Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСС 19 – Доходи на Наети Лица – резюме

Публикувано на: 06.12.2010

ЦЕЛ

                 Целта на МСС 19 е да регламентира счетоводното отчитане и оповестяването на доходите на наетите лица.

ОБХВАТ

                МСС 19 се прилага от работодателите при счетоводното отчитане на всички доходи на наети лица, с изключение на онези, за които е приложим МСФО 2 Плащане на базата на акции. Доходите на наети лица, за които е приложим настоящият стандарт, включват тези, предоставяни:

                (а) съгласно формални планове или други официални споразумения между предприятието и отделни наети лица, група наети лица или техни представители;

                (б) съгласно законови изисквания или чрез браншови споразумения, по силата на които предприятията са задължени да правят вноски в национални, държавни, браншови или други планове на множество работодатели;

                (в) според неформално възприета практика, от която възниква конструктивно задължение. Неформална практика поражда конструктивно задължение, когато предприятието няма реална алтернатива, освен да изплати доходи на наетите лица.

                Доходите на наети лица включват доходи, предоставяни за наетите лица или лицата на тяхна издръжка и могат да бъдат уредени посредством плащания (или чрез осигуряване на стоки или услуги) или директно в полза на наетите лица, на техните съпрузи, деца или други лица на тяхна издръжка, или на други трети лица, като например застрахователни компании. За целите на настоящия стандарт наетите лица включват директорите и останалия ръководен персонал.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Стандарт не се прилага:

                (а) от работодателите при счетоводното отчитане на доходи на наети лица, които са в обхвата на МСФО 2 Плащане на базата на акции; и

                (б) при отчитането от страна на самите плановете за доходи на наети лица (вж. МСС 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Доходи на наети лица - всички форми на възнаграждение, предоставени от предприятието в замяна на положения от наетите лица труд.

                Краткосрочни доходи на наети лица - доходи на наети лица (различни от доходите при прекратяване), които стават напълно изискуеми в рамките на дванадесет месеца след края на периода, в който наетите лица са положили труда за тях.

                Доходи след напускане - доходи на наети лица (различни от доходите при прекратяване), които са платими след приключване на трудовото правоотношение.

                Планове за доходи след напускане - формални или неформални договорености, според които предприятието осигурява доходи след напускане за едно или повече наети лица.

                Планове с дефинирани вноски - планове за доходи след напускане, при които предприятието внася предварително определени вноски в отделно предприятие (фонд) и не носи законово или конструктивно задължение да заплаща допълнителни такива, ако фондът не разполага с достатъчно активи за изплащането на всички доходи на наетите лица, отнасящи се до техния трудов стаж за текущия и предходните периоди.

                Планове с дефинирани доходи - планове за доходи след напускане, които са различни от плановете с дефинирани вноски.

                Планове на множество работодатели - планове с дефинирани вноски (различни от държавните планове) или планове с дефинирани доходи (различни от държавните планове), при които:

- се обединяват активите, внесени от различни предприятия, които не са под общ контрол; и

- тези активи се използват за осигуряване на доходи на наети лица на повече от едно предприятие въз основа на факта, че нивата на вноските и доходите са определени, без да се взема предвид идентичността на предприятието, което наема същите тези наети лица.

                Други дългосрочни доходи на наети лица - тези доходи на наети лица (различни от доходите след напускане и доходите при прекратяване), които не стават напълно изискуеми в рамките на дванадесет месеца след края на периода, в който наетите лица са положили труда за тях.

                Доходи при прекратяване -  доходи на наети лица, платими в резултат на:

- решение на предприятието да прекрати трудовото правоотношение на наето лице преди нормалния срок за пенсиониране; или

- решение на наетото лице да се съгласи на доброволно напускане в замяна на тези доходи.

                Безусловно придобити доходи на наети лица - доходи на наети лица, които не зависят от бъдещо трудово правоотношение.

                Настояща стойност на задължение по изплащане на дефинирани доходи - настоящата стойност, без да се приспадат активите на плана, на очакваните бъдещи плащания, необходими за уреждането на задължение, произтичащо от трудовия стаж на наетите лица през текущия и миналите периоди.

                Разходи за текущ трудов стаж - увеличението на настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи, произтичащо от трудовия стаж на наетите лица през текущия период.

                Разходи за лихви -  увеличението в течение на един период на настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи, което възниква, понеже доходите са с един период по-близо до тяхното уреждане.

                Активи на плана – тевключват:

- активи, държани от фонд за дългосрочни доходи на наети лица; и

- квалифицираните застрахователни полици.

                Активи, държани от фонд за дългосрочни доходи на наети лица - тези активи (различни от непрехвърляемите финансови инструменти, емитирани от отчитащото се предприятие), които:

                (а) се държат от предприятие (фонд), което е отделно юридическо лице от отчитащото се предприятие и съществува единствено, за да плати или финансира доходите на наети лица; и

                (б) са налични, за да бъдат използвани само за плащане или финансиране на доходи на наети лица, не са достъпни за кредиторите на отчитащото се предприятие (дори при несъстоятелност) и не могат да бъдат върнати на отчитащото се предприятие освен ако:

                               (i) оставащите във фонда активи са достатъчни за посрещане на всички свързани задължения по доходи на наети лица на плана или на отчитащото се предприятие; или

                               (ii) активите се връщат на отчитащото се предприятие за възстановяване на вече платени от него доходи на наети лица.

                Квалифицирана застрахователна полица – застрахователна полица, издадена от застраховател, който не е свързано с отчитащото се предприятие лице (по смисъла на МСС 24 Оповестяване на свързани лица), ако постъпленията от полицата:

                (а) могат да бъдат използвани само за плащане или финансиране на доходите на наетите лица по планове с дефинирани доходи; и

                (б) не са достъпни за кредиторите на отчитащото се предприятие (дори при несъстоятелност) и не могат да бъдат изплатени на отчитащото се предприятие освен ако:

                               (i) постъпленията представляват излишък от активи, които не са необходими, за да може полицата да посрещне всички свързани задължения по доходи на наети лица; или

                               (ii) постъпленията се връщат на отчитащото се предприятие за възстановяване на вече платени от него доходи на наети лица.

                Справедлива стойност - сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение може да бъде уредено между добре осведомени и желаещи несвързани страни в сделка при справедливи пазарни условия.

                Възвръщаемост на активи на план за доходи на наети лица - лихви, дивиденти и други приходи, извличани от активите на плана, заедно с реализираните и нереализираните печалби или загуби от същите, намалени с всички разходи по управлението на плана и всички платими от самия план данъци.

                Актюерските печалби и загуби включват:

                (а) произтеклите от опита и действителността корекции (ефектите от разликите между предходните актюерски предположения и събитията и тези, които са се случили в действителност); и

                (б) ефектите от промените в самите актюерски предположения.

                Разходи за минал трудов стаж - увеличението на настоящата стойност на задълженията по изплащане на дефинирани доходи, произтичащи от трудовия стаж на наети лица за минали периоди, което идва като резултат през текущия период вследствие на въвеждането или промяната в доходите след напускане или другите дългосрочни доходи на наети лица. Разходите за минал трудов стаж могат да бъдат или положителни (когато доходите биват въвеждани или подобрявани), или отрицателни (когато съществуващите доходи биват намалявани).


• Стандартът изисква предприятието да признае:

                               - задължение, когато наето лице е работило в замяна на получаването на доходи, които са платими в бъдеще; и

                               - разход, когато предприятието консумира икономическата изгода, възникнала вследствие на положения труд от наетото лице срещу доходи за същото, освен ако друг стандарт не изисква или не позволява капитализирането на разхода. 1. КРАТКОСРОЧНИ ДОХОДИ НА НАЕТИ ЛИЦА


• Краткосрочните доходи на наети лица включват:

                                - заплатите и социалните осигуровки;

                               - краткосрочните компенсируеми отсъствия (като платен годишен отпуск и платен отпуск по болест), когато се очаква отсъствията да възникнат в рамките на дванадесет месеца след края на периода, през който наетите лица са положили свързания с тези отпуски труд;   

                               - участията в разпределението на печалбата и премиите, платими в рамките на дванадесет месеца след края на периода, през който е положен труда; и

                               - непаричните възнаграждения (като медицинско обслужване, жилищно настаняване, автомобили и безплатни или субсидирани стоки или услуги) за заетите в момента наети лица.

• Счетоводното отчитане на краткосрочните доходи се извършва директно, понеже не са необходими актюерски предположения, за да се оцени задължението или разходът и не съществува възможност за появата на актюерски печалби или загуби. Задълженията по краткосрочните доходи на наети лица се оценяват на недисконтирана база.


• Краткосрочните доходи на наети лица се отчитат като задължение и разход (освен ако друг стандарт не изисква или позволява капитализирането на разхода в стойността на даден актив - например МСС 2 Материални запаси и МСС 16 Имоти, машини и съоръжения).


• Краткосрочни компенсируеми отсъствия - предприятието признава очакваните разходи, свързани с краткосрочните доходи на наети лица, които са под формата на компенсируеми отсъствия както следва:

                               - при натрупващи се компенсируеми отсъствия (т.е. могат да се пренасят за бъдещи периоди), когато наетите лица полагат труд, който увеличава тяхното право на компенсируеми отсъствия в бъдеще. С други думи предприятието оценява очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отсъствия като допълнителна сума, която очаква да изплати в резултат от неизползваното право, натрупано към края на отчетния период; и

                               - при ненатрупващи се компенсируеми отсъствия (т.е. такива които не могат да се пренасят) - когато те възникнат.

• Полагащи се суми от печалбите за доходи на наети лица (положен труд) се отчитат като разход, а не като разпределение на печалбата


• Предприятието признава очакваните разходи за участие в разпределението на печалбата и изплащането на премии съгласно само тогава, когато:


                               - за предприятието съществува настоящо правно или конструктивно задължение да направи такива плащания в

резултат на минали събития; и

                               - задължението може да бъде надлежно оценено.

• Съгласно някои планове за участие в разпределението на печалбата наетите лица получават дял от печалбата само ако останат на работа в предприятието за определен срок. Такива планове създават конструктивно задължение. Оценяването на такива конструктивни задължения отразява възможността някои от наетите лица да напуснат, без да получат плащания за участие в разпределението на печалбата.


• Предприятието може да направи надеждна приблизителна оценка на своето правно или конструктивно задължение по плана за участие в разпределение на печалбата или изплащането на премии, когато:

                               - формалните условия на плана съдържат формула за определяне на размера на дохода;

                               - предприятието определя размера на сумите за изплащане преди финансовите отчети да бъдат оторизирани за издаване; или

                               - миналата практика дава ясно доказателство за размера на конструктивното задължение на предприятието.2. ДОХОДИ СЛЕД НАПУСКАНЕ: РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ ПЛАНОВЕ С ДЕФИНИРАНИ ВНОСКИ И ПЛАНОВЕ С ДЕФИНИРАНИ ДОХОДИ


• Доходите след напускане включват например пенсии изплащани от предприятието или план администриран от него,

други доходи след напускане, като например застраховки „Живот“ и медицинско обслужване след напускане на работата.


• Предприятието прилага настоящия стандарт по отношение на всички споразумения (планове за доходи след напускане), без значение дали те включват или не създаването на отделно предприятие, което да получава вноските и което да изплаща доходите.


• Плановете за доходи след напускане се класифицират или като планове с дефинирани вноски, или като планове с дефинирани доходи в зависимост от икономическата същност на плана.


• При планове с дефинирани вноски правното или конструктивно задължение на предприятието е ограничено до размера на сумата, която е уговорено да се внася във фонда. Като последствие актюерският риск (че доходите ще бъдат помалки от очакваните) и инвестиционният риск (че инвестираните активи няма да бъдат достатъчни за изплащане на очакваните доходи) се носят от наетото лице.


• При планове с дефинирани доходи задължението на предприятието е да осигури уговорените доходи на настоящите и бившите наети лица, като предприятието носи актюерският и инвестиционният риск.


• Планове на множество работодатели - предприятието класифицира план на множество работодатели като план с дефинирани вноски или като план с дефинирани доходи според неговите условия. Когато един план на множество работодатели е план с дефинирани доходи, предприятието отчита счетоводно своя пропорционален дял от задължението за изплащане на дефинирани доходи, от активите на плана и от разходите, свързани с плана по същия начин, по който отчита всички други планове с дефинирани доходи. Когато няма достатъчно информация, за да се използва методът за

отчитане на дефинирани доходи по план с дефинирани доходи на множество работодатели, предприятието отчита плана според изискванията за план с дефинирани вноски.


• В контекста на план на множество работодатели условно задължение може да възникне при актюерски загуби, свързани с други участващи предприятия (понеже всяко предприятие, което участва в план на множество работодатели, споделя актюерските рискове на всяко от другите участващи предприятия) или всяка отговорност съгласно условията на даден план да се финансира всеки недостиг по него, ако други предприятия прекратят участието си.


• Плановете на множество работодатели се различават от групово администрираните планове. Групово администрираният план е просто съвкупност от планове на отделни работодатели, съчетани така, че да позволят на участващите работодатели да обединят своите активи за целите на инвестирането и да намалят разходите за управление на инвестициите и административните разходи, но исканията, които могат да се предявят на отделните работодатели, са ограничени само до доходите на техните собствени наети лица.


• Плановете с дефинирани доходи, при които се споделят рискове между различни предприятия под общ контрол, например компания майка и нейните дъщерни предприятия, не са планове на множество работодатели.. Ако е налице договорно споразумение или заявена политика за разпределение на нетните разходи за дефинирани доходи за плана като цяло, в индивидуалните си финансови отчети предприятието признава така начислените нетни разходи. Ако не съществува такова споразумение или политика, нетните разходи за дефинирани доходи се признават в индивидуалните финансови отчети на онова предприятие от групата, което е работодателят, законно финансиращ плана. В индивидуалните си финансови отчети другите предприятия от групата признават разход, равен на дължимата от тях вноска за

периода. Участието в такъв план представлява сделка със свързани лица за всяко отделно предприятие в групата.


• Държавни планове - държавните планове са създадени по силата на законодателството, за да обхванат всички предприятия (или всички предприятия от дадена категория, например дадена промишленост) и се ръководят от националната или местната власт или от друг орган, който не е обект на контрол или влияние от страна на отчитащото се предприятие. Предприятието отчита един държавен план по същия начин както план на множество работодатели. Държавните планове могат да бъдат планове с дефинирани доходи или планове с дефинирани вноски.


• Застраховани доходи - предприятието може да плаща застрахователни премии за финансиране на план за доходи след напускане. Предприятието третира един такъв план като план с дефинирани вноски, освен ако то ще има правно или конструктивно задължение да плаща доходите на наетите лица директно, когато те станат изискуеми или да плаща допълнителни суми, ако застрахователят не изплаща всички бъдещи доходи на наетите лица.


• Когато предприятието финансира задължение за изплащане на доходи след напускане чрез вноски по застрахователна полица, според която предприятието запазва правно или конструктивно задължение, плащането на премиите не се равнява на споразумение за дефинирани вноски. Следователно предприятието:

                (а) отчита счетоводно квалифицирана застрахователна полица като актив на плана; и

                (б) признава други застрахователни полици като права за възстановяване.3. ДОХОДИ СЛЕД НАПУСКАНЕ: ПЛАНОВЕ С ДЕФИНИРАНИ ВНОСКИ


• Счетоводното отчитане на плановете с дефинирани вноски е пряко, понеже задължението на отчитащото се предприятие за всеки период се определя от размера на сумите, които трябва да се внесат за този период. Следователно не се изискват актюерски предположения за оценяването на задължението или на разхода. Също така задълженията се

измерват на недисконтирана база, освен в случая дискутиран по-долу.


• Предприятието признава дължимите вноски по плана с дефинирани вноски в замяна на този положен труд като задължение и разход (освен ако друг стандарт не изисква или позволява включването на вноската в стойността на даден актив).


• Когато вноските по плана с дефинирани вноски не са изцяло дължими в рамките на дванадесет месеца след края на периода, в който наетите лица са положили свързания с тях труд, тези вноски следва да бъдат дисконтирани.4. ДОХОДИ СЛЕД НАПУСКАНЕ: ПЛАНОВЕ С ДЕФИНИРАНИ ДОХОДИ


• Счетоводното отчитане на плановете с дефинирани доходи се извършва на база актюерски предположения за оценяването на задължението и разхода. Задълженията се оценяват на дисконтирана база.

• При планове с дефинирани доходи предприятието поема актюерските и инвестиционните рискове, свързани с плана. Следователно признатите разходи по план с дефинирани доходи не са непременно равни на сумата на дължимите за периода вноски.


• Счетоводното отчитане в предприятието на планове с дефинирани доходи включва следните стъпки:

                               - използване на актюерски техники за изготвяне на надеждна приблизителна оценка за размера на доходите, които наетите лица са заработили в замяна на положения от тях труд през текущия и предходните периоди. Това налага предприятието да определи каква част от доходите се отнасят за текущия период и каква част - за предходни периоди и да направи приблизителна оценка (актюерски предположения) относно демографските променливи (като текучество и смъртност на наетите лица) и финансовите променливи (като бъдещо нарастване на заплатите и разходи за медицинско обслужване), които ще повлияят върху стойността на доходите. 

                               - дисконтиране на тези доходи, като се използва кредитният метод на прогнозираните единици, с цел определяне на настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи, както и на разходите за текущ трудов стаж;

                               - определяне на справедливата стойност на всички активи на плана;

                               - определяне на общата сума на актюерските печалби и загуби, както и на размера на тези актюерски печалби и загуби, който следва да бъдат признати във финансовите отчети;

                               - когато планът се въвежда първоначално или е изменен, определяне на възникващите разходи за минал трудов стаж; и

                               - когато планът е бил съкратен или уреден, определяне на получената като резултат печалба или загуба.


• Сумата, призната като задължение по изплащане на дефинирани доходи, представлява нетния сбор от следните суми:

                               - настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи към края на отчетния период; плюс

                               - всички непризнати актюерски печалби, намалени с всички непризнати актюерски загуби; минус

                               - всички разходи за минал трудов стаж, които още не са признати; минус

                               - справедливата стойност към края на отчетния период на активите на плана (ако има такива), от които задълженията ще бъдат уредени директно.


• Настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи представлява брутното задължение преди приспадане на справедливата стойност на всички активи на плана.


• Сумата може да бъде отрицателна (актив). Предприятието оценява получения актив на по-ниската от:

                               - сумата, определена съгласно изискванията по-горе; и

                               - сбора на всички кумулативни непризнати нетни актюерски загуби и разходи за минал трудов стаж и настоящата стойност на всички налични икономически изгоди под формата на възстановени от плана средства или бъдещи намаления на вноските по плана.


• Актюерски печалби и загуби - ако нетните кумулативни непризнати актюерски печалби и загуби в края на предходния отчетен период са превишавали по-голямото от:

                (а) 10 % от настоящата стойност на задълженията по изплащане на дефинирани доходи на тази дата (преди приспадане на активите на плана); и

                (б) 10% от справедливата стойност на активите на плана към тази дата.

Предприятието признава частта от актюерските печалби или загуби изчислени като превишението над 10% коридор разделено на очаквания средно оставащ брой години трудов стаж (заетост) на наетите лица, които участват в плана.

Предприятието може да възприеме всеки друг систематичен метод, който има като резултат ускорено признаване на актюерските печалби и загуби, при положение че същата тази база се използва както за печалбите, така и за загубите и базата се прилага последователно от период в период.


• Предприятието признава актюерските печалби и загуби през периода, в който са възникнали, в печалбата или загубата или в друг всеобхватен доход за всички свои планове с дефинирани доходи и всички свои актюерски печалби и загуби.


• Актюерските печалби и загуби и съответните корекции които са признати в друг всеобхватен доход, се признават непосредствено в неразпределена печалба. Те не се прекласифицират към печалбата или загубата в последващ период.

• При оценяването на своето задължение по изплащане на дефинирани доходи в съответствие предприятието признава разходите за минал трудов стаж като разход на линейна база за средния период, докато доходите станат безусловно придобити. До степента, в която доходите са вече безусловно придобити, незабавно след въвеждане или промени в план с дефинирани доходи, предприятието признава разхода за минал трудов стаж веднага.


• Някои стандарти могат да изискват включването на определени разходи за доходи на наети лица в цената на придобиване (себестойността).


• Разходите за минал трудов стаж изключват:

                (а) ефекта върху задължението да се изплащат доходи за трудов стаж през предходни години от разликите между фактическите и предходните предвиждания за увеличенията на заплатите (не съществуват разходи за минал трудов стаж, понеже актюерските предположения позволяват прогнозиране на заплатите);

                (б) отклонения под и над предвижданията за увеличение на пенсиите по усмотрение на предприятието, когато същото има конструктивно задължение да даде такива увеличения (не съществуват разходи за минал трудов стаж, понеже в актюерските прогнози се предвиждат такива увеличения);

                (в) приблизителните оценки на повишението на доходите, което е в резултат на актюерските печалби, които вече са били признати във финансовите отчети, ако предприятието е задължено да използва всеки излишък в плана за доходи на участниците в същия;

                (г) увеличението на безусловно придобитите доходи, когато при отсъствието на нови или повишени доходи наетите лица изпълнят условията за безусловно придобиване на правата (не съществуват разходи за минал трудов стаж, понеже приблизително оценената стойност на доходите е била призната като разходи за текущ трудов стаж по време на полагането на същия); и

                (д) ефекта от промени в плана, които намаляват доходите за бъдещ трудов стаж (съкращение).


• Признаване и оценяване на активите на план – извършва се по справедлива стойност. Когато няма данни за пазарната цена, справедливата стойност на активите на плана се оценява например чрез дисконтиране на очакваните бъдещи парични потоци, използвайки дисконтов процент, който отразява както риска, свързан с активите на плана, така и падежа или предполагаемата дата на освобождаване на тези активи (или ако те нямат падеж, очаквания период до уреждане на съответното задължение).


• Бизнес комбинации - при бизнес комбинация предприятието признава активите и пасивите, произтичащи по повод на доходи след напускане в размер на настоящата стойност на задълженията, намалени със справедливата стойност на всички активи на плана. Настоящата стойност на задълженията включва всички обекти, посочени по-долу дори ако придобиваното предприятие все още не ги е признало към датата на придобиването:

                               - актюерски печалби и загуби, които са възникнали преди датата на придобиването (без значение дали те попадат в 10-процентния „коридор“ или не);

                               - разходи за минал трудов стаж, които са възникнали поради промени в доходите или въвеждането на план преди датата на придобиването. 


• Съкращаване е налице, когато предприятието:

                               - явно се е ангажирало да направи съществено намаление на броя наети лица, обхванати от даден план; или

                               - измени условията на план с дефинирани доходи, така че съществен елемент от бъдещия трудов стаж на текущо

наетите лица вече да не отговаря на условията за доходи или пък да отговаря на условията само за редуцирани доходи.


• Уреждане е налице, когато предприятието сключва сделка, която отстранява всички по-нататъшни правни или конструктивни задължения за част или за всички доходи, осигурявани съгласно план с дефинирани доходи.


• Съкращения и уреждания - предприятието признава печалби или загуби, свързани със съкращаване или уреждане на план с дефинирани доходи, когато това съкращение или уреждане възникне. Печалбата или загубата от съкращаването или уреждането обхваща:

                               - всяко произтичащо изменение в настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи;

                               - всяко произтичащо изменение в справедливата стойност на активите на плана;

                               - всички свързани актюерски печалби и загуби, както и разходи за минал трудов стаж, които не са били признати преди това.


• Таблицата по-долу обобщава отчитането на планове с дефинирани доходи:


В отчета за дохода

В отчета за финансовото състояние

В отчета за промените в собствения капитал и друг всеобхватен доход

Разходи за трудов стаж (текущ и минал)

Активи по плана


Разходи за лихви

Задължение по изплащане на дефинирани доходи по плана


Очаквана възвръщаемост от активите по планаПоследствията от всякакви съкращения и урежданияПризната актюерска печалба/загуба (освен ако не е отчетена в собствения капитал)


Призната актюерска печалба/загуба (освен ако не е отчетена в печалба или загуба)


Пример:

Активите и задълженията по план с диференцирани доходи имат начално салдо от 500 единици към 1 януари 20X9. Размерът на непризнатите актюерски печалби е 60 единици в началото на годината. Оставащият средно брой години трудов стаж на наетите лица е 10 години. 

10% коридор е по-голямото от 10% от началното салдо на задълженията (500*10% = 50) и 10% от началното салдо на активите (500*10% = 50). Актюерска печалба следва да бъде призната тъй като непризнатите актюерски печалби от 60 единици е по-голяма от допустимия коридор в размер на 50 единици. Сумата която следва да бъде призната във финансовите отчети е 1 единица (60 единици минус 50 единици)/ 10.). 


• Актюерски метод на оценка - предприятието използва кредитния метод на прогнозираните единици за определяне на настоящата стойност на своите задължения. Кредитният метод на прогнозираните единици (понякога познат като метод на начисляваните доходи пропорционално на трудовия стаж или като метод на съотношението доходи/години трудов стаж) разглежда всеки период от трудовия стаж като пораждащ допълнителна единица право на доходи  и оценява всяка такава единица поотделно, за да се достигне окончателното задължение.


• Когато размерът на дохода е постоянен процент от последната заплата за всяка година прослужен трудов стаж, бъдещите увеличения на заплатата ще се отразят на размера на необходимата сума за уреждане на задължението, което съществува по повод на трудовия стаж преди края на отчетния период, но не създават допълнително задължение. Следователно увеличенията на заплатата не водят до допълнителни доходи, въпреки че размерът на доходите зависи от последната заплата; и размерът на дохода, отнесен за всеки период, е постоянен процент от заплатата, с която е обвързан този доход.


• Актюерски предположения - актюерските предположения представляват за предприятието най-добрата приблизителна оценка на променливите, които определят крайната стойност на осигуряваните доходи след напускане. Актюерските предположения обхващат: демографски предположения относно бъдещите характеристики на настоящите и бившите наети лица (например смъртност, темп на текучеството на наетите лица, нетрудоспособност и преждевременно пенсиониране; процент на членовете по плана с лица на тяхна издръжка, които също отговарят на изискванията за получаване на доходи; размер на исковете по плановете за медицинско обслужване) и финансови предположения, третиращи такива въпроси като дисконтов процент, нива на бъдещи заплати и доходи, очакваната норма на възвръщаемост от активите на плана.


• Предприятието определя дисконтовия процент и другите финансови предположения в номинално изражение, освен

когато приблизителните оценки в реално изражение (коригирани с инфлацията) са по-надеждни.


• Дисконтов процент - процентът, използван за дисконтиране на задълженията за изплащане на доходи след напускане се определя в съответствие с пазарната доходност към края на отчетния период на първокачествени корпоративни облигации. В страните, където не съществува силноразвит пазар на такива облигации, се използва пазарната доходност на държавни облигации. Дисконтовият процент отразява стойността на парите във времето, но не и актюерския или инвестиционния риск.


• Разходите за лихви (нарастването на дохода на наетите лица) се изчисляват, като се умножи дисконтовият процент, както е определен в началото на периода, по настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи през този период, и се вземат предвид всички съществени промени на задължението. Настоящата стойност на задължението ще се различава от задължението, признато в отчетa за финансово състояние, понеже то е признато след приспадането на справедливата стойност на всички активи на плана и понеже някои актюерски печалби и загуби, както и някои разходи за минал трудов стаж, не се признават веднага.


• Когато предприятието намалява доходите, платими съгласно съществуващ план с дефинирани доходи, произтичащото намаление в задължението за изплащане на дефинирани доходи се признава като (отрицателни) разходи за минал трудов стаж за средния период години, докато правата по намаления дял на доходите станат безусловно придобити.5. ДРУГИ ДЪЛГОСРОЧНИ ДОХОДИ НА НАЕТИ ЛИЦА


• Другите дългосрочни доходи на наети лица включват, например:

                (а) дългосрочни компенсируеми отсъствия като допълнителни отпуски за дългогодишен трудов стаж или отпуски запразнични дни;

                (б) възнаграждения за юбилеи или други възнаграждения за дългогодишен трудов стаж;

                (в) доходи за дългосрочна нетрудоспособност;

                (г) участия в разпределението на печалбата и премии, платими дванадесет или повече месеци след края на периода, през който наетите лица са положили свързания с тези доходи труд; и

                (д) отсрочени обезщетения, платени дванадесет или повече месеца след края на периода, през който са заработени.


• Признаване и оценяване - сумата, призната като задължение по изплащане на други дългосрочни доходи на наети лица, представлява нетния сбор от следните суми:

                (а) настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи към края на отчетния период; минус

                (б) справедливата стойност към края на отчетния период на активите на плана (ако има такива), от които задълженията ще бъдат уредени директно.


• Предприятието признава нетния сбор на следните суми като разход или приход, освен до степента, до която друг стандарт изисква или позволява тяхното включване в цената на придобиване (себестойността) на актив:

                (а) разходи за текущ трудов стаж;

                (б) разходи за лихви;

                (в) очакваната възвръщаемост на всички активи на план за доходи на наети лица  и на всякакви права за възстановяване, признати като актив;

                (г) актюерските печалби и загуби, които следва да бъдат признати незабавно;

                (д) разходите за минал трудов стаж, които следва да бъдат признати незабавно; и

                (е) ефекта от всякакви съкращения или уреждания. 


• С други думи настоящия стандарт изисква опростен метод на счетоводно отчитане на другите дългосрочни доходи на наети лица, където актюерските печалби и загуби се признават незабавно и не се прилага „коридор“ и всички разходи за минал трудов стаж се признават незабавно.


6. ДОХОДИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ


• Настоящият стандарт третира доходите при прекратяване отделно от другите доходи на наети лица, понеже събитието, което поражда задължение, е по-скоро прекратяването, отколкото полагането на труд и стажа на наетите лица.


• Предприятието признава доходите при прекратяване като задължение и разход само тогава, когато предприятието се е ангажирало явно да:

                               - прекрати трудовото правоотношение на едно или група наети лица преди нормалния срок за пенсиониране; или

                               - да осигури доходи при прекратяване като резултат от направено предложение с цел поощряване на доброволното напускане.


• Предприятието явно се е ангажирало с прекратяване на трудово правоотношение, когато същото разполага с подробен формален план за това прекратяване и не съществува реална възможност за оттегляне. Подробният план включва като минимум:

                               - местоположението, функциите и приблизителния брой на наетите лица, чието трудово правоотношение ще бъде прекратено;

                               - доходите при прекратяване за всяка длъжностна характеристика или функция; и

                               - момента, в който планът ще бъде приложен. При прекратяването


• Предприятието може да бъде обвързано законодателно, чрез договорни или други споразумения с наетите лица или техни представители, или чрез конструктивно задължение, въз основа на практиката в бизнеса.


• Доходите при прекратяване обикновено представляват изплащане на една обща сума, но понякога включват и:

                               - увеличение на пенсиите или на други доходи след напускане или индиректно посредством плана за доходи на наети лица, или директно; и

                               - заплата до края на определен период на предизвестие, ако наетото лице не полага по-нататъшен труд, който да осигурява икономически изгоди за предприятието.


• Оценяване - когато доходите при прекратяване стават изискуеми повече от 12 месеца след края на отчетния период, те се дисконтират. В случай на предложение, направено с цел поощряване на доброволно напускане, оценяването на доходите при прекратяването се извършва въз основа на броя на наетите лица, които се очаква да приемат предложението.  Казус 1

При прекратяване на трудовата заетост на дадено лице е платима като доход еднократна обща сума, която е равна на 1% от последната му заплата за всяка година от трудовия стаж. Заплатата през първата година е 10 000 и се приема, че тя ще нараства със 7% (капитализирано) всяка година. Използваният дисконтов процент е 10% годишно. Таблицата по-долу показва как се формира задължението за едно наето лице, което се очаква да напусне в края на година 5, като се приема, че няма изменения в актюерските предположения. За опростяване в този пример се игнорират допълнителните корекции, необходими за отразяването на вероятността наетото лице да напусне предприятието на по-ранна или по-късна дата.


Решение:


Година

1

2

3

4

5

Доходи отнасящи се към:


- предходни години

0

131

262

393

524

- текущата година (1% от последната заплата)

131

131

131

131

131

- текуща и предходни години

131

262

393

524

655

Начално задължение

0

89

196

324

476

Лихва в размер на 10%


9

20

33

48

Разходи за текущ трудов стаж

89

98

108

119

131

Крайно задължение

89

196

324

476

655


Забележка:                                                      

1. Началното задължение представлява настоящата стойност на доходите, отнасящи се за предходни години.

2. Разходите за текущ трудов стаж представляват настоящата стойност на доходите, отнасящи се за текущата година.

3. Крайното задължение представлява настоящата стойност на доходите, отнасящи се за текущата и предходните години.                                                              Казус 2

План с дефинирани доходи има следните характеристики:


Настояща стойност на задължението

1100

Справедлива стойност на активите на плана

-1190

-90

Непризнати актюерски загуби

-110

Непризнати разходи за минал трудов стаж

-70

Непризнато увеличение на задължението от първоначалното прилагане на стандарта

-50

Отрицателна стойност, определена съгласно стандарта (Сумата, призната като задължение по изплащане на дефинирани доходи)

-320

Настояща стойност на съществуващите бъдещи възстановявания средства и намаления на бъдещи вноски

90

Ограничението съгласно Стандарта се изчислява както следва:


Непризнати актюерски загуби

110

Непризнати разходи за минал трудов стаж

70

Настояща стойност на съществуващите бъдещи възстановявания средства и намаления на бъдещите вноски

90

Ограничение

270


270 е по-малко от 320. Следователно предприятието признава актив в размер 270 и оповестява, че ограничението е намалило балансовата сума на актива с 50 единици (вж. параграф 120А(е)(Ш). Казус 3:

Предприятие управлява пенсионен план, който осигурява пенсия в размер 2% от последната заплата за всяка година отработен трудов стаж. Правото на доходите се придобива безусловно след пет години трудов стаж. На 1 януари 2009 г предприятието увеличава пенсията на 2.5% от последната заплата за всяка година отработен трудов стаж, започвайки от 1 януари 2005 г. Към датата на увеличението настоящата стойност на допълнителните доходи за трудовия стаж от 1 януари 2005 г. до 1 януари 2009 г. е, както следва:


Наети лица с повече от петгодишен трудов стаж към 01.01.2009 г.        

150

Наети лица с по-малко от петгодишен трудов стаж към 01.01 .2009 г (среден период до безусловното получаване на правата: три години) 

120Общо: 

270


Предприятието признава 150 единици веднага, понеже правото на тези доходи е вече безусловно придобито. Предприятието признава 120 единици по линеен метод за три години, считано от 1 януари 2009 г.Казус 4:

На 1 януари 2009 г справедливата стойност на активите на плана е била 10000 единици, а нетните кумулативни непризнати актюерски печалби са били 760 единици. На 30 юни 2009 г от плана са изплатени доходи в размер на 1900 единици и са получени вноски в размер на 4900 единици. На 31 декември 2009 г справедливата стойност на активите на плана за доходи на наетите лица е била 15000 единици, а настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани доходи е била 14792 единици. Актюерските загуби по задължението за 2009 г са били 60 единици.

На 1 януари 2009 г. отчитащото се предприятие е направило следните приблизителни оценки, на основа пазарните цени към тази дата:

%

Доходи от лихви и дивиденти след данъци, платими от страна на фонда 

9.25

Реализирани и нереализирани печалби от активи на плана (след данъци)         

2.00

Разходи за администриране          

(1.00)

Очаквана норма на възвръщаемост            

10.25


За 2009 г. очакваната и фактическата възвръщаемост на активите на плана са както следва:

Възвръщаемост на 10000 единици, държани за срок от 12 месеца при 10.25% 

1025

Възвръщаемост на 3000 единици, държани за период от шест месеца при 5% 

150

(равно на 10.25% годишно, при капитализиране на всеки 6 месеца) 


Очаквана възвръщаемост от активите на плана за 2009 г.  

1175

Справедлива стойност на активите на плана към 31 декември 2009 г. 

15000

Намалена със справедливата стойност на активите на плана към 1 януари 2009 г. 

 (10000)

Намалена с получените вноски 

 (4900)

Увеличена с изплатените доходи 

1900

Действителна възвръщаемост на активите на плана 

2000


Разликата между очакваната възвръщаемост на активите на плана 1175 и фактическата такава 2 000 представлява актюерска печалба в размер 825 единици. Следователно кумулативната нетна непризната актюерска печалба е 1525 (760 плюс 825 минус 60) единици. Съгласно Стандарта ограниченията на „коридора" са установени на 1500 единици (по-голямото от: (i) 10% от 15 000 и (ii) 10% от 14 792). През следващата година (2010 г.) предприятието признава в отчетта за доходите актюерска печалба в размер 25 (1525 минус 1500), разделена на средно очаквания оставащ брой години трудов стаж на наетите лица, за които се отнася.

Очакваната възвръщаемост на активите на плана за 2010 г. ще се базира на пазарните очаквания към 01.01.2010 за възвръщаемостта през целия период на съществуване на задължението.Казус 5

Предприятие преустановява бизнес сегмент и наетите в закрития сегмент лица няма да заработват по-нататъшни доходи. Това е съкращаване без уреждане. Използвайки текущи актюерски прогнози (включително текущи пазарни лихвени проценти и други текущи пазарни цени) непосредствено преди съкращаването, предприятието е определило задължение по изплащане на дефинирани доходи с нетна настояща стойност 1000 единици, активи на плана със справедлива стойност 820 единици и нетна кумулативна непризната актюерска печалба в размер 50 единици. Предприятието е приело за първи път настоящия Стандарт преди една година. Това увеличава нетното задължение със 100 единици, които предприятието е избрало да признае за пет години. Съкращаването намалява нетната настояща стойност на задължението със 100 единици до 900 единици.

От преди това непризнати актюерски печалби и преходни суми 10% (100/1000) се отнасят за частта от задължението, която е била елиминирана чрез съкращаването. Следователно ефектът от съкращаването е както следва:Преди

съкращаването

Печалба от

съкращаването

След

съкращаването

Нетна настояща стойност на задължението

1000

-100

900

Справедлива стойност на активите на плана

-820

0

-820


180

-100

80

Непризната актюерска печалба

50

-5

45

Непризната преходна сума (100х4/5)

-80

8

-72

Нетно задължение, признато в баланса

150

-97

53ОПОВЕСТЯВАНЕ

                Предприятието оповестява следната информация за плановете с дефиниран доход:

                (а) счетоводната политика на предприятието за признаване на актюерските печалби и загуби;

                (б) общо описание на типа на плана;

                (в) равнение на началните и крайните салда на настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани

доходи, показвайки отделно: разходи по текущ трудов стаж, разходи за лихви, вноски от участниците в плана, актюерски печалби и загуби, промени от разликите във валутните курсове по плановете, изплатени доходи, разходи за минал трудов стаж, бизнес комбинации, съкращения и уреждания;

                (г) равнение на началните и крайните салда на справедливата стойност на активите на плана;

                (д) равнение на настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинираните доходи и справедливата стойност на активите на плана и активите и задълженията, признати в отчета за финансово състояние;

                (е) общия разход, признат в текущата печалба или загуба за периода или за предприятия, които признават актюерските печалби и загуби в друг всеобхватен доход - кумулативната сума на актюерските печалби и загуби, признати в друг всеобхватен доход;

                (ж) използваните основните актюерски предположения (дисконтовите проценти, очакваните норми на възвръщаемост на всички активи на плана, очакваните норми на увеличения на заплатите и т.н.).

Други стандарти съдържат редица изисквания за оповестяване свързани с доходи на наети лицаРАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• Няма съществени различия.Коментари

-->