЗДДС

Задължителната регистрация се налага тогава, когато данъчно задълженото лице реализира облагаем оборот 50 000 лв. или повече за 12 последователни месеца. В този случай лицето е длъжно в срок до 14-то число на месеца, следващ месеца през който е достигнат този оборот, да подаде заявление за регистрация.

При определяне на облагаемият оборот за целите на регистрация по ЗДДС се включват и получените авансови плащания. Не са част от облагаемият оборот доставките за които данъкът е изискуем от получателя.

Регистрация при доставка на стоки с монтаж и инсталиране

На задължителна регистрация по ЗДДС подлежат всички лица, независимо от реализирания оборот, които не са установени в България, а само в друга държава членка и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтиран и инсталират за негова сметка на територията на България.

Регистрация при доставки на услуги, за които данъкът е дължим от получателя

За всички лица, които получават услуги, за които важи изискването данъкът да се дължи от получателя или лица, които са установени на територията на България, а извършват услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка възниква задължение за регистрация. Особеното в този случай е, че заявлението за регистрация трябва да се подаде не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът е станал изискуем.

Регистрация при дистанционни продажби

най-общо казано, при доставка между три лица, едното от които е посредник, регистрирани по ДДС в три различни държави, като транспорта се извършва или е за сметка на доставчика между две различни страни, доставчикът е регистриран по ДДС в страна, различна от държавата членка, където приключва транспорта и получателя на стоката не е задължен да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване. В този случай за лицата извършващи такива доставки възниква задължение за регистрация и е необходимо да подадат заявление най-късно 7 дни преди извършване на дистанционната продажба.

Регистрация при вътреобщностно придобиване

В този случай, на регистрация подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице или данъчно задължено лице, което не е регистрирано по ЗДДС на някое друго основание и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки в размер над 20 000лв за една календарна година. Лицата, които подлежат на регистрация на това основание трябва да подадат заявление за регистрация не по-късно от 7 дни преди да реализират оборот от вътреобщностни придобивания, с който ще превишат прага от 20 000лв.

Регистрация по ЗДДС по избор на данъчно задължените лица

Всички данъчно задължени лица, които не отговарят за изискванията за задължителна регистрация биха могли да се регистрират по свое собствено желание. Единственото ограничение тук е, че ако приходната администрация е отказала регистрацията на едно лице за извършени данъчни нарушения, то не може да се регистрира доброволно, ако не са отпаднали причините за отказа или ако не е минал срок от 24 месеца от дерегистрацията, считано от месеца, следващ месеца на дерегистрация или отказ от регистрация.

Регистрация по инициатива на органа по приходите

В случай, че данъчната администрация установи, че дадено лице отговаря на изискванията за задължителна регистрация по ЗДДС, но не е подало в срок заявление за регистрация, то се регистрира с издаване на акт за регистрация, като в него се посочват основанието и датата, на която са възникнали основанията за регистрация.

В този случай органа по приходите определя данъчните задължения на лицето, като се приема, че лицето дължи данък за извършените от него облагаеми доставки, облагаеми вътреобщностни придобивания и за получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя.

Процедура за регистрация по ЗДДС

Когато едно лице е длъжно или има право на доброволна регистрация подава в компетентната си териториална дирекция на НАП заявление за регистрация по образец, възможно е и подаване по електронен път. В заявлението се посочва основанието за регистрация, като се подава от данъчно задълженото лице, негов пълномощник или акредитиран представител. В срок от 7 дни от подаване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация и в 7 дневен срок от нейното приключване издава акт, с който извършва регистрацията или мотивирано я отказва.

В онези случаи, при които лицата трябва да подадат заявление в 7 дневен срок преди определено данъчно събитие, органа по приходите извършва регистрацията в тридневен срок от подаване на заявление за регистрация.

Връчването на акта за регистрация по този закон се счита за дата на регистрация, тогава се връчва и ламинирано Удостоверение за регистрация по образец. Ако на лицето е необходимо удостоверение за регистрация за доказване на регистрацията в чужбина, то се издава в 7 дневен срок от заявяването на това желание.

Ако данъчно задължено лице загуби, повреди или унищожи удостоверението си за регистрация по ЗДДС, то е длъжно в 7 дневен срок да уведоми данъчната администрация, която в 7 дневен срок издава дубликат на документа.Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->