Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСС 41 – Земеделие – резюме

Публикувано на: 07.12.2010

ЦЕЛ

               Целта на настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране и оповестяванията, свързани със земеделската дейност.

ОБХВАТ

               Настоящият стандарт се прилага за отчитане на посочените по-долу елементи, когато то е свързано със земеделска дейност:

               (а) биологични активи;

               (б) земеделска продукция в момента на прибиране на реколтата; и

               (в) правителствени дарения, разгледани в параграфи 34-35.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Стандартът не се прилага за:

                (а) земя, свързана със земеделската дейност (вж. МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 40 Инвестиционни имоти); и

                (б) нематериални активи, свързани със земеделската дейност (вж. МСС 38 Нематериални активи).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

                Земеделска дейност е управлението от страна на едно предприятие, на биологичната трансформация на биологични активи до получаването на земеделска продукция или допълнителни биологични активи с цел продажба.

                Земеделска продукция е прибраната реколта от биологичните активи на предприятието.

                Биологичен актив е живо животно или растение.

                Биологичната трансформация обхваща процесите на растеж, дегенериране, производство и възстановяване, които предизвикват качествени или количествени изменения в биологичния актив.

                Група биологични активи е съвкупността от сходни живи животни или растения.

                Реколта е отделянето на продукцията от биологичния актив или прекратяването на жизнените процеси на биологичния актив.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


• Настоящият стандарт се прилага за земеделската продукция, която представлява прибрания продукт от биологичните активи на предприятието, само в момента на прибиране на реколтата. След това се прилага МСС 2 Материални запаси или друг приложим Стандарт. Съответно, настоящият стандарт не се занимава с преработването на земеделска продукция след прибирането на реколтата, например преработването на гроздето във вино от винопроизводител, който е отгледал гроздето. Въпреки че тази преработка може да е логично и естествено продължение на земеделската дейност и протичащите събития могат имат известно сходство с биологичната трансформация, тя не е включена в дефиницията за земеделска дейност на настоящия стандарт.


• Таблицата по-долу дава примери за биологични активи, земеделска продукция и продукти, които са резултат от преработване след прибиране на реколтата:Биологични активи

Земеделски продукти

Продукти, които са резултат от преработване след

прибиране на реколтата

Овце

Вълна

Прежда, килими

Дървета в дървен масив

Дървени трупи

Дървен материал

Растения

Памук

Прежда, дрехи


Захарна тръстика

Захар

Млекодайни животни

Мляко

Сирене

Свине

Месо

Наденици, шунка

Храсти

Листа

Чай, тютюн

Лозя

Грозде

Вино

Плодни дървета

Пресни плодове

Преработени плодове


• Земеделската дейност обхваща разнообразна гама от дейности; В това разнообразие съществуват известни общи черти:


                (а) способност за промяна. Живите животни и растения са способни на биологична трансформация;

                (б) управление на промяната. Управлението улеснява биологичната трансформация чрез ускоряване или най-малкото чрез стабилизиране на необходимите условия за протичането на процеса (например хранителните нива, влагата, температурата, плодовитостта и светлината). Този вид управление отличава земеделската дейност от другите дейности: Например прибирането на реколта от източници, които не са обект на управление (като океанския риболов и обезлесяването), не е земеделска дейност; и

                (в) оценяване на промяната. Промяната на качеството (например генетични качества, плътност, зрялост, покритие с мазнина, съдържание на белтъчини и здравина на влакното) или на количеството (например потомство, тегло, кубически метри, дължина или диаметър на влакното и брой на пъпките), породена от биологична трансформация, се оценява и наблюдава като рутинна управленска функция.


• Биологичната трансформация води до следните видове резултати:

                (а) промени на актива чрез: (i) растеж (увеличаване на количеството или подобряване на качеството на животно или растение), (ii) дегенериране (намаляване на количеството или влошаване на качеството на животно или растение), или (iii) възстановяване (създаване на допълнителни живи животни или растения); или

                (б) производство на селскостопанска продукция като гума, листа чай, вълна и мляко.2. ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНКА


• Предприятието признава биологичен актив или земеделска продукция, когато и само когато:

                (а) предприятието контролира актива в резултат от предишни събития;

                (б) вероятно е предприятието да получи бъдещи икономически ползи, свързани с актива; и

                (в) справедливата стойност или себестойността на актива може да бъде надеждно определена.• Биологичният актив се оценява при първоначалното признаване и към датата на всеки баланс по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, с изключение на случая, при който справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена.


• Земеделската продукция, прибрана от биологичните активи на предприятието, се оценява по справедлива стойност в момента на прибиране на реколтата, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба. Такова оценяване е цената към тази дата, когато се прилага МСС 2 Материални запаси или друг приложим стандарт.


• Приблизителните разходи по продажба включват комисионните за брокери и дилъри, такси за регулиращи агенции и стокови борси, и данъци и мита по прехвърлянето. Разходите за продажба изключват транспортни и други разходи, необходими за транспортирането на активите до пазара.


• Ако липсва активен пазар, предприятието ползва един или няколко от следващите фактори, ако са налични, при определянето на справедливата стойност:

                (а) последната цена на пазарна сделка, при условие че не е имало значително изменение на икономическите условия между датата на сделката и датата на баланса;

                (б) пазарни цени на сходни активи с корекции, които отразяват разликите; и

                (в) секторни бази за сравнения, като например стойността на овощна градина, изразена чрез експортна щайга, бушел или хектар, и стойността на добитъка, изразена чрез килограм месо.


• При някои обстоятелства може да липсват пазарно определени цени или стойности за даден биологичен актив в настоящото му състояние. В тези случаи, при определянето на справедливата стойност предприятието използва настоящата стойност на очакваните нетни парични потоци от актива, дисконтирани по текущата пазарно определена норма преди данъци.


• Себестойността може понякога да се доближава до справедливата стойност, особено когато:

                (а) биологичната трансформация след първоначалното определяне на стойността е малка (например за разсад на плодни дръвчета, засаден непосредствено преди датата на баланса); или

                (б) влиянието на биологичната трансформация върху цената не се очаква да е съществено (например за първоначалния растеж при 30-годишния производствен цикъл на боров масив).3. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ


• Печалба или загуба, възникнали при първоначалното признаване на биологичния актив по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба и от промяна на справедливата стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба на биологичния актив, се включват в печалбата или загубата за периода, в който са възникнали.


• Печалба или загуба, възникнали при първоначалното признаване на земеделската продукция по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, се включват в печалбата или загубата за периода, в който са възникнали.4. КОГАТО СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАДЕЖДНО ОЦЕНЕНА


• Съществува предположение, че справедливата стойност на биологичните активи може да бъде надеждно оценена. Това предположение обаче може да бъде отхвърлено още при първоначалното признаване на биологичен актив, за който липсват пазарно определени цени или стойности, и за който алтернативните приблизителни оценки на справедливата стойност се определят като явно ненадеждни. В такъв случай, този биологичен актив се оценява по неговата себестойност, намалена с всяка натрупана амортизация или всички натрупани загуби от обезценка. Когато стане възможно справедливата стойност на такъв биологичен актив да бъде надеждно оценена, предприятието го оценява по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба. Когато даден нетекущ биологичен актив отговаря на критериите за класифициране като държан за продажба (или е включен в група за освобождаване, която е класифицирана като държана за продажба) в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи държани за продажба, и преустановени дейности, се предполага, че справедливата му стойност може да бъде надеждно оценена..


• Във всички случаи, предприятието оценява земеделската продукция в момента на прибирането на реколтата по нейната справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба. Настоящият Стандарт отразява схващането, че справедливата стойност на земеделската продукция, в момента на прибиране на реколтата, може винаги да бъде надеждно оценена.4. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА


• Предоставените от държавата безвъзмездни средства, свързани с биологичен актив, оценен по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, се признава като доход, когато и само когато стане възможно това дарение да бъде получено.


• Ако предоставените от държавата безвъзмездни средства, свързани с биологичен актив, оценен по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, съдържат определено условие, включително когато се изисква предприятието да не се ангажира с определена земеделска дейност, тогава предприятието признава предоставените от държавата безвъзмездни средства като приход единствено и само ако бъдат спазени условията, свързани с тези безвъзмездни средства.


• Настоящият Стандарт изисква третиране, различно от това в МСС 20, ако предоставените от държавата безвъзмездни средства са свързани с биологичен актив, оценен по неговата справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, или ако за предоставянето им се изисква предприятието да не се ангажира със специфична земеделска дейност. МСС 20 се прилага само за предоставени от държавата безвъзмездни средства, свързани с биологичен актив, оценен по себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка.ОПОВЕСТЯВАНЕ

                Предприятието оповестява съвкупната печалба или загуба за текущия период при първоначалното признаване на биологични активи и земеделска продукция и от промяната на справедливата стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба на биологичните активи.

                Предприятието осигурява описание на всяка група биологични активи.      Методите и предположенията, използвани, за да се определи справедливата стойност на активите, също трябва да бъдат оповестени.

                Предприятието оповестява методите и значимите предположения, приложени при определянето на справедливата стойност на всяка група земеделска продукция към момента на прибиране на реколтата и всяка група биологични активи.

                Предприятието оповестява справедливата стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба на земеделската продукция, прибрана през периода, определена към момента на прибиране на реколтата.  Съществуването и балансовата стойност на биологични активи, чието право на собственост е ограничено и всякакви биологични активи, предоставени в залог, трябва да бъдат оповестени.

                Предприятието представя равнение на промените в балансовите стойности на биологичните

активи между началото и края на текущия период.

                Когато определянето на справедливата стойност е невъзможно, трябва да се направи допълнително оповестяване, включващо описание на актива, обяснение на обстоятелствата и по възможност диапазона от цени, в който попада справедливата му стойност, всички печалби или загуби, признати при разпореждането с актива, метода на амортизация и полезния живот или амортизационната норма.

                Използваните методи на амортизация, брутната балансова стойност и натрупаната амортизация (заедно с натрупаните загуби от обезценка) към началото и края на периода

                Ако стане възможно справедливата стойност на биологичните активи, оценявани преди по тяхната себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка, да бъде надеждно оценена през текущия период, предприятието оповестява за тези биологични активи: обяснение защо справедливата стойност вече може да се определи по надежден начин и как ще се отрази промяната.

                По отношение на правителствените помощи, трябва да се направи оповестяване за характера и размера им, за всички условия, които не са изпълнени, както и за всякакви значителни увеличения в размера на помощите.Казус

Земеделец ООД произвежда мляко във фермите си. Тя притежава 500 ферми и 250 000 крави и 120 000 юници. Фермите произвеждат 10 млн. килограма мляко годишно. Държавните материални запаси са средно 200 000 кг мляко. Освен това,понастоящем компанията има запас от 450 000 кг мляко на прах. Към 31.10.2009 стадата наброяват:

- 250 000 крави (4 годишни), всички закупени на или преди 01.11.2008;

- 100 000 юници,средна възраст 1.5 г, закупени на 01.04.2009;

- 20 000 юници, средна възраст 2 г, закупени на 01.11.2008.


Стойността на стадата, намалена с прогнозната оценка на разходите до момента на продажбата, е както следва:


1 годишно животно към    31.10.2008

35

2 годишно животно към    31.10.2008

50

1,5 годишно животно към 31.10.2008

30

4 годишно животно към    31.10.2008

55

1 годишно животно към    31.10.2008


И    01.04.2009

35

2 годишно животно към    01.11.2008

45


През годината Земеделец ООД е имала проблеми със заразено мляко, което е било продавано на потребители. За да компенсира фермерите от евентуални загуби държавата решава да ги компенсира и публикува това решение в медиите на 01.09.2009 г. Земеделец  ООД получава официално писмо на 10.10.2009, в което се казва, че ще получи 6 млн. на 02.01.2010.


Компанията развива своята дейност в различни райони на страната. Правителството съкращава производството на мляко в заразените райони, в които Земеделец ООД няма болни животни. Компанията оценява, че в следствие на това паричните потоци ще намалеят с 5 млн. Заради проблемите свързани със заразата не може надеждно да се оцени справедливата стойност на стадата. В областта има 800 000 крави и 10 000 юници. Всички тези животни са закупени на 01.11.2008. Конкурентна компания предлага на Земеделец ООД 4 млн. долара за тези животни, след приспадане на разходи по продажбата, и още 7 млн. за фермите в областта. В момента Земеделец ООД няма намерение да продава фермите.


Как ще бъдат отчетени биологичните активи и земеделска продукция в съответствие с МСС 41?


Решение:

Биологичните активи трябва да бъдат оценявани към датата на всеки баланс по справедлива стойност, намалена с прогнозната оценка на разходите до момента на продажбата, освен ако справедливата стойност не може да бъде определена по надежден начин. Стандартът насърчава компаниите да разделят промените в справедливата стойност, намалена с оценката на разходите до момента на продажбата, на дължащи се на физически промени и дължащи се на промени в цените.


Справедлива стойност на добитъка извън областта на заразата:Справедлива стойност на 01.11.2008   

Крави (250 000 – 80 000) х 45 

7 650

Юници (20 000 – 10 000) х 35

 350

Покупка на 100 000 юници х 35

3 500

Общо

20 050


Справедлива стойност, намалена с оценка на разходите за продажба към 31.10.2009 

(250 000 – 80 000) х 55

 9 350

(20 000 – 10 000) х 50

500

100 000 х 30

3 000

Общо

12 850


В областта на зараза наличностите от добитък са 80 000 крави и 10 000 юници. Справедливата стойност не може да се определи, поради проблемите в района. Независимо от тези обстоятелства МСС 41 изисква, когато се използвана справедлива стойност да се използва и по-нататък. Ето защо стадата трябва да бъдат оценени по справедлива стойност, намалена с разходите за продажба към 31.10.2009. Конкурентната компания, предлагаща 4 млн. вероятно желае да се възползва от ситуацията в района и сделката може да се окаже неизгодна. Сконтираните бъдещи приходи също не са подходяща стойност, защото добитъкът е здрав и може да бъде прехвърлен в друга област и продаден.


Следователно животните в областта ще бъдат оценени, както следва:


80 000 крави х 55

4 400

10 000 юници х 50

500

Общо

4 900


Допълнителни уточнения:

- запасите от мляко на прах ще бъдат отчетени в съответствие с МСС 2 и ще бъдат оценени по по-ниската от себестойност и нетната реализируема стойност.

- биологичните активи, които отговарят на критериите и могат да бъда класифицирани като държани за продажба, трябва да бъдат отчитани в съответствие с МСФО 5.


Безусловното правителствено дарение трябва да бъде признато при получаването му. Публикацията в националната преса на 01.09.2009 не е достатъчно основание за признаване, но писмото от 10.10.2009 дава такова право. Следователно във финансовия отчет към 31.10.2009 ще бъде признат приход от 6 млн. долара, който ще бъде вписан в ОПР.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• Няма съществени различия.Коментари

-->