Yoana andreeva Yoana andreeva domakinia

Право на ползване облекчение за лице с уврежданеРазяснете смисъла на & 10а, ал.3 от ПЗР на ЗДДФЛ за 2013 г.Отговори

 • Здравейте,

  Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародван в ДВ бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., в § 10а от преходните и заключителни разпоредби е създадена нова ал. 3, по силата на която лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
  Предвид гореизложената нормативна уредба и с оглед на обстоятелството, че ако има лице, което е навършило възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО преди издаването на експертното решение на ТЕЛК, то същото има право да ползва данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност по чл. 18 от ЗДДФЛ, независимо от това, че определеният в експертното решение срок на инвалидност е изтекъл.
  Документът, който следва да представи лицето на своя работодател, за да ползва данъчното облекчение е експертното решение на ТЕЛК № xxxx от yy.yy.20yy г.

  /РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 31-733 ОТ 21.06.2013 Г. НА НАП ОТНОСНО: ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ/

  Поздрави !
  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->