Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Прекратяване по чл. 328 ал.1 т.7 от Кодекса на Труда

Публикувано на: 27.11.2013

Решение № 885 от 27.06.2000 г., III Г. О. на ВКС


Публикувано: Съдебна практика по трудово право, Том 3.1 - ИК СИЕЛА 2002 г.

Основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ включва следните основни моменти: а) да е налице преместване на дейността или на обособени звена от нея в друго населено място; б) писмено предложение на работодателя към работника или служителя да последва преместваната дейност; в) отказ на работника или служителя да последва преместваната дейност в друго населено място.

Чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ


Производството е по чл. 218а, б. "а" ГПК.

Обстоятелствата по делото са следните:

Жалбата е подадена в срока по чл. 218в, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

Спорът е за законосъобразността на уволнение, извършено със заповед № 141/30.09.1997 г. на началника на Регионален център за предказармена подготовка на младежта - Разград по чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ. Ищецът е оспорил правомерността на уволнението като е твърдял, че не е налице основанието по посочената заповед за прекратяване на трудовото правоотношение. Тежестта за доказване законосъобразността на уволнението се възлага на работодателя. Последният не е установил наличие на основанието, което е приложил за прекратяване на трудовия договор. Пред районния съд, като ответник по претенциите, работодателят е представил заповед № 117/29.08.1997 г. за разпределение на преподавателите от школите по взводове, от която е видно, че ищецът е бил разпределен в III взвод. Представена е също така заповед № 225/27.08.1997 г. на началника на поделение 46750/МО за предислоциране от НАШ (Наборни автомобилни школи) на учебни взводове, като трети взвод, в който е бил ищецът, се премества в Силистра. Представен е и проект за трудов договор с ищеца, относно изменение на мястото на работа в НАШ - Силистра, което служителят не е подписал, а е записал върху проекта изявлението си, че не желае да работи в Силистра. Разпитан е бил пред районния съд свидетелят М. Д., който е казал, че в Силистра се е преместил само трети взвод на НАШ, където работил ищецът, като останалите два взвода останали в Разград.

От изложените по-горе обстоятелства е било изяснено, че към правнорелевантния момент на уволнението се е преместил един от трите взвода, включени в НАШ - Разград, а именно трети взвод, като другите два взвода не са се премествали. От това обстоятелство следва, че поделение по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ е НАШ. Доказателства за преместването на НАШ, в която е работил жалбоподателят към момента на уволнението, няма. Има доказателства за предприемане на действия - издаване на заповеди за преместване само на третия взвод от НАШ, без да е установено реалното преместване не само на взвода, но и на цялата школа. Следва да се има предвид, че създаването на посочените взводове е част от дейността по прехвърляне на школата в Силистра, която към релевантния момент не е била осъществена или взводовете не са съществували като организационно обособени звена преди започване на работата по преместване школата и в този смисъл не биха могли да се разглеждат като поделения на предприятието по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ. На следващо място работодателят не е доказал, че е предложил на ищеца да се премести в новото местонахождение по надлежния ред. Предложението към работника или служителя засяга съществени елементи от съдържанието на трудовото правоотношение и следва да бъде направено писмено. В разглеждания случай вместо предложение работодателят е представил на К. проект за допълнително споразумение към трудовия договор по чл. 119 КТ. Предложението по чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ и предложението за изменение съдържанието на трудовия договор по чл. 119 КТ не са индентични. Това е така, тъй като в хипотезата на обсъждания фактически състав предложението има за цел да изясни позициите на страните по трудовото правоотношение във връзка с продължаване на трудовоправната връзка между тях при ново условие - промяна на мястото на работа или евентуално да се изпълни процедурата по правомерното уволнение на работника или служителя, който не желае да последва предприятието в новото населено място, където то ще развива дейността си. В другата хипотеза на чл. 119 КТ предложението има за предназначение да инициира процес на договаряне между страните по едно съществуващо трудово правоотношение във връзка с промяна на съществени елементи от съдържанието му. За това следва да се приеме, че като е предложил на ищеца проект за договор по чл. 119 КТ, работодателят не се е съобразил с процедурата по чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ за прекратяване на трудовото правоотношение. По тези съображения заповедта е незаконосъобразна и неправилно въззивната инстанция е приела, че е издадена в съответствие със закона. Допуснати са нарушения по чл. 218б, ал. 1, б. "в" ГПК, основания за отмяната на въззивното решение, поради което Върховният касационен съд в настоящия си състав намира, че обжалваното решение ще следва да се отмени и съгласно чл. 218ж, ал. 1, 2 изр., 2 хипотеза ГПК делото ще следва да се върне за ново разглеждане от друг състав на окръжния съд.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->