Борис Тенчев Борис Тенчев Kreston BulMar Потребител

Промените в ЗДДС от 01.01.2011 год.

Публикувано на: 28.12.2010

Обобщение на по-важните и често приложими в практиката промени в ЗДДС (Закона за данък върху добавената стойност), в сила от 01.01.2011г., въведени със ЗИДЗДДС (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)


I. Предоставянето на концесии от държавата и общините ще подлежи на облагане с ДДС

(Промяната се базира на решение на Съда на ЕС по дело С-174/06.)

От 1 януари 2011 г. предоставянето на концесии от държавата и общините ще се облага с 20% ДДС. Съгласно преходните разпоредби на ЗДДС, ДДС ще се начислява и върху такси, дължими  въз основа на концесионни договори, сключени преди 1 януари 2011 г., за които данъчното събитие възниква след 1 януари 2011 г.

За плащанията след 1 януари 2011 г. по концесионни договори, сключени преди тази дата, ще се счита, че ДДС не е включен в договореното възнаграждение.

Понастоящем предоставянето на концесии не подлежеше на облагане с ДДС.


II. Единна редуцирана ДДС ставка за настаняване в хотел

Считано от 1 април 2011 г., единна редуцирана ДДС ставка от 9% ще се прилага за настаняване в хотел, независимо дали то е част от организирано пътуване или е закупено индивидуално.

В случай на предварително закупено настаняване в хотел, за което данъчното събитие настъпва след 1 април 2011 г., доставчикът следва да издаде фактура, с която да начисли 9% ДДС (коригирайки начисляването на ДДС към момента на предплащане).

Понастоящем редуцирана ДДС ставка от 7% се прилага само за настаняване в хотел, което е част от организирано пътуване. Във всички други случай настаняването в хотел до 31.03.2011 г. подлежи на 20% ДДС.


III. Ново правило за определяне на мястото на изпълнение на услуги,  свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия, когато получатели са данъчно задължени лица

(Промени във връзка с изискванията на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги)

От 1 януари 2011 г. мястото на изпълнение на услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия като например панаири и изложби (с изключение на достъпа до такива мероприятия), ще бъде мястото, където е установен получателят на услугите, когато той е данъчно задължено лице.

Понастоящем мястото на изпълнение на посочените услуги е мястото, където фактически се извършва услугата.

Считано от 1 януари 2011 г. старото правило ще се прилага само спрямо достъпа до културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия, като тяхното място на изпълнение ще продължи да бъде там, където фактически се провежда мероприятието.

Непроменени остават правилата за определяне на мястото на изпълнение на посочените услуги, когато се получават от данъчно незадължени лица – то е там, където фактически се извършва услугата.

Промяната стеснява обхвата на специалното правило за облагане по мястото на фактическото предоставяне на услуги - само достъпът, предоставен на данъчно задължени лица до културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития.

Например:

Ако данъчно задължено лице (германски производител на козметика) получи услуга, свързана с панаирно изложение (предоставяне на изложбена площ и услуга за демонстрация/презентация/популяризиране на продуктите) в България, то мястото на изпълнение ще бъде мястото, където е установен получателят на услугите (където е установил *независимата си икономическа дейност, в случая Германия). Единствено достъпът (входна такса за самото изложение) до събитието и съпътстващите достъпа услуги ще бъдат с мястото на изпълнение там, където фактически се провежда изложението - България.

*Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.


IV. Всякакви *публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите, ще бъдат прихващани от ДДС за възстановяване

Считано от 1 януари 2011 г. ДДС ще бъде възстановяван ефективно на регистрираните по ЗДДС лица само след прихващането на всякакви дължими от тях публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.

Към настоящия момент само данъчни задължения и осигурителни вноски можеха да бъдат прихващани от ДДС за възстановяване.

* Публични задължения по чл. 162., ал.(2) от ДОПК са държавните и общинските вземания:

               1. за данъци, включително акцизи, както и митни сборове, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета;

               2. за други вноски, установени по основание и размер със закон;

               3. за държавни и общински такси, установени по основание със закон;

               4. за незаконосъобразно извършени осигурителни разходи;

               5. за паричната равностойност на вещи, отнети в полза на държавата, глоби и имуществени санкции, конфискации и отнемане на парични средства в полза на държавата;

               6. по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на държавата или общините, както и решения на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ;

               7. по влезли в сила наказателни постановления;

               8. за недължимо платените и надплатените суми, както и за неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране, които възникват въз основа на административен акт, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и в правото на Европейския съюз;

               9. лихвите за вземанията по т. 1 - 8.

          (3) Публичните вземания се установяват и събират в левове.

чл. 163 ал.3 Публичните вземания се събират от публичните изпълнители при Националната агенция за приходите, освен ако в закон е предвидено друго.


V. Опростени правила за определяне на данъчната основа при бартер

От 1 януари 2011 г. данъчната основа при бартер на стоки или услуги  по чл. 130 от ЗДДС ще бъде *пазарната цена на предоставяната стока или услуга към датата на данъчното събитие.

Понастоящем данъчната основа на разменяните стоки или услуги е пазарната цена по пазарна оценка на стоките или услугите, получени в замяна, към датата на данъчното събитие.


*"Пазарна цена", по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на ДОПК, е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани. Методи за определяне на пазарните цени са:

                    а) методът на сравнимите неконтролирани цени между независими търговци;

                    б) методът на пазарните цени, където обичайната пазарна цена е цената, използвана в процеса на продажба на стоки и услуги в непроменена форма на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и с обичайната печалба;

                    в) методът на увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена се определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба;

                    г) методът на транзакционната нетна печалба;

                    д) методът на разпределената печалба.

Редът и начинът за прилагане на методите се определят с наредба на министъра на финансите.


VI. Въвеждане на възможност за получателя да издава фактури от името на своя доставчик

(Във връзка с чл. 224 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност)

Промяната ще дава възможност фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - данъчно задължено лице, да може да се издава и от получателя по доставката, ако има предварително писмено споразумение между двете страни (нова. ал. 11 на чл. 113 от ЗДДС). Процедурите за приемане между доставчика и получателя ще бъдат уредени в правилника за прилагане на закона, който не е обнародван към датата на тази статия.


VII. Лице, регистрирано само за доставки на услуги, което извърши вътреобщностно придобиване или инцидентна вътреобщностна доставка на ново превозно средство също ще прилага специалния ред за тази стока (по смисъла чл.168 от ЗДДС), относим към нерегистрираните по закона лица, а именно да декларира вътреобщностното придобиване или извършената инцидентна доставка в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването или доставката е станал изискуем. Лицето има право на възстановяване на платения данък за придобитото превозно средство, ако са налице следните условия:

а) притежава фактура, отговаряща на изискванията на чл. 114 - когато превозното средство е закупено на територията на страната, или

б) притежава митнически документ за внос - в случаите на внос, или

в) лицето е подало декларация за вътреобщностното придобиване.


VIII. VIES декларациите задължително ще се подават по интернет

От 1 януари 2011 г. VIES декларациите задължително ще се подават по интернет, при условията и по реда на ДОПК; в които случаи няма да е необходимо тяхното подаване на магнитен или оптичен носител съгласно чл. 125, ал. 6 от ЗДДС.

Понастоящем декларациите могат да бъдат подавани в данъчната служба на магнитен носител (дискета).


IX. Освободен от данък е вносът на стоки, когато вносът е последван от вътреобщностна доставка и когато вносителят представи следните данни:

а) идентификационния си номер по чл. 94, ал. 2;

б) идентификационния номер по ДДС на клиента, за когото се доставят стоките, издаден в друга държава членка, или собствения си идентификационен номер по ДДС, издаден в държавата членка, в която завършва изпращането или превозът на стоките;

в) доказателство, че внесените стоки са предназначени да бъдат превозени или изпратени до друга държава членка по ред, определен с правилника за прилагане на закона.


X. Промените в новия закон обхващат и правилата за облагане на доставките на газ и електроенергия. Специален режим ще се прилага за вноса и доставката на газ чрез всякакви системи за природен газ, разположени на територията на ЕС или всякакви мрежи, свързани с такива системи. Тази статия не разглежда тези промени, тъй като те касаят много малък кръг компании, доставчици на тези стоки.


* Пълният текст на ЗДДС, заедно с изложените промени е обнародван в Държавен вестник, бр. 94 от 30 ноември 2010 г.


____________________________________________________________________________________________

Настоящата публикация съдържа единствено обща информация за ЗДДС и не следва да се разбира, че чрез нея Крестън БулМар предоставя счетоводни, бизнес, финансови, инвестиционни, правни, данъчни или други професионални консултации или услуги. Тази публикация не замества предоставянето на подобни професионални съвети или услуги, нито следва да бъде използвана за основа на каквото и да е решение или действие, което може да повлияе на Вашите финанси или бизнес. Преди да вземете каквото и да е решение или да предприемете каквото и да е действие, засягащо Вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с професионален консултант. Крестън БулМар не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, претърпени от лице, осланящо се на настоящата публикация.Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->