Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

Салдо заемЗдравейте!

В баланса има салдо от 2010 за заем, за който собственикът на фирмата едва сега ми каза, че е платен още през 2011 година. С какви счетоводни операции е редно да се закрие салдото сега през 2013?Отговори

 • Здравейте,

  В случая е от особено значение да имате информация дали изходящите парични средства на фирмата за погасяване на заема са били отчетени счетоводно през годината на изплащането му или не. Ако е било направено счетоводно записване, то сумата най-вероятно е била отнесена като разход и счетоводните стандарти предписват да бъде направена корекция на салдото на неразпределената печалба. Статията би изглеждала по следния начин:

  Дт Получени заеми
  Кт Неразпределена печалба

  В този случай ще трябва да се коригира и данъчният финансов резултат за периода на извършване на грешката, а ако е необходимо и за следващите данъчни периоди.
  Националните счетоводни стандарти допускат на мястото на неразпределената печалба да стои сметка „Други приходи”. И в двата варианта размерът и естеството на корекцията следва да се оповестят в отчетите и да се направят преизчисления на данните за сравнителните периоди, включени в тези отчети.

  В случай че не е било отразено счетоводно намалението на паричните средства за погасяване на заема, то следва да бъде направено следното счетоводно записване:

  Дт Получени заеми
  Кт Парични средства

  При тази хипотеза отново е необходимо да се направят оповестявания за корекцията в отчетите на дружеството и да се направят преизчисления на данните за сравнителните периоди.

  Важно е да се има предвид, че от началото на 2013 г. за всяка счетоводна грешка, която има ефект върху данъчния финансов резултат за предходни години, следва да се уведоми писмено компетентната териториална дирекция на НАП, която предприема в 30-дневен срок от получаване на уведомлението действия по коригиране на данъчния резултат.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 75, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане и в § 7.1. и § 7.2. от Национален счетоводен стандарт (НСФОМСП) 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

  Поздрави,
  Виктор Баталов

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->