Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Установяване на системни нарушения на трудовата дисциплина

Публикувано на: 27.11.2013

Решение № 1718 от 09.12.2002 г. по ГР. Д. № 2050/2001 г., III Г. О. на ВКС


Публикувано: Бюлетин на ВКС, кн. 10 от 2002 г.

Фактическият състав на чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ предпоставя поне едно от нарушенията, обуславящи системността, да не е наказано, за да може при преценка на тежестта му, като обективно утежняващ признак, да се вземат предвид и нарушенията на трудовата дисциплина, за които дисциплинарни наказания са наложени, но не са заличени.

 

Чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ

Чл. 189, ал. 2 КТДокладчик председател на отделение Таня Митова

 

Решението на П. О. С., което е предмет на разглеждане в настоящото производство, е постановено след отменително решение на Върховния касационен съд, състав на ТРЕТО г. о. С него са съобразени указания по приложението на материалния закон ­ задължение по чл. 21, с. 3, ал. 1, изр. 3 ГПК. При новото разглеждане на делото съдът е потвърдил крайните изводи на първоинстанциония съд, който е постановил диспозитив за отмяна на заповед № 20/11.07.1997 г. на директора на предприятието, с която на ищцата е наложено дисциплинарно наказание "уволнение", възстановил я на длъжността "началник склад" и е осъдил работодателя да Й заплати съответно обезщетение за срока на оставане без работа, ведно със законната лихва и разноските по делото. Променил е мотивите към него като е приел, че дисциплинарното уволнение е незаконно, защото макар да са налице три нарушения на трудовата дисциплина, каквото е изискването за системност по смисъла на чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ, ищцата вече е била наказана за тях, а разпоредбата на чл. 189, ал. 2 КТ императивно забранява за едно и също нарушение на трудовата дисциплина да се налага повече от едно дисциплинарно наказание.

Жалбата е неоснователна. При безспорно установена фактическа обстановка съдът е направил правни изводи, които са в съгласие със закона. В съобразителната част на обжалваното решение е даден правилен отговор на въпроса, въведен като материално-правно основание за касирането му. Уволнението е незаконно, защото работодателят не е съобразил нормата на чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ, която се намира във взаимовръзка с тази на чл. 189, ал. 2 КТ. Смисълът на основанието "системни нарушения на трудовата дисциплина" е легално определен в чл. 7 от Общите правила за вътрешния трудов ред в предприятието (ОПВТРП) като три или повече отделни нарушения на трудовата дисциплина. Пак там е посочено, че при определяне броя на нарушенията се вземат предвид тези нарушения на трудовата дисциплина, за които дисциплинарно наказание не е наложено, както и тези, за които дисциплинарно наказание е наложено, но още не е заличено по чл. 197 или 198 от КТ.

От това следва, че фактическият състав на чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ предпоставя изискване поне едно от нарушенията, обуславящи системността, да не е наказано, за да може при оценка на тежестта му, като обективно утежняващ признак, да се вземат предвид на нарушенията на трудовата дисциплина, за които дисциплинарно наказание е наложено, но не е заличено. При положение, че всички нарушения са наказани с влезли в сила заповеди, работодателят е упражнил дисциплинарната си власт и е санкционирал виновното лице с наказания, които съответстват по тежест на критериите по чл. 189, ал. 1 КТ. Съвкупността от нарушенията на трудовата дисциплина, които вече са наказани, не обуславя правна възможност за налагане на ново, макар и по-тежко по вид наказание. В този случай действа принципът "за едно нарушение ­ едно наказание", а той е императивно закрепен в трудовото законодателство чрез нормата на чл. 189, ал. 2 КТ. Разбира се, не е в разрез с този принцип възможността за търсене на друг вид отговорност ­ например имуществена, административно-наказателна, наказателна и т. н.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->