МАРИЯ ИВАНОВА МАРИЯ ИВАНОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Счетоводна грешкаПри проверка данъчните откриха, че фирмата надвишава оборота за задължителна регистрация по ДДС с 2 000 лв, но фирмата представя сторно касова бележка за м.12 2012 г. ,която е призната, но това означава, че трябва да направя корекция на годишната декларация за 2012 г и да намаля оборота с тези пари.

Как да го отразя счетоводно? Какви операции да взема в 2013 г за да отразя тази корекция, тъй като по новият режим трябва да уведомя данъчните и да коригирам декларацията? Това което прочетох е че трябва да мина през 122 сметка, за да не даде отражение на текущият резултат, но не ми е много ясно ако разбрахте това което питам моля за съвет.Отговори

 • никой ли не може да ми помогне
 • Здравейте.

  Вие трябва да приложите Глава дванадесета "СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ" от ЗКПО, а именно:
  Коригиране на счетоводни грешки
  Чл. 75. (1) При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.
  (2) При определяне на данъчното задължение върху коригирания по ал. 1 данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) В случаите по ал. 1 данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При откриване на грешка, свързана с данъчен амортизируем актив, стойностите на актива се променят по реда на чл. 62. Когато в резултат на открита грешка се установи, че за съответната минала година данъчно задълженото лице е следвало да формира данъчен амортизируем актив, то при определяне на данъчните финансови резултати за предходните години се признава годишна данъчна амортизация, равна на счетоводната амортизация, която би била начислена за този актив за съответните години, но не повече от годишната данъчна амортизация, която би била начислена, ако са били използвани максимално допустимите годишни данъчни амортизационни норми за съответните години. Данъчният амортизируем актив по изречение второ се завежда в данъчния амортизационен план към 1 януари на годината на откриване на грешката с данъчната си амортизируема стойност и начислената данъчна амортизация по изречение второ.
  (5) Данъчната временна разлика, която би възникнала през минала година, ако грешката не е била допусната, се смята за възникнала през съответната минала година и се признава за данъчни цели по общия ред на закона.
  (6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Алинеи 1 - 4 не се прилагат по отношение на данъчния финансов резултат и данъчното задължение върху него за тази минала година, за която към 1 януари на годината на откриване на грешката са изтекли поне 6 години.
  (7) Всички счетоводни приходи и разходи, отчетени през текущата година във връзка с открита счетоводна грешка от минали години, не се признават за данъчни цели.

  Специфични случаи на коригиране на счетоводни грешки
  Чл. 76. Когато след коригирането на данъчния финансов резултат по чл. 75, ал. 1 възникне или се промени данъчната загуба за съответния минал период, прилагат се разпоредбите на глава единадесета. Данъчните финансови резултати за годините от допускане на грешката до нейното откриване се коригират по реда на чл. 75 така, че все едно грешката не е била допусната. За година на възникване на данъчната загуба се смята годината, през която е допусната грешката.

  Уведомете НАП по надлежния ред и коригирайте салдото на сметка 122.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->