Nnikita Ivanova Nnikita Ivanova Потребител

Ползване на хостинг от ЕСБГ фирма извършва управление на соларен парк. За целта използва услугите на фирма от ЕС нерегистрирана по ддс за хостинг и мониторинг на този парк . Следва ли да се самоначислява ДДС с протокол? Сървърите и хостинга се извършват от ес не са в бг.Отговори

 • Здравейте,

  По смисъла на чл. 154 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставки на услуги, извършвани по електронен път от регистрирано лице по чл. 152 от ЗДДС, е държавата членка, в която е установен получателят по чл. 152, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.

  Относно доставката на стоки и услуги с контрагенти в ЕС:
  "Като основно правило ако получателят е данъчно задължено лице (т.е регистрирано по ДДС), мястото на изпълнение е в държавата, където е установен получателят – така наречените „бизнес към бизнес доставки”. Ако обаче получателят има постоянен обект (напр: склад, цех, офис и т.н.) в друга държава, за целите на който се ползва услугата, то мястото на изпълнение е в държавата на постоянния обект. В такива случаи, когато мястото на изпълнение е извън територията на България, българският доставчик не начислява ДДС, но има право на данъчен кредит за свързаните с доставката покупки. Ако получателят е установен в ЕС, той ще дължи ДДС по ставката в съответната държава чрез метода на самоначисляване на ДДС." (из "Резюме на ЗДДС", изготвено от П.Донев: http://balans.bg/3774-zdds-rezume/ .)

  За данъчно задължените лица и обектите на облагане с ДДС, можете да получите информация от Справочника за Закона и Правилника за ДДС, изготвен от Е.Попов: http://balans.bg/3953-spravochnik-za-zakona-i-pravilnika-za-dds/#1

  Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Детелина Костадинова
 • ДЗЛ няма ли се впредвид да е фирма а не задължително регистрирана по ддс?
 • Здравейте,

  Разбира се, че не е задължително едно лице да бъде регистрирано по ДДС, за да бъде данъчно задължено лице. Данъчно задължените лица са посочени в чл.3 и 4 от ЗДДС, а за ДСЗ при внос на стоки - в чл.2 от ППЗДДС. За справка, моля вижте резюмирания вариант на нормативната уредба в т.2 от Справочника за Закона и Правилника за ДДС, изготвен от Е.Попов: http://balans.bg/3953-spravochnik-za-zakona-i-pravilnika-za-dds/#1:

  "2.Данъчно Задължени Лица по ДДС (чл.3 и 4 от ЗДДС / чл.2 от ПП):

  - Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултата от нея. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус.

  - Работата по Трудов Договор и Договор за Управление и Контрол не е независима икономическа дейност.

  - Данъчно задължено лице е и всяко, което извършва инцидентна Вътре-Общностна Доставка (ВОД) на ново превозно средство.

  - Данъчно задължено лице е всяко физическо или юридическо лице, което прави внос на стоки.

  - Не са данъчно задължени лица органите на централната и местната власт, освен в случаите когато извършват търговска дейност."

  Задължението за регистрация по ЗДДС произлиза от:

  - уредбата за регистрация, според облагаемия оборот в чл. 96, ал.1 от ЗДДС;
  - уредбата за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране в чл. 97 от ЗДДС;
  - уредбата за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя в чл. 97а от ЗДДС;
  - уредбата за регистрация при дистанционна продажба на стоки в чл. 98 от ЗДДС;
  - уредбата за регистрация при вътреобщностно придобиване в чл. 99 от ЗДДС;
  - уредбата за регистрация по избор в чл.100 от ЗДДС;
  - уредбата за регистрация поради придобиване на стоки или услуги, в резултат на преобразуване на ЮЛ в чл. 132 от ЗДДС;
  - уредбата за регистрация на чуждестранно лице, което не е установено в страната в чл. 133 от ЗДДС;
  - уредбата за регистрация във връзка с доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз в чл.152 от ЗДДС;

  Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,

  Детелина Костадинова
 • Здравейте,
  къде се намира соларният парк, в България или в друга държава от ЕС?

  Поздрави,
  Доника Маринова

 • В България е парка само хостинга и мониторинга е в страна от ЕС. Фирмата която извършва хостинга се оказа че е регистрирана по ддс.
 • Здравейте,
  в този случай мястото на изпълнение на тази доставка ще е в България. При условие, че доставчика Ви е регистрирана по ДДС фирма в ЕС, те ще издадат фактура без да начисляват ДДС, като впишат във фактурата "reverse charge" - обратно начисляване. В този случай вие ще трябва да самоначислите с Протокол дължимото ДДС и ще ползвате данъчния кредит по него.

  Оставам на разположение за допълнителни въпроси и коментари.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->