ст.счетоводител

Оповестяване на счетоводна политикаЗдравейте!

Задължително ли е представяне на оповестяване към ГФО на основание НСФОМСП за 2013 г. към НСС 1 за малки предприятия без дейност при обявяване на отчета в ТР?Отговори

 • Здравейте,

  Задължението за публично оповестяване на финансовата информация е регламентирано в чл. 2 от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент . В нея се изисква държавите – членки да гарантират задължително оповестяване на определен минимум информация , в която се включва и ГФО за всяка финансова година.

  В чл. 26 от Закона за счетоводството е посочено кои са съставните части на ГФО .

  1. счетоводен баланс,
  2. отчет за приходите и разходите,
  3. отчет за паричните потоци,
  4. отчет за собствения капитал и
  5. приложение

  Предприятията, които прилагат облекчена форма на финансова отчетност и изготвят годишните си финансови отчети съгласно НСФОМСП имат право да не изготвят отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал. (Виж чл. 26, ал. 5 от ЗС). Но това не освобождава от задължението за публикуване на ГФО .

  Следователно малките предприятия без дейност задължително публикуват ГФО , които могат да се състоят от :

  1. счетоводен баланс,
  2. отчет за приходите и разходите и
  3. Приложение ,

  Санкциите за непубликуване на отчети в ТР са посочени в ЗС, глава 7 Административнонаказателни разпоредби,чл. 47 ал. 3

  "Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 - 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер"

  Повече информация можете да прочете в :
  чл. 26 и чл. 40 от ЗС
  и Становище на МФ относно публикувабето на ГФО на предприята в ТР с изх N АД - 3 , София 12.07.2011г.

  Поздрави,
  Ивелина Георгиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->