Габриела йорданова Габриела йорданова продавач-консултант

Платен годишен отпускРаботя по Европейска Програма към Трудовата борса в магазин за хранителни стоки. Полагат ми се 15 дни платен годишен отпуск за 9 месечния ми договор. Лятото използвах 5 дни от него. В края на месец 11.2013 поисках 5 дни и ми бяха отпуснати от 9.12-13.12. В събота на 14.12 трябваше да съм на работа, за да отработя 23.12, но когато отидох имах допълнително добавена ключалка за която нямам ключ. Работодателя не отговаряше на телефона си и се прибрах. В понеделник 16.12. се повтори същото.

Бих искала да знам без мое съгласие има ли право да ми даде 10-те дни наведнъж, без да ме уведоми?Отговори

 • Здравейте.

  От въпроса ви те става ясно дали имате подписана молба-заявление за отпуск и заповед от работодателя за разрешаването на същата. Трябва да имате е утвърден график за ползването на отпуската си през годината.

  Прилагам и нормативната уредба, която е прилажима в случая и съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, Раздел II:
  Ползуване на платения годишен отпуск
  Начин на ползване
  Чл. 172. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага.

  Ред за ползване
  Чл. 173. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Данните, които се съдържат в графика, и редът за неговото изменение се уреждат с наредба на Министерския съвет.
  (2) Работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.
  (3) В случай че в периода, посочен в графика по ал. 1, работникът или служителят се намира в друг отпуск, той може да ползва полагащия му се платен годишен отпуск по друго време в рамките на същата календарна година.
  (4) На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 154.
  (5) Дните за религиозните празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, се определят от Министерския съвет по предложение на официалното ръководство на съответното вероизповедание.
  (6) Платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на работодателя.
  (7) Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие:
  1. по време на престой повече от 5 работни дни;
  2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред;
  3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) в случай че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му.
  (8) Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика по ал. 1, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176.
  (9) Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска за периода, посочен в графика по ал. 1, работникът или служителят има право сам да определи времето за ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.

  Ако смятате че правата ви са нарушени, можете да е обърнете към съответните органи.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->