ВЕЛИЧКО ЛАЗАРОВ ВЕЛИЧКО ЛАЗАРОВ учебен център зора Потребител

Задържане на трудова книжкаОт 1.01.2014 ме освободиха по чл.328, ал.1, т.3 - поради намаляване обема на работата. Ако фирмата в която работех не приеме искането ми за период от 1 месец след освобождаването ми, затова че не съм си намерил работа, което ще удостоверя с трудовата си книжка, как ще си пусна документите в НОИ и как да постъпя с бившия си работодател? Притеснявам се, че може и да не ми върне трудовата книжка, а без нея нищо не мога да направя.

Благодаря ви!Отговори

 • Здравейте,

  Според чл. 6., ал. 3 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, когато трудовата книжка не бъде получена от работника или служителя, работодателят му съобщава с писмо с обратна разписка да се яви, за да я получи лично. Тя може да бъде изпратена по пощата или предадена на определено от него лице само ако за това има писмено съгласие.
  Кодексът на труда в чл.226, ал. 2. изрично посочва, че работодателят (и виновните длъжностни) лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите (имуществени и неимуществени), които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено. Обезщетението е в размер на брутното Ви трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка Ви на работника или служителя.

  Най-добре е да подадете писмено искане (в два екземпляра, с входящ номер и на Вашия) до работодателя да Ви върне трудовата книжка в 14-дневен срок от предявяване на искането, по реда на чл. 128а. Правата си във връзка с получаване на обещетение в случай на противозаконно задържане можете да упражните по реда на исковото производство по реда на чл.310 от ГПК.

  Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Детелина Костадинова
 • Здравейте.
  Мисля, че е необходимо незабавно да предявите правата си. Съгласно КТ след прекратяване на ТД работодателят и съответните длъжностни лица са задължени НЕЗАБАВНО да оформят трудовата книжка и я предадат на лицето?
  "Чл. 350. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя".
  Какъв 14-дневен срок може да има тук?
  От датата на уволнението Ви са минали вече 20 дни!
  Моят съвет е следният:
  1. Изготвяте писмено искане с копие до Инспекцията по труда до работодателя си за това, че:
  -незаконно задържа трудовата Ви книжка;
  -не можете да упражните правото си на обезщетение за оставане без работа по Чл. 222. (1) от КТ, което се доказва с трудовата книжка;
  -последващо няма да можете да се регистрирате в Бюрото по труда в сроковете по чл.54а от КСО;
  -ще претърпите вреди по чл.226 от КТ;
  -че изисквате незабавно да получите оформената си трудова книжка, още повече, че това не е никакъв проблем за работодателя и съответното длъжностно лице;
  - че в противен случай снемате от себе си всяка отговорност за вредите, които работодателят ще претърпи от контролния орган!
  и незабавно го внасяте в ИТ и при работодателя с входящ номер или обратна разписка.
  Това са правата Ви и трябва да ги защитавате при необходимост.
  kazimirc4
 • Здравейте,

  До колкото става ясно от въпроса на г-н Лазаров обаче, той изразява предположение за евентуален отказ на работодателя да върне трудовата книжка.

  Не бива да се пропуска фактът, че работодателят според ал.3 на чл.6 от Наредбата, се освобождава от задължението за незабавно връщане, ако при неявяване на работника да я получи, го покани лично с писмо с обратна разписка. Възможно е работодателят да е направил опит да покани работника/служителя да получи трудовата си книжка, но уведомлението да не пристигнало у последния, след което е редно да изпрати писмо с обратна разписка. Ако не го е сторил, тогава вече е налице състава на противозаконното задържане и по своя преценка г-н Лазаров може да последва уместния съвет на г-н Халачев. Това не погасява правото му на иск на правно основание чл. 226, ал.2 от КТ, с които да иска обезщетение равно на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка, ведно със законната лихва, до окончателното й плащане, както и направените съдебни разноски.

  Редно е да знаете, че производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите. Те не плащат такси и разноски по производството, включително и за молбите за отмяна на влезли в сила решения по трудови дела.

  Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Детелина Костадинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->