Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Промените от данъчното законодателство от 01.01.2014г.

Публикувано на: 03.02.2014Преглед и обобщение на промените в данъчното законодателство, които влязоха в сила от 01.01.2014г.

ДОПК 2014

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) касаят отчитането на задължения по единната сметка, въвеждане на нов вид фискален контрол и нови възможности за отсрочване и разсрочване на данъчни и осигурителни задължения.
Измененията, относно единната сметка, са следните:

 • При погасяване на данъчни задължения и осигурителни вноски с изтекъл давностен срок се погасяват първо главниците, като по този начин се спира начисляването на лихви върху тях.
 • Дава се възможност на лица в производство по принудително изпълнение да извършват неотложни плащания за всички видове публични задължения
 • Дава се възможност самоосигуряващите се лица да посочат кои задължения за осигурителни вноски погасяват, когато имат няколко публични задължения с изтекъл срок за плащане.
 • Отлага се с една година (до 01.01.2015г.) погасяването на публичните задължения, на които срокът за плащане е изтекъл преди 01.01.2008г.
 • Въвеждат се нови възможности за отсрочване и разсрочване - Публичен изпълнител може да отсрочва и разсрочва данъчни и осигурителни задължения до 2 години и до 300 000лв, териториален директор – до три години и до 3млн.лв., изпълнителен директор на НАП – до 3 години и над 3 млн.лв.
 • Въвеждане на нов фискален контрол, върху движението на рискови стоки. При него се дефинират рисковите стоки и се прилагат особени мерки за контрол – дават се правомощия за спиране на превозни средства, въвеждат се нови хипотези за налагане на предварителни обезпечения и изискване на обезпечения, специални процедури при неявяване на водач или получател на стоката, както и в случай на изоставяне в полза на държавата.

ЗДДФЛ 2014

Измененията в ЗДДФЛ не са толкова съществени. Намалява се ставката на окончателния данък за доходите от лихви на местни физически лица по депозити в търговски банки – от 01.01.2014 вече е 8%. Предприятията, за които се прилага схема за централизирано разплащане няма да имат задължението да подават декларация за дължими данъци (чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ). Дава се право на избор и на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, регистрирани по ЗДДС да избират дали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа, а не както до сега това право можеше да се прилага само от нерегистрираните по ЗДДС лица.

ЗКПО 2014

 • Уеднаквява се данъчното третиране на отписвания и обезценки на вземания и задължения. Нормативно определеният срок за признаване на вземанията за данъчни цели и задълженията за данъчно облагане на задълженията – 3 години за периодични плащания и 5 години за всички останали. При изтичане на тези срокове, разхода за вземанията трябва да се признае, а прихода от задълженията трябва да се обложи, независимо от счетоводното им отписване и обезценяване.
 • В случаите на преобразуване на данъчния резултат с неизплатени доходи на местни физически лица се допълва обхвата на изключенията. Независимо дали са изплатени, се признават за данъчни цели при начисляването им както основното трудово възнаграждения, както беше до сега и допълнително трудово възнаграждение, определено като задължително с нормативен акт.
 • Въведени са две нови изисквания, на които трябва да отговарят дружествата, които прилагат данъчното облекчение за преотстъпване на 100% от корпоративния данък за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната. Едното е, че през целия данъчен период трябва да поддържат не по-малко от 10 работни места, като най-малко 50% от тях в производството, а другото е през целия данъчен период не по-малко от 30% от персонала да са лица с постоянен адрес в т.нар. общини с висока безработица, съгласно ЗКПО.
 • Освобождават се от облагане с данък при източника доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, които са издадени от местни юридически лица. Важно за прилагането на това освобождаване е, че дълговите ценни книжа, във връзка с които е начислен дохода да се търгуват на регулиран пазар в страната или в друга държава членка.
 • При скрито разпределение на печалбата, наказание няма да се налага, ако данъчно задълженото лице, което го е извършило да посочи това обстоятелство в данъчната си декларация.

ЗДДС 2014

Освен най-съществената новост в ЗДДС – въвеждането на режим на „Касова отчетност”, останалите промени са породени изцяло от отстраняване на несъответствията и хармонизиране на данъчното законодателство на ЕС.

 • Промени относно данъчното третиране на бартер – Когато възнаграждението изцяло или частично е уговорено в стоки или услуги, данъчната основа на всяка доставка е данъчната основа при придобиването или себестойността на предоставената стока, в случай на внос – данъчната основа при вноса или направените преки разходи за извършване на предоставяната услуга. Ако не може да се определи данъчната основа по гореописания ред, данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване е пазарната цена на доставяната стока или услуга.
 • Изменено е правилото за определяне на данъчната основа при безвъзмездно подобрение на нает или предоставен за ползване актив. В този случай данъчната основа е сумата на направените преки разходи за извършването на подобрението, намалена с разходите за изхабяване, предвид обичайния икономически живот на подобрението, а ако не може да се установи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена.
 • Изменение относно правилото за определяне на данъчната основа на наличните активи при дерегистрация по ЗДДС. Аналогично на по-горните изменения, данъчната основа при дерегистрация е данъчната основа при придобиването или вноса,себестойността, ако стоката е произведена в дружеството или направените преки разходи, ако става въпрос за услуга, като се взема предвид и обичайното изхабяване.
 • Поредната промяна относно данъчното третиране на придобиването и експлоатацията на леки автомобили – новата редакция ограничава правото на ползване на данъчен кредит за леки автомобили при придобиването им чрез финансов лизинг, ако не е на лице правно договорена опция за прехвърляне.

Най-съществената новост в ЗДДС е въвеждането на режима „Касова отчетност”. На нея е отделено специално внимание в статията Новия специален режим “Касова отчетност” в ЗДДСКоментари

 • ДАНЪК ВЪРХУ РЕМАРКЕ ДО 750КГ.ДЪЛЖИ ЛИ СЕ?
 • ДАНЪК ВЪРХУ РЕМАРКЕ ДО 750КГ.ДЪЛЖИ ЛИ СЕ?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->