Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

ПрокуристЗдравейте!

ЕООД с управителка в майчинство след 135 ден има назначен прокурист на трудов договор. Коректно ли е да приемем, че прокуристът подписва:
1.Всички документи,представяни в НОИ като придружителни писма и др.?
2.Годишна данъчна декларация по ЗКПО и годишен отчет за дейността?Отговори

 • Здравейте,

  По смисъла на нормативната уредба в Търговския закон, прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение, т.е. сам по себе си има статут на търговски управител, като не е пречка, че дружеството има и друг упълномощен управител (чл. 21, ал. 1, ТЗ). Упълномощаването на прокуриста (прокура) трябва да бъде с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста.

  Прокуристът следва да се подписва, като прибавя към фирмата своето име и добавка, която сочи прокурата.

  Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той обаче, не може да преупълномощава другиго със своите права в качеството си на прокурист.

  Това, което няма право да прави е да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца, освен ако е специално упълномощен. Упълномощаването може да бъде ограничено само за дейността на отделен клон.
  От значение е какво е вписано в договора за уреждане на отношенията между едноличния собственик на капитала и прокуриста.

  По отношение на подписването на Годишния фиансов отчет на дружеството, според нормативната уредба в чл. 34, ал.3 от Закона за счетводството,той се подписва от:
  1. физическите лица, които управляват и представляват предприятието, и
  2. физическото лице, което:
  а) е съставило финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен пряко от физическо лице, или
  б) управлява и представлява предприятието, което е съставител на финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен от специализирано счетоводно предприятие.

  Поздрави,

  Детелина Костадинова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->