Рада Колева Рада Колева счетоводител

ЗДДС 2014 - Нови правила за формиране на данъчна основа

Публикувано на: 20.02.2014При бартер

За да се открои промяната за формиране на данъчната основа при бартер в сила от 01.01.2014 г. е подходящо да се направи съпоставка със старите разпоредби.

В сила от 01.01.2013 г. – според чл.26, ал.7 когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги (плащането се извършва изцяло или частично в стоки или услуги), данъчната основа на всяка от доставките е пазарната цена на предоставяната стока или услуга, изчислена към датата на възникване на данъчното събитие за нея.

Коя данъчна основа се прилага отсега нататък? – В сила от 2014 г.

Когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги, без страните да са му придали парично изражение, данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване на данъчното събитие е данъчната основа при придобиването или себестойността на предоставената стока, а в случаите на внос - на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за извършване на предоставената услуга.

Допълнено е , че когато данъчната основа не може да се определи по този ред,то тогава  данъчната основа е пазарната цена.

Важно е да се има предвид параграф 30 на ПЗР от ЗИДЗДДС, разпоредбите на чл. 26, ал.7 и 8 се прилагат за доставки, възникващи при сделките за замяна по чл.130, за които данъчното събитие на доставката с по-ранна дата е след 31 декември 2013 г.

При  доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период по-дълъг от една година

С новата редакция на чл.26, ал.9 е регламентиран специален ред за определяне на данъчната основа на доставките с непрекъснато изпълнение с продължителност за период по-дълъг от една година. Данъчната основа на тези доставки се определя пропорционално на броя на месеците, включени в съответната календарна година, спрямо общия брой на месеците на изпълнение на доставката, включително месеца на прекратяване на доставките.

Промени при данъчната основа за особените случай – чл.27

Преди : Данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3 (това са предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице  и безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив) е сумата на направените преки разходи, свързани с извършването й.

В сила от 01.01.2014 – Появява се разграничение между данъчната основа на услугите за личните нужди на данъчно задълженото лице или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице  и безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив.

Данъчната основа на доставка на безвъзмездните услуги приравнени на възмездни услуги по чл. 9, ал. 3, т.1 и т.2 остават направените преки разходи, свързани с извършването им.

Определяне на данъчната основа на нает актив

Но данъчната основа на безвъзмездно извършено подобрение на нает или предоставен за ползване актив – чл.9,ал.3, т.3 е сумата на направените преки разходи, свързани с извършването им, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на подобрението, а ако не може да се установи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена.

Промени на данъчната основа при дерегистрация на лицата

Към чл.27 е създадена нова ал.5, която регламентира реда за определяне на данъчната основа на доставките на стоки и/или услуги по чл.111 от закона за дерегистрация на лицата.

Според нея данъчната основа на тези доставки се определя към началото на месеца, в който е прекратена дерегистрацията на лицето и представлява данъчната основа при придобиването или себестойността на стоката, а в случаите на внос - на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за придобиване на услугата, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката или услугата. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.

При внос

Променена е ал.1 на чл.55 : Данъчната основа при внос по чл. 16 е митническата стойност, увеличена със, доколкото вече не са включени в нея:

  1. данъци, мита, налози и такси, дължими извън територията на страната, и митни сборове, акциз и други такси, дължими при внос на територията на страната;
  2. свързани с вноса разходи за комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната.

В тази връзка е създадена и новата т.72, според която "Първо местоназначение" на територията на страната по смисъла на чл. 55, ал. 1, т. 2 е мястото, посочено в товарителницата или в друг документ, с който стоките се внасят на територията на страната. Когато това място не е посочено в нито един от придружаващите стоките документи, за първо местоназначение се смята мястото, където стоките за първи път се претоварват от едно превозно средство на друго на територията на страната.

Следователно, ако  транспортът на стоката за износ до крайното местоназначение се осъществява с едно превозно средство без междинно разтоварване, то разходите за транспорт се включват изцяло в данъчната основа на доставката. Когато първото местоназначение на доставката съвпада с мястото на входното митническо учреждение, разходите за вътрешен превоз или за транспортна обработка на стоката на територията на страната не са част от данъчната основа на ДДС за вноса й.

Непосредствено свързан с промените в чл.55, ал.1 от закона е създаденият нов чл.36а относно данъчната ставка, приложима към доставките на услуги във връзка с внос - услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55. Според неговите разпоредби, когато стойността на доставката на свързаните с вноса изброени услуги е включена вече в данъчната основа по чл.55, то те ще са облагаеми с нулева ставка.

Облагаема с нулева ставка е доставката на услуга по обработка, преработка или поправка, когато формира данъчната основа по чл. 55, ал. 3 при внос на стоки, които са временно изнесени от място на територията на страната до място извън територията на Европейския съюз под митнически режим пасивно усъвършенстване и са внесени обратно на територията на страната.

Предвидено е и какво трябва да се направи, ако е издаден документ с начислен данък 20% и какви да са корекции - размерът на начисления данък се коригира:

  1. за издадени фактури и известия - по реда на чл. 116;
  2. за издадени протоколи - по реда, определен с правилника за прилагане на закона.


Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->