Венцислав Спасов Венцислав Спасов счетоводител

Промени при регистрираните земеделски производители от 01.01.2014г.

Публикувано на: 20.02.2014От 01.01.2014 г., за физическите лица, регистрирани като земеделски производител, които са и регистрирани по ЗДДС, отпада задължението да се облагат като ЕТ. Те могат да изберат да се облагат освен като ЕТ, и като регистрирани по общия ред - доходи от друга стопанска дейност.

(виж чл. 26, 28 и 29 от ЗДДФЛ)

Чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година се избира начина на облагане. За 2014 декларацията с която се упражнява правото на избор от регистрираните по ЗДДС по общия ред се подава в срок до 31 януари 2014г.

( виж чл. 29а, ал.1 и 4 от ЗДДФЛ и  §11 от ПЗР на ЗИД ЗДДДФЛ)

С допълването на чл. 48, ал. 7 се уточнява, че преотстъпването на данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, представляващо държавна помощ за земеделски производители, не може да се ползва от лицата извършващи стопанска дейност и регистрирани по общия ред. Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 може да се ползва до 31 декември 2013 г., включително за данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 за 2013 г. (§ 28 от ПЗР на ЗИД ЗДДДФЛ)

Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2013 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2013 г.

(виж §11 от ПЗР на ЗИД ЗДДФЛ)Коментари

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->