Полина Гайдева Полина Гайдева Потребител

Отчитане на горивотоФирма сключва договор за възмездно ползване на автомобил със свой служител, като в договора изрично е записано, че за разход се признава само горивото. Какви документи са необходими за отчитане и по кои сметки?Отговори

 • Здравейте,

  За възмездно ползване на превозно средство, предполагам, че включва и плащане на наем на съответното физическо лице, освен изразходваното гориво, което ще признаете за разход / по договор/.Ако във връзка с начислените разходи за наем при ползването на личен лек автомобил никога не се извърши плащане в полза на физическото лице, за дружеството няма да възникне основание за намаление на финансовия резултат. Чак в следващ отчетен период, когато наема на лицето е изплатен, предприятието има право да извърши намаление на счетоводния финансов резултат, на основание чл. 42, ал. 3 от ЗКПО.

  Документирането и отчитането на транспортните разходи следва да се извършва при стриктно спазване на Закона за счетоводството (ЗСч) и приложимия Счетоводен стандарт (СС) 2 "Отчитане на стоково - материалните запаси".
  Основен счетоводен принцип за документалната обоснованост на стопанските операции (чл. 4, ал. 3 от ЗСч), който в този случай се обвързва с видовете документи, отчитащи транспортните разходи и в частност разходите за гориво. За данъчно признаване на разходите ползването на автомобила следва да е в тясна връзка с дейността на дружеството.

  За покупката на горива освен фактурата следва да се представя и фискален бон от ЕКАФП (с изключение на доставките, платени по банков път).
  Това е първоначалният счетоводен документ доказващ закупеното гориво, което тук все още има израз на материален запас/ към сч.сметка 302/. За да бъде изписано горивото като разход за данъчни цели, документът за доставка не е достатъчно основание. За целта е необходимо съставянето на пътен лист, който ще отчита като разход само стойността на фактически изразходваните горива / по сч.сметка 601-отчитаща реално изразходвани материали./
  Закупеното гориво си го изписвате по средно претеглена цена в край на периода.

  Нормативна база за справка чл. 42, ал. 3 от ЗКПО, чл. 10, ал. 1 от ЗКПО,
  Разяснение Изх. № 96-00-266 от 16.07.2010 г. на НАП.

  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->