Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Срочен трудов договор за дейности, които не са краткотрайни

Публикувано на: 27.11.2013


Решение № 136 от 02.02.2006 г. по ГР. Д. № 1911/2003 г., III Г. О. на ВКС


Публикувано: Бюлетин на ВКС, кн. 10 от 2005 г.

 

По изключение с разпоредбата на чл. 68, ал. 3 КТ (ред. ДВ, бр. 25/2001 г.) Се допуска сключване на срочни трудови договори за определено време за работи и дейности, които не са временни, сезонни или краткотрайни.

Легално определение на понятието "изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 3 КТ (нов) е дадено с § 1, т. 8 ДР на КТ (нов, ДВ, бр. 25/2001 г.)

Чл. 68, ал. 3 КТ

§ 1, т. 8 ДР на КТ (нов, ДВ, бр. 25/2001 г.)Докладчик съдия Надя Зяпкова

 

Въззивният съд не е възприел правния извод на районния съд, че последният преди уволнението сключен между страните срочен трудов договор е в нарушение на чл. 68, ал. 2 и ал. 3 КТ (ред., ДВ, бр. 25/2001 г.), поради което и на основание чл. 68, ал. 4 КТ (ДВ, бр. 25/2001 г.) трудовият договор следва да се счита сключен за неопределено време, а прекратяването му на основание чл. 325, т. 3 КТ е незаконосъобразно.

Въззивният съд е посочил, че в случая не е налице хипотезата на чл. 68, ал. 4 КТ и последният сключен между страните срочен трудов договор не е в нарушение на закона. Това свое разбиране съдът е обосновал с обстоятелството, че трудовото правоотношение между страните в конкретния случай е оформено със срочни трудови договори, сключени при действието на два различни режима по КТ, при вторият от които нормата на чл. 68 КТ е била вече изцяло изменена със ЗИД на КТ (ДВ, бр. 25/2001 г., в сила от 31.03.2001 г.). Предходният срочен трудов договор за определено време е от 1.09.2000 г. и е сключен на основание чл. 68, ал. 1 КТ за срок от една година. Последващият последен преди уволнението срочен трудов договор е сключен на 31.08.2001 г. вече при действието на чл. 68, ал. 3 КТ (нов, ред., ДВ, бр. 25/2001 г.). При положение, че предходният срочен трудов договор не е сключен при условията на чл. 68, ал. 3, предл. 1 КТ (нов) за следващия срочен трудов договор не може да се прилага изключението по § 3, т. 8 ДР на КТ. С това разбиране въззивният съд е приел, че трудовото правоотношение между страните е законно прекратено на основание чл. 325, т. 3 КТ.

Решението е незаконосъобразно.

Постановено е в нарушение на материалния закон (чл. 68, ал. 3 КТ (ред., ДВ, бр. 25/2001 г., в сила от 31.03.2001 г.), която разпоредба е действала към датата на уволнението.

Ищцата В. И. Д. е работила в СОУ "Христо Ботев" гр. Р., като е заемала длъжността "учител по български език и литература" по срочен трудов договор за определено време, сключен на 1.09.2000 г. на основание чл. 68, т. 1 КТ за срок от една година - до 31.08.2001 г. На 31.08.2001 г. страните са подписали нов срочен трудов договор, сключен на основание чл. 68, ал. 3 КТ (нов) за срок от една година - до 31.08.2002 г. Със заповед № 312/26.08.2002 г. трудовото правоотношение с В. И. Д. е прекратено на основание чл. 325, т. 3 КТ, считано от 1.09.2002 г.

Уволнението е незаконосъобразно.

По изключение с разпоредбата на чл. 68, ал. 3 КТ (нов, ред., ДВ, бр. 25/2001 г.) законът допуска да се сключват срочни трудови договори за определено време за работи и дейности, които не са временни, сезонни или краткотрайни или за работи и дейности, които имат постоянен характер и се отнасят до основния предмет на дейност на работодателя. За да се ограничи прилагането на това изключение с § 1, т. 8 от ДР на КТ (нов, ДВ, бр. 25/2001 г.) е дадено легално определение на понятието "изключение". Изключение по смисъла на чл. 68, ал. 3 КТ (нов) е налице само при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключването па трудовия договор и обуславящи срочния му характер, които обективни причини изрично следва да бъдат посочени в съдържанието на сключения срочен трудов договор. Само при наличие на обстоятелства по дефиницията на изключението по § 1, т. 8 ДР могат да се сключват законосъобразно срочни трудови договори по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ.

Конкретният случай не е такъв.

Срочният трудов договор, сключен между страните за определен срок от време при действието на чл. 68, ал. 3 КТ (ДВ, бр. 25/2001 г.) не може да се обоснове с нито една от хипотезите на обективни причини по смисъла на изключението по чл. 68, ал. 3 КТ вр. § 1, т. 8 от ДР на КТ. В срочния трудов договор не са мотивирани обективни причини, които да са наложили сключването му, както по повелителен начин законът изисква.

При това положение и по силата на чл. 68, ал. 4 КТ последният сключен между страните срочен трудов договор следва да се приеме, че е сключен от тях за неопределено време.

Приеме ли се, че трудовият договор е сключен за неопределено време, прекратяването му на основание чл. 325, т. 3 КТ е незаконно и уволнението на това основание следва да бъде отменено.

Предвид изложените съображения неправилното въззивно решение следва да се отмени и Върховният касационен съд следва да се произнесе по съществото на спора, като уважи предявените искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 - 3 КТ, които са основателни и доказани и в този смисъл съдът постанови своето решение.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->