Потребител

Осчетоводяване на абонаментни картиИмам издадена фактура на името на фирмата за абонаментна карта. Фактурата е платена в брой, но към нея няма касов бон, а само самата абонаментна карта. Във фактурата е начислен и ДДС. Абонаментната карта е за града.

Как да осчетоводя фактурата - по каква сметка? Този разход води ли се социален и ще ми бъде ли признат данъчен кредит, ако си я осчетоводя нормално? Плаща ли се данък при източника или осигурит. вноска 22%?

Благодаря предварително!Отговори

  • 08 Jan 2014 14:23
  • (Потребител)
  • 0
  Абонаментните карти са за транспорт на служители в рамките на града.
 • Здравейте,

  Социалните разходи, предоставени в натура на работниците или служителите, се облагат с данък върху разходите. Според Закона за корпоративното подоходно облагане "Социални разходи, предоставени в натура" са отчетените като разходи социални придобивки на работниците или служителите, предоставени по реда и начина, определени от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки. Ако закупените абонаментни карти отговарят на посочените условия, следва да заплатите 10% данък върху този разход до 31-ви март на годината, следваща годината на извършването му и имате право със самия разход и със сумата на внесения данък да намалите данъчната си печалба.

  Липсата на фискална касова бележка от фискално устройство или на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, когато е налице задължение за издаването им, е основание за непризнаване на счетоводен разход за данъчни цели.

  За извършените разходи за предоставяне на транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно от работодателя на работниците и служителите му, включително на тези по договори за управление, предоставяно безвъзмездно от работодателя за целите на икономическата му дейност, работодателят има право на данъчен кредит. Отново е важно доставката да е надлежно документирана.

  Вариант за сметка за осчетоводяване на разхода е сметка „Други разходи” и създаване на аналитичност „Социални разходи, предоставени в натура”.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 10, ал. 4 и чл. 204, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане, § 1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на същия закон, както и в чл. 70, ал. 3, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->