Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСФО 2 – Плащане на Базата на Акции - резюме

Публикувано на: 07.12.2010

ЦЕЛ

                Целта на настоящия МСФО е да се регламентира финансовото отчитане, когато едно предприятие извършва сделки с плащане на базата на акции. По-конкретно, той изисква от предприятието да отрази в своята печалба или загуба и финансово състояние ефектите от сделките с плащане на базата на акции, включително разходите, свързани със сделки, при които на наетите лица се предоставят опции за акции.

ОБХВАТ

Предприятието прилага настоящия МСФО при отчитането на всички сделки с плащане на базата на акции, включително:

(а) сделки с плащане на базата на акции, уреждани чрез издаване на инструменти на собствения капитал, при които предприятието получава стоки или услуги срещу инструменти на собствения капитал на самото предприятие (включително акции или опции за акции);

(б) сделки с плащане на базата на акции, уреждани с парични средства, при които предприятието придобива стоки или услуги, като поема задължения към доставчика на тези стоки или услуги за суми, определени въз основа на цената (или стойността) на акциите на предприятието или на други инструменти на собствения капитал на предприятието; и

(в) сделки, при които предприятието получава или придобива стоки или услуги и при които съгласно условията на споразумението или на предприятието, или на доставчика на тези стоки или услуги се предоставя възможност за избор дали предприятието да уреди сделката с парични средства (или други активи) или чрез издаване на инструменти на собствения капитал;

 За целите на настоящия МСФО прехвърлянето на инструменти на собствения капитал на предприятието от негови акционери на лица, които са доставили стоки или услуги на предприятието (включително на наети лица), са сделки с плащане на базата на акции, освен когато прехвърлянето очевидно е за цели, различни от плащане на стоки или услуги, доставени на предприятието. Това важи също и за прехвърлянето на инструменти на собствения капитал на предприятието майка или на инструменти на собствения капитал на друго предприятие в същата група към лица, които са доставили стоки или услуги на предприятието.

За целите на настоящия МСФО сделка с наето лице (или с друго лице), в качеството му на притежател на инструменти на собствения капитал на предприятието, не представлява сделка с плащане на базата на акции. Например ако едно предприятие даде на всички притежатели на конкретна категория от неговите инструменти на собствения капитал правото да придобият допълнителни инструменти на собствения капитал на предприятието на цена, по-ниска от справедливата стойност на тези инструменти на собствения капитал, и ако наето лице получи такова право, защото притежава инструменти на собствения капитал от тази конкретна категория, предоставянето или упражняването на това право не е предмет на изискванията на настоящия МСФО.

Настоящият МСФО се прилага за сделки с плащане на базата на акции, при които предприятието придобива или получава стоки или услуги. Стоките обхващат материални запаси, консумативи, имоти, машини и съоръжения, нематериални активи и други нефинансови активи. Предприятието обаче не може да прилага този МСФО за сделки, при които то придобива стоки или услуги като част от нетните активи, придобити чрез бизнес комбинация, към която се прилага МСФО 3 Бизнес комбинации. Следователно инструменти на собствения капитал, емитирани при бизнес комбинация срещу получаване на контрол върху придобиваното предприятие, не попадат в обхвата на настоящия МСФО. Инструменти на собствения капитал обаче, които са дадени на наети лица на придобиваното предприятие в качеството им на наети лица (напр. като възнаграждение за продължителен трудов стаж), попадат в обхвата на настоящия МСФО. По подобен начин отказът, подмяната или друга промяна на споразумение за плащане на базата на акции поради бизнес комбинация или друг вид капиталово преструктуриране се отчита в съответствие с настоящия МСФО.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Настоящият МСФО не се прилага към сделки с плащане на базата на акции, при които предприятието получава или придобива стоки или услуги по договор в рамките на обхвата на параграфи 8-10 от МСС 32 Финансови инструменти: представяне (преработен през 2003 г.) или параграфи 5-7 от МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване (преработен през 2003 г. ).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сделка с плащане на базата на акции, уреждана с парични средства - Сделка с плащане на базата на акции, при която предприятието придобива стоки или услуги, като поема задължението да преведе парични средства или други активи на доставчика на тези стоки и услуги, възлизащи на суми, базирани на цената (или стойността) на акциите на предприятието или на други негови инструменти на собствения капитал.

                Наети лица и други лица, предоставящи сходни услуги - Физически лица, които предоставят персонални услуги на предприятието и/или: а) лицата се считат за наети лица за правни или данъчни цели, б) лицата работят за предприятието под неговото ръководство по същия начин, както лицата, които се считат за наети лица за правни или данъчни цели, или в) предоставяните услуги са аналогични на тези, предоставяни от наетите лица. Например терминът обхваща целия управленски персонал, т. е. лицата, които имат правомощия и отговорности да планират, ръководят и контролират дейностите на предприятието, включително неизпълнителни директори.

                Инструмент на собствения капитал - Договор, който осигурява остатъчен дял в активите на дадено предприятие след приспадане на всички негови пасиви.

                Предоставян инструмент на собствения капитал - Правото (условно и безусловно) на инструмент на собствения капитал на предприятието, предоставено от предприятието на друго лица по силата на споразумение за плащане на базата на акции.

                Сделка с плащане на базата на акции, уреждана чрез издаване на инструменти на собствения капитал - Сделка с плащане на базата на акции, при която предприятието получава стоки или услуги в замяна на инструменти на собствения капитал на самото предприятие(включително акции и опции за акции).

                Справедлива стойност - Сумата, за която даден актив може да бъде разменен или даден пасив - уреден, или предоставен инструмент на собствения капитал би могъл да се размени в сделка при справедливи пазарни условия между несвързани, информирани и желаещи страни.

                Дата на споразумяване - Датата, на която предприятието и други лице (включително наето лице) се договарят за плащане на базата на акции, като предприятието и контрагентът имат споделено разбиране за сроковете и условията на споразумението. На датата на споразумяване предприятието дава на контрагента правото на парични средства, други активи или инструменти на собствения капитал на предприятието, при условие че са изпълнени определени условия на предоставяне, ако има такива. Ако това споразумение е предмет на процедура на одобрение (например от акционерите) датата на споразумяване е датата, на която е получено одобрението.

                Вътрешна стойност - Разликата между справедливата стойност на акциите, които контрагентът има (условно или безусловно) право да запише или които има право да получи, и цената(ако има такава), която контрагентът е (или ще бъде) длъжен да плати за тези акции. Например опция за акция с цена на упражняване 15 ВЕ (2) на акция със справедлива стойност 20 ВЕ има вътрешна стойност в размер на 5 ВЕ.

                Пазарно условие - Условие, от което зависи цената на упражняване, придобиването или възможността за упражняване на инструмент на собствения капитал, свързано с пазарната цена на инструментите на собствения капитал на предприятието, като например постигането на определена цена на акция или определен размер на вътрешната стойност на опция за акции или постигането на определено целево равнище, базирано на пазарната цена на инструментите на собствения капитал на предприятието по отношение на индекс на пазарните цени на инструменти на собствения капитал на други предприятия.

                Дата на оценяване - Датата, на която се оценява справедливата стойност на предоставените инструменти на собствения капитал за целите на МСФО. За сделки с наети лица и други лица, извършващи сходни услуги, датата на оценяване е датата на споразумяване. За сделки с лица, различни от наети лица (и тези, предоставящи сходни услуги), датата на оценяване е датата, на която предприятието получава стоките или контрагентът извършва услугите.

                Характеристика на подмяна - Характеристика, която предвижда автоматично предоставяне на допълнителни опции за акции винаги, когато притежателят на опция упражни по-рано предоставените му опции, като използва акции на предприятието вместо парични средства за заплащане на цената на упражняване.

Общите положения дефинират пасива като настоящо задължение на предприятието, произтичащо от минали събития, уреждането на които се очаква да доведе до изходящ поток от предприятието на ресурси, които въплъщават икономически ползи (т. е. изходящ паричен поток или други активи на предприятието).

В настоящото допълнение паричните суми са деноминирани във "валутни единици" (ВЕ).

                Опция за подмяна - Нова опция за акции, предоставена, когато една акция е използвана за заплащане на цената на упражняване на предишна опция за акции.

                Споразумение за плащане на базата на акции - Споразумение между предприятието и друго лице (включително наето лице) да встъпят в сделка с плащане на базата на акции, което дава право на другата страна да получи парични средства или други активи на предприятието, възлизащи на суми, базирани на цената на акциите на предприятието или на други негови инструменти на собствения капитал, или да получи инструменти на собствения капитал на предприятието, при условие че са изпълнени определени условия за придобиване.

                Сделка с плащане на базата на акции - Сделка, при която предприятието получава стоки или услуги в замяна на негови инструменти на собствения капитал на (вкл. акции или опции за акции) или придобива стоки или услуги, като поема задължения към доставчика на тези стоки или услуги за суми, базирани на цената на акциите на предприятието или други инструменти на собствения капитал на предприятието.

                Опция за акции - Договор, който дава на притежателя право, но не и задължение, да запише акции на предприятието на фиксирана или определима цена за определен период от време.

                Придобиване - Възникване на право. По силата на споразумение за плащане на базата на акции правото на контрагента да получи парични средства, други активи или инструменти на собствения капитал на предприятието възниква при удовлетворяване на определени условия за придобиване.

                Условия за придобиване - Условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да възникне за контрагента правото да получи парични средства, други активи или инструменти на собствения капитал на предприятието по силата на споразумение за плащане на базата на акции. Условията за придобиване включват условия за отработен трудов стаж, при които от другата страна се изисква да придобие определен трудов стаж, както и условия за резултати, които изискват постигането на определени целеви равнища на изпълнение (като например определено увеличение на печалбата на предприятието за определен период от време).

                Период на придобиване - Периодът, през който се удовлетворяват всички определени условия за придобиване на дадено споразумение за плащане на базата на акции.1. ПРИЗНАВАНЕ


• Предприятието признава стоките и услугите, получени или придобити при сделки с плащане на базата на акции, когато получи стоките или при получаването на услугите. Предприятието признава съответно увеличение на собствения капитал, ако стоките или услугите са получени при сделка с плащане на базата на акции, уредена чрез издаване на инструменти на собствения капитал, или задължение, ако стоките или услугите са придобити при сделка с плащане на базата на акции, уредена с парични средства.


• Когато стоките или услугите, получени или придобити при сделка с плащане на базата на акции, не отговарят на условията за признаване като активи, те се признават като разходи.


• Обикновено разход възниква при потреблението на стоки или услуги.2. СДЕЛКИ С ПЛАЩАНЕ НА БАЗАТА НА АКЦИИ, УРЕЖДАНИ ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ


• При сделки с плащане на базата на акции, уреждани чрез издаване на инструменти на собствения капитал, предприятието оценява получените стоки или услуги и съответното увеличение на собствения капитал директно по справедливата стойност на получените стоки или услуги, освен ако не е възможно тази справедлива стойност да бъде оценена надеждно. Ако предприятието не може да направи надеждна приблизителна оценка на справедливата стойност на получените стоки или услуги, предприятието оценява тяхната стойност и съответното увеличение на собствения капитал индиректно, позовавайки се на справедливата стойност на предоставените инструменти на собствения капитал на предприятието.


• За да приложи изискванията на горния параграф към сделки с наети лица и други лица, предоставящи сходни услуги, предприятието определя справедливата стойност на получените услуги, позовавайки се на справедливата стойност на предоставените инструменти на собствения капитал, тъй като обикновено не е възможно да се установи надеждно справедливата стойност на получените услуги. Справедливата стойност на тези инструменти на собствения капитал се оценява към датата на споразумяване.3. СДЕЛКИ, ПРИ КОИТО СЕ ПОЛУЧАВАТ УСЛУГИ


• Ако предоставените инструменти на собствения капитал се придобиват незабавно, контрагентът не е длъжен да има определен трудов стаж, преди да получи безусловно право на собственост върху тези инструменти на собствения капитал. При отсъствие на доказателства за противното, предприятието приема, че услугите, предоставени от контрагента като престация за инструментите на собствения капитал, са получени. В този случай, на датата на споразумяването предприятието признава изцяло получените услуги със съответното увеличение на собствения капитал.


• Ако предоставените инструменти на собствения капитал не се придобиват, докато контрагентът не придобие определен трудов стаж, предприятието приема, че услугите, които предстои да бъдат предоставени от контрагента като престация за тези инструменти на собствения капитал, ще бъдат получени в бъдеще, през периода на придобиване. Предприятието отчита тези услуги, докато те биват предоставяни от контрагента през периода на придобиване, със съответното увеличение на собствения капитал. Например:


                (а) ако на наето лице бъдат предоставени опции за акции с условие придобиване на три години стаж, то предприятието приема, че услугите, които ще бъдат предоставяни от наетото лице като престация за опциите за акции, ще бъдат получени в бъдеще през този тригодишен период на придобиване; Тогава трябва да бъдат предприети следните стъпки:

                               - към датата, на която акциите са предложени трябва да се определи тяхната справедливата стойност;

                               - през тригодишния пероди на встъпване във владение тази справедлива стойност трябва да бъде равномерно вписана в ОПР. Към датата на всеки баланс трябва да се правят преизчисления с цел отразяване на най-добрата прогнозна оценка на броя на опциите, които ще влязат в сила;

                               - сумата, отразена в ОПР е сумата, с която трябва да се увеличи собствения капитал на акционерите. В ОПР се отразяват само опциите, които са влезли в сила. Тези, които са били предоставени или са с право на упражняване не се отразяват в ОПР.

                (б) ако на наето лице бъдат предоставени опции за акции с условие за постигане на определени резултати и оставане на работа в предприятието до постигане на условието за такива резултати, като продължителността на периода на придобиване варира в зависимост от това, кога ще бъде изпълнено условието за ниво на изпълнение, предприятието приема, че услугите, които ще бъдат предоставени от наетото лице като престария за опциите за акции, ще бъдат получени в бъдеще през очаквания период на придобиване. Предприятието оценява продължителността на очаквания период на придобиване към датата на споразумяване, въз основа на най-вероятния изход от условието за резултати. Ако условието за постигане на резултати е пазарно условие, приблизителната оценка на продължителността на очаквания период на придобиване трябва да отговаря на предположенията, направени при приблизителната оценка на справедливата стойност на предоставените опции и не трябва да се преработва на по-късен етап. Ако условието за резултати не е пазарно условие, предприятието преразглежда приблизителната си оценка на продължителността на периода на придобиване, ако е необходимо, ако последваща информация показва, че продължителността на периода на придобиване се различава от предварителните приблизителни оценки.


• Предоставянето на инструменти на собствения капитал може да бъде поставено под условие от постигането на определени условия на придобиване. Например предоставянето на акции или опции за акции на наето лице обикновено е при условие наетото лице да остане на работа в предприятието за определен период от време или постигане на определен ръст на печалбите на предприятието или определено повишение на цената на акциите на предприятието. Условията за придобиване, които не са пазарни условия, не се взимат предвид при оценяването на очакваната справедливата стойност на акциите или на опциите за акции към датата на оценяване. Вместо това условията за придобиване се взимат предвид чрез коригиране на броя на инструментите на собствения капитал, включени в оценката на размера на сделката, така че в крайна сметка сумата, призната за получените стоки или услуги като престация за предоставените инструменти на собствения капитал, се базира на броя на инструментите на собствения капитал, които в крайна сметка се придобиват.4. ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ


• Независимо от всякакви изменения на сроковете и условията, при които са предоставени инструментите на собствения капитал, или от отказа или уреждането на предоставянето на инструменти на собствения капитал, предприятието признава, като минимум, получените услуги, оценени по справедливата стойност на предоставените инструменти на собствения капитал към датата на споразумяване, освен ако тези инструменти на собствения капитал не се придобиват поради неизпълнение на условие за придобиване (което не е от пазарно условие), определено към датата на споразумяване. В допълнение предприятието признава ефектите от измененията, които повишават общата справедлива стойност на споразумението за плащане на базата на акции или са благоприятни за наетото лице по друг начин.  За да се приложат изискванията на този параграф е необходимо:

                (а) акоизменението увеличава справедливата стойност на предоставените инструменти на собствения капитал (напр. като намалява цената на упражняване), оценена непосредствено преди и след изменението, предприятието трябва да включи нарасналата предоставена справедлива стойност в оценката на сумата, призната за получените услуги в замяна на предоставените   инструменти   на   собствения   капитал.   Нарасналата   предоставена справедлива стойност е разликата между справедливата стойност на изменения инструмент на собствения капитал и тази на оригиналния инструмент на собствения капитал, и двата оценени към датата на изменението. Ако изменението се осъществи през периода на придобиване, нарасналата предоставена справедлива стойност се включва в оценката на сумата, призната за получените услуги през периода от датата на изменението до датата на придобиване на изменения инструмент на собствения капитал, в допълнение към сумата, базирана на справедливата стойност на оригиналните инструменти на собствения капитал към датата на споразумяване, която се признава през оставащата част от първоначалния период на придобиване. Ако изменението се осъществи след датата на придобиване, нарасналата справедлива стойност се признава незабавно или през периода на придобиване, ако наетото лице е длъжно да навърши допълнителен стаж, преди да получи безусловно право върху тези изменени инструменти на собствения капитал;

                (б) по аналогичен начин, ако изменението повиши броя на предоставените инструменти на собствения капитал, предприятието трябва да включи справедливата стойност на допълнително предоставените инструменти на собствения капитал, оценени към датата на изменението, в оценката на сумата, призната за получените услуги в замяна на

предоставените инструменти на собствения капитал в съответствие с изисквания на подточка (а) по-горе. Например ако изменението настъпи през периода на придобиване, справедливата стойност на допълнително предоставените инструменти на собствения капитал се включва в оценката на сумата, призната за получените услуги през периода от

датата на изменението до датата, на която допълнителните инструменти на собствения капитал се придобиват, в допълнение към сумата, базирана на справедливата стойност на първоначално предоставените инструменти на собствения капитал към датата на споразумяване, която се признава през оставащата част от първоначалния период на придобиване;

                (в) ако предприятието модифицира условията за придобиване по начин, който носи ползи на наетото лице, например като намали периода на придобиване или като измени или елиминира условие за изпълнение (което не е пазарно условие, чиито промени се отчитат в съответствие с подточка (а) по-горе) предприятието взима предвид изменените условия на придобиване.


• Освен това, ако предприятието модифицира условията на предоставените капиталови инструменти по начин, който намалява общата справедлива стойност на договореността за плащане на базата на акции или който не е в полза на наетото лице по друг начин, независимо от това предприятието продължава да отчита получените услуги в замяна на предоставените инструменти на собствения капитал, както ако това изменение не е настъпвало (освен при отказ да се предоставят някои или всички инструменти на собствения капитал). Например:

                (а) ако модификацията намалява справедливата стойност на предоставените инструменти на собствения капитал, оценени непосредствено преди и след изменението, предприятието не взима предвид това намаление на справедливата стойност и продължава да оценява сумата, призната за получените услуги в замяна на инструментите на собствения капитал, въз основа на справедливата стойност на предоставените инструменти на собствения капитал към датата на споразумяване;

                (б) ако изменението намалява броя на предоставените инструменти на собствения капитал на наето лице, това намаление се отчита като отказ да се предоставят част от инструментите на собствения капитал;

                (в) ако предприятието измени условията за придобиване по начин, който не е благоприятен за наетото лице, например като увеличи периода на придобиване или като измени или добави условие за изпълнение (което не е

пазарно условие, чиито промени се отчитат в съответствие с подточка (а) по-горе), предприятието не взима предвид изменените условия на придобиване.5. ПЛАЩАНИЯ В БРОЙ


• При сделки с плащане на базата на акциите, уреждани с парични средства, предприятието оценява придобитите стоки или услуги и поетото задължение по справедливата стойност на задължението (тоест по справедливата стойност на акциите на предприятието или други капиталови инструменти). Например предприятие може да предостави на наетите лица права за възползване от повишението на цената на акциите като част от техния пакет на възнаграждение, при което наетите лица имат право на бъдещо парично плащане (а не с инструменти на собствения капитал) на базата на повишението на цената на акциите над определено равнище за определен период от време. Докато задължението не бъде уредено, предприятието трябва да оценява повторно справедливата стойност на задължението към всяка отчетна дата и към датата на уреждането му, като всички промени в справедливата стойност се признават в печалбата или загубата за периода.


• Задължението се оценява първоначално и към всяка отчетна дата до уреждането му по справедливата стойност на правата за възползване от повишението на цената на акциите, като се прилага модел за оценка на опции и се взимат предвид условията, при които са предоставени тези права и степента, до която наетите лица са предоставяли услуги до момента.6. ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ


• Споразумението предоставят или на предприятието, или на контрагента възможност за избор дали предприятието да уреди сделката в парични средства (или други активи) или чрез емитиране на инструменти на собствения капитал, или компонентите на такава сделка като сделка с плащане, на базата на акции, уреждани с парични средства, ако и до степента, до която предприятието е поело задължение да уреди сделката с парични средства, или като сделка с плащане на базата на акции, уреждана чрез издаване на инструменти на собствения капитал, ако и до степента, до която такова задължение не е било поето. Осчетоводяването на този тип инструменти зависи от това кой има правото на избор на начина на плащане и от размера на начисления от предприето пасив.


• Ако предприятието е дало на контрагента правото на избор дали дадена сделка с плащане на базата на акции да бъде уредена с парични средства или чрез емисия на инструменти на собствения капитал, предприятието се счита,че е предоставило съставен финансов инструмент, който включва дългов компонент (т. е. правото на контрагента да поиска плащане с парични средства) и капиталов компонент (т. е. правото на контрагента да поиска уреждане с инструменти на собствения капитал вместо с парични средства).


• За сделки с лица, различни от наети лица, при които справедливата стойност на получените стоки или услуги се оценява директно, предприятието оценява капиталовия компонент на съставния финансов инструмент като разлика между справедливата стойност на получените стоки или услуги и справедливата стойност на дълговия компонент към датата, на която са получени стоките или услугите.


• Когато правото на капиталово уреждане е с по-висока стойност от правото на кешово плащане, присъщата справедлива стойност се отчита като капиталово уредено плащане.


• При сделки с плащане на базата на акции, при които условията на споразуменията предоставят на предприятието възможността за избор дали да уреди плащането в парични средства или чрез емисия на инструменти на собствения капитал, предприятието определя дали има настоящо задължение да уреди сделката в парични средства и отчита сделката с плащане на базата на акции по съответния начин. Предприятието има настоящо задължение за уреждане в парични средства, ако изборът на уреждане с инструменти на собствения капитал няма търговско съдържание (напр. защото предприятието има законова забрана да емитира акции) или предприятието има практика от миналото или заявена политика на уреждане с парични средства, или по принцип се разплаща в парични средства винаги когато контрагентът поиска парично уреждане.Казус 1

Рубин АД емитира права върху преоценка на акции на 01.07.2009 г. Края на годината за предприятието е 30.06.2010 г. Правата влизат в сила на 30.06.2013 г. Стойността  на правата върху преоценка на акциите е 2 млн. евро в началото на годината. Към 30.06.2009 г. тя е нарастнала с 900 хил. евро.


Какъв е разходът за правата върху преоценка на акциите към 30.06.2009 г. края на финансовата година?


Решение:

Разходът за годината се е увеличил от 500 000 на 725 000 (500+900/4). Остатъкът в баланса в размер на 2 175 млн. евро трябва да бъде признат през оставащия тригодишен период. Ако правата върху преоценка трябваше да бъдат уредени към 2015 г. всяка промяна в справедливата стойност между 2013 и 2015 г. трябва да бъдат отразени във финансовия отчет незабавно.Казус 2

Диамант АД е закупило имоти, машини,съоръжения и оборудване за 12 млн. евро. Доставчикът може да избере как да бъде уредено плащането. Вариантите са следните: да получи 1 милион акции на предприятието в рамките на една година или да получи в брой, в рамките на 8 месеца, еквивалента на пазарната цена на 850 000 акции на предприятието. Прогнозната оценка е, че справедливата стойност на първия вариант е 13 млн. евро, а на втория 11 млн. евро.


Как трябва да се осчетоводи плащането?


Решение:

При получаването на имотите, машините и съоръженията предприятието трябва да впише задължение в размер на 11 млн. евро и увеличение на собствения капитал в размер на 1 млн. евро (разликата между справедливата стойност на имотите, машините, съоръженията и справедливата стойност на задължението).Казус 3

Собствениците на Оникс АД с цел стимулиране дейността решават да компенсират четирима членове на управителния съвет на дружеството с 15 акции, при положение че постигнат комулативно за период от 3 години следните резултати:

- за първата година – положителен финансов резултата в размер на 120 000 евро;

- за втората година – увеличение на приходите с 25% спрямо предходния период;

- за третата година – увеличение на приходите спрямо втората година с 15%.


През тригодишния период се е случило следното:

- през първата година финансовият резултата на дружеството е печалба в размер на 144 000 евро;

- през втората година приходите са се увеличили с 27.5%, а един от членовете на управителния съвет е напуснал;

- през третата година приходите са се увеличили с 30 % спрямо предходния период и още един от членовете на управителния съвет е напуснал.


Справедливата стойност на една акция е 12 евро за целия период.


Как трябва да се осчетоводи сделката?


Решение:

Срещу вложения труд управляващите на Оникс АД ще получат компенсация в размер на 5 акции на всеки член в края на тригодишния период. Предприятието ще получи услуга, а ще предостави акции с цена 12 евро през периода. Съгласно МСФО 2 стойността на получените услуги се изчислява на база справедливата стойност на акциите.


През първата година условието за постигане на печалба е изпълнено, така че една трета от необходимите условия за компенсиране чрез акции е изпълнена. Към този момент Оникс АД не предвижда неизпълнение на останалите условия. Стойността на получените услуги, които ще се компенсират с акции е:

4 души х 5 акции х 12 евро /3 = 80

Осчетоводяването ще бъде следното:

Дт с/ка гр. 60 Разходи за заплати

80

                Кт с/ка гр. 10 Основен капитал

80


През втората година условието за увеличение на приходите е изпълнено, така че една трета от необходимите условия за компенсиране чрез акции е изпълнена. Напуснал е един от членовете на управителния съвет, така че компенсиране ще има само за останалите трима членове. Всичко, което е предвидено през предходния период за напусналия член трябва да се приспадне.  Стойността на получените услуги, които ще се компенсират с акции през втората година е:

3 души х 5 акции х 12 евро /3 = 60

От тях трябва да се приспаднат 80/4 = 20 за напусналия член

Осчетоводяването ще бъде следното:

Дт с/ка гр. 60 Разходи за заплати

40

                Кт с/ка гр. 10 Основен капитал

40


През третата година условието за увеличение на приходите е изпълнено, така че една трета от необходимите условия за компенсиране чрез акции е изпълнена. Напуснал е още един от членовете на управителния съвет, така че компенсиране ще има само за останалите двама члена. Всичко, което е предвидено през предходния период за напусналия член трябва да се приспадне. Стойността на получените услуги, които ще се компенсират с акции през третата година е:

2 човек х 5 акции х 12 евро /3 = 40

От тях трябва да се приспаднат 2 х 80/4 = 40 за напусналия член

Така разходите по сделката са 0 евро (40-40) и няма да се съставят счетоводни статии.


Общо за целия период стойността на получените услуги е сборът от дебитните обороти на гр. 60 Разходи за заплати, т.е. 120 евро. През целия период само двама души отговарят на необходимите условия и те са компенсирани с по 5 акции със справедлива стойност 12 евро или 120 евро (2х5х12).


По кредита на сметката от гр. 10 Основен капитал трябва да остане само номиналната стойност на акциите, разликите трябва да се отнесат по сметки от гр. 19 „Премии и сконто по финансови инструменти”.Казус 4

Кехлибар АД получава услуги в течение на 4 години от своя търговски директор, срещу които е предоставило възможност за избор как ще се уреди плащането. Директорът може да избира между това да получи парично плащане равно по стойност на 110 акции на дружеството или да получи 126 акции, но при условие, че не се разпорежда с тях по никакъв начин в течение на 6 години с тях.

Цената на една акция на датата на предоставянето е 12 евро за акция.

Цената на една акция в края на всяка от годините е, както следва:

В края на първата година – 13 евро;

В края на втората година – 14 евро;

В края на третата година 15 евро;

В края на четвъртата година 16 евро.

Кехлибар АД определя справедлива стойност на акция на датата на споразумяването на 11 евро.


Какви ще бъдат разходите на дружеството в зависимост от избраната алтернатива?


Решение:

Справедливата стойност на паричната алтернатива е:

Брой акции х цената на акциите към датата на представянето или

110 х 12 = 1 320 евро.


Справедливата стойност на капиталовата алтернатива е:

Брой акции х справедливата стойност на акциите към датата на представянето или

126 х 11 = 1 386 евро.


Разликата от двете стойности е 1 386 – 1 320 = 66 евро.


В течение на четирите години Кехлибар АД не знае коя от алтернативите търговският директор ще избере. Сумите, които дружеството ще признае като разход и като задължение и/или елемент от собствения капитал за всяка от годините е ¼ от общата сума на справедливите стойности на капиталовия компонент или 16.5 евро.


За първата година цената на една акция е 13 евро. Приема се, че търговският директор е предоставил ¼ от дължимите от него услуги, следователно като задължение ще се признаят 357.5 евро (110х13/4).

Дт с/ка гр. 60 Разходи за заплати

357.50

                Кт с/ка гр. 42 Персонал

357.50


За втората година цената на една акция е 14 евро. Приема се, че търговският директор е предоставил ½ от дължимите от него услуги, следователно като задължение ще се признаят 770 евро (110х14/2). През първата година е признато задължение в размер на 357.50, то през втората ще се признае само разликата.

Дт с/ка гр. 60 Разходи за заплати

412.80

                Кт с/ка гр. 42 Персонал

412.80


За третата година цената на една акция е 15 евро. Приема се, че търговският директор е предоставил ¾ от дължимите от него услуги, следователно като задължение ще се признаят 1237.50 евро (110х15х3/4). През първата и втората година е признато задължение в размер на 770.30, то през третата ще се признае само разликата.

Дт с/ка гр. 60 Разходи за заплати

467.20

                Кт с/ка гр. 42 Персонал

467.20


За четвъртата година цената на една акция е 16 евро. Търговският директор вече е предоставил т дължимите от него услуги, следователно като задължение ще се признаят 1760 евро (110х16). През предходните години вече е признато задължение в размер 1237.50, то през тази ще се признае само разликата.

Дт с/ка гр. 60 Разходи за заплати

522.50

                Кт с/ка гр. 42 Персонал

522.50


За всяка от годините се съставя и статията:

Дт с/ка гр. 60 Разходи за заплати

                Кт с/ка гр. 10 Основен капитал


Така в края на четвъртата година има натрупани като салда 1760 евро като задължение и 66 евро като основен капитал.

Ако в края на четвъртата година търговския директор избере алтернативата чрез изплащане на парични средства:

Дт с/ка гр. 42 Персонал

1760

                Кт с/ка гр. 50 Парични средства

1760

Ако избере да получи 126 акции:

Дт с/ка гр. 42 Персонал

1760

                Кт с/ка гр. 10 Основен капитал

1760ОПОВЕСТЯВАНЕ

                • Информация, която дава възможност на ползвателите на финансовите отчети да разберат естеството и степента на споразуменията за плащане на базата на акции, съществуващи през периода.

• Информация, която дава възможност на ползвателите на финансови отчети да разберат как е определена справедливата стойност на получените стоки или услуги или справедливата стойност на предоставените инструменти на собствения капитал през периода.;

• Информация, която дава възможност на ползвателите на финансовите отчети да разберат ефекта от сделките с плащане на базата на акции върху печалбата или загубата на предприятието за периода и върху финансовото му състояние.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• МСФО 2 няма аналог с Националните Стандарти за Малки и Средни Предприятия.Коментари

-->