Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Изпълнение на заповед на работодателя в нарушение на мерките за безопасност

Публикувано на: 27.11.2013


Решение № 1410 от 25.05.1974 г. по ГР. Д. № 771/74 г. на I Г. О.


Когато работник изпълни заповед на съответния ръководител, нареждащ му очевидно нарушение на необходимите мерки по безопасността на труда, и от това той пострада, налице е принос за настъпването на вредите.

Чл. 51, ал. 2 ЗЗД

Т. 11 и 26 от Общите правила за вътрешния трудов ред, в предприятията, учрежденията и организациитеПри тази безспорна фактическа обстановка окръжният съд с приел, че са били нарушени елементарни правила за работа, че опасността от потичането на гореща лава е била очевидна, поради което комбинатът носи отговорност за действията на своя служител - началника на производствения корпус, който е допуснал нарушение на елементарните правила и с това е станал причина за своята и на останалите работници гибел. От друга страна, окръжният съд с отрекъл наличието на принос в действията на пострадалия, защото той се е подчинил на категоричните нареждания на своя началник и не е имал възможност да не изпълни служебната заповед.

Решението в това отношение не е в съгласие със закона. Действително съгласно т. 11, б. "в" от Общите правила за вътрешния трудов ред в предприятията, учрежденията и организациите работниците са длъжни да спазват трудовата дисциплина, като изпълняват бързо и точно разпорежданията на съответните ръководители. Нарушение на трудовата дисциплина обаче не е всяко неизпълнение на трудовите задължения, а само виновното неизпълнение (т. 26 от същите правила). При сходни хипотези наличието на вина също е необходим елемент (срв. чл. 129, б. "д" и «ж» КТ). Поради това работникът не е длъжен да изпълни нареждане на своя ръководител, което му налага очевидно престъпление (чл. 16 НК). Напротив, ако работникът се подчини на такава заповед, той е отговорен за извършеното престъпление.

Тези съждения важат и в случаите, когато ръководителят заповядва нарушение на правилата по техниката за безопасността на труда, водещо до очевидна опасност за живота или здравето на самия работник. Последният не е длъжен да се подчини на такава заповед, защото неизпълнението й не се явява виновно. Напротив, изпълнението й се явява в нарушение на императив от по висш порядък - т. 11, б. "к" от Общите правила, според която работникът е длъжен да спазва правилата на хигиената и безопасността на труда. Поради това, когато работникът изпълни нареждане на ръководителя си за нарушение на известните му необходими мерки по безопасността на трудовия процес и от това пострада трето лице, работникът носи отговорност пред него за причиненото му увреждане, а ако сам той пострада, налице е виновен принос по смисъла на чл. 51, ал. II ЗЗД.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->