Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Трансформиране на договор за неопределено време в срочен трудов договор

Публикувано на: 27.11.2013


Решение № 1527 от 15.10.2002 г. по ГР. Д. № 1866/2001 г., III Г. О. на ВКС


Публикувано: Бюлетин на ВКС, кн. 7 от 2002 г.

Няма забрана да се трансформира трудов договор за неопределено време (независимо от липсата или наличието на модалитет за изпитване) в срочен трудов договор за определен срок, стига страните да постигнат съгласие за това. Изменението на трудовото правоотношение по взаимно съгласие трябва да се извърши с писмен акт, който е условие за неговата действителност.

 

Чл. 67,ал. 1 КТ

Чл. 68,т. 1 КТ

Чл. 119 КТДокладчик председател на отделение Таня Митова

 

За да остави в сила решението на районния съд, с което са отхвърлени исковете на касаторката срещу двамата ответници с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ, окръжният съд в гр. Т. е приел, че тя е работила по срочно трудово правоотношение за определено време и работодателят правилно го е прекратил на предвиденото в закона основание ­ чл. 325, т. 3 КТ.

Касационната жалба е неоснователна. С решението, предмет на разглеждане, не е нарушен материалния закон. В него е даден законосъобразен отговор на всички доводи, които са въведени като основания за отмяна и в касационното производство. Оплакването, свързано с невъзможността безсрочен договор с клауза за изпитване да се трансформира в срочен договор за определено време, не намира опора в КТ и не се споделя от касационния състав. Преди измененията на КТ (ДВ, бр. 25/2001 г., в сила от 31.03.2001 г.), не съществуваше ограничение за трансформиране на трудов договор за неопределено време (независимо от липсата или наличието на модалитет за изпитване) в срочен трудов договор за определен срок, стига страните да постигнат съгласие за това. Такава забрана няма и сега, ако те съблюдават ограничителните норми на чл. 68, ал. 2 и ал. 3 КТ относно възможността за сключване на срочен договор за определен срок. Законът и тогава, и сега, предвижда засилена гаранция при упражняването на това право, чрез изискването за писмена форма. Изменението на трудовото правоотношение по взаимно съгласие на страните трябва да се извърши с писмен акт, като условие за неговата действителност ­ чл. 119 КТ. На практика това става с допълнително трудово споразумение или чрез нов трудов договор, които трябва да са подписани от работника или служителя и от работодателя.

В случая на 5.04.2000 г. страните са сключили нов трудов договор, по силата на който касаторката е назначена за медицинска сестра за срок от 6 месеца ­ чл. 68, т. 1 КТ. Считано от 5.10.2000 г. той е прекратен с изрична заповед на работодателя поради изтичане на уговорения срок. Уволнението на основание чл. 325, т. 3 КТ е съобразено със закона, а решението, с което исковете са отхвърлени, е правилно. Няма основания за касирането му поради допуснати нарушения на материалния закон.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->