Мария Аврамова Мария Аврамова счетоводител

Изплатено възнаграждение по ДУК за м.12.2013 през м.12.2013Възнаграждение на управител по ДУК с вид осигурен 10, който е осигурен на максималния праг в друга фирма - изплатено възнаграждение за месец 12.2013 на дата 20.12.2013 - кога се подават декларации 1 и 6. Възнаграждението е изплатено на 30.12.2013.

Кога се подават декларации 1 и 6?Отговори

  • Здравейте!

    Съгласно Наредба Н 8 Д1 се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. При начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението (чл. 3, ал.1, т. 1 НАРЕДБА № Н-8)

    Д6 се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. Когато с Д6 се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ – в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ. (чл. 3, ал.3, т. 1 НАРЕДБА № Н-8)

    Поздрави,
    Хубевина Илиева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->