Anastasiq Stratieva Anastasiq Stratieva счетоводител

Как се формира цената на суровините?Как се формира цената на суровините?Отговори

 • Здравейте,

  Суровините са част от материалните запаси и като такива се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност.
  Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

  Относно себестойността на суровините - тя се формира от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до тяхното настоящо местоположение и състояние.

  Разходите за закупуване включват покупната цена, митнически сборове и други данъци (различни от тези, които впоследствие предприятието може да си възстановява от данъчните органи), транспортните разходи.

  Разходи за преработката са разходи за пряк труд и общопроизводствени разходи, в т.ч. постоянни и променливи общопроизводствени разходи;

  Поздрави,
  Рада Колева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->