Борис Тенчев Борис Тенчев Kreston BulMar Потребител

Промените в ЗДДФЛ от 01.01.2011 год.

Публикувано на: 26.12.2010

Обобщение на по-важните и често приложими в практиката промени в ЗДДФЛ (Закона за данъците върху доходите на физическите лица), в сила от 01.01.2011г., въведени със ЗИДЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)


I. 10% окончателен данък върху някои доходи на чуждестранни физически лица, установени в държави с преференциален данъчен режим

От 1 януари 2011 г. с 10% окончателен данък ще се облагат възнагражденията за услуги или ползване на права, неустойките и обезщетенията (с изключение на застрахователните обезщетения), начислени от български юридически лица или еднолични търговци (или българско място на стопанска дейност на чуждестранни юридически лица или еднолични търговци) в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Доходите няма да се облагат с окончателен данък, ако платецът може да докаже, че „услугите или правата са реално предоставени” от получателя на дохода.

Законът за корпоративното подоходно облагане съдържа списък от държави, които се считат за юрисдикции с преференциален данъчен режим. Той включва Лихтенщайн, Монако, Холандските Антилии, Каймановите острови, Бахамските острови, Британските Вирджински острови, Гибралтар и др. За юрисдикции с преференциален данъчен режим ще се смятат и държави, с които България няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в които дължимият за начислените доходи подоходен или корпоративен данък е с повече от 60% по-нисък от подоходния или корпоративен данък върху тези доходи в България.

Промяната в ЗДДФЛ е в синхрон с аналогична промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), отнасяща се за чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Затова по отношение обхвата юрисдикциите с преференциален данъчен режим ЗДДФЛ ползва разпоредбите на ЗКПО.


II. Авансово удържане на данъка върху доходите от наем

От 1 януари 2011 г. авансовият данък за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество ще се удържа от платеца при изплащането на дохода, когато платецът е предприятие или самоосигуряващо се лице, наело помещение от местно физическо лице.

При определяне на авансовия данък от платеца (предприятие, респ. самоосигуряващо се лице) ще се вземат предвид само 10% нормативни разходи. Удържането на данъка ще се документира от платеца със Сметка за изплатени суми и служебна бележка.

Прилаганото до момента тримесечно авансово самоооблагане на наемодателите - местни физически лица ще се запази най-вече за случаите, когато страна по договора, като платец на наема е друго физическо лице, което обаче, не е самосигуряващо се.


III. Нови санкции за не издаване на документи

От 1 януари 2011 г. се въвеждат глоби за физически лица, които не са задължени да издават фискална касова бележка, но следва да издават документ за придобитите от тях доходи от наем или друга стопанска дейност (например: квитанция, разписка, т.н. обикновена фактура и др. подобни). Глобите се налагат поотделно за всеки неиздаден документ и варират от 100 до 500 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 200 до 1000 лв.


* Пълният текст на изложените промени в ЗДДФЛ е обнародван в Държавен вестник, бр. 94 от 30 ноември 2010 г.


____________________________________________________________________________________________

Настоящата публикация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея Крестън БулМар предоставя счетоводни, бизнес, финансови, инвестиционни, правни, данъчни или други професионални консултации или услуги. Тази публикация не замества предоставянето на подобни професионални съвети или услуги, нито следва да бъде използвана за основа на каквото и да е решение или действие, което може да повлияе на Вашите финанси или бизнес. Преди да вземете каквото и да е решение или да предприемете каквото и да е действие, засягащо Вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с професионален консултант. Крестън БулМар не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, претърпени от лице, осланящо се на настоящата публикация.Коментари

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->