Ваня Савова Ваня Савова ръководител ПСОВ

Подновяване на срочен трудов договорЗдравейте!

Имам сключен временен трудов договор за три години. За три години се сключва договор с Общината за право на ползване на ПСОВ и това е основанието за временния трудов договор. Предстои да се сключи отново такъв договор за три години. В този случай, какви трябва да бъдат сключените нови трудови договори - срочни или за неопределено време?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, срочен трудов договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. В случай, че не е посочен срок на договора, следва да се приеме, че същият е сключен за срок от 3 г. Съгласно чл. 68, ал. 4 от КТ по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. Ако трудов договор по ал. 1, т. 1, сключен в нарушение на ал. 3 и 4, се смята за сключен за неопределено време.
  "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му .

  Трудовият договор ще се счита като договор, сключен за неопределено време ако не са налице посочените по-горе изключения към момента на сключването му.

  Поздрави!
  Адриана Ноева


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->