Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСФО 5 – Нетекущи Активи, Държани за Продажба и Преустановени Дейности – резюме

Публикувано на: 07.12.2010

ЦЕЛ

               Целта на настоящия МСФО е да се посочи счетоводното отчитане на активи, държани за продажба, и представянето и оповестяването на преустановени дейности. В частност МСФО изисква:

               (а) активи, които удовлетворяват критериите за класифициране като държани за продажба, да бъдат оценявани по по-ниската от балансовата стойност и справедливата стойност, намалена с разходите за продажбата, и амортизацията на тези активи да бъде

преустановена; и

               (б) активи, които удовлетворяват критериите за класифициране като държани за продажба, да бъдат представени отделно в баланса, а резултатите от преустановените дейности да бъдат представени отделно в отчета за доходите.

ОБХВАТ

               Изискванията за оценяване на настоящия МСФО са приложими по отношение на всички признати нетекущи (активи) и групи за изваждане от употреба, с изключение на активите, изброени в изключения от обхвата, които продължават да бъдат оценявани в съответствие с посочения Стандарт.

               Активи, класифицирани като нетекущи в съответствие с МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен през 2003 г.), не се прекласифицират като текущи активи, докато не удовлетворят критериите за класифициране като държани за продажба в съответствие с настоящия МСФО. Активи от дадена група, които предприятието обичайно разглежда като нетекущи, които са придобити изключително с намерение да бъдат препродадени, не се класифицират като текущи, освен ако не удовлетворяват критериите за класифициране като държани за продажба в съответствие с настоящия МСФО.

               Понякога дадено предприятие освобождава група активи, евентуално с някои пряко свързани пасиви, заедно в една сделка. Такава група за изваждане от употреба може да представлява група от единици, генериращи парични потоци, една единица, генерираща парични потоци, или част от единица, генерираща парични потоци . Групата може да включва каквито и да било активи и каквито и да било пасиви на предприятието, включително текущи активи, текущи пасиви и активи, изключени от обхвата на настоящия МСФО. Ако даден нетекущ актив в обхвата на изискванията за оценка на настоящия МСФО е част от група за изваждане от употреба, изискванията за оценка на настоящия МСФО са приложими за групата като цяло, така че групата се оценява по по-ниската от нейната балансова стойност и справедливата стойност, намалена с разходите за продажбата.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБХВАТА

                Разпоредбите за оценка на настоящия МСФО  не са приложими към следните активи, които се обхващат от изброените Стандарти или като индивидуални активи, или като част от група за изваждане от употреба.

                (а) отсрочен данъчен актив (вж. МСС 12 Данъци върху доходите);

                (б) активи, възникващи от доходи на персонала (вж. МСС 19 Доходи на наети лица);

                (в) финансови активи в обхвата на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване;

                (г) нетекущи активи, които се отчитат счетоводно в съответствие с модела за справедлива стойност в МСС 40 Инвестиционни имоти;

                (д) нетекущи активи, които се оценяват по справедлива стойност, намалена с разходите при пункта за продажба в съответствие с МСС 41 Земеделие;

                (е) договорни права съгласно застрахователни договори, както са дефинирани в МСФО 4 Застрахователни договори.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Единица, генерираща парични потоци - най-малката разграничима група активи, която генерира парични постъпления, които в значителна степен са независими от паричните постъпления от други активи или групи активи.

                Компонент от предприятие - дейности и парични потоци, които могат да бъдат ясно разграничени оперативно и за целите на финансовото отчитане от останалата част от предприятието.

                Разходи за продажба - допълнителните разходи, пряко свързани с изваждането от употреба на даден актив (или група за изваждане от употреба), без финансовите разходи и разходите за данък върху дохода.

                Текущ (краткотраен) актив - актив, който удовлетворява който и да било от посочените по-долу критерии:

                (а) очаква се той да бъде реализиран или е държан с цел продажба или употреба в нормалния оперативен цикъл на предприятието;

                (б) държи се предимно с цел търгуване;

                (в) очаква се да бъде реализиран в срок от дванадесет месеца от датата на баланса; или

                (г) представлява пари или парични еквиваленти, освен ако няма ограничение да бъде разменян или използван за уреждане на пасив в продължение най-малко на дванадесет месеца от датата на баланса.

                Преустановена дейност - компонент от предприятието, който или е освободен, или е класифициран като държан за продажба и:

                (а) представлява отделен основен вид дейност или географска област на дейности;

                (б) е част от един координиран план за освобождаване на отделен основен вид дейност или географска област на дейности;

или

                (в) е дъщерно предприятие, придобито изключително с намерение да бъде препродадено.

                Група за изваждане от употреба - група за изваждане от употреба, която ще бъде освободена чрез продажба или по друг начин, заедно като група в една сделка и пасиви, директно свързани с активите, които ще бъдат прехвърлени в сделката. Групата включва репутацията, придобита в бизнес комбинация, ако групата представлява единица, генерираща парични потоци, към която репутацията е била разпределена или ако представлява дейност в рамките на такава единица, генерираща парични потоци.

                Справедлива стойност - сумата, за която даден актив може да бъде разменен или пасив уреден между информирани и желаещи страни в честна/пряка сделка.

                Неотменим ангажимент за покупка - споразумение с несвързана страна, обвързващо и за двете страни и обикновено законово приложимо, което:

                (а) посочва всички съществени условия, включително цената и момента на сделката, и

                (б) включва неустойка за неизпълнение, която е достатъчно голяма, за да направи изпълнението много вероятно.

                Много вероятно – повече от вероятно.

                Нетекущ (дълготраен) актив - актив, който не удовлетворява дефиницията за текущ актив.

                Вероятно възстановима стойност - по-високата от справедливата стойност на даден актив, намалена с разходите

за продажбата, и неговата стойност в употреба.

                Стойност в употреба - сегашната стойност на приблизителните бъдещи парични потоци, очаквани от продължаващата употреба на актива и от неговото освобождаване в края на полезния му живот.1. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ КАТО ДЪРЖАНИ ЗА ПРОДАЖБА


• Предприятието класифицира даден нетекущ актив (или група за изваждане от употреба) като държан за продажба, ако неговата балансова стойност ще бъде възстановена основно по-скоро чрез сделка за продажба, отколкото чрез продължаваща употреба.


• За да бъде такъв случаят, активът (или групата за изваждане от употреба) трябва да бъде на разположение за незабавна продажба в неговото настоящо състояние и продажбата трябва да бъде много вероятна.Освен това, активът (или групата за изваждане от употреба) трябва да бъде активно предлаган за продажба на цена, която е близка до текущата му справедлива стойност.


• Продажбата трябва да се очаква да отговори на изискванията за признаване като реализирана продажба в рамките на една година от датата на класификацията Ако това не се случи, активът все още може да бъде класифициран като държан за продажба, ако забавата е причинена от събития, които са извън контрола на компанията, и компанията все още възнамерява да продаде актива.


• За да се осъществи продажбата, ръководството трябва активно да търси купувач, както и да няма вероятност планът за продажба да бъде съществено променен или отменен.


• Сделките за продажба включват размяна на нетекущи активи за други нетекущи активи, когато тази размяна има търговска същност съгласно МСС 16 Имоти, машини и съоръжения.


• Предприятието не класифицира като държан за продажба нетекущ актив (или група за изваждане от употреба), който ще бъде изоставен. Нетекущите активи (или групи за изваждане от употреба), чието използване ще бъде преустановено, включват нетекущи активи (или групи за изваждане от употреба), които ще бъдат ползвани до края на техния полезен живот и нетекущи активи (или групи за изваждане от употреба), които по-скоро ще бъдат закрити, отколкото продадени.


• Предприятието не отчита счетоводно нетекущ актив, който временно е изваден от употреба, като актив, чиято употреба ще бъде преустановена.2. ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ (ИЛИ ГРУПА ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА), КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ДЪРЖАНИ ЗА ПРОДАЖБА


• Предприятието оценява нетекущ актив (или група за изваждане от употреба), класифициран като държан за продажба, по по-ниската от неговата балансова стойност и справедливата стойност, намалена с разходите за продажбата.


• Ако един ново придобит актив (или група за изваждане от употреба) удовлетворява критериите за класифициране като държан за продажба при първоначалното признаване активът (или групата за изваждане от употреба) ще бъде оценен по по-ниската от неговата балансова стойност, ако той не е класифициран по този начин (например по цена на придобиване) и справедливата стойност, намалена с разходите за продажбата. Следователно, ако активът (или групата за изваждане от употреба) се придобива като част от бизнес комбинация, той се оценява по справедливата стойност, намалена с разходите за продажбата.


• Когато се очаква продажбата да бъде реализирана след повече от една година, предприятието оценява разходите за продажбата по тяхната настояща стойност. Всяко увеличение в настоящата стойност на разходите за продажбата, което възниква в резултат на изтичането на времето, се представя в печалбата или загубата като финансови разходи.3. ОБЕЗЦЕНКА


• Предприятието признава загуба от обезценка за всяко първоначално или последващо намаление на стойността на актива (или групата за изваждане от употреба) до справедливата стойност, намалена с разходите за продажбата, до степента, в която тя не е призната в съответствие с параграф 19.


• Предприятието признава печалба за всяко последващо увеличение на справедливата стойност на даден актив, намалена с разходите за продажбата, но не в превишение на кумулативната загуба от обезценка, която е била призната или в съответствие с настоящия МСФО или по-рано в съответствие с МСС 36 Обезценка на активи.


• Предприятието признава печалба за всяко последващо увеличение в справедливата стойност на група за изваждане от употреба, намалена с разходите за продажбата:

                (а) в степента, в която тя не е била призната в съответствие с параграф 19 (пар. 19 гласи: При последваща преоценка на група за изваждане от употреба балансовите стойности на каквито и да било активи и пасиви, които не попадат в обхвата на изискванията за оценка на настоящия МСФО, но са включени в група за изваждане от употреба, класифицирана като държана за продажба, се преоценяват в съответствие с приложимите МСФО преди да бъде преоценена справедливата стойност на групата за изваждане от употреба, намалена с разходите за продажбата.); но

                (б) не в превишение на кумулативната загуба от обезценка, която е призната или в съответствие с настоящия МСФО, или по-рано в съответствие с МСС 36, за нетекущи активи, които попадат в обхвата на изискванията за оценка на настоящия МСФО.


• Печалба или загуба, която по-рано не е призната до датата на продажбата на нетекущия актив (или група за изваждане от употреба), се признава към датата на отписването.


•  Предприятието не амортизира нетекущия актив, докато той е класифициран като държан за продажба или докато той е част от група за изваждане от употреба, класифицирана като държана за продажба. Лихвите и другите разходи, спадащи към задълженията на групата за изваждане от употреба, класифицирана като държана за продажба, продължават да бъдат признавани.4. ПРОМЕНИ В ПЛАНА ЗА ПРОДАЖБА


•  Ако предприятието е класифицирало даден актив (или група за изваждане от употреба) като държан за продажба, но вече не се удовлетворяват критериите за признаване, то преустановява класифицирането на актива (или групата за изваждане от употреба) като държан за продажба.


• Предприятието оценява нетекущия актив, който престава да бъде класифициран като държан за продажба (или престава да бъде включван в група за изваждане от употреба, класифицирана като държана за продажба) по по-ниската от:

                (а) неговата балансова стойност преди активът (или групата за изваждане от употреба) да е бил класифициран като държан за продажба, коригиран за каквато и да било амортизация или преоценки, които биха били признати, ако активът (или групата за изваждане от употреба) не е бил класифициран като държан за продажба; и

                (б) неговата възстановима сума към датата на последващото решение той да не бъде продаван.


• Всяка корекция на стойност трябва да бъде посочвана в приходите от непрекъснатите дейности през периода.


• Ако предприятието извади отделен актив или пасив от група за изваждане от употреба, класифицирана като държана за продажба, оставащите активи и пасиви в групата за изваждане от употреба, които ще бъдат продадени ще продължат да бъдат класифицираната като такива, ако те все още отговорят на критериите, изложени в Стандарта. Ако тези критерии не са покрити, то тогава отделните нетекущи активи от групата ще бъдат преразгледани, за да се прецени доколко те отговарят на изискванията да бъдат класифицирани като държани за продажба.Казус 1

Транспортна компания за извършване на автобусни превози притежава 10 автобуса, които са използвани 5 години за извършване на услуги. В края на годината компанията решава да продаде автобусите, тъй като й е изтекъл лицензът за извършване на превози. След проверка се установява, че автобусите не са продаваеми в това състояние. Необходимо е да бъдат ремонтирани и претапицирани.


В кой момент компанията трябва да класифицира автобусите като активи държани за продажба и кога да класифицира дейността като преустановена?


Решение:


Дейността следва да се класифицира като преустановена към 31.12 и предприятието трябва да извърши необходимите оповестявания. Тъй като автобусите не могат да бъдат продадени в текущото си състояние, а трябва да бъдат ремонтирани, те не следва да се отчита като активи държани за продажба. Счетоводните записвания ще бъдат следните:


Дт с/ка 320 Нетекущи активи държани за продажба

Дт с/ка 240 Амортизация на ДМА

                Кт с/ка 206 Транспортни средства


Допълнително условие:

След 6 месеца се установява, че има сигурен клиент, който ще купи автобусите в това им състояние. Тогава критерият за прекласификаця вече е изпълнен – автобусите ще бъдат извадени от групата на нетекущите активи и ще се посочат отделно като активи, държани за продажба на лицевата страна на баланса. Тъй като активите са физически износени е необходимо да се бъдат обезценени. Счетоводните записвания ще бъдат следните:

Дт с/ка 630 Разходи от преоценки на ДМА

                Кт с/ка 250 Обезценка на ДМАКазус 2

Предприятие инвестиционен фонд притежава земя, която е била класифицирана като актив държан за продажба в годината, приключваща на 31.12.2007. През финансовата година, приключваща на 31.12.2008 активът все още не е продаден, но пазарните условия за продажбата му значително са се влошили. Инвестиционният фонд смята, че пазарната конюнктура ще се подобри и тя не е променила цената на земята. Справедливата стойност на актива е 7 милиона евро, а активът се продава за 11 милиона евро.


Трябва ли земята да бъде класифицирана като актив държан за продажба към 31.12.2008 г.?


Решение:


Активът не трябва да се класифицира като държан за продажба, тъй като неговата справедлива стойност е по-ниска от продажната му цена.Казус 3

Омега АД възнамерява да продаде сградата, която ползва в момента и е започнала да търси купувам. Намеренията на компанията са да не освобождава сградата, докато не завърши строителството на нова сграда, където ще бъдат преместени офиса и служителите.


Сградата ще бъде ли класифицирана като държана за продажба?


Решение:


Не, няма да бъде класифицирана като държана за продажба, тъй като не е на разположение за незабавна продажба.ОПОВЕСТЯВАНЕ

                Предприятието оповестява следната информация в пояснителните приложения в периода, в който нетекущият актив (или група за изваждане от употреба) или е бил класифициран като държан за продажба, или е бил продаден:

                (а) описание на нетекущия актив (или група за изваждане от употреба);

                (б) описание на фактите или обстоятелствата на продажбата или водещи до очаквано освобождаване и очаквания начин и момент на това освобождаване;

                (в) печалбата или загубата по отношение на обезценката и, ако не е представена отделно в отчета за доходите, разделът в него, който включва тази печалба или загуба;

                (г) ако е приложимо, сегментът, в който нетекущият актив (или група за изваждане от употреба) е представен в съответствие с МСФО 8 Оперативни сегменти.РАЗЛИЧИЯ С НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ


• МСФО 5 няма аналог в НСС.Коментари

-->