Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Възникване на трудово правоотношение

Публикувано на: 22.10.2013Възникването на трудовото правоотношение и началото на изпълнението на трудовия договор са от изключително значение, тъй като от този момент възникват важни права и задължения за работника или служителя като – трудово възнаграждение, трудов стаж, право на отпуски и обезщетения, осигуряването на работника или служителя и други.

Уреждане на трудовото правоотношение

Според трудовия кодекс на Р. България, предоставянето на работна сила е трудово правоотношение и се урежда с трудов договор. Трудовия договор е винаги в писмена форма и се сключва между работодателя и работника преди постъпването на работа. Трудови са правоотношенията породени при предоставянето и използването на наемната работна сила предоставяна от едно физическо лице, работник или служител, на друго физическо или юридическо лице, работодател. Тези отношения се характеризират с определени основания, които пораждат възникването им и постъпването на работа, и със специфичното им съдържание – работно време, почивки, отпуски, трудово възнаграждение, трудова дисциплина и т.н.

Основанията за възникване на трудовите правоотношения са определени от закона юридически факти свързани със създаването на индивидуално трудово правоотношение. Централно място в тях заемат волеизявленията на страните.

Дефиниции за работник и работодател

Страните в тези правоотношения са работника или служителя и работодателя.

За работник или служител закона не дава точно определение но го предпоставя. Това е трудово дееспособно физическо лице, което предоставя работната си сила за временно ползване срещу възнаграждение за положения труд.

За понятието работодател намираме легално определение в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. Той е физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател.

Трудов договор

Най-често срещаното основание за възникване на трудово правоотношение е трудовият договор. Кодекса на труда урежда важни въпроси за трудовия договор като – страни по него, форма, начало на изпълнение, съдържание, времетраене и т.н. Страните са работника и работодателя. Основно правило за трудовите правоотношения е, че договора винаги е в писмена форма. Писмената форма създава яснота и сигурност в трудовите отношения, като позволява на двете страни да изразят писмено своята воля относно сключването и съдържанието на трудовия договор. Той се подписва от двете страни като не е предвидено да се заверява нотариално. Кодекса на труда въвежда задължение за работодателя да връчи на работника или служителя екземпляр от подписания от двете страни трудов договор и копие от завереното от НАП уведомление за сключен трудов договор, преди постъпването на работа.

Началото на изпълнението на трудовия договор е постъпването на работа на работника или служителя. Кодекса на труда установява забрана за работодателя да допуска на работа работници или служители, на които не е връчил екземпляр от подписания трудов договор и копие от завереното уведомление. В случай че в трудовия договор не е вписана дата на постъпване на работа, работника или служителя се задължава да постъпи в едноседмичен срок от получаване на документите за сключения трудов договор. Срока се изчислява в календарни дни и започва да тече от деня следващ деня на получаване на документите. Ако работника или служителя не спази уговорения в трудовия договор срок за постъпване, или не постъпи на работа в определения от закона седемдневен срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. Законът обаче допуска да се избегне установяването на невъзникване на трудовото правоотношение само когато работника или служителя не е постъпил на работа по независещи от него причини и той е уведомил работодателя за това. Двете условия трябва да са налице едновременно. Такива причини могат да бъдат заболяване на работника или на негови близки и др. Друг е въпроса дали работодателят ще приеме, че посочените от работника причини наистина са независещи от неговата воля. В случай че работника не е доволен от преценката на работодателят той може да предяви иск в съда за изплащане на обезщетение при недопускане на работа.Коментари

-->