СИДДО - Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия.
Спогодба Между Правителството на Народна Република България и Правителството на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Дохода и Печалбите от Прехвърляне на Имущество

(Ратифицирана с Указ № 3419 на Държавния Съвет на Народна Република България от 16.12.1987 г. - ДВ, бр. 98 от 1987 г. В Сила за Народна Република България от 1.01.1988 Г. Издадена от  Министерството на Икономиката и Планирането.  )

Обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.1988 г., попр. бр. 12 от 12.02.1988 г.         Правителството на Народна република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,           потвърждавайки своето желание да разширяват и задълбочават икономическото сътрудничество във взаимен интерес,желаейки да сключат спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и печалбите от прехвърляне на имущество,се договориха, както следва:


Член 1

Персонален обхват

         Тази спогодба се прилага спрямо лица, които са местни лица на едната или на двете договарящи се държави.


Член 2

Данъци, спрямо които се прилага спогодбата

         (1) Данъците, които са предмет на тази спогодба, са:

                а) в Обединеното кралство:

                               (i) данъкът върху дохода;

                               (ii) корпоративният данък и

                               (iii) данъкът върху печалби от прехвърляне на имущество (наричани по-нататък "данък на Обединеното кралство");

                б) в България:

                               (i) данъкът върху общия доход;

                               (ii) данъкът върху дохода на неоженени, неомъжени, овдовели, разведени и семейни без деца;

                               (iii) данъкът върху печалбите (наричани по-нататък "Български данък").

         2) Тази спогодба се прилага също спрямо всякакви идентични или подобни по същество данъци, които се събират от една от договарящите се държави след датата на подписването на тази спогодба, в допълнение на или вместо данъците на тази договаряща се държава, посочени в ал. 1 на този член.  Компетентните органи на договарящите се държави взаимно се уведомяват за всякакви значителни промени, извършвани в техните данъчни законодателства.


Член 3

Общи определения

         (1) В тази спогодба, освен ако контекстът не изисква друго:

                а) терминът "Обединено кралство" означава Великобритания и Северна Ирландия, включително всяка област извън териториалното море на Обединеното кралство, която в съответствие с международното право е или може да бъде определена съгласно законите на Обединеното кралство относно континенталния шелф като район, в пределите на който могат да бъдат упражнявани правата на Обединеното кралство във връзка с морското дъно и земните недра и техните природни богатства;

                б) терминът "България" означава Народна република България и когато се употребява в географски смисъл - територията, върху която Народна република България упражнява своя държавен суверенитет, както и континенталния шелф и изключителната икономическа зона в пределите на които Народна република България упражнява суверенни права в съответствие с международното право;

                в) терминът "гражданин" означава:

                               (i) по отношение на Обединеното кралство, всеки британски гражданин или всеки британски поданик, който не притежава гражданството на някоя друга страна или територия от Британската общност при условие, че има право на местопребиваване в Обединеното кралство, и всяко юридическо лице, сдружение, асоциация или друга единица, получаваща статута си на такава от действуващото в Обединеното кралство законодателство;

                               (ii) по отношение на България, всяко физическо лице, което съгласно българското законодателство притежава статута на български гражданин, и всяко юридическо лице, сдружение или друга единица, получаваща статута си на такава от действуващото в България законодателство;

                г) термините "едната договаряща се държава" и "другата договаряща се държава" означават в зависимост от контекста Обединеното кралство или България;

                д) терминът "лице" означава физическо лице и:

                               (i) за Обединеното кралство - корпоративно тяло (включително дружества или други единици, които се третират като корпоративно тяло за целите на облагането) и всяка друга групировка от лица;

                               (ii) за България - юридическо лице или всяко смесено дружество, образувано съгласно българското законодателство, и всяка друга групировка от лица;

Но не се включва сдружение, което не е юридическо лице.

                е) термините "предприятие на едната договаряща се държава" и "предприятие на другата договаряща се държава" означават съответно предприятие, ръководено от местно лице на едната договаряща се държава, и предприятие, ръководено от местно лице на другата договаряща се държава;

                ж) терминът "международен транспорт" означава всеки превоз с кораб, самолет или шосейно превозно средство, извършван от предприятие, чието място на действително управление се намира в едната договаряща се държава, освен когато корабът, самолетът или шосейното транспортно средство оперира единствено между места в другата договаряща се държава;

                з) терминът "компетентен орган" означава за Обединеното кралство комисарите на вътрешните приходи или техен упълномощен представител и за България - министъра на финансите или негов упълномощен представител.

         (2) При прилагането на тази спогодба от една договаряща се държава всеки неопределен изрично термин има значението, което му придава законодателството на тази договаряща държава за данъците, за които се прилага спогодбата, освен ако контекстът не изисква друго.


Член 4

Местно лице

         (1) По смисъла на тази спогодба терминът "местно лице на едната договаряща държава" означава:

                а) за Обединеното кралство - всяко лице, което съгласно законодателството на Обединеното кралство подлежи на данъчно облагане там поради неговото местожителство, местопребиваване, място на управление или всеки друг критерий от подобен характер;

                б) за България - всяко физическо лице, което е гражданин на България, както и всяко юридическо лице, което има седалище в България или e регистрирано там.

         (2)

                а) Когато съгласно разпоредбите на ал. 1 на този член едно физическо лице е местно лице на двете договарящи се държави, то се счита за местно лице на държавата, с която неговите лични и икономически връзки са по-тесни (център на жизнени интереси);

                б) ако договарящата се държава, в която се намира центърът на неговите жизнени интереси, не може да бъде определена, компетентните органи на договарящите се държави уреждат въпроса чрез взаимно споразумение.

         (3) Когато съгласно разпоредбите на ал. 1 на този член лице, различно от физическо лице, е местно лице на двете договарящи се държави, то се счита за местно лице на държавата, в която се намира мястото на действителното му управление.


Член 5

Място на стопанска дейност

         (1) По смисъла на тази спогодба терминът "място на стопанска дейност" означава определено място, посредством което се извършва цялостно или частично стопанската дейност на едно предприятие.

         (2) Терминът "място на стопанска дейност" включва по-специално:

                               а) място на управление;

                               б) филиал;

                               в) кантора;

                               г) фабрика;

                               д) работилница;

                               е) мина, нефтен или газов кладенец, кариера или всяко друго място за извличане на природни богатства;

                               ж) инсталация или съоръжение, използувани за проучване или експлоатация на природни богатства.

         3) Строителен или монтажен обект представлява място на стопанска дейност само ако работата продължава повече от 12 месеца.

         (4) Независимо от предходните разпоредби на този член счита се, че терминът "място на стопанска дейност" не включва:

                а) използуването на съоръжения единствено с цел складиране, излагане или доставка на стоки, принадлежащи на предприятието;

                б) поддържането на стокови запаси, принадлежащи на предприятието, единствено с цел складиране, излагане или доставка, например стоки, които са изложени на мострен панаир или продадени след закриването на панаира;

                в) поддържането на стокови запаси, принадлежащи на предприятието, единствено с цел преработката им от друго предприятие;

                г) поддържането на определено място единствено с цел закупуването на стоки или събирането на информация за предприятието;

                д) поддържането на определено място единствено с цел осъществяването на реклама, предоставянето на информация, извършването на научни изследвания или подобни дейности, които имат подготвителен или спомагателен характер за предприятието;

                е) поддържането на определено място единствено с цел съчетаното упражняване на дейности, посочени в букви от а до д на тази алинея, при условие, че цялостната дейност на това определено място, произтичаща от съчетанието, има подготвителен или спомагателен характер.

         (5) Независимо от разпоредбите на ал. 1 и 2 на този член, когато лице, различно от представител с независим статут, спрямо когото се прилага ал. 6 на този член, действува от името на предприятието и има и обичайно упражнява в едната договаряща се държава правото да сключва договори от името на предприятието, счита се, че това предприятие притежава място на стопанска дейност в тази държава по отношение на всички дейности, които това лице извършва за предприятието, освен ако дейностите на такова лице са ограничени до тези, посочени в ал. 4 на този член, които, ако се извършват чрез определено място, не биха направили това определено място място на стопанска дейност съгласно разпоредбите на тази алинея.

         (6) Не се счита, че едно предприятие притежава място на стопанска дейност в едната договаряща се държава само защото то извършва стопанска дейност в тази държава посредством брокер, общ комисионер или всякакъв друг представител с независим статут, при условие, че такива лица работят в нормалните рамки на тяхната дейност.

         (7) Фактът, че дружество, което е местно лице на едната договаряща се държава, има преимуществено участие в дружество, което е местно лице на другата договаряща се държава или което извършва стопанска дейност в тази друга държава (чрез място на стопанска дейност или по друг начин), сам по себе си не дава основание което и да е от дружествата да се счита за място на стопанска дейност на другото.


Член 6

Доход от недвижимо имущество

         (1) Доход, получен от местно лице на едната договаряща се държава от недвижимо имущество (включително доход от селскостопанска дейност или дърводобив), намиращо се в другата договаряща се държава, може да бъде облаган в тази друга държава.

         (2) Терминът "недвижимо имущество" има значението, което му придава законодателството на договарящата се държава, в която се намира въпросното имущество.  Във всички случаи терминът включва имущество, принадлежащо към недвижимо имущество, добитък и съоръжения, използувани в селското стопанство и дърводобива, права, спрямо които се прилагат разпоредбите на общото законодателство относно поземлената собственост, плодоползуване на недвижимо имущество и права върху променливи или фиксирани плащания като компенсация за разработката или правото на разработка, минерални залежи, извори и други природни богатства; кораби, самолети и шосейни превозни средства не се считат за недвижимо имущество.

         (3) Разпоредбите на ал. 1 на този член се прилагат спрямо доход, получен чрез прякото използуване, отдаването под наем или използуването под всякаква друга форма на недвижимо имущество.

         (4) Разпоредбите на ал. 1 и 3 на този член се прилагат и спрямо доход от недвижимо имущество на предприятие и доход от недвижимо имущество, използувано за извършването на професионални услуги.


Член 7

Печалби от стопанска дейност

         (1) Печалбите на предприятие на едната договаряща се държава се облагат само в тази държава, освен ако предприятието извършва стопанска дейност в другата договаряща се държава посредством намиращо се там място на стопанска дейност.  Ако предприятието извършва стопанска дейност по този начин, печалбите на предприятието могат да бъдат облагани в другата държава, но само такава част от тях, каквато е причислима към това място на стопанска дейност.

         (2) Когато предприятие на едната договаряща се държава извършва стопанска дейност в другата договаряща се държава чрез намиращо се там място на стопанска дейност, във всяка договаряща се държава към това място на стопанска дейност се причисляват печалбите, които то би получило, ако е отделно предприятие, извършващо същите или подобни дейности при същите или подобни условия и работещо напълно независимо от предприятието, на което то е място на стопанска дейност.

         (3) При определянето на печалбите на място на стопанска дейност се допускат като отчисления разходи, които са извършени за целите на мястото на стопанска дейност, включително управленски и общи административни разходи, извършени за тези цели в държавата, в която се намира мястото на стопанска дейност, или другаде.

         (4) Към място на стопанска дейност не се причисляват печалби само поради покупка от това място на стопанска дейност на стоки за предприятието.

         (5) Когато печалбите включват видове доходи, които се разглеждат отделно в други членове на тази спогодба, разпоредбите на тези членове няма да се засягат от разпоредбите на този член.

Член 8

Международен транспорт

         (1) Печалби от експлоатацията на кораби, самолети или шосейни превозни средства в международния транспорт се облагат само в договарящата се държава, в която се намира мястото на действителното управление на предприятието.

         (2) Ако мястото на действително управление на корабно предприятие е на борда на кораб, счита се, че то се намира в договарящата се държава, в която е пристанището на домуване на кораба, или ако няма такова пристанище на домуване - в договарящата се държава, на която лицето, стопанисващо кораба, е местно лице.

         (3) Разпоредбите на ал. 1 на този член се прилагат също спрямо печалби, получени от участие в пул, съвместна стопанска дейност или международна експлоатационна агенция.


Член 9

Дивиденти

         (1) Дивиденти, изплатени от дружество, което е местно лице на едната договаряща се държава, на местно лице на другата договаряща се държава, могат да се облагат в тази друга държава.

         (2) Все пак такива дивиденти могат да се облагат и в договарящата се държава, на която дружеството, изплащащо дивидентите, е местно лице, и в съответствие със законите на тази държава, но ако получателят е лицето, действително ползуващо дивидентите, наложеният данък няма да надвишава 10 процента от общата сума на дивидентите.  Разпоредбите на тази алинея не засягат данъчното облагане на дружеството по отношение на печалбите, от които се изплащат дивидентите.

         (3) Употребеният в този член термин "дивиденти" означава доход от акции, "жюисанс"-акции или "жюисанс"-права, минни акции, акции на основател или други права на участие в печалби, които не са вземания за дълг, както и доход от други корпоративни права, подчинен на същия данъчен режим, както и доход от акции съгласно законодателството на държавата, на която извършващото разпределението дружество е местно лице.

         (4) Разпоредбите на ал. 1 и 2 на този член не се прилагат, ако лицето, действително ползуващо дивидентите, местно лице на едната договаряща се държава, извършва стопанска дейност в другата договаряща се държава, на която дружеството, изплащащо дивидентите, е местно лице, посредством намиращо се там място на стопанска дейност или извършва в тази друга държава професионални услуги чрез намираща се там определена база и участието, за което се изплащат дивидентите, е действително свързано с такова място на стопанска дейност или определена база.  В този случай се прилагат съответно разпоредбите на чл. 7 или чл. 13 на тази спогодба.

         (5) (Попр.- ДВ, бр. 12 от 1988 г.) Когато дружество, което е местно лице на едната договаряща се държава, извлича доходи или печалби от другата договаряща се държава, тази друга държава не може да налага данък върху изплатените от дружеството дивиденти, освен ако такива дивиденти са изплатени на местно лице на тази друга държава или ако участието, за което се изплащат дивидентите, е действително свързано с намиращи се в тази друга държава място на стопанска дейност или определена база, нито да облага неразпределените печалби на дружеството с данък върху неразпределени печалби, дори ако изплатените дивиденти или неразпределени печалби се състоят изцяло или частично от печалби или доходи, произхождащи от тази друга държава.


Член 10

Лихви

         (1) Лихви, произхождащи от едната договаряща се държава, които се получават и действително се ползуват от местно лице на другата договаряща се държава, се облагат само в тази друга държава.

         (2) Терминът "лихви", употребен в този член, означава доход от вземания за дълг от всякакъв вид, осигурени или неосигурени с ипотека и носещи или неносещи правото на участие в печалбите на длъжника, и по-специално доход от държавни облигации и доход от ценни книжа, включително печалби и награди, свързани с такива облигации и ценни книжа.  Санкции за закъсняло плащане не се считат за лихви по смисъла на този член.

         (3) Разпоредбите на ал. 1 на този член не се прилагат, ако лицето, действително ползуващо лихвите, местно лице на едната договаряща се държава, извършва стопанска дейност в другата договаряща се държава, от която произхождат лихвите, посредством намиращо се там място на стопанска дейност или извършва в тази друга държава професионални услуги чрез намираща се там определена база и вземането за дълг, във връзка с което се изплащат лихвите, е действително свързано с такова място на стопанска дейност или определена база.  В този случай се прилагат съответно разпоредбите на чл. 7 или чл. 13 на тази спогодба.

         (4) Когато поради наличието на особена връзка между платеца и лицето, действително ползуващо лихвите, или между тях двамата и някое друго лице сумата на изплатените лихви поради някаква причина надвишава сумата, която би била договорена между платеца и лицето, действително ползуващо лихвите, при липсата на такава връзка, разпоредбите на този член се прилагат само спрямо последната сума.  В този случай надвишаващата сума подлежи на облагане съгласно законодателството на всяка от договарящите се държави, като се вземат предвид и другите разпоредби на тази спогодба.


Член 11

Авторски и лицензионни възнаграждения

         (1) Авторски и лицензионни възнаграждения, произхождащи от едната договаряща се държава, получени и действително ползувани от местно лице на другата договаряща се държава, се облагат само в тази друга държава.

         (2) Терминът "авторски и лицензионни възнаграждения", употребен в този член, означава плащания от всякакъв вид при продажбата, използуването или правото на използуване на всяко авторско право върху произведения на литературата, изкуството или науката (включително кинофилми, филми или ленти за радио- или телевизионно излъчване и ленти за производството на грамофонни плочи и други средства за възпроизводство на звук).  Този термин също включва плащания от всякакъв вид при продажбата, използуването или правото на използуване на всякакъв патент (авторско свидетелство), търговска марка, марка за услуги, дизайн или модел, секретна формула или процес, промишлено, търговско или научно оборудване, включително всяка компютърна програма или за информация, засягаща промишлен, търговски или научен опит или знания, или за предоставянето на технически услуги, свързани с такава продажба, използуване или право на използуване.

         (3) Разпоредбите на ал. 1 на този член не се прилагат, ако лицето, действително ползуващо авторските и лицензионните възнаграждения, местно лице на едната договаряща се държава, извършва стопанска дейност в другата договаряща се държава, от която произхождат възнагражденията, посредством намиращо се там място на стопанска дейност или извършва в тази друга държава професионални услуги чрез намираща се там определена база и правото или собствеността, във връзка с които се изплащат възнагражденията, е действително свързана с такова място на стопанска дейност или определена база.  В такъв случай се прилагат съответно разпоредбите на чл. 7 или чл. 13 на тази спогодба.

         (4) Когато поради наличието на особена връзка между платеца и лицето, действително ползуващо авторските и лицензионните възнаграждения, или между тях двамата и някое друго лице сумата на изплатените възнаграждения поради някакви причини надвишава сумата, която би била договорена между платеца и действително ползуващото възнагражденията лице при липсата на такава връзка, разпоредбите на този член се прилагат само спрямо последната сума. В този случай надвишаващата сума подлежи на облагане съгласно законодателството на всяка от договарящите се държави, като се вземат предвид и другите разпоредби на тази спогодба.


Член 12

Печалби от прехвърляне на имущество

         (1) Печалби на местно лице на едната договаряща се държава, получени от прехвърляне на недвижимо имущество, посочено в чл. 6 на тази спогодба и намиращо се в другата договаряща се държава, могат да се облагат в тази друга държава.

         (2) Печалби от прехвърляне на движимо имущество, съставляващо част от стопанското имущество на място на стопанска дейност, което предприятие на едната договаряща се държава притежава в другата договаряща се държава, или на движимо имущество, принадлежащо към определена база, с която местно лице на едната договаряща се държава разполага в другата договаряща се държава с цел извършването на професионални услуги включително печалби от прехвърляне на такова място на стопанска дейност (самостоятелно или заедно с цялото предприятие) или на такава определена база, могат да се облагат в тази друга държава.

         (3) Печалби от прехвърляне на кораби, самолети или шосейни превозни средства, използувани в международния транспорт или на движимо имущество, необходимо за експлоатацията на такива кораби, самолети или шосейни превозни средства, се облагат само в договарящата се държава, в която се намира мястото на действително управление на предприятието.

         (4) Печалби от прехвърляне на всяко имущество, различно от това, посочено в ал. 1, 2 и 3 на този член, се облагат само в договарящата се държава, на която прехвърлителят е местно лице.


Член 13

Професионални услуги

         (1) Доход, получен от местно лице на едната договаряща се държава срещу извършването на професионални услуги или други дейности с независим характер, се облага само в тази държава, освен ако притежава и редовно използува определена база в другата договаряща се държава с цел извършването на своите дейности.  Ако то притежава такава определена база, доходът може да се облага в другата държава, но само такава част от него, каквато е причислима към тази определена база.

         (2) Терминът "професионални услуги" по-специално включва независими научни, литературни, художествени, образователни или преподавателски дейности, а също и независими дейности на лекари, адвокати, инженери, архитекти, стоматолози и счетоводители.


Член 14

Заплати и подобни възнаграждения на физически лица

         (1) Като се имат предвид разпоредбите на чл. 15, 17 и 18 на тази спогодба, заплати, надници и други подобни възнаграждения, получени от местно лице на едната договаряща се държава за работа по трудов договор се облагат само в тази държава, освен ако трудът се полага в другата договаряща се държава.  Ако трудът се полага там, такова възнаграждение може да се облага в тази друга държава, тъй като е придобито в нея.

         (2) Независимо от разпоредбите на ал. 1 на този член възнаграждение, получено от местно лице на едната договаряща се държава за работа по трудов договор, извършена в другата договаряща се държава, се облага само в първата държава, ако

                               а) получателят се намира в другата държава за период или периоди, общо ненадвишаващи 183 дни в съответната финансова година, и

                               б) възнаграждението се изплаща от или от името на работодател, който не е местно лице на другата държава, и

                               в) възнаграждението не се изплаща за сметка на място на стопанска дейност или определена база, които работодателят притежава в другата държава.

         (3) Независимо от предходните разпоредби на този член заплати и други подобни възнаграждения, получени от местно лице на едната договаряща се държава за работа по трудов договор или за извършени услуги в другата договаряща се държава, няма да се облагат в тази друга държава, ако работата или услугите се извършват пряко:

                а) за място на стопанска дейност в тази друга държава на въздухоплавателно транспортно предприятие или на Националната туристическа служба, чието място на действително управление се намира в първата държава;

                б) на борда на кораб, самолет, влак или шосейно превозно средство в международния транспорт при условие, че мястото на действително управление на лицето, стопанисващо кораба, самолета, влака или шосейното превозно средство, се намира в първата държава, или

в) като репортер на пресата, радиото или телевизията или като кореспондент и възнаграждението се получава от източник извън тази друга държава.


Член 15

Директорски възнаграждения

         Директорски възнаграждения и други подобни плащания, получени от местно лице на едната договаряща се държава в качеството му на член на управителния или контролния съвет или на съвета на директорите на дружество, което е местно лице на другата договаряща се държава, могат да се облагат в тази друга държава.


Член 16

Дейци на изкуството и спортисти

         (1) Независимо от разпоредбите на чл. 13 и 14 на тази спогодба доход, получен от местно лице на едната договаряща се държава в качеството му на артист, като театрален, кино-, радио- или телевизионен артист или музикант или в качеството му на спортист от неговите лични дейности като такъв, извършени в другата договаряща се държава, може да се облага в тази друга държава.

         (2) Когато доход от лични дейности, извършени от артист или спортист в качеството му на такъв се получава не от артиста или спортиста, а от друго лице, този доход може независимо от разпоредбите на чл. 7, 13 и 14 на тази спогодба да се облага в договарящата се държава, в която се извършват дейностите на артиста или спортиста.

         (3) Независимо от разпоредбите на ал. 1 и 2 на този член доход, получен за дейности посочени в ал. 1, които се извършват съгласно културна спогодба или друга договореност между договарящите се държави, се освобождава от данъчно облагане в договарящата се държава, в която се извършват дейностите.


Член 17

Пенсии

         Като се имат предвид разпоредбите на ал. 2 на чл. 18 на тази спогодба, пенсии и други подобни възнаграждения, изплатени на местно лице на едната договаряща се държава за положен в миналото труд, се облагат само в тази държава.


Член 18

Държавна служба

         (1)

                а) Възнаграждение, различно от пенсия, изплатено от едната договаряща се държава, нейно политическо подразделение или местен орган на физическо лице за оказани услуги на тази държава, подразделение или орган, се облага само в тази държава;

                б) въпреки това такова възнаграждение се облага само в другата договаряща се държава, ако услугите са извършени в тази държава и физическото лице е местно лице на тази държава, което:

                               (i) е гражданин на тази държава или

                               (ii) не е станало местно лице на тази държава единствено с цел извършването на услугите.

         (2)

                а) Всяка пенсия, изплатена от или от фондове, създадени от едната договаряща се държава, нейно политическо подразделение или местен орган на физическо лице за оказани услуги на тази държава, подразделение или орган, се облага само в тази държава;

                б) все пак такава пенсия се облага само в другата договаряща се държава, ако физическото лице е местно лице и гражданин на тази държава.

         (3) Разпоредбите на чл. 14, 15 и 17 на тази спогодба се прилагат спрямо възнаграждения и пенсии за извършени услуги във връзка със стопанска дейност, извършена от едната договаряща се държава, нейно политическо подразделение или местен орган.

Член 19

Учащи се

         Плащания, които учащ се или стажант, който е или е бил непосредствено преди пристигането си в едната договаряща се държава местно лице на другата договаряща се държава и който се намира в първата държава единствено с цел обучение или стаж, получава за своята издръжка, обучение или стаж, не се облагат в тази държава при условие, че такива плащания произхождат от източници извън тази държава.


Член 20

Преподаватели и други

         (1) Физическо лице, което се намира в едната договаряща се държава за период, ненадвишаващ две години, с цел преподаване или изследователска дейност в университет, колеж или друг признат образователен институт в тази договаряща се държава и което е било непосредствено преди това местно лице на другата договаряща се държава, се освобождава от данъчно облагане в първата договаряща се държава по отношение на всяко възнаграждение за такова преподаване или изследване за период, ненадвишаващ две години от началото на престоя му с такава цел.

         (2) Този член се прилага само спрямо доход от изследователска дейност, ако такава дейност се предприема от физическо лице в обществен интерес, а не предимно за облагодетелствуване на друго частно лице или лица.


Член 21

Доходи, които изрично не са посочени

         Доходи на местно лице на едната договаряща се държава независимо от произхода им, различни от доход, изплатен от тръстове или наследствата на починали лица в процес на управление, които не са разгледани в предходните членове на тази спогодба, се облагат само в тази държава.


Член 22

Премахване на двойното данъчно облагане

         (1) Като се имат предвид разпоредбите на законодателството на Обединеното кралство по отношение допускането на кредит срещу данъка на Обединеното кралство на данък, платен на територия извън Обединеното кралство, (които няма да засегнат основния принцип на тази алинея):

                а) български данък, който се плаща съгласно законите на България и в съответствие с тази спогодба пряко или чрез отчисление върху печалби или доходи от източници в България (изключвайки в случай на дивиденти данъкът, който се плаща върху печалбите, от които се изплащат дивидентите), се допуска като кредит срещу всеки данък на Обединеното кралство, изчислен спрямо същите печалби или доходи, спрямо които е изчислен българският данък;

                б) в случай на дивиденти, изплатени от дружество, което е местно лице на България, на дружество, което е местно лице на Обединеното кралство и притежава пряко или косвено най-малко 10 на сто от капитала на дружеството, което изплаща дивидентите, кредитът отчита (в допълнение към всеки български данък, за който може да бъде отпуснат кредит съгласно разпоредбите на буква "а" на тази алинея) българския данък, който се плаща от дружеството върху печалбите, от които се изплащат дивидентите.

         (2) В България двойното данъчно облагане на дохода и печалбите от прехвърляне на имущество се премахва, както следва:

                а) когато местно лице на България получава доход или печалби от прехвърляне на имущество, които в съответствие с разпоредбите на тази спогодба могат да се облагат в Обединеното кралство, такъв доход или печалби от прехвърляне на имущество се освобождават от данъчно облагане в България;

                б) (попр. - ДВ, бр. 12 от 1988 г.) когато местно лице на България получава дивиденти, които в съответствие с разпоредбите на чл. 9 на тази спогодба могат да се облагат в Обединеното кралство, България допуска като отчисление от данъка върху дохода на това местно лице сума, равна на данъка, платен върху тези дивиденти в Обединеното кралство.  Отчислението все пак няма да надхвърля частта на данъка, изчислен преди предоставянето на отчислението, съответствуваща на дивидентите, получени от Обединеното Кралство;

                в) когато в съответствие с която и да е разпоредба на тази спогодба доход и печалби от прехвърляне на имущество, получени от местно лице на България, се освобождават от данъчно облагане в България, България може въпреки това да вземе предвид освободените от данък доходи и печалби от прехвърляне на имущество при изчисляването на сумата на данъка върху останалите доходи и печалби от прехвърляне на имущество на такова местно лице.

         (3) По смисъла на ал. 1 на този член терминът "български данък, който се плаща" се счита, че включва всяка сума, която би била платима съгласно законите на България всяка година, ако не е предоставено освобождаване или намаление на данъка за тази година или за дадена негова част съгласно:

                а) разпоредбите, посочени в ал. 4 на този член, доколкото тези разпоредби са били в сила на и не са изменяни от датата на подписване на тази спогодба или в тях са внасяни незначителни изменения, които не засягат техния общ характер, или

                б) всяка друга разпоредба, включена впоследствие, предоставяща освобождаване или намаление на данъка, за която компетентните органи на договарящите се държави приемат, че по същество има подобен характер на разпоредбите, посочени в ал. 4 на този член, ако не е изменяна след това или е внасяно незначително изменение, което не засяга нейния общ характер.  При условие:

                в) че това облекчение от данъка на Обединеното кралство няма да се предоставя по силата на тази алинея, ако освобождаването или намалението на данъка не бъде документирано от компетентните органи на България като създадено с цел ускорение на развитието на България;

                г) че това облекчение от данъка на Обединеното кралство няма да се предоставя по силата на тази алинея за доход от всякакъв източник, ако доходът възникне в период, настъпващ повече от десет години след първоначалното предоставяне на освобождаване или намаление на българския данък по отношение на този източник.

         (4) Посочените в ал. 3, буква а на този член разпоредби са Указ № 535 от 1980 г. чл. 38.

         (5) За целите на предходните алинеи на този член печалби, доходи и печалби от прехвърляне на имущество, притежавани от местно лице на едната договаряща се държава, които могат да се облагат в другата договаряща се държава в съответствие с тази спогодба, се счита, че произхождат от източници в тази друга договаряща се държава.


Член 23

Равенство в третирането

         (1) Граждани на едната договаряща се държава, както са определени в чл. 3 на тази спогодба, няма да се подлагат в другата договаряща се държава на каквото и да е облагане или свързаните с него изисквания, които са различни или по-обременителни от данъчното облагане и свързаните изисквания, на които са или могат да бъдат подложени гражданите на тази друга държава при същите условия.

         (2) Данъчното облагане на място на стопанска дейност, което предприятие на едната договаряща се държава притежава в другата договаряща се държава, няма да бъде по-неблагоприятно в тази друга държава от данъчното облагане на предприятия на тази друга държава, извършващи същите дейности.

         (3) Освен когато се прилагат разпоредбите на ал. 4 на чл. 10 или ал. 4 на чл. 11 на тази спогодба, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други суми, изплащани от предприятие на едната договаряща се държава на местно лице на другата договаряща се държава, се приспадат при определяне на облагаемите печалби на такова предприятие при същите условия, както ако са изплатени на местно лице на първата държава.

         (4) Предприятия на едната договаряща се държава, чийто капитал се притежава изцяло или частично, пряко или косвено от едно или повече местни лица на другата договаряща се държава, няма да се подлагат в първата държава на каквото и да е облагане или свързаните с него изисквания, които са различни или по-обременителни от облагането и свързаните изисквания, на които са или могат да бъдат подложени предприятия на първата държава.

         (5) Нищо, съдържащо се в този член, няма да се разглежда като задължаващо която и да е от договарящите се държави да предоставя на физически лица, които не са местни лица на тази държава, лични отстъпки, облекчения и намаления за целите на облагането, които се предоставят на физически лица, които са нейни местни лица.

         (6) Терминът "облагане" в този член означава данъците, за които се прилага спогодбата.


Член 24

Процедура на взаимното споразумение

         (1) Когато едно лице счете, че действията на едната или на двете договарящи се държави водят или ще доведат до данъчното му облагане, несъответствуващо на разпоредбите на тази спогодба, то може независимо от средствата за обжалване, предвидени от националните законодателства на тези държави, да представи своя случай пред компетентния орган на договарящата се държава, на която то е местно лице, или ако случаят попада под ал. 1 на чл. 23 на тази спогодба - пред този на договарящата се държава, на която то е гражданин.  Случаят трябва да бъде представен в срок от три години от първото уведомяване за действието, водещо до данъчно облагане, несъответствуващо на разпоредбите на спогодбата.

         (2) Ако счете възражението за основателно и не може сам да стигне до задоволително решение, компетентният орган полага усилия да реши случая чрез взаимно споразумение с компетентния орган на другата договаряща се държава с цел да се избегне данъчното облагане, несъответствуващо на спогодбата.

         (3) Компетентните органи на договарящите се държави полагат усилия да решават чрез взаимно споразумение всички затруднения и съмнения, възникващи при тълкуването и прилагането на спогодбата.

         (4) Компетентните органи на договарящите се държави могат да поддържат пряка връзка помежду си с цел постигането на съгласие по смисъла на предходните алинеи.


Член 25

Размяна на информация

         (1) Компетентните органи на договарящите се държави си разменят такава информация, каквато е необходима за изпълнението на разпоредбите на тази спогодба или на националните законодателства на договарящите се държави по отношение на данъците, спрямо които се прилага спогодбата, доколкото предвиденото от тях данъчно облагане не противоречи на спогодбата.  Всяка получена от едната договаряща се държава информация се третира като поверителна и се предоставя само на лица или органи (включително съдилища и административни органи), занимаващи се с определянето и събирането на данъци, съдебното производство по данъчни въпроси или решаването на молби във връзка с данъците, спрямо които се прилага спогодбата.  Такива лица или органи използуват информацията само за такива цели.  Те могат да разкриват информацията в публични съдебни производства или в съдебни решения.

         (2) Разпоредбите на ал. 1 на този член в никакъв случай няма да се разглеждат като налагащи на компетентните органи на всяка от договарящите се държави задължението:

                а) да предприемат административни мерки в противоречие със законите и преобладаващата административна практика във всяка от договарящите се държави;

                б) да предоставят информация, която не може да бъде получена съгласно законите или по нормалния административен ред във всяка от договарящите се държави;

                в) да предоставят информация, която би разкрила търговска, стопанска, промишлена или професионална тайна или производствен процес, или информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред (ордр пюблик).


Член 26

Членове на дипломатически и консулски мисии

         (1) Нищо в тази спогодба не засяга финансовите привилегии на членовете на дипломатическите или консулските мисии съгласно общите норми на международното право или съгласно разпоредбите на специални споразумения.

         (2) Независимо от разпоредбите на ал. 1 на чл. 4 на тази спогодба всяко физическо лице, което е член на дипломатическа консулска или постоянна мисия на едната договаряща се държава или на коя да е трета държава в другата договаряща се държава и което е субект на данъчно облагане в тази друга държава, само ако получава доход от намиращи се в нея източници, няма да се счита за местно лице на тази друга държава.


Член 27

Влизане в сила

         Всяка от договарящите се държави уведомява другата за изпълнението на изискваните от нейното законодателство процедури за влизането в сила на тази спогодба.  Спогодбата влиза в сила от датата на последното от тези уведомления

                а) в Обединеното кралство:

                               (i) спрямо данъка върху дохода и данъка върху печалби от прехвърляне на имущество - за всяка данъчна година, започваща на или след 6 април на календарната година, следваща тази, в която спогодбата влиза в сила;

                               (ii) спрямо корпоративния данък - за всяка финансова година, започваща на или след 1 април на календарната година, следваща тази, в която спогодбата влиза в сила, и

                б) в България:

         спрямо доход и печалби от прехвърляне на имущество - за всяка данъчна година, започваща на или след 1 януари на календарната година, следваща тази, в която спогодбата влиза в сила.


Член 28

Прекратяване на действието

         Тази спогодба остава в сила, докато не бъде прекратено нейното действие от една от договарящите се държави.  Всяка договаряща се държава може да прекрати действието на спогодбата по дипломатически път, като изпрати уведомление за прекратяване на действието поне шест месеца преди края на всяка календарна година, започваща след изтичането на пет години от датата на влизане в сила на спогодбата.  В такъв случай спогодбата престава да действува:

                а) в Обединеното кралство:

                               (i) спрямо данъка върху дохода и данъка върху печалби от прехвърляне на имущество - за всяка данъчна година, започваща на или след 6 април на календарната година, следваща тази, в която е подадено уведомлението;

                               (ii) спрямо корпоративния данък - за всяка финансова година, започваща на или след 1 април на календарната година, следваща тази, в която е изпратено уведомлението, и

                б) в България:

         спрямо доход и печалби от прехвърляне на имущество - за всяка данъчна година, започваща на или след 1 януари на календарната година, следваща тази, в която е подадено уведомлението.

Свързани документи със СИДДО

-->