Denitsa Guleva Denitsa Guleva Потребител

Ревизия в хранителен магазинЗдравейте!

Искам да заведа иск срещу бивш служител, МОЛ в хранителен магазин. След ревизията беше отчетена липса в размер на 7 000 лв. На ревизията обаче не присъстваха магазинерите. Задължително ли е протоколът от ревизията да е подписан от магазинерите, които са МОЛ в магазина? Какво следва, ако откажат да подпишат протокола от ревизиите?Отговори


 • Здравейте,

  В случаите на ограничена имуществена отговорност работодателят издава заповед, с която определя основанието и размера на отговорността на работника или служителя. Заповедта се издава в 1-месечен срок от откриването на вредата или от плащането на сумата на третото лице, но не по-късно от 1 година от причиняването й. Тези срокове не текат, ако е образувано производство за осъществяване на пълна имуществена отговорност, докато производството е висящо. Ако работникът или служителят в 1-месечен срок от връчването на заповедта оспори писмено основанието или размера на отговорността, работодателят може да предяви срещу него иск пред съда. Ако работникът или служителят не оспори основанието или размера на отговорността, работодателят удържа дължимата сума от трудовото възнаграждение на работника или служителя в размерите, посочени в
  Гражданския процесуален кодекс. В случаите, когато поради прекратяване на трудовото правоотношение или по други причини събирането на сумата не може да стане чрез удръжки, въз основа на заповедта на работодателя или на органа работодателят може да поиска издаване на заповед за изпълнение за вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд, независимо от размера на вземането.

  Законът гласи, че работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. За работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок, времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието. Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Предизвестието може да се оттегли, ако работникът или служителят съобщи за това преди или едновременно с получаването му. То може да се оттегли и до изтичането на срока му със съгласието на работодателя.

  По отношение на самата ревизия, начинът и редът на извършването и се определят от управитнелния орган на предприятието. Но тя задължително се провежда със заповед на ръководителя на предприятието, с която се назначава съставът на комисията, която ще я извърши. При всички случаи задължително е да присъства материално отговорното лице (МОЛ) или негов представител. Проверката налага и да се вземат предохранителни мерки.
  Те са свързани със запечатването на складовете, касите и други помещения, където има стоково-материални или парични ценности. Ключът отскладовете или от касата остава в МОЛ. Редно е ревизията да се открива в присъствието на комисията и на МОЛ. Липсите се разглеждат като резултат от виновни действия на МОЛ, или като следствие от невиновност на МОЛ. Липсата по вина на МОЛ е за сметка на извършителя, а липсата не по негова вина- за сметка на предприятието. Излишъците са в полза на предприятието. Характеристиката на посочените три резултата- Липса по вина на МОЛ липса не по вина на МОЛ и излишъци , има значение за счетоводното им оформяне.

  Справка за нормативната уредба приложима по този казус можете да намерите в КТ чл. 210, чл. 326 и чл. 410 ал. 1.

  Поздрави,
  Жасмин
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->