Борис Тенчев Борис Тенчев Kreston BulMar Потребител

Промените в ЗС от 01.01.2011 год.

Публикувано на: 18.12.2010

Обобщение на по-важните и често приложими в практиката промени в ЗС (Закона за счетоводството), в сила от 01.01.2011г., въведени със ЗИДЗС (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)


I. Името и фамилия на съставителя отпадат като задължителен реквизит на първичния счетоводен документ.

Първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация:

1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;

2. дата на издаване;

3. наименование, адрес и номер за идентификация (Булстат/ЕИК/ЕГН) на издателя и получателя;

4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;


II. Отменя се изискването при съставяне на първичните счетоводни документи чрез технически средства, подписите да се заменят с идентификационни шифри или с електронни подписи по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.


III. Предприятията, прилагащи *облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, могат да не изготвят отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал. Новата разпоредба се прилага и по отношение на годишните финансови отчети за 2010 г.


*Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност" са предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерии:

               1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1,5 млн. лв.;

               2. нетни приходи от продажби за годината - 2,5 млн. лв.;

               3. средна численост на персонала за годината - 50 души.

При определяне статута на едно новообразувано предприятие, като прилагащо облекчена форма на финансова отчетност, се вземат стойностите на тези критерии само за годината на възникване.


* Пълният текст на изложените промени в ЗС е обнародван в Държавен вестник, бр. 94 от 30 ноември 2010 г.


____________________________________________________________________________________________

Настоящата публикация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея Крестън БулМар предоставя счетоводни, бизнес, финансови, инвестиционни, правни, данъчни или други професионални консултации или услуги. Тази публикация не замества предоставянето на подобни професионални съвети или услуги, нито следва да бъде използвана за основа на каквото и да е решение или действие, което може да повлияе на Вашите финанси или бизнес. Преди да вземете каквото и да е решение или да предприемете каквото и да е действие, засягащо Вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с професионален консултант. Крестън БулМар не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, претърпени от лице, осланящо се на настоящата публикация.Коментари

Свързани документи със ЗС

-->